intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp”

Chia sẻ: Tien Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:77

504
lượt xem
148
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp “một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công nghiệp”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp”

 1. Luận văn tèt nghiÖp Trường…………….. Khoa………….. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: “ Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp” Phạm Văn Đăng 1 QTKDTH 42A
 2. Luận văn tèt nghiÖp M ỤC L ỤC LỜI NÓI ĐẦU Ch−¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty VËt liÖu Næ c«ng nghiÖp……………...5 I S¬ l−îc qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty VËt liÖu Næ c«ng nghiÖp ...5 1.0 Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty…………………………….5 2.0 NhiÖm vô và ngành kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty………………………6 II Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty ………………….7 2.1 §Æc ®iÓm vÒ tæ chức qu¶n lý vμ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty..………..7 2.2.§Æc ®iểm về cơ sở vật chất và kỹ thuật c«ng nghiÖp của c«ng ty………..13 2.3.§Æc ®iÓm vÒ nguån nh©n lùc……………………………………………...20 2.4.§Æc ®iÓm vÒ tμi chÝnh……………………………………………………..21 2.5.§Æc ®iÓm vÒ thÞ tr−êng cña c«ng ty……………………………………….25 Ch−¬ng II Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công nghiệp……………………………………………………………………...…..27 I Thực trạng về tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công nghiệp …...27 1.1 KÕt qu¶ tiªu thô theo nhóm sản phẩm …………………………..………...27 1.2 Kết quả tiêu thụ theo thị trường ...................................................................33 1.3 C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tiªu thô ……………………………………………35 1.4 C¸c chÝnh s¸ch thóc ®Èy tiªu thô mμ c«ng ty ®· ¸p dông….………………36 II Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ của công ty …………………39 2.1 Các nhân tố bên ngoài .……..…………………………………………......39 2.2 Các nhân tố bên trong ……...……………………..……………………….42 III §¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty .……………….44 3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc …………………………………..………………44 3.2 Nh÷ng h¹n chÕ tån t¹i …….……………………………….…………….51 3.3 Nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty …..53 Phạm Văn Đăng 2 QTKDTH 42A
 3. Luận văn tèt nghiÖp Ch−¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô t¹i c«ng ty vËt liÖu næ c«ng nghiÖp…………………………………………………………...54 I §Þnh h−íng cña c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp …………...…………….54 1.1 Kế hoạch phát triển chung ………………………………………………..54 1.2 Một số môc tiªu chÝnh ……………………………………………………56 II Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô t¹i c«ng ty Vật liệu nổ công nghiệp ……...………………………………………………………...…60 2.1 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ s¶n phÈm ……..……………………………………...60 2.2 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm……..……………………64 2.3 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c tæ chức …………………….……………….71 KẾT LUẬN Phạm Văn Đăng 3 QTKDTH 42A
 4. Luận văn tèt nghiÖp LỜI NÓI ĐẦU Tiêu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm: tiêu thụ, sản xuất, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp. Mặc dù sản xuất là chức năng trực tiếp tạo ra sản phẩm song tiêu thụ lại đóng vai trò là điều kiện tiền đề không thể thiếu được để sản xuất có thể có hiệu quả. Chất lượng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm (doanh nghiệp sản xuất thương mại) phục vụ khách hàng (doanh nghiệp dịch vụ ngân hàng…) quyết định hiệu quả hoạt động sản xuất hoặc chuẩn bị dịch vụ. Đặc biệt là trong cơ chế thị trường hiện nay khi mà mọi doanh nghiệp gắn mình với thị trường thì hoạt động tiêu thụ lại càng có vị trí quan trọng hơn. Đối với các doanh nghiệp sản xuất chỉ có thể và phải bán cái mà thị trường cần chứ không phải bán cái mà doanh nghiệp có. Việc xác định cái mà thị trường cần là một bước trong khâu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng như vậy của tiêu thụ nên nhiều doanh nghiệp hiện nay dã không ngừng chú trọng đến khâu tiêu thụ. Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp nào để thúc đẩy công tác tiêu thụ lại hoàn toàn không giống nhau ở các doanh nghiệp. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: đặc điểm của sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất, các điều kiện hiện có của doanh nghiệp…Doanh nghiệp phải biết lựa chọn các biện pháp phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ. Có như vậy thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mới nâng cao và giúp doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu đề ra. Sau một thời gian thực tập tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp, em đã chọn đề tài cho bản luận văn tốt nghiệp của em như sau: Phạm Văn Đăng 4 QTKDTH 42A
 5. Luận văn tèt nghiÖp “Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp”. Luận văn của em gồm các phần sau đây: Chương I: Giới thiệu chung về Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp Chương II: Đánh giá khái quát hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp. Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp. Trong quá trình thực hiện em đã nhận được sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình của thầy giáo thạc sĩ Vũ Anh Trọng. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn giúp đỡ quý báu của thầy. Do trình độ có hạn, vả lại đây là một vấn đề khá rộng nên em không khỏi mắc những sai sót. Kính mong thầy giáo xem xét và sửa giúp em. Trong quá trình thực tập tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp em cũng đã nhận được sự giúp đỡ quý báu từ quý công ty. Qua đây em xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý công ty. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên: Phạm Văn Đăng Phạm Văn Đăng 5 QTKDTH 42A
 6. Luận văn tèt nghiÖp Ch−¬ng I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP I- S¬ l−îc qu¸ tr×nh h×nh vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty Tªn c«ng ty : C«ng ty vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. Tªn giao dÞch : Industrial explosion material limited company. §Þa chØ : Phè Phan §×nh Giãt - Ph−êng Ph−¬ng LiÖt - QuËn Thanh Xu©n -Hμ néi. M· sè thuÕ : 010010101072-1. Tμi kho¶n ng©n hμng : 710A - 00088 Ng©n hμng c«ng th−¬ng Hoμn KiÕm Vèn ph¸p ®Þnh : 36,634,000,000 ®ång. Nghμnh ho¸ chÊt má ®−îc thμnh ngμy 20 th¸ng 12 n¨m 1965 theo quyÕt ®Þnh cña Bé c«ng nghiÖp nÆng cã nhiÖm vô tiÕp cËn, b¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cña Liªn X«, Trung Quèc vμ c¸c n−íc §«ng ©u, cung øng cho c¸c ngμnh kinh tÕ, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. Tõ n¨m 1995 víi ®μ ph¸t triÓn cña dÊt n−íc, nhu c©u x©y dùng ®−êng x¸, cÇu hÇm ngμy cμng t¨ng ®Ó phôc vô cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc v× thÕ vËt liÖu næ c«ng nghiÖp lμ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®−îc. Nh»m thèng nhÊt sù qu¶n lý, thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o an toμn vμ ®Ó ®¸p øng tèt h¬n vÒ vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cña c¸c ngμnh kinh tÕ ngμy 29/3/1995 V¨n phßng ChÝnh phñ ®· cã th«ng b¸o sè 44 cho phÐp thμnh lËp c«ng ty Ho¸ chÊt má vμ Phạm Văn Đăng 6 QTKDTH 42A
 7. Luận văn tèt nghiÖp trªn c¬ së ®ã ngμy 1/4/1995 Bé n¨ng l−îng (nay lμ Bé c«ng nghiÖp) ®· cã quyÕt ®Þnh sè 204NL/TCCB-L§ thμnh lËp c«ng ty Ho¸ chÊt má thuéc Tæng c«ng ty than ViÖt nam. Ngμy 29/4/2003 Thñ t−íng ChÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh sè 77/Q§- TTG vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty Ho¸ chÊt má thμnh c«ng ty TNHH mét thμnh viªn cã tªn lμ: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n VËt liÖu næ c«ng nghiÖp. Gọi tắt là công ty Vật liệu nổ công nghiệp. Ngμy 6/6/2003, c«ng ty VËt liÖu næ chÝnh thøc ra ®êi. C«ng ty ®· cã 25 ®¬n vÞ trùc thuéc ®Æt trªn 3 miÒn ®Êt n−íc, kÓ c¶ vïng s©u, vïng xa. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lμ s¶n xuÊt vμ cung øng vËt liÖu næ cho c¸c ngμnh kinh tÕ. GÇn 40 n¨m x©y dùng vμ ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lμ 10 n¨m thùc hiÖn ®−êng lèi ®æi míi theo nghÞ quyÕt cña §¶ng ®−îc ChÝnh phñ vμ c¸c bé, c¸c ngμnh, c¸c đÞa ph−¬ng n¬i ®¬n vÞ ®ãng qu©n quan t©m gióp ®ì vμ cho phÐp ®Çu t− c¬ së vËt chÊt cïng víi nh÷ng cè g¾ng nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®· ®¹t ®−îc mét sè thμnh tÝch xuÊt s¾c: lμ ®¬n vÞ anh hïng lao ®éng, ®−îc nhËn hu©n ch−¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt, hu©n ch−¬ng ®éc lËp, hu©n ch−¬ng lao ®éng h¹ng hai, hu©n ch−¬ng lao ®éng h¹ng ba, hu©n ch−¬ng chiÕn c«ng h¹ng ba vμ nhiÒu hu©n ch−¬ng cho c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n trong c«ng ty. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vμ nh÷ng nghμnh kinh doanh chÝnh cña c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp C«ng ty vËt liÖu næ c«ng nghiÖp tæ chøc mét vßng khÐp kÝn tõ nghiªn cøu, s¶n xuÊt phèi chÕ, thö nghiÖm, b¶o qu¶n, dù tr÷ quèc gia vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, ho¸ chÊt ®Ó s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, ®Õn dÞch vô sau cung øng, vËn chuyÓn thiÕt kÕ má, næ m×n vμ c¸c nhiÖm vô kh¸c ngoμi vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. C«ng ty tËp trung kinh doanh vμo c¸c lÜnh vùc: 1 S¶n xuÊt, phèi chÕ- thö nghiÖm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. Phạm Văn Đăng 7 QTKDTH 42A
 8. Luận văn tèt nghiÖp 2 XuÊt khÈu, nhËp khÈu vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, nguyªn liÖu ho¸ chÊt ®Ó s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 3 B¶o qu¶n, ®ãng gãi, cung øng dù tr÷ quèc gia vÒ vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 4 S¶n xuÊt, cung øng: D©y ®iÖn, bao b×, ®ãng gãi thuèc næ, giÊy sinh ho¹t, than sinh ho¹t, vËt liÖu x©y dùng. 5 ThiÕt kÕ thi c«ng x©y l¾p d©n dông c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi. 6 May hμng b¶o hé lao ®éng, hμng may mÆc, xuÊt khÈu. 7 Lμm dÞch vô khoan næ m×n cho c¸c má lé thiªn, hÇm lß kÓ c¶ næ m×n d−íi n−íc theo yªu cÇu cña kh¸ch hμng. 8 NhËp khÈu vËt t− thiÕt bÞ vμ nguyªn vËt liÖu may mÆc , cung øng x¨ng dÇu vμ vËt t− thiÕt bÞ. 9 VËn t¶i ®−êng bé, s«ng biÓn, qu¸ c¶nh c¸c ho¹t ®éng c¶ng vô vμ ®¹i lý vËn t¶i biÓn. Söa ch÷a ph−¬ng tiÖn vËt t¶i, thi c«ng c¶i t¹o ph−¬ng tiÖn c¬ giíi ®−êng bé. 10 DÞch vô ¨n nghØ. II- Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty 2.1. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý vμ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty C¬ cÊu tæ chøc kinh doanh cña c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®−îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn. Gi¸m ®èc c«ng ty lμ ng−êi ®iÒu hμnh cao nhÊt cña c«ng ty D−íi gi¸m ®èc cã 4 phã gi¸m ®èc vμ c¸c phßng ban ®−îc tæ chøc nh− sau: - Phã gi¸m ®èc ®iÒu hμnh s¶n xuÊt trùc tiÕp chØ ®¹o phßng kÕ ho¹ch chØ huy s¶n xuÊt. Phạm Văn Đăng 8 QTKDTH 42A
 9. Luận văn tèt nghiÖp - Phã gi¸m ®èc ®êi sèng trùc tiÕp chØ ®¹o: + Phßng thanh tra b¶o vÖ. + Phßng tæ chøc nh©n sù. + V¨n phßng gi¸m ®èc. - Phã gi¸m ®èc kü thuËt trùc tiÕp chØ ®¹o: + Phßng thiÕt kÕ ®Çu t−. + Phßng kü thuËt an toμn. - Phã gi¸m ®èc kinh tÕ trùc tiÕp chØ ®¹o: + Phßng kÕ to¸n tμi chÝnh. + Phßng th−¬ng m¹i. + Phßng kiÓm to¸n néi bé. D−íi c¸c phßng ban nμy lμ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cña c«ng ty n»m t¹i c¸c tØnh trªn mäi miÒn cña tæ quèc. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña thÞ tr−êng, sù qu¶n lý ®óng quy ho¹ch vÒ qu¶n lý c«ng nh©n trªn c¶ n−íc, c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®· ®Ò nghÞ vμ ®−îc tæng c«ng ty than ViÖt nam quyÕt ®Þnh thμnh lËp nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc. T¹i thêi ®iÓm míi thμnh lËp c«ng ty chØ cã 6 ®¬n vÞ thμnh viªn, ®Õn nay c«ng ty ®· cã 24 ®¬n vÞ trùc thuéc (trong ®ã cã 14 xÝ nghiÖp, 8 chi nh¸nh, 2 v¨n phßng ®¹i diÖn) ®ãng t¹i c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhau trªn toμn quèc. 1 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má §μ N½ng. 2 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má Ninh B×nh. 3 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má Qu¶ng Ninh. 4 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má B¾c Th¸i. 5 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má Bμ RÞa – Vòng Tμu. 6 XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vμ cung øng vËt t− Hμ néi. 7 XÝ nghiÖp vËn t¶i thuû bé B¾c Ninh. Phạm Văn Đăng 9 QTKDTH 42A
 10. Luận văn tèt nghiÖp 8 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má S¬n La. 9 XÝ nghiÖp vËn t¶i s«ng biÓn H¶i Phßng. 10 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má Kh¸nh Hoμ. 11 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má Gia Lai. 12 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má B¹ch Th¸i B−ëi. 13 Trung t©m VËt liÖu næ c«ng nghiÖp Hμ Néi. 14 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má NghÖ An 15 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má Hμ Nam. 16 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má Lai Ch©u. 17 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má Qu¶ng Ng·i. 18 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má Hμ Giang. 19 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má Lμo Cai. 20 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má Phó Yªn. 21 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má §ång Nai. 22 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má B¾c C¹n. 23 V¨n phßng ®¹i diÖn ho¸ chÊt má Tuyªn Quang. 24 V¨n phßng ®¹i diÖn ho¸ chÊt má Kiªn Giang. S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty nh− sau: Phạm Văn Đăng 10 QTKDTH 42A
 11. Luận văn tèt nghiÖp S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu næ c«ng nghiÖp Gi¸m ®èc c«ng ty PG§ kinh tÕ PG§ ®iÒu hμnh SX PG§ ®êi sèng PG§ kü thuËt P. kÕ to¸n P. th−¬ng P. kiÓm to¸n P. kÕ ho¹ch P. thanh tra P. tæ chøc V¨n phßng P. thiÕt kÕ P. kü thuËt Tμi chÝnh m¹i néi bé chØ huy SX b¶o vÖ nh©n sù gi¸m ®èc ®Çu t− an toμn C¸c ®¬n vÞ thμnh viªn TT XN XN XN XN XN XN XN XN XN XN Chi XN XN XN XN vËt HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM vËn t¶i vËn t¶i nh¸nh cung HCM HCM HCM liÖu B¾c B¾c Qu¶ng S¬n vμ c¶ng Kh¸nh Gia Ninh s«ng thuû bé ho¸ øng Bμ RÞa §μ Qu¶ng næ C¹n Th¸i Ninh La B¹ch Hoμ Lai B×nh biÓn B¾c chÊt vËt t− Vòng N½ng Ng·i CN Th¸i H¶i Ninh Hμ Hμ Tμu B−ëi Phßng Giang Néi Chi XN Chi XN XN VP Chi VP nh¸nh HCM nh¸nh HCM HCM ®¹i diÖn nh¸nh ®¹i diÖn HCM Lai HCM NghÖ Hμ HCM HCM HCM Lμo Ch©u Phó An Nam Tuyªn §ång Kiªn Cai Yªn Quang Nai Giang Phạm Văn Đăng 11 QTKDTH 42A
 12. Luận văn tèt nghiÖp NhiÖm vô cña c¸c phßng ban c«ng ty. 1- Phßng kÕ hoach chØ huy s¶n xuÊt gåm cã 12 ng−êi (1 phã gi¸m ®èc, 1 tr−ëng phßng 2 phã phßng vμ 8 nh©n viªn) lμ mét bé phËn n»m trong c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty. Phßng nμy cã c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n nh− sau: + Qu¶n lý vμ chØ ®¹o c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ cña toμn c«ng ty. +C«ng t¸c thÞ tr−êng vμ ký kÕt hîp ®ång. +C«ng t¸c dù tr÷ qèc gia vÒ vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. + C«ng t¸c ®iÒu hμnh vμ chØ huy s¶n xuÊt. 2- Phßng thèng kª - kÕ to¸n - tμi chÝnh. Gåm cã 12 ng−êi (1 phã gi¸m ®èc, 1 kÕ to¸n tr−ëng, 1 phã gi¸m ®èc vμ 9 nh©n viªn) víi chøc n¨ng nhiÖm vô tham m−u gióp viÖc cho phã gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c: + C«ng t¸c thèng kª - kÕ to¸n - tμi chÝnh. + C«ng t¸c qu¶n lý c¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. + C«ng t¸c qu¶n lý hÖ thèng gi¸ trong toμn c«ng ty. 3- Phßng kiÓm to¸n néi bé gåm 4 ng−êi (1 tr−ëng phßng, 1 phã phßng vμ 2 nh©n viªn) cã chøc n¨ng nhiÖm vô: + KiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n. + §¶m b¶o viÖc thùc hiÖn ®óng c¸c chuÈn mùc, chÕ ®é kÕ to¸n vμ c¸c lÜnh vùc liªn quan. 4- Phßng th−¬ng m¹i gåm 6 ng−êi (1 tr−ëng phßng, 1 phã phßng vμ 4 nh©n viªn) cã chøc n¨ng nhiÖm vô: + Thùc hiÖn c«ng t¸c kinh doanh xuÊt khÈu vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cho s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. Phạm Văn Đăng 12 QTKDTH 42A
 13. Luận văn tèt nghiÖp + C«ng t¸c nhËp khÈu vËt t−, thiÕt bÞ cho nhu cÇu sö dông néi bé vμ kinh doanh cña toμn c«ng ty. + C«ng t¸c kinh doanh ®a nghμnh. 5- Phßng kü thuËt an toμn gåm 8 ng−êi (1 phã gi¸m ®èc, 1 tr−ëng phßng, 2 phã phßng vμ 4 nh©n viªn) cã chøc n¨ng vμ nhiÖm vô: + Kü thuËt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, kü thuËt khoan vμ næ m×n. + Kü thuËt c¬ ®iÖn vËn t¶i. + C«ng t¸c an toμn, b¶o hé lao ®éng, m«i tr−êng. + C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vμ s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt x©y dùng. 6- Phßng thiÕt kÕ ®Çu t− gåm 5 ng−êi (1 tr−ëng phßng, 1 phã phßng vμ 3 nh©n viªn) cã chøc n¨ng vμ nhiÖm vô: + Qu¶n lý vμ tæ chøc chØ ®¹o ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n. + NhËn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh khai th¸c má cña c¸c chñ ®Çu t− ngoμi c«ng ty. 7- V¨n phßng gi¸m ®èc gåm 15 ng−êi (gi¸m ®èc, tr¸nh v¨n phßng, 2 phã phßng vμ 11 nh©n viªn) cã chøc n¨ng vμ nhiÖm vô: + C«ng t¸c hμnh chÝnh, c«ng t¸c ®èi ngo¹i, c«ng t¸c tæng hîp, c«ng t¸c thi ®ua. + Tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o. + C«ng t¸c v¨n ho¸ thÓ thao, c«ng t¸c qu¶n trÞ ®êi sèng. 8- Phßng thanh tra b¶o vÖ - ph¸p chÕ gåm 6 ng−êi (1 tr−ëng phßng,1 phã phßng vμ 4 nh©n viªn) cã chøc n¨ng vμ nhiÖm vô: + C«ng t¸c b¶o vÖ an ninh néi bé, an toμn vËt t−, tμi s¶n vμ h−íng dÉn chØ ®¹o kÕ ho¹ch biÖn ph¸p vÒ c«ng t¸c nãi trªn trong toμn c«ng ty. + C«ng t¸c huÊn luyÖn qu©n sù phßng ch¸y ch÷a ch¸y. Phạm Văn Đăng 13 QTKDTH 42A
 14. Luận văn tèt nghiÖp + Tuyªn truyÒn phæ ph¸p luËt cho toμn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toμn c«ng ty. 9- Phßng tæ chøc nh©n sù gåm 9 ng−êi (1 phã gi¸m ®èc, 1 tr−ëng phßng, 1 phã phßng vμ 6 nh©n viªn) cã chøc n¨ng nhiÖm vô: + C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. + C«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù. + C«ng t¸c tiÒn l−¬ng. + C«ng t¸c tuyÓn dông, ®μo t¹o vμ båi d−ìng c¸n bé c«ng nh©n viªn. + C«ng t¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, c«ng t¸c y tÕ, ch¨m sãc søc khoÎ c¸n bé c«ng nh©n viªn. Ngoμi ra, t¹i c«ng ty cßn cã c¸c tæ chøc kh¸c nh− tæ xe, tæ b¶o vÖ, nhμ ¨n. 2.2. Đặc điểm vÒ c¬ së vËt chÊt vμ kü thuËt c«ng nghiÖp cña c«ng ty - Mét trong nh÷ng yÕu tè ®¶m b¶o sù thμnh c«ng cña c«ng ty ®ã chÝnh lμ c«ng ty kh«ng ngõng trang bÞ x©y dùng c¸c c¬ së vËt chÊt, c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vụ quy tr×nh s¶n xuất kinh doanh. C«ng ty ®· x©y dựng mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i bao gåm: 2883 tÊn ph−¬ng tiÖn vËn t¶i thuû bé víi trªn 90 « t« vËn t¶i, 4 tμu ®i biÓn, 3 tμu kÐo, 2 tμu tù hμnh, 8 xμ lan ®−êng s«ng, 32 xe chuyªn dông phôc vô chØ huy s¶n xuÊt næ m×n… HÖ thèng kho chøa VËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®¹t tiªu chuÈn TCVN 4386-1993 trªn toμn quèc víi søc chøa trªn 6000 tÊn thuèc næ. HÖ thèng c¶ng gåm 3 c¶ng chuyªn dùng ®Ó bèc xÕp VËt liÖu næ c«ng nghiÖp, ®Æc biÖt c«ng ty ®· ®Çu t− 3 d©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc næ: thuèc næ an toμn sö dông trong hÇm lß c¬ khÝ vμ bôi næ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc næ Anfo vμ Anfo chÞu n−íc víi tæng c«ng suÊt trªn 35000 tÊn/n¨m Trong ®ã d©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc næ Anfo vμ Anfo chÞu n−íc ®−îc thñ t−íng chÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t− víi tæng trÞ gi¸ 29,2 tû ®ång (thiÕt bÞ Phạm Văn Đăng 14 QTKDTH 42A
 15. Luận văn tèt nghiÖp nhËp khÈu cña Mü víi 1 d©y chuyÒn s¶n s¶n xuÊt tÜnh vμ 2 xe s¶n xuÊt tù ®éng vμ n¹p thuèc næ t¹i khai tr−êng). TÊt c¶ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc næ cña c«ng ty ®Òu ®−îc trang bÞ c¸c dông cô phßng ch¸y ch÷a ch¸y ®¹t tiªu chuÈn s¶n xuÊt vμ chuyªn chë VËt liÖu næ c«ng nghiÖp . C«ng ty còng mua nhiÒu xe chuyªn dông ®Ó chuyªn chë thuèc næ Anfo vμ Anfo chÞu n−íc ®Õn tËn ch©n c¸c c«ng tr×nh. N¨ng lùc vËn t¶i cña c«ng ty ®ñ ®¹t c¬ sè vËn chuyÓn trªn 25000 tÊn/n¨m. Cô thÓ: B¶ng 1: C¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ trong c«ng ty. Ph−¬ng tiÖn thiÕt bÞ N¨m 1995 N¨m 2000 1 Xe t¶i 57 72 2 Xe b¸n t¶i 1 8 3 Xe ca vμ xe ca chë c«ng nh©n 24 44 4 Tμu biÓn 4 4 5 Xμ lan tù hμnh 2 2 6 Xμ lan kÐo 6 6 7 §Çu kÐo 2 2 8 Xe c«ng ty 0 2 9 CÈu 2 2 10 Xe n©ng mini 0 2 11 D©y chuyÒn san xuÊt thuèc næ Anfo 0 2 tÜnh 12 M¸y s¶n xuÊt thuèc næ AH1 2 3 13 M¸y b¬m LAGRA 3 5 Nguồn : Số liệu phòng kế toán công ty Vật liệu nổ công nghiệp Phạm Văn Đăng 15 QTKDTH 42A
 16. Luận văn tèt nghiÖp Kho tμng: C«ng ty cã mét hÖ thèng kho tμng hiÖn ®¹i chøa vËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®¹t tiªu chuÈn TCVN – 1997 trªn toμn quèc. Trong ®ã, n¨m qua c«ng ty ®· tÝch cùc ®Çu t− x©y dùng míi hÖ thèng kho t¹i nhiÒu n¬i nh− S¬n La, Gia Lai, §μ N½ng, Kh¸nh Hoμ, Vũng Tμu... x©y dùng kho di ®éng vô c«ng tr×nh träng ®iÓm ®−êng Hå ChÝ Minh vμ söa ch÷a n©ng cÊp l¹i hÖ thèng kho hiÖn cã. HiÖn nay c«ng ty ®· cã 72 kho víi tæng diÖn tÝch 17771 m2 søc chøa 10.000 tÊn t¨ng lªn nhiÒu so víi n¨m 1995, lóc ®ã sè nhμ kho míi cã lμ 52 søc chøa lμ 6.000 tÊn. BÕn c¶ng: HiÖn nay c«ng ty cã 3 bÕn c¶ng ®−îc sö dông, khai th¸c nh»m nguyªn vËt liÖu vÒ s¶n xuÊt, chuyÒn thuèc næ ®i n¬i kh¸c tiªu thô. B¶ng 2: C¸c bÕn c¶ng thuéc c«ng ty VËt liÖu næ liÖuc«ng nghiÖp. Tªn c¶ng DiÖn tÝch vïng n−íc DiÖn tÝch quy m« qu¶n lý (m2) (m2) C¶ng B¹ch Th¸i 7000 5568 B−ëi BÕn C¸I §¸ 5350 5500 C¶ng M«ng D−¬ng 5000 6668 Nguồn : Số liệu phòng kế toán công ty Vật liệu nổ công nghiệp Ngoμi 3 c¶ng trªn c«ng ty cßn ®ang thuª c¶ng §μ N½ng, c¶ng Nha Trang, c¶ng Quy Nh¬n, c¶ng Gß DÇu ®Ó bèc xÕp vËt liÖu næ cho c¸c ®¬n vÞ thuéc miÒn trung vμ miÒn nam . Nhμ x−ëng: HiÖn nay nhμ x−ëng ®· ®−îc söa ch÷a x©y míi phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt thuèc næ, s¶n xuÊt d©y m×n, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ, vËn t¶i vμ söa ch÷a tμu. TÊt c¶ ®Òu ®¶m b¶o kü thuËt, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn an toμn s¶n xuÊt, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr−êng trong s¶n xuÊt. C«ng ty cã c¸c nhμ x−ëng sau: Phạm Văn Đăng 16 QTKDTH 42A
 17. Luận văn tèt nghiÖp B¶ng 3: C¸c nhμ x−ëng cña c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp. XÝ nghiÖp Nhμ x−ëng DiÖn tÝch (m2) 1 XÝ nghiÖp HCM Qu¶ng Ninh S¶n xuÊt thuèc næ 1166 Söa ch÷a c¬ khÝ 630 2 XÝ nghiÖp HCM Vòng Tμu S¶n xuÊt thuèc næ 372 3 XÝ nghiÖp vËn t¶i thuû bé Söa ch÷a « t« 1800 SX than tæ ong, 518,4 VLXD 4 XÝ nghiÖp vËn t¶i s«ng biÓn H¶i Söa ch÷a c¬ khÝ 332 Phßng 5 XÝ nghiÖp SX cung øng vËt t− Hμ S¶n xuÊt d©y ®iÖn, 1200 Néi bao b× vμ hμng b¶o hé L§ Nguồn : Số liệu phòng kế toán công ty Vật liệu nổ công nghiệp Về công tác qu¶n lý tμi s¶n cè ®Þnh của c«ng ty Tμi s¶n cè ®Þnh cña mét c«ng ty cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn toμn bé ho¹t ®éng của c«ng ty tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô v× hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng nμy ®Òu dùa trªn hÖ th«ng tμi s¶n cè ®Þnh. Tμi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ¶nh h−ëng ®Õn s¶n l−îng, n¨ng xuÊt lao ®éng, chi phÝ s¶n xuÊt vμ do ®ã ảnh h−ëng ®Õn gi¸ thμnh s¶n phÈm cña c«ng ty. V× vËy c«ng t¸c qu¶n lý tμi s¶n cè ®Þnh ®−îc coi lμ mét c«ng t¸c hÕt søc quan träng vμ cÇn thiÕt víi sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Trong c«ng t¸c qu¶n lý tμi s¶n cè ®Þnh hai ho¹t ®éng ®−îc coi lμ c¬ b¶n lμ khÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh vμ ho¹t ®éng söa ch÷a mua s¾m bæ sung tμi s¶n cè ®Þnh. Nh×n chung trong mét sè n¨m trë l¹i ®©y hai c«ng t¸c nμy ®−îc tiÕn hμnh kh¸ hiÖu qu¶ t¹i c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp Phạm Văn Đăng 17 QTKDTH 42A
 18. Luận văn tèt nghiÖp TÝnh ®Õn n¨m 2001 tæng tμi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp lμ 79.848.142.880 ®ång. §Õn thêi ®iÓm n¨m 2001 c«ng ty ®· khÊu hao lμ 447.953.598.853 ®ång vμ gi¸ trÞ cßn l¹i cña tμi s¶n cè ®Þnh lμ 31.538.544.027 ®ång. Tμi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®−îc h×nh thμnh tõ ba nguån lμ: + Ng©n s¸ch nhμ n−íc. + Tù bæ xung. + Vay ng©n hμng. Ta cã thÓ xem xÐt kü h¬n nh÷ng chØ sè nμy vÒ tμi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty qua b¶ng sau: Bảng 4 :B¶ng c¬ cÊu tμi s¶n theo nguån cña c«ng ty n¨m 2001. Đơn vị tính: đồng Nguyªn gi¸ TSC§ Sè ®· hao mßn TSC§ Gi¸ trÞ cßn l¹i ChØ tiªu Tû Tû Tû träng Sè tiÒn träng Sè tiÒn träng Sè tiÒn (%) (%) (%) Ng©n s¸ch nhμ 32.761.615.784 41 25.492.324.741 53 7.269.291.001 23 n−íc Tù bæ xung 22794.134.460 29 12.413.022.080 26 10.381.112.380 33 Vay ng©n hμng 23.928.392.678 30 10.048.252.032 21 1.880.140.646 44 Céng 79.848.142.880 100 47.953.598.853 100 31.538.544.027 100 Nguồn : Số liệu phòng kế toán công ty Vật liệu nổ công nghiệp Phạm Văn Đăng 18 QTKDTH 42A
 19. Luận văn tèt nghiÖp Bảng 5: T×nh h×nh nguyªn gi¸ vμ gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§ cña c«ng ty n¨m 2001 Đơn vị tính: đồng ChØ tiªu Nguyªn gi¸ Sè ®· khÊu hao Gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§ TSC§ I- TSC§ ®ang dïng 79.018.491.695 47.520.829.868 31.497.661.872 trong SXKD 1 Nhμ cöa, vËt kiÕn 35.805.210.877 19.531.425.002 16.270.785.875 tróc 2 M¸y mãc, thiÕt bÞ 7.013.905.047 2.944.962.958 4.068.942.062 3 Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i 34.218.315.535 23.566.243.572 10.652.071.963 4 Dông cô qu¶n lý 1.984.060.236 1.478.198.309 505.861.927 5 TSC§ kh¸c - - - II- TSC§ ch−a cÇn - - - ding ®Õn III- TSC§ bÞ háng 465.651.185 432.768.985 2.882.200 chê thanh lý IV- TSC§ phóc lîi - - - Céng TSC§ 79.484.142.880 47.953.598.853 31.530.544.027 Nguồn : Số liệu phòng kế toán công ty Vật liệu nổ công nghiệp Ph−¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. C«ng ty dïng ph−¬ng ph¸p tÝnh tû lÖ khÊu hao b×nh qu©n theo n¨m cho c¸c tμi s¶n cè ®Þnh cña m×nh mμ cô thÓ lμ tû ®ã lμ 13%/n¨m. VÒ c«ng t¸c trang bÞ tμi s¶n cè ®Þnh míi cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty : C«ng ty lu«n chó träng ®Õn viÖc n©ng cÊp vμ ®æi míi tμi s¶n cè ®Þnh cña m×nh, bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng kh«ng ngõng thay thÕ nh÷ng tμi s¶n cè ®Þnh mμ ®· cò, ®· kh«ng cßn ®ñ tiªu chuÈn ho¹t ®éng. ChÝnh nh÷ng ho¹t ®éng nμy ®· lμm cho hÖ thèng tμi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty lu«n gi÷ ®−îc tiªu chuÈn cÇn thiÕt. §iÒu ®ã t¹o thuËn lîi kh«ng nhá cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh ho¹t Phạm Văn Đăng 19 QTKDTH 42A
 20. Luận văn tèt nghiÖp ®éng kinh doanh cña m×nh. Chóng ta cã b¶ng vÒ c¸c ho¹t ®éng n©ng cÊp vμ thay thÕ c¸c tμi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty trong n¨m 2001 vμ n¨m 2002 nh− sau: B¶ng 6: Bảng ph©n tÝch t×nh h×nh chung vÒ sö dông TSC§. Đơn vị tính: đồng ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 Chªnh lÖch 1 Nguyªn gi¸ TSC§ 69.650.407.055 79.484.142.880 9.833.735.825 ®Çu n¨m 2 Nguyªn gi¸ TSC§ 79.484.142.880 90.741.677.312 11.257.543.432 cuèi n¨m 3 Nguyªn gi¸ TSC§ 74.567.274.968 85.112.910.096 10.545.635.128 b×nh qu©n 4 Nguyªn gi¸ TSC§ 10.565.353.006 12.681.319.155 2.115.966.149 t¨ng trong n¨m 5 Nguyªn gi¸ t¨ng do 10.565.353.006 12.681.329.155 2.115.966.149 dÇu t− 6 Nguyªn gi¸ TSC§ 731.617.006 1.423.784.723 692.167.542 gi¶m trong n¨m 7 nguyªn gÝa gi¶m do 622.391.891 853.556.389 211.164.498 lo¹i bá 8 HÖ sè t¨ng TSC§ 0,1516 0,1595 - (4/1) 9 HÖ sè gi¶m TSC§ 0,0105 0,0179 - (6/1) 10 HÖ sè ®æi míi 0,1329 0,13975 - TSC§ (5/2) 11 HÖ sè lo¹i bá 0,0089 0,01074 - TSC§ (7/1) Nguồn : Số liệu phòng kế toán công ty Vật liệu nổ công nghiệp Nh×n vμo b¶ng trªn ta thÊy trong n¨m 2001 tæng gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh míi thay thÕ cho c¸c tμi s¶n cè ®Þnh cò lμ 10.565.353.006 ®ång. Vμ hÖ sè t¨ng tμi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 2001 lμ 0,15169 vμ hÖ sè ®æi míi tμi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty lμ 0,1329. N¨m 2002 tæng gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh míi thay thÕ cña c«ng ty lμ 12.681.329.155 ®ång. T¨ng lªn so víi n¨m 2001 lμ Phạm Văn Đăng 20 QTKDTH 42A
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=504

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2