Luận văn tốt nghiệp "Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang"

Chia sẻ: Chauquocphong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

8
6.006
lượt xem
2.088
download

Luận văn tốt nghiệp "Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, nên kinh tê phát trien ngày mot mnh hơn, kinh doanh là mot trong nhng mc tiêu hàng đâu c a moi quôc gia. Trưc nhu câu phát trien chung c a nên kinh tê thê gii. Nên kinh tê nưc ta cũng đang hoà nhap vào s phát trien chung đó. Đac biet, nưc ta đã gia nhap to chc Thương mi Thê gii (WTO) vào năm 2007, và là thành viên th 150 c a To chc này. Đây là mot thách thc ln đôi vi các công ty, cũng như các nhà kinh doanh. Trong cơ chê mi, s cnh tranh khac nghiet luôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp "Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang"

 1. Luận văn Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang
 2. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t PH N M ĐU 1. S c n thi t c a đ tài: - Ngày nay, n n kinh t phát tri n ngày m t m nh hơn, kinh doanh là m t trong nh ng m c tiêu hàng đ u c a m i qu c gia. Trư c nhu c u phát tri n chung c a n n kinh t th gi i. N n kinh t nư c ta cũng đang hoà nh p vào s phát tri n chung đó. Đ c bi t, nư c ta đã gia nh p t ch c Thương m i Th gi i (WTO) vào năm 2007, và là thành viên th 150 c a T ch c này. Đây là m t thách th c l n đ i v i các công ty, cũng như các nhà kinh doanh. Trong cơ ch m i, s c nh tranh kh c nghi t luôn là m i đe do cho nh ng doanh nghi p y u kém. Chính vì v y mà các nhà kinh doanh cũng như các doanh nghi p ph i ph n đ u không ng ng đ gi v ng ch đ ng trên th trư ng. - Nh n th y đư c t m quan tr ng đó, cho nên Đ ng và Nhà nư c ta đã không ng ng hoàn thi n và liên t c đ i m i, đó là s hình thành n n kinh t hàng hoá nhi u thành ph n v i s đi u ti t vĩ mô c a Nhà nư c theo đ nh hư ng Xã h i ch nghĩa. - Đ ti n hành b t kỳ ho t đ ng kinh doanh nào thì cũng ph i c n có m t ngu n v n nh t đ nh, bao g m: v n c đ nh, v n lưu đ ng và các lo i v n chuyên dùng khác. Trong đó thì không th không k đ n t m quan tr ng c a v n b ng ti n. - V n b ng ti n là m t ph m trù kinh t thu c lĩnh v c tài chính – k toán, nó có t m quan tr ng trong m i doanh nghi p. Đi u tiên quy t đ kh i đ u và duy trì ho t đ ng kinh doanh m t cách liên t c. V n b ng ti n là m t thi t y u c a v n lưu đ ng, n u có đ y đ v n b ng ti n doanh nghi p không nh ng có kh năng duy trì các ho t đ ng kinh doanh hi n có, gi v ng và c i thi n quan h v i khách hàng mà còn có kh năng n m b t và t n d ng th i cơ trong kinh doanh. - M t khác, cái nhìn đ u tiên c a các đ tam nhân (như: ngân hàng, nhà đ u tư, nhà cung c p, khách hàng…) khi nhìn vào báo cáo tài chính là doanh thu c a doanh nghi p đ t bao nhiêu, l i nhu n bao nhiêu, lưu chuy n c a dòng ti n, k t qu ho t đ ng kinh doanh, hi n t i doanh nghi p có kh năng thanh toán các kho n n t i h n hay không,... do đó c n ph i có s trung th c, chính xác c a các báo cáo. Vì v y, vai trò c a ngư i k toán r t quan tr ng, v a tham mưu, cung c p cho ban lãnh đ o nh ng s li u th c t khi c n thi t, v a nh y bén n m b t nh ng thông tin đ làm sao th c hi n đúng theo các chu n m c k toán hi n hành. - Nh n th y đư c t m quan tr ng c a vi c qu n lý v n, lưu tr s sách, ch ng t ,… cũng như đ hi u rõ hơn v trình t lưu chuy n c a ch ng t , trình t ghi chép vào s sách và cách th c l p, phân tích báo cáo lưu chuy n ti n t nên em ch n đ tài “K toán v n b ng ti n, l p và phân tích báo cáo Trang 1 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 3. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t lưu chuy n ti n t t i công ty C ph n Dư c H u Giang” đ làm đ tài khoá lu n t t nghi p. 2. M c tiêu nghiên c u: - M c tiêu t ng quát: + M c tiêu nghiên c u c a đ tài là t p trung tìm hi u nhi m v , quy trình c a k toán v n b ng ti n, cũng như trình t ghi chép vào s sách k toán t i công ty C ph n Dư c H u Giang. Bên c nh còn tìm hi u phương pháp, cũng như cách th c l p báo cáo lưu chuy n ti n t . Qua đó có so sánh báo cáo lưu chuy n ti n t đ đánh giá kh năng t o ra các lu ng ti n trong tương lai, kh năng thanh toán các kho n n , … + Thông qua vi c so sánh báo cáo lưu chuy n ti n t qua hai tháng: tháng 09 và tháng 10 năm 2008. Qua đó em cũng đưa ra các gi i pháp nh m phát tri n các y u t t t tác đ ng đ n dòng ti n, cũng như đưa ra các bi n pháp đ kh c ph c các y u t có tác đ ng không t t đ n s lưu chuy n c a dòng ti n. - M c tiêu c th : Đ tài s đi sâu vào các n i dung c th sau: + K toán thu ti n m t: d a vào các phi u thu ti n m t (như: bán hàng hoá, hoa h ng, phi u rút ti n) đ làm ch ng t g c mà ghi vào Ch ng t ghi s . + K toán chi ti n m t: d a vào các phi u, hoá đơn chi tr ti n m t (như: hoá đơn mua hàng, hoá đơn thuê xe, hoá đơn ti n đi n, hoá đơn ti n nư c) đ ghi vào Ch ng t ghi s , đ ng th i ghi vào các lo i s có liên quan. + K toán thu (g i vào) ti n g i ngân hàng: căn c gi y báo có c a ngân hàng đ làm ch ng t g c mà ngư i k toán theo dõi ti n g i ngân hàng ghi chép vào Ch ng t ghi s đ ng th i ghi vào các lo i s có liên quan. + K toán chi (rút ra) ti n g i ngân hàng: căn c vào gi y báo n c a ngân hàng đ làm ch ng t g c mà ngư i k toán ghi chép vào Ch ng t ghi s , đ ng th i ghi vào các lo i s có liên quan. + D a vào s li u ghi chép trên l p báo cáo lưu chuy n ti n t c a tháng 10, qua đó phân tích và đưa ra các các gi i pháp nh m phát tri n, cũng như cách kh c ph c nh ng ch tiêu không t t nh hư ng đ n s luân chuy n c a dòng ti n t i công ty C ph n Dư c H u Giang. 3. Phương pháp nghiên c u: - Đ tài đư c hình thành theo phương pháp thu th p tài li u t i công ty C ph n Dư c H u Giang, k t h p v i vi c ti p xúc và tham kh o ý ki n c a th y cô, cũng như kinh nghi m c a các cô chú, anh ch trong đơn v . Trang 2 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 4. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t - Ngoài ra, đ tài còn d a trên vi c nghiên c u, tham kh o các văn b n, sách v , thu th p các thông tin t các s li u, các ch ng t thu – chi phát sinh Công ty, báo cáo lưu chuy n ti n t , báo cáo quy t toán c a đơn v qua các năm và các tài li u v ngành k toán tài chính. - Đ tài có s d ng các phương pháp nghiên c u: + Phương pháp thu th p s li u: t ngu n s li u t i phòng Qu n tr tài chính công ty C ph n Dư c H u Giang. + Phương pháp so sánh. + Phương pháp h ch toán các nghi p v k toán v n b ng ti n. + Phương pháp l p và phân tích báo cáo lưu chuy n ti n t . + Phương pháp x lý, phân tích s li u. 4. Ph m vi nghiên c u: - Ph m vi v th i gian: + Th i gian nghiên c u và b t đ u vi t đ tài t này 16/02/2009 đ n ngày 16/04/2009. + Thông tin s li u s d ng phân tích trong đ tài đư c thu th p t năm 2006, 2007, 2008. + Thông tin s li u s d ng ghi chép s sách k toán và l p báo cáo lưu chuy n ti n t là tháng 9,10 năm 2008. - Ph m vi v không gian: Đ tài “K toán v n b ng ti n, l p và phân tích báo cáo lưu chuy n ti n t t i công ty C ph n Dư c H u Giang” đư c th c hi n trong su t quá trình th c t p t i công ty C ph n Dư c H u Giang. - Ph m vi v n i dung: Đ tài “K toán v n b ng ti n, l p và phân tích báo cáo lưu chuy n ti n t t i công ty C ph n Dư c H u Giang”. Qua đ ch tìm hi u khái ni m v k toán v n b ng ti n, bên c nh còn th c hi n công tác k toán v n b ng ti n và l p báo cáo lưu chuy n ti n t tháng 10. 5. K t c u đ tài: C u trúc c a đ tài bao g m ba ph n đư c trình bày như sau: - Ph n m đ u: Ph n này trình bày s c n thi t c a đ tài, m c tiêu nghiên c u, phương pháp nghiên c u, ph m vi nghiên c u, k t c u đ tài. Trang 3 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 5. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t - Ph n n i dung: g m có b n chương đư c k t c u như sau: Chương 1: Cơ s lý lu n v k toán v n b ng ti n và lưu chuy n ti n t . Chương 2: Gi i thi u khái quát quá trình hình thành và phát tri n c a công ty C ph n Dư c H u Giang. Chương 3: K toán v n b ng ti n, l p và phân tích báo cáo lưu chuy n ti n t t i công ty C ph n Dư c H u Giang. Chương 4: Nh n xét, ki n ngh - Ph n k t lu n Ph l c Tài li u tham kh o PH N N I DUNG CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V K TOÁN V N B NG TI N VÀ LƯU CHUY N TI N T 1.1 Nh ng v n đ chung v k toán v n b ng ti n: 1.1.1 Khái ni m, nhi m v c a k toán v n b ng ti n: 1.1.1.1 Khái ni m v n b ng ti n: “V n b ng ti n là m t b ph n c a tài s n lưu đ ng bao g m: ti n m t t i qu ; ti n g i các ngân hàng, công ty tài chính và ti n đang chuy n. V i tính lưu ho t cao nh t - V n b ng ti n dùng đ đáp ng nhu c u thanh toán c a doanh nghi p, th c hi n vi c mua s m ho c chi phí” (Giáo trình K toán tài chính 2, 2008). 1.1.1.2 Nhi m v c a k toán v n b ng ti n: - Ph n ánh k p th i các kho n thu, chi v n b ng ti n. Th c hi n vi c ki m tra, đ i chi u s li u thư ng xuyên v i th qu đ đ m b o giám sát ch t ch v n b ng ti n. - T ch c th c hi n các quy đ nh v ch ng t , th t c h ch toán v n b ng ti n. - Thông qua vi c ghi chép v n b ng ti n, k toán th c hi n ch c năng ki m soát và phát hi n các trư ng h p chi tiêu lãng phí, sai ch đ , phát hi n các chênh l ch, xác đ nh nguyên nhân và ki n ngh bi n pháp x lý chênh l ch v n b ng ti n. Trang 4 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 6. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t 1.1.2 Nguyên t c h ch toán v n b ng ti n: 1.1.2.1 K toán ti n m t t i qu : - Ti n t i qu c a doanh nghi p bao g m: ti n Vi t Nam (k c ngân phi u), ngo i t , vàng b c, kim khí quý, đá quý. M i nghi p v thu, chi b ng ti n m t và vi c b o qu n ti n m t t i qu do th qu c a doanh nghi p th c hi n. - K t c u và n i dung ph n ánh c a tài kho n 111 - “Ti n m t” Bên N : + Các kho n ti n m t, ngân phi u, ngo i t , vàng, b c, kim khí quý, đá quý nh p qu ; + S ti n m t, ngo i t , vàng, b c, kim khí quý, đá quý th a qu phát hi n khi ki m kê; + Chênh l ch tăng t giá h i đoái do đánh giá l i s dư ngo i t cu i kỳ (đ i v i ti n m t ngo i t ). Bên Có: + Các kho n ti n m t, ngân phi u, ngo i t , vàng, b c, đá quý xu t qu ; + S ti n m t thi u qu phát hi n khi ki m kê; + Chênh l ch gi m t giá h i đoái do đánh giá l i s dư ngo i t cu i kỳ (đ i v i ti n m t ngo i t ). * S dư bên N : Các kho n ti n m t, ngân phi u, ngo i t , vàng, b c, đá quý t n qu vào cu i kỳ Tài kho n 111 – Ti n m t, có 3 tài kho n c p 2: + Tài kho n 1111 – Ti n Vi t Nam: Ph n ánh tình hình thu, chi, t n qu ti n Vi t Nam t i qu ti n m t. + Tài kho n 1112 – Ngo i t : Ph n ánh tình hình thu, chi, tăng, gi m t giá và t n qu ngo i t t i qu ti n m t theo giá tr quy đ i ra đ ng Vi t Nam. + Tài kho n 1113 – Vàng, b c, kim khí quý, đá quý: Ph n ánh giá tr vàng, b c, kim khí quý, đá quý nh p, xu t, t n qu . K toán ti n m t t i qu là đ ng Vi t Nam: - Phương pháp ph n ánh m t s nghi p v kinh t ch y u: + Thu ti n m t t vi c bán hàng hoá hay cung c p lao v , d ch v cho khách hàng và nh p qu . N TK 111 (1111) – Ti n m t (VND) Có TK 511 – Doanh thu bán hàng Trang 5 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 7. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t Có TK 3331 – Thu GTGT ph i n p + Nh p qu ti n m t t các kho n thu ho t đ ng tài chính và ho t đ ng khác c a doanh nghi p. N TK 111 (1111) – Ti n m t (VND) Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính Có TK 711 – Thu nh p khác Có TK 3331 – Thu GTGT ph i n p + Thu c a khách hàng ho c nh n ti n ng trư c c a khách hàng và nh p qu N TK 111 (1111) – Ti n m t (VND) Có TK 131 – Ph i thu c a khách hàng + Rút ti n g i ngân hàng v nh p qu ti n m t N TK 111 (1111) – Ti n m t (VND) Có TK 112 (1121) – Ti n g i ngân hàng (VND) + Nh n ti n ký cư c, ký qu ng n h n ho c dài h n và nh p qu N TK 111 (1111) – Ti n m t (VND) Có TK 338 (3388) – Ph i tr khác (n u ký cư c, ký qu ng n h n) ho c Có TK 344 – Ký cư c, ký qu dài h n + Thu h i ti n ký cư c, ký qu ng n h n, dài h n và nh p qu N TK 111 (1111) – Ti n m t (VND) Có TK 144 – Ký cư c, ký qu ng n h n Có TK 244 – Ký cư c, ký qu dài h n + Thu h i v n t các kho n đ u tư ng n h n, dài h n và nh p qu N TK 111 (1111) – Ti n m t (VND) Có TK 121 – Đ u tư ch ng khoán ng n h n Có TK 128 – Đ u tư ng n h n khác Có TK 221 – Đ u tư vào công ty con Có TK 222 – V n góp liên doanh Có TK 223 – Đ u tư vào công ty liên k t Có TK 228 – Đ u tư dài h n khác + Chi ti n m t đ mua s m v t tư, hàng hoá, TSCĐ ho c chi cho đ u tư xây d ng cơ b n. N TK 152 – Nguyên v t li u N TK 153 – Công c , d ng c N TK 156 – Hàng hoá N TK 211 – Tài s n c đ nh h u hình N TK 213 – Tài s n c đ nh vô hình N TK 241 – Chi phí đ u tư xây d ng cơ b n Trang 6 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 8. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t Có TK 111 (1111) – Ti n m t (VND) + Các kho n chi phí ho t đ ng s n xu t kinh doanh và ho t đ ng khác đã đư c chi b ng ti n m t. N TK 621 – Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p N TK 627 – Chi phí s n xu t chung N TK 635 – Chi phí tài chính N TK 641 – Chi phí bán hàng N TK 642 – Chi phí qu n lý doanh nghi p N TK 811 – Chi phí khác Có TK 111 (1111) – Ti n m t (VND) + Chi ti n m t đ thanh toán các kho n n ph i tr N TK 311 – Vay ng n h n N TK 315 – N dài h n đ n h n tr N TK 331 – Ph i tr ngư i bán N TK 333 – Thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c N TK 334 – Ph i tr công nhân viên N TK 341 – Vay dài h n N TK 342 – N dài h n Có TK 111 (1111) – Ti n m t (VND) + Chi ti n m t đ hoàn tr các kho n nh n ký cư c, ký qu ng n h n, ho c dài h n N TK 338 (3388) – Hoàn tr ti n nh n ký cư c, ký qu ng n h n N TK 344 – Hoàn tr ti n nh n ký cư c, ký qu dài h n Có TK 111 (1111) – Ti n m t (VND) + Chi ti n m t đ ký cư c, ký qu ng n h n, dài h n N TK 144 – Ký cư c, ký qu ng n h n N TK 244 – Ký cư c, ký qu dài h n Có TK 111 (1111) – Ti n m t (VND) + Khi ki m kê qu ti n m t và có s chênh l ch so v i s k toán ti n m t nhưng chưa xác đ nh đư c nguyên nhân ch x lý. * N u chênh l ch th a – căn c b ng ki m kê qu , k toán ghi: N TK 111 (1111) – Ti n m t (VND) Có TK 338 (3388) – Tài s n th a ch x lý * N u chênh l ch thi u – căn c b ng ki m kê qu , k toán ghi: N TK 138 (1388) – Tài s n thi u ch x lý Có TK 111 (1111) – Ti n m t (VND) SƠ Đ 1.1: SƠ Đ K TOÁN TI N M T (VND) 112 (1121) 111 (1111) 112 (1121) Trang 7 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 9. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t Rút ti n g i ngân hàng v nh p G i ti n m t vào ngân hàng qu ti n m t 131, 136, 138 141, 144, 244 Chi t m ng, ký cư c, ký qu Thu h i các kho n n ph i thu b ng ti n m t 121,128, 221, 141, 144, 244 222,223,228 Thu h i các kho n ký cư c, Đ u tư ng n h n, dài h n ký qu b ng ti n m t b ng ti n m t 121, 128, 221, 152,153, 156, 157, 222, 223, 228 611, 211, 213, 217 Thu h i các kho n đ u tư Mua v t tư, hàng hoá, công c , TSCĐ… 515 635 133 b ng ti n m t Lãi L 311, 341 Vay ng n h n, dài h n Thanh toán n b ng ti n m t 411, 441 627, 641, 642 Nh n v n góp, v n c p b ng ti n m t Chi phí phát sinh b ng ti n m t 133 511, 512, 515, 711 Doanh thu, thu nh p khác b ng ti n m t Trang 8 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 10. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t K toán ti n m t t i qu là Ngo i t : Khi ph n ánh ngo i t đư c quy đ i ra ti n Vi t Nam vào các tài kho n có liên quan c n đ m b o nguyên t c: - Đ i v i các tài kho n v t tư, hàng hoá, tài s n c đ nh, doanh thu, chi phí khi có nghi p v kinh t phát sinh liên quan đ n ngo i t thì luôn luôn đư c ghi s theo t giá th c t . - Đ i v i các tài kho n ph n ánh v n b ng ti n, n ph i thu, n ph i tr thì s d ng t giá th c t ho c t giá h ch toán đ ghi s k toán. + Trư ng h p doanh nghi p có ít nghi p v kinh t phát sinh liên quan đ n ngo i t thì có th s d ng ngay t giá th c t t i th i đi m phát sinh nghi p v đ ghi s k toán. + Trư ng h p doanh nghi p có nhi u nghi p v kinh t phát sinh liên quan đ n ngo i t , đ đơn gi n và thu n ti n cho vi c ghi s k toán hàng ngày, có th s d ng t giá h ch toán.T giá h ch toán là t giá đư c s d ng n đ nh trong m t kỳ k toán, có th s d ng t giá th c t cu i kỳ trư c làm t giá h ch toán cho kỳ này. Phương pháp ph n ánh m t s nghi p v kinh t phát sinh: ˜ Trư ng h p doanh nghi p ch s d ng t giá th c t : † Doanh thu bán ch u ph i thu b ng ngo i t N TK 131 – Ph i thu khách hàng (theo t giá th c t t i th i đi m ghi nh n n ph i thu) Có TK 511 – Doanh thu bán hàng † Khách hàng tr n cho doanh nghi p b ng ngo i t N TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu (theo t giá th c t t i th i đi m thu đư c n ). ho c N TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàng (theo t giá th c t lúc thu đư c n ) th i đi m thu đư c n N TK 635 – Chi phí tài chính (t giá th c t nh hơn t giá th c t t i th i đi m ghi nh n n ph i thu). Có TK 131 – Ph i thu khách hàng (theo t giá lúc ghi nh n n ph i thu) Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính (t giá th c t th i đi m thu đư c n l n hơn t giá th c t t i th i đi m ghi nh n n ph i thu). † Doanh thu bán hàng thu b ng ngo i t : N TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu (theo t giá th c t ) N TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàng (theo t giá th c t ) Có TK 511 – Doanh thu bán hàng (theo t giá th c t ) Trang 9 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 11. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t † Mua s m v t tư, hàng hoá, tài s n c đ nh ph i chi b ng ngo i t : N TK 151 – Hàng mua đang đi đư ng Theo t giá th c t t i th i đi m phát N TK 152 – Nguyên li u,v t li u sinh nghi p v N TK 153 – Công c , d ng c N TK 156 – Hàng hoá N TK 211 – Tài s n c đ nh h u hình N TK 213 – Tài s n c đ nh vô hình N TK 635 – Chi phí tài chính (chênh l ch do t giá th c t t i th i đi m phát sinh nghi p v nh hơn t giá th c t xu t ngo i t ) Theo t giá th c Có TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu t xu t ngo i t Có TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàng Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính (chênh l ch do t giá th c t t i th i đi m phát sinh nghi p v l n hơn t giá th c t xu t ngo i t) † Các kho n chi phí phát sinh ph i chi b ng ngo i t : N TK 627 – Chi phí s n xu t chung Theo t giá th c t N TK 641 – Chi phí bán hàng t i th i đi m phát N TK 642 – Chi phí qu n lý doanh nghi p sinh nghi p v N TK 811 – Chi phí khác N TK 635 – Chi phí tài chính (chênh l ch do t giá th c t t i th i đi m phát sinh nghi p v nh hơn t giá th c t xu t ngo i t ) Theo t giá th c Có TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu t xu t ngo i t ho c Có TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàng Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính (chênh l ch do t giá th c t t i th i đi m phát sinh nghi p v l n hơn t giá th c t xu t ngo i t) † Ph n ánh kho n n ph i tr b ng ngo i t v vi c mua bán ch u v t tư, hàng hoá, tài s n c đ nh ho c đư c cung c p d chTheo t giá th c t v N TK 151, 152, 153, 156 t i th i đi m phát sinh N TK 211, 213, 241 nghi p v N TK 627, 641, 642 Có TK 331 – Ph i tr ngư i bán (theo t giá th c t t i th i đi m ghi nh n n ph i tr ). † Chi ngo i t đ tr n ngư i bán: N TK 331 – Ph i tr ngư i bán (theo t giá lúc ghi nh n n ph i tr ) N TK 635 – Chi phí tài chính (chênh l ch do t giá th c t lúc ghi nh n n ph i tr nh hơn t giá th c t xu t ngo i t ) Theo t giá Có TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu xu t ngo i t Có TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàng Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính (chênh l ch do t giá th c t lúc ghi nh n n ph i tr l n hơn t giá th c t xu t ngo i t ) Trang 10 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 12. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t ˜ Trư ng h p doanh nghi p có s d ng t giá h ch toán: † Ph n ánh doanh thu bán hàng b ng ngo i t : N TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu (theo t giá h ch toán) ho c N TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàng (theo t giá h ch toán) N TK 635 – Chi phí tài chính (chênh l ch do t giá th c t l n hơn t giá h ch toán) Có TK 511 – Doanh thu bán hàng (theo t giá th c t t i th i đi m phát sinh nghi p v ) Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính (chênh l ch do t giá th c t nh hơn t giá h ch toán) † Ph n ánh doanh thu bán ch u ph i thu b ng ngo i t : N TK 131 – Ph i thu khách hàng (theo t giá h ch toán) N TK 635 – Chi phí tài chính (chênh l ch do t giá th c t l n hơn t giá h ch toán) Có TK 511 – Doanh thu bán hàng (theo t giá th c t ) Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính (chênh l ch do t giá th c t nh hơn t giá h ch toán) † Khách hàng tr n cho doanh nghi p b ng ngo i t : N TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu Theo t giá ho c N TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàngc t th Có TK 131 – Ph i thu khách hàng † Mua s m v t tư, hàng hoá, tài s n c đ nh ho c chi phí ph i tr b ng ngo i t : N TK 151, 152, 153, 156 N TK 211, 213, 241 N TK 627, 641, 642 N TK 635 – Chênh l ch do t giá th c t nh hơn t giá h ch toán Có TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu Có TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàng Có TK 515 – Chênh l ch do t giá th c t l n hơn t giá h ch toán † Ph n ánh kho n n ph i tr b ng ngo i t b ng vi c mua s m v t tư, hàng hoá, tài s n c đ nh ho c chi phí: N TK 151, 152, 153, 156 N TK 211, 213, 241 N TK 627, 641, 642 N TK 635 : Chênh l ch do t giá th c t nh hơn t giá h ch toán Có TK 331 – Ph i thu khách hàng (theo t giá h ch toán) Có TK 515 – Chênh l ch do t giá th c t l n hơn t giá h ch toán Trang 11 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 13. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t † Chi ti n ngo i t đ tr n ngư i bán: N TK 331 – Ph i tr ngư i bán Theo t giá Có TK 111 (1112) – Ngo i t nh p qu th c t ho c Có TK 112 (1122) – Ngo i t g i ngân hàng ˜ Đi u ch nh t giá vào cu i kỳ: th i đi m cu i năm tài chính, doanh nghi p ph i đánh giá l i s dư tài kho n 111 “Ti n m t” có g c ngo i t theo t giá h i đoái th i đi m cu i năm tài chính (T giá giao d ch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i đi m khoá s l p báo cáo tài chính), có th phát sinh chênh l ch t giá h i đoái (lãi ho c l ). Doanh nghi p ph i chi ti t kho n chênh l ch t giá h i đoái phát sinh do đánh giá l i c a ho t đ ng đ u tư xây d ng cơ b n (giai đo n trư c ho t đ ng) (TK 4132) và c a ho t đ ng s n xu t, kinh doanh (TK 4131). - N u phát sinh lãi t giá h i đoái, ghi: N TK 111 (1112) Có TK 413 – Chênh l ch t giá h i đoái (4131, 4132) - N u phát sinh l t giá h i đoái, ghi: N TK 413 - Chênh l ch t giá h i đoái (4131, 4132) Có TK 111 (1112) SƠ Đ 1.2: SƠ Đ K TOÁN TI N M T (NGO I T ) (Giai đo n doanh nghi p đang s n xu t kinh doanh) 311,315,331, 131, 136, 138 111(1112) 334, 336, 341, 342 Thu n b ng ngo i t Thanh toán n b ng ngo i t T giá ghi s T giá th c t T giá ghi s T giá ghi s ho c BQLNH 515 635 515 635 Lãi L Lãi L 152, 153, 156, 211, 213, 217, 511, 515, 711 241, 627, 642 Mua v t tư, hàng hoá, tài s n, d ch Doanh thu, thu nh p tài chính, thu v …b ng ngo i t Trang 12 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 14. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t nh p khác b ng ngo i t (t giá T giá ghi s T giá th c t th c t ho c BQLNH) ho c BQLNH 515 635 Lãi L (Đ ng th i ghi N TK 007) (Đ ng th i ghi Có TK 007) 413 413 Chênh l ch t giá tăng do đánh giá Chênh l ch t giá gi m do đánh giá l i s dư ngo i t cu i năm l i s dư ngo i t cu i năm K toán ti n m t t i qu là vàng, b c, đá quý, kim khí quý: K toán m t s nghi p v ch y u: † Mua vàng, b c, đá quý nh p qu : N TK 111 (1113) – Vàng, b c , kim khí quý, đá quý Giá mua th c t Có TK 111 (1111) – Ti n m t (VND) ghi trên hoá đơn Có TK 112 (1121) – Ti n g i ngân hàng (VND) † Nh n ký cư c, ký qu b ng vàng, b c, đá quý, kim khí quý N TK 111 (1113) – Vàng, b c, kim khí quý, đá quý (giá th c t nh p) Có TK 338 (3386) – Nh n ký cư c, ký qu ng n h n ho c Có TK 344 – Nh n ký cư c, ký qu dài h n † Khách hàng tr n cho doanh nghi p b ng vàng, b c, kim khí quý, đá quý N TK 111 (1113) – Vàng, b c, kim khí quý, đá quý (giá th c t khi đư c thanh toán) N TK 635: Chênh l ch do giá th c t lúc đư c thanh toán nh hơn giá lúc ghi nh n n ph i thu Có TK 131 – Ph i thu khách hàng (giá th c t lúc ghi nh n n ph i thu) Trang 13 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 15. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t Có TK 515 – Chênh l ch do giá th c t lúc đư c thanh toán l n hơn giá lúc ghi nh n n ph i thu † Hoàn tr ti n ký cư c, ký qu ng n h n, dài h n b ng vàng, b c, kim khí quý, đá quý N TK 338 (3386) – Nh n ký cư c, ký qu ng n h n Theo t giá N TK 344 – Nh n ký cư c, ký qu dài h n ho c th c t Có TK 111 (1113) – Vàng, b c, kim khí quý, đá quý † Xu t vàng, b c, kim khí quý, đá quý đem ký cư c, ký qu N TK 144 – C m c , ký cư c, ký qu ng n h n Theo giá th c N TK 244 – Ký qu , ký cư c dài h n t xu t Có TK 111 (1113) – Vàng, b c, kim khí quý, đá quý † Xu t vàng, b c, kim khí quý, đá quý đ thanh toán n cho ngư i bán N TK 331: Theo t giá lúc ghi nh n n ph i tr N TK 635: Chênh l ch do t giá th c t xu t l n hơn t giá th c t ghi nh n n ph i tr Có TK 111 (1113) – Vàng, b c, kim khí quý, đá quý Có TK 515: Chênh l ch do t giá th c t xu t nh hơn t giá th c t ghi nh n n ph i tr . 1.1.2.2 K toán ti n g i ngân hàng: - Ti n c a doanh nghi p ph n l n đư c g i ngân hàng, kho b c, công ty tài chính đ th c hi n vi c thanh toán không dùng ti n m t. Lãi t kho n ti n g i ngân hàng đư c h ch toán vào thu nh p ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p. - K t c u và n i dung ph n ánh c a tài kho n 112 - “Ti n g i ngân hàng” Bên N : + Các kho n ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng, b c, kim khí quý, đá quý g i vào ngân hàng; + Chênh l ch tăng t giá h i đoái do đánh giá l i s dư ti n g i ngo i t cu i kỳ. Bên Có: + Các kho n ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng, b c, kim khí quý, đá quý rút ra t ngân hàng; + Chênh l ch gi m t giá h i đoái do đánh giá l i s dư ti n g i ngo i t c u i kỳ. * S dư bên N : Trang 14 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 16. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t S ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng, b c, kim khí quý, đá quý hi n còn g i t i ngân hàng. Tài kho n 112 – “Ti n g i ngân hàng”, có 3 tài kho n c p 2: + Tài kho n 1121 – Ti n Vi t Nam: Ph n ánh s ti n g i vào, rút ra và hi n đang g i t i ngân hàng b ng đ ng Vi t Nam. + Tài kho n 1122 – Ngo i t : Ph n ánh s ti n g i vào, rút ra và hi n đang g i t i ngân hàng b ng ngo i t các lo i đã quy đ i ra đ ng Vi t Nam. + Tài kho n 1123 – Vàng, b c, kim khí quý, đá quý: Ph n ánh giá tr vàng, b c, kim khí quý, đá quý g i vào, rút ra, và hi n đang g i t i ngân hàng. Phương pháp h ch toán m t s nghi p v kinh t ch y u: † Xu t qu ti n m t g i vào ngân hàng, căn c gi y báo Có c a ngân hàng, ghi: N TK 112 (1121, 1122) – Ti n g i ngân hàng (VND, ngo i t ) Có TK 111 (1111, 1112) – Ti n m t (VND, ngo i t ) † Nh n đư c gi y báo Có c a ngân hàng v s ti n đang chuy n đã vào tài kho n c a đơn v , ghi: N TK 112 (1121, 1122) – Ti n g i ngân hàng (VND, ngo i t ) Có TK 113 (1131, 1132) – Ti n đang chuy n (VND, ngo i t ) † Nh n đư c gi y báo Có c a ngân hàng v kho n ti n do khách hàng tr n b ng chuy n kho n, ghi: N TK 112 (1121, 1122) – Ti n g i ngân hàng (VND, ngo i t ) Có TK 131 – Ph i thu khách hàng † Nh n l i ti n đã ký cư c, ký qu ng n h n ho c dài h n b ng chuy n kho n, ghi: N TK 112 (1121, 1122) – Ti n g i ngân hàng (VND, ngo i t ) Có TK 144 – C m c , ký cư c, ký qu ng n h n Có TK 244 – Ký cư c, ký qu dài h n † Nh n góp v n liên doanh các đơn v thành viên chuy n đ n b ng ti n g i ngân hàng. N TK 112 (1121, 1122) – Ti n g i ngân hàng (VND, ngo i t ) Có TK 411 – Ngu n v n kinh doanh † Doanh thu bán hàng, cung c p lao v , d ch v cho khách hàng hay thu nh p t các ho t đ ng khác c a doanh nghi p thu b ng chuy n kho n, ghi: N TK 112 (1121, 1122) – Ti n g i ngân hàng (VND, ngo i t ) Có TK 511 – Doanh thu bán hàng Trang 15 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 17. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t Có TK 3331 – Thu GTGT ph i n p Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính Có TK 711 – Thu nh p khác † Căn c phi u tính lãi c a ngân hàng và gi y báo ngân hàng ph n ánh lãi ti n g i đ nh kỳ, ghi: N TK 112 (1121, 1122) – Ti n g i ngân hàng (VND, ngo i t ) Có TK 515 – Doanh thu ho t đ ng tài chính † Rút ti n g i ngân hàng v nh p qu ti n m t, ghi: N TK 111 – Ti n m t Có TK 112 – Ti n g i ngân hàng † Tr ti n mua v t tư, hàng hoá, tài s n c đ nh ho c chi phí phát sinh đã đư c chi b ng chuy n kho n, ghi: N TK 151 – Hàng mua đang đi đư ng N TK 152 – Nguyên li u, v t li u N TK 153 – Công c , d ng c N TK 156 – Hàng hoá N TK 157 – Hàng g i bán N TK 211 – Tài s n c đ nh h u hình N TK 213 – Tài s n c đ nh vô hình N TK 217 – B t đ ng s n đ u tư N TK 241 – Xây d ng cơ b n d dang N TK 621 – Nguyên v t li u tr c ti p N TK 627 – Chi phí s n xu t chung N TK 635 – Chi phí tài chính N TK 641 – Chi phí bán hàng N TK 642 – Chi phí qu n lý doanh nghi p N TK 811 – Chi phí khác N TK 133 – Thu GTGT đư c kh u tr (1331) Có TK 112 – Ti n g i ngân hàng † Chuy n ti n g i ngân hàng đ đ u tư tài chính ng n h n, dài h n, ghi: N TK 121 – Đ u tư ch ng khoán ng n h n N TK 128 – Đ u tư ng n h n khác N TK 221 – Đ u tư vào công ty con N TK 222 – V n góp liên doanh N TK 223 – Đ u tư vào công ty liên k t N TK 228 – Đ u tư dài h n khác Có TK 112 – Ti n g i ngân hàng † Chuy n ti n g i ngân hàng đ thanh toán các kho n ph i tr , ph i n p, ghi: N TK 311 – Vay ng n h n N TK 315 – N dài h n đ n h n tr Trang 16 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 18. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t TK 331 – Ph i tr cho ngư i bán N TK 333 – Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c N N TK 336 – Ph i tr n i b N TK 338 – Ph i tr , ph i n p khác N TK 341 – Vay dài h n N TK 342 – N dài h n Có TK 112 – Ti n g i ngân hàng † Chuy n ti n g i ngân hàng đ ký cư c, ký qu ng n h n, dài h n, ghi: N TK 144 – C m c , ký qu , ký cư c ng n h n N TK 244 – Ký qu , ký cư c dài h n Có TK 112 – Ti n g i ngân hàng † Tr v n góp ho c tr c t c, l i nhu n cho các bên góp v n, chi các qu doanh nghi p, …b ng ti n g i ngân hàng, ghi: N TK 411 – Ngu n v n kinh doanh N TK 421 – L i nhu n chưa phân ph i N TK 414, 415, 418,… Có TK 112 – Ti n g i ngân hàng † Thanh toán các kho n chi t kh u thương m i, gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i thu c đ i tư ng ch u thu GTGT tính theo phương pháp kh u tr và doanh nghi p n p thu GTGT tính theo phương pháp kh u tr cho ngư i mua b ng chuy n kho n, ghi: N TK 521 – Chi t kh u thương m i N TK 531 – Hàng bán b tr l i N TK 532 – Gi m giá hàng bán N TK 3331 – Thu GTGT ph i n p (33311) Có TK 112 – Ti n g i ngân hàng Trang 17 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 19. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t SƠ Đ 1.3: SƠ Đ K TOÁN TI N G I NGÂN HÀNG (VND) 111 112 (1121) 111 G i ti n m t vào ngân hàng Rút ti n g i ngân hàng nh p qu ti n m t 131, 136, 138 141, 144, 244 Chi t m ng, ký cư c, ký Thu h i các kho n n ph i thu qu b ng ti n g i ngân hàng 121, 128, 221 141,144, 244 222, 223, 228 Thu h i các kho n ký cư c, ký qu Đ u tư ng n h n, dài h n b ng ti n g i ngân hàng b ng ti n g i ngân hàng 121, 128, 221, 152, 153, 156, 157 222, 223, 228 611, 211, 213, 217 Thu h i các kho n đ u tư Mua v t tư, hàng hoá, công c, TSCĐ…b ng TGNH 515 635 133 Lãi L 311, 315, 331 311, 341 333, 334, 336, 338 Vay ng n h n, dài h n Thanh toán n b ng ti n g i ngân hàng 627, 641, 411, 441 642, 635, 811 Nh n v n góp, v n c p b ng Chi phí phát sinh b ng ti n g i ti n g i ngân hàng ngân hàng 133 511, 512, 515, 711 Doanh thu, thu nh p khác b ng Trang 18 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn
 20. Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS. Nguy n Thanh Nguy t ti n g i ngân hàng SƠ Đ 1.4: SƠ Đ K TOÁN TI N G I NGÂN HÀNG (NGO I T ) (Giai đo n doanh nghi p đang s n xu t kinh doanh) 311, 315, 331, 131, 136, 138 112 (1122) 334, 336, 341, 342 Thu n b ng ngo i t Thanh toán n b ng ngo i t T giá ghi s T giá th c t ho c BQLNH 515 635 515 635 Lãi L Lãi L 152, 153, 156, 211, 213, 511, 515, 711 217, 241, 627, 642 Mua v t tư, hàng hoá, tài s n, Doanh thu, thu nh p tài chính, thu khác b ng ngo i t (t giá th c t d ch v …b ng ngo i t ho c BQLNH T giá ghi s T giá th c t ho c BQLNH 515 635 (Đ ng th i ghi N TK 007) Lãi L (Đ ng th i ghi Có TK 007) 413 413 Chênh l ch t giá tăng do đánh giá Chênh l ch t giá gi m do đánh l i s dư ngo i t cuói năm giá l i s dư ngo i t cu i năm Trang 19 SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản