intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản miền Nam – South Vina

Chia sẻ: 1212adad Adad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
162
lượt xem
73
download

Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản miền Nam – South Vina

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đã phân tích và đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực của công ty, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn lực tại công ty South Vina. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản miền Nam – South Vina

 1. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ PHAN THỊ TỐ NHƢ THỰC TRẠNG VÀ GIÁP PHÁP CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN MIỀN NAM – SOUTH VINA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành 52340101 Tháng 11– Năm 2015 i
 2. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ PHAN THỊ TỐ NHƢ MSSV CT1122M037 THỰC TRẠNG VÀ GIÁP PHÁP CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN MIỀN NAM – SOUTH VINA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành 52340101 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ONG QUỐC CƢỜNG Tháng 11 - Năm 2015 ii
 3. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian học tập tại trƣờng Đại học Cần Thơ, em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ của thầy cô trong trƣờng. Cụ thể, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa Kinh tế đã giảng dạy và trao dồi kiến thức thêm cho em và đặc biệt là Thầy Ong Quốc Cƣờng đã tận tình góp ý và hƣớng dẫn để em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cám ơn Ban Giám đốc và Ban Lãnh đạo các phòng ban của Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản Miền Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực tập, đặc biệt là anh Nguyễn Ngọc Út. Em cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị trong phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng tổ chức hành chính đã cung cấp cho em những số liệu, thông tin cần thiết cho bài luận văn này. Do sự hạn chế về thời gian và kiến thức để tìm hiểu lĩnh vực của đề tài nghiên cứu nên em mong nhận đƣợc sự thông cảm và góp ý từ quý thầy cô cũng nhƣ Ban lãnh đạo của Công ty về những thiếu sót trong bài luận văn của em. Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô khoa Kinh tế, Ban Giám đốc, các cô chú, anh chị trong Công ty South Vina dồi dào sức khỏe, thành công trong việc và hạnh phúc trong cuộc sống. Cần Thơ, ngày tháng năm 2016 Ngƣời thực hiện Phan Thị Tố Nhƣ iii
 4. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết, luận văn này đƣợc hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi trong khuôn khổ của đề tài luận văn chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh. Các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, không trùng lấp với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày tháng năm 2016. Sinh viên thực hiện PHAN THỊ TỐ NHƢ iv
 5. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Cần Thơ, Ngày Tháng Năm 2016 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ v
 6. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẨN .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Cần Thơ, Ngày Tháng Năm 2016 Giáo viên hƣớng dẫn ONG QUỐC CƢỜNG vi
 7. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Cần Thơ, Ngày Tháng Năm 2016 Giáo viên phản biện vii
 8. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh MỤC LỤC CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU ........................................................................................... 1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. ................................................................................... 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. ............................................................................ 2 1.2.1. Mục tiêu chung. ......................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể. ......................................................................................... 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU................................................................................ 2 1.3.1. Không gian nghiên cứu. ............................................................................ 2 1.3.2. Thời gian nghiên cứu. ................................................................................ 2 1.3.3. Đối tƣợng nghiên cứu. ............................................................................... 2 CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................... 3 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN. ........................................................................................... 3 2.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực. ................................................................... 3 2.1.2. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực. ..................................................... 3 2.1.3. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực. ......................................................... 4 2.1.4. Chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. ....................................... 4 2.1.5. Những nội dung cơ bản về quản trị nguồn nhân lực. ................................ 5 2.1.5.1. Công tác hoạch định nguồn nhân lực. ................................................ 5 2.1.5.2. Phân tích công việc. ........................................................................... 8 2.1.5.3. Quá trình tuyển dụng. ........................................................................ 9 2.1.5.4. Đào tạo và phát triển. ....................................................................... 13 2.1.5.5. Trả công lao động............................................................................ 13 2.1.6. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị nguồn nhân lực. ............................. 15 2.1.6.1. Nhân tố môi trƣờng kinh doanh. ..................................................... 15 2.1.6.2. Nhân tố con ngƣời. ........................................................................... 17 2.1.6.3. Nhân tố nhà quản trị. ........................................................................ 18 2.1.7 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động ..................................... 18 2.1.7.1. Chỉ tiêu năng suất lao động .............................................................. 18 2.1.7.2. Chỉ tiêu sức sinh lời bình quân của lao động ................................... 19 2.1.7.3 Chỉ tiêu tiền lƣơng............................................................................. 20 2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. ................................................................. 21 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu. ................................................................. 21 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích số liệu. ............................................................... 21 2.2.2.1. Phƣơng pháp so sánh........................................................................ 21 viii
 9. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh 2.2.2.2. Phƣơng pháp thống kê mô tả........................................................... 22 2.2.2.3. Phƣơng pháp đồ thị .......................................................................... 22 CHƢƠNG 3 GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN MIỀN NAM – SOUTH VINA .............................................................................................. 23 3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN MIỀN NAM – SOUTH VINA. ......................................................................................... 23 3.1.1. Giới thiệu chung về công ty. ................................................................... 23 3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển. ............................................................. 23 3.1.3. Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm của công ty. .................................. 24 3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN MIỀN NAM. .......................................................................................................... 25 3.2.1. Sơ đồ tổ chức. .......................................................................................... 25 3.2.2. Nhiệm vụ và chức năng các phòng ban. .................................................. 25 3.2.2.1. Giám đốc. ......................................................................................... 25 3.2.2.2. Phó giám đốc. ................................................................................... 26 3.2.2.3. Phòng kế toán. .................................................................................. 26 3.2.2.4. Phòng kinh doanh............................................................................. 27 3.2.2.5. Phòng tổ chức hành chính ................................................................ 28 3.2.2.6. Phòng kỹ thuật và kiểm nghiệm. ...................................................... 29 3.2.2.7. Ban điều hành sản xuất. ................................................................... 29 3.2.2.8. Tổ cơ điện. ....................................................................................... 30 3.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM GIAI ĐOẠN 2012 – 2014. ....................... 31 3.3.1. Phân tích các yếu tố môi trƣờng bên trong của công ty. ......................... 31 3.3.1.1. Tình hình cung ứng nguyên liệu. ..................................................... 31 3.3.1.2. Tình hình nguồn vốn và cơ sở kỹ thuật. ........................................... 32 3.3.1.3. Hệ thống quản lý chất lƣợng của công ty......................................... 33 3.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. ........................................... 34 CHƢƠNG 4 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY SOUTH VINA. ................................................................................ 37 4.1. THỰC TRẠNG SỐ LƢỢNG, CHẤT LƢỢNG VÀ CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY SOUTH VINA. .................................................... 37 4.1.1. Số lƣợng lao động tại công ty South Vina............................................... 37 4.1.2. Chất lƣợng nguồn nhân lực. .................................................................... 40 4.1.3. Cơ cấu nguồn nhân lực. ........................... Error! Bookmark not defined. 4.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY SOUTH VINA. ................................................................................... 43 ix
 10. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh 4.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực. .................................................................... 43 4.2.2. Phân tích công việc.................................................................................. 44 4.2.3. Tuyển dụng tuyển chọn nguồn nhân sự. .................................................. 45 4.2.3.1. Tình hình tuyển dụng nhân sự của công ty. ..................................... 45 4.2.3.2. Hình thức tuyển dụng. ...................................................................... 48 4.2.3.4. Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty South Vina. .................. 50 4.2.4. Công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty. ................................ 51 4.2.4.1. Nguyên tắc và mục đích về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty. .................................................................................... 52 4.2.4.2. Các hình thức đào tạo tại công ty................................................. 54 4.2.4.3. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty. ........... 56 4.2.5. Một số vấn đề về lƣơng bổng và chính sách đãi ngộ của công ty. .......... 57 4.2.5.1. Tiền lƣơng. ....................................................................................... 57 4.2.5.2.Chính sách đãi ngộ của công ty South Vina. .................................... 59 4.3.5.3. Công tác phúc lợi và phục cấp. ........................................................ 60 4.2.5.4 Tình hình thu nhập của nhân viên trong công ty South Vina từ năm 2012 - 2014. ........................................................................................... 63 4.2.6. Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác ảnh hƣởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty. .............................................................................. 64 4.2.6.1. Ảnh hƣởng từ môi trƣờng ................................................................ 64 4.3. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY SOUTH VINA TỪ NĂM 2012 – 2014. ................................................................................................ 68 4.3.1. Chỉ tiêu tiền lƣơng ................................................................................... 68 4.3.1.1. Hiệu quả chi phí tiền lƣơng theo doanh thu. .................................... 68 4.3.1.2. Hiệu quả sử dụng chi phí tiền lƣơng theo lợi nhuận ........................ 69 4.3.2. Chỉ tiêu sức sinh lời của bình quân lao động công ty South Vina .......... 70 CHƢƠNG 5 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN MIỀN NAM SOUTH VINA ................................................................................................. 72 5.1. NGUYÊN NHÂN CÒN TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY SOUTH VINA. ..................................... 72 5.2. MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI. ............................ 73 5.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN MIỀN NAM SOUTH VINA. .................................................................................................................... 73 5.3.1. Giải pháp cho công tác phân tích công việc. ........................................... 73 5.3.2. Giải pháp cho hoạch định nguồn nhân lực. ............................................. 74 5.3.3. Giải pháp cho công tác tuyển dụng nhân sự. ........................................... 75 x
 11. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh 5.3.4. Giải pháp cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. ................ 75 5.3.5. Giải pháp duy trì nguồn nhân lực ổn định. .............................................. 76 5.3.6. Giải pháp cải tiến chế độ tiền lƣơng, tiền thƣởng ................................... 77 CHƢƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................. 78 6.1 KẾT LUẬN...................................................................................................... 78 6.2 KIẾN NGHỊ ..................................................................................................... 79 6.2.1.Đối với nhà nƣớc ...................................................................................... 79 6.2.2. Đối với công ty ........................................................................................ 80 xi
 12. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Diện tích nuôi trồng và sản lƣợng cá tra tại ĐBSCL giai đoạn 2012 – 2014. ............................................................................................................. 31 Bảng 3.2: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty South Vina giai đoạn 2012 – 2014. ............................................................................................ 35 Bảng 4.1: Tổng lƣợng lao động của công ty từ năm 2012 – 2014. ................. 37 Bảng 4.2: Tổng số lao động của doanh nghiệp lao động theo loại hình từ năm 2012- 2014 ....................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 4.3: Chất lƣợng lao động từ năm 2012- 2014. ....................................... 40 Bảng 4.4: Cơ cấu nguồn nhân lực từ năm 2012-2014. .................................... 42 Bảng 4.5 : Tình hình tuyển dụng nhân sự của công ty từ năm 2012 – 2014. .. 46 Bảng 4.6: Số ngƣời đƣợc đào tạo qua các năm của công ty. ........................... 54 Bảng 4.7: Nội dung đào tạo của Công ty South Vina. ..................................... 55 Bảng 4.8: Tình hình thu nhập của nhân viên trong công ty South Vina ......... 63 Bảng 4.9 Hiệu quả sử dụng chi phí tiền lƣơng theo doanh thu. ...................... 68 Bảng 4.10: Hiệu quả sử dụng chi phí tiền lƣơng theo lợi nhuận từ 2012-2014. .......................................................................................................................... 69 Bảng 4.11 Sức sinh lời bình quân của công ty South Vina từ 2012-2014. ..... 71 xii
 13. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh DANH MỤC HÌNH Hình 2.2: Sơ đồ phân tích công việc tích công việc. ......................................... 8 Hình 2.3: Sơ đồ về quá trình tuyển dụng. ........................................................ 12 Hình 2.4: Sơ đồ cơ cấu hệ thống trả công lao động trong các doanh nghiệp. . 15 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức công ty South Vina .................................................... 25 Hình 4.1: Biểu đồ tổng lƣợng lao động của công ty từ năm 2012- 2014. ....... 38 Hình 4.2 Sơ đồ quá trình công tác đào tạo của công ty South Vina ................ 54 xiii
 14. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh DANH MỤC VIẾT TẮT ĐBSCL : Đồng bằng sông Cửu Long. ATVSTP : An toàn vệ sinh thực phẩm. VASEP : Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam. EU : Liên minh Châu Âu. FAO : Tổ chức Lƣơng thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc. WHO : Tổ chức Y tế Thế giới. WTO : Tổ chức Thƣơng mại Thế giới. PT : Phát triển. NNL : Nguồn nhân lực. TĐKT : Thi đua khen thƣởng. HĐKT : Hội đông kỹ luật . BRC : Tiêu chuẩn thực phẩm toàn cầu. UBND : Uỷ ban nhân dân. CMND : Chứng minh nhân dân. TCHC : Tổ chức hành chính. BHXH : Bảo hiểm xã hội. BHYT : Bảo hiểm Y tế. BHTN : Bảo hiểm tai nạn. BGĐ : Ban Gíam Đốc. SP : Sản phẩm. BQ : Bình quân. xiv
 15. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nhƣ hiện nay thì vấn đề về nhân lực và quản lí nguồn nhân lực một cách hiệu quả để đạt chất lƣợng cao là mối quan tâm hàng đầu của nhà nƣớc và xã hội. Trong đó phát triển con ngƣời là một trong những mục tiêu quan trọng nhất để phát triển kinh tế xã hội và cũng là phƣơng tiện tốt nhất để thúc đẩy sự phát triển không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn là cả trên toàn thế giới. Mỗi tổ chức đều nhận thấy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là rất quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển và kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong môi trƣờng cạnh tranh gay gắt cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học công nghệ thì việc tìm và trang bị cho mình một đội ngũ lao động lớn về số lƣợng và chất lƣợng cũng không hề đơn giản. Nếu chúng ta đứng trên cƣơng vị là chủ của một doanh nghiệp thì ta luôn mong muốn đƣợc một đội ngũ nhân viên có năng lực tràn đầy nhiệt quyết luôn trung thành và phấn đấu cho sự thành công của công ty. Đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới và khai thác một cách hiệu quả nguồn nhân lực có sẵn. Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng của tổ chức một công ty có nguồn lực dồi dào có máy móc thiết bị hiện đại đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu không biết quản trị nhân lực đúng cách. Công ty TNHH Công Nghiệp Thủy Sản Miền Nam – South Vina là một trong những công ty thủy sản lớn thuộc Khu Công Nghiệp Trà Nóc 2, Phƣớc Thới, Ô Môn, công ty đƣợc thành lập và phát triển hơn mƣời năm qua, cùng với sự phát triển vững mạnh đó là một đội ngũ nhân viên hơn cả ngàn ngƣời. Sau hơn 10 năm hoạt động trong ngành sản xuất và xuất khẩu cá tra thì công ty đã không ngừng mở rộng về diện tích sản xuất và thị trƣờng xuất khẩu. Do đó nhu cầu tuyển dụng lao động cũng nhƣ nguồn nhân lực cho công ty là khá quan trọng. Từ những thực tiễn trên tôi nhận thấy đƣợc rằng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Việc quản lý tốt sẽ giúp doanh nghiệp phát triển một cách vững chắc và theo kịp với sự thay đổi của thị trƣờng. Vì vậy Đề tài “ Thực trạng và giải pháp quản trị nguồn nhân lực của Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản Miền Nam – South Vina ’’ Là đề tài đƣợc tôi lựa chọn làm đề tài tốt nghiệp. 1
 16. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 1.2.1. Mục tiêu chung. Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực của công ty. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn lực tại công ty South Vina. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể. Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực của Công ty South Vina giai đoạn từ 2012- 2014. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của công ty South Vina. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty South Vina. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực tại South Vina. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 1.3.1. Không gian nghiên cứu. Đề tài đƣợc thực hiện tại Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản Miền Nam - South Vina, thuộc Khu Công Nghiệp Trà Nóc 2, Phƣớc Thới, Ô Môn, Cần Thơ. 1.3.2. Thời gian nghiên cứu. Đề tài tập trung nghiên cứu dựa vào những số liệu do công ty cung cấp trong giai đoạn gần nhất là 2012 – 2014. 1.3.3. Đối tƣợng nghiên cứu. Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản Miền Nam – South Vina. 2
 17. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN. 2.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực là nguồn lực của con ngƣời bao gồm có thể lực, trí lực và nhân cách của con ngƣời có đƣợc nhằm đáp ứng nhu cầu của một tổ chức hoặc cơ cấu kinh tế nhất định. Theo tổ chức lao động quốc tế nguồn nhân lực của một quốc gia là toàn bộ những ngƣời có trong độ tuổi có khả năng tham gia quá trình lao động. Nguồn nhân lực cung cấp sức lao động cho sản xuất xã hội cung cấp nguồn lực cho con ngƣời cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Theo Fischer và Dornhusch thì “nguồn nhân lực đƣợc hiểu là toàn bộ trình độ chuyên môn mà con ngƣời tích lũy đƣợc có khả năng đem lại thu nhập trong tƣơng lai”. 2.1.2. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực. Quản trị nguồn nhân lực liên quan đến hai vấn đề cơ bản “ Quản trị ” và “ Nguồn nhân lực” quản trị là làm cho những hoạt động đƣợc hoàn thành với hiệu quả cao. Vấn đề quản trị có sự phối hợp giữa tính khoa học và nghệ thuật lãnh đạo.Về phƣơng diện khoa học, quản trị gia thành công là ngƣời nắm vững các kiến thức và kỹ năng quản trị. Về phƣơng diện nghệ thuật quản trị gia thành công là ngƣời có năng lực bẩm sinh nhƣ thông minh, có tài thuyết phục, lôi cuốn ngƣời khác làm theo, có khả năng mau nắm bắt vấn đề và ra quyết định, dễ hòa hợp với mọi ngƣời, tự tin linh hoạt xử lý các tình huống trong thực tế. Quản trị nguồn nhân lực còn là hệ thống các triết lý, các chính sách và hoạt động chức năng thu hút và đào tạo phát triển và duy trì con ngƣời của một tổ chức nhằm đạt đƣợc kết quả tối ƣu cho tổ chức và nhân viên nhằm đạt đƣợc mục tiêu nhất định. Quản trị nguồn nhân lực bao gồm tất cả những quyết định hoạt động quản lý có ảnh hƣởng đến doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp. Quản trị nguồn nhân lực còn nghiên cứu các vấn đề về quản trị con ngƣời trong các tổ chức ở tầm quy mô có hai mục tiêu cơ bản. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên tạo điều kiện cho nhân viên phát huy nguồn nâng lực cá nhân đƣợc kích thích động viên nhiều nhất tại nơi làm việc và trung thành tận tâm với doanh nghiệp. 3
 18. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả của tổ chức. ( Nguồn: Trần Kim Dung, 2009 ) 2.1.3. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực. Quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mà nó còn đóng vai trò trung tâm trong việc thành lập các tổ chức tồn tại và phát triển trên thị trƣờng tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức xuất phát từ vai trò quan trọng của con ngƣời. Con ngƣời là yếu tố cấu thành lên tổ chức vận hành tổ chức và quyết định sự thành bại của tổ chức. Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực không thể thiếu đƣợc nên quản lý nguồn nhân lực chính là lĩnh vực quan trọng của quản lý trong mọi tổ chức gồm có ba vai trò cơ bản sau: Vai trò tƣ vấn: các chuyên gia nguồn nhân lực đƣợc coi là nhà tƣ vấn nội bộ thu thập thông tin phân tích các vấn đề và đƣa ra giải pháp đƣa ra các sự trợ giúp có hƣớng dẫn đối với nhà quản lý để giải quyết các vấn đề về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Vai trò phục vụ: các nhân viên thuộc nguồn nhân lực thực hiện công việc mà việc thực hiện các công việc đó bởi một bộ phận tập trung sẽ hiệu quả hơn các nổ lực độc lập của một vài đơn vị khác nhau nhƣng hoạt động này là những hoạt động phục vụ trực tiếp cho các bộ hay là các bộ phận chức năng khác trong doanh nghiệp nhƣ thực hiện báo cáo hồ sơ, tuyển dụng, đào tạo ghi chép hồ sơ. Vai trò kiểm tra: bộ phận quản lý đƣợc yêu cầu kiểm tra những chính sách chức năng quan trọng trong nội bộ doanh nghiệp. Việc kiểm tra bằng cách giám sát các bộ phận có đảm bảo có thực hiện tốt chính sách nhân sự hay không, khi thực hiện vai trò này các nhân viên của bộ phận nguồn nhân lực đƣợc xem là những ngƣời đại diện hoặc ủy quyền của nhà quản lý cấp cao. ( Nguồn: Trần Kim Dung, 2009 ) 2.1.4. Chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. Các hoạt động liên quan đến quản đến quản trị nguồn nhân lực rất đa dạng và thay đổi trong các tổ chức khác nhau. Tuy nhiên có thể phân chia các hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực theo ba nhóm chức năng sau đây: Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực: nhóm chức năng này chú trọng vấn đề đảm bảo có đủ số lƣợng nhân viên với các phẩm chất phù hợp cho công việc của doanh nghiệp. Để có thể tuyển đƣợc đúng ngƣời cho đúng việc, trƣớc hết doanh nghiệp phải căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh và 4
 19. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh thực trạng sử dụng nhân viên trong doanh nghiệp nhằm xác định những công việc nào cần tuyển thêm ngƣời. Thực hiện phân tích công việc sẽ cho biết doanh nghiệp cần tuyển thêm bao nhiêu nhân viên và yêu cầu tiêu chuẩn đặt ra đối với các ứng viên là nhƣ thế nào việc áp dụng các kỹ năng tuyển dụng nhƣ trắc nghiệm và phỏng vấn sẽ giúp cho doanh nghiệp chọn đƣợc ứng viên tốt nhất cho công việc. Do đó nhóm chức năng tuyển dụng thƣờng có các hoạt động dự báo và hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc phỏng vấn, trắc nghiệm, thu thập và xử lý các thông tin về nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển: nhóm chức năng này chú trọng việc năng cao năng lực của nhân viên, trình độ lành nghề cần thiết để hoàn thành tốt công việc đƣợc giao và tạo điều kiện cho nhân viên đƣợc phát triển tối đa các năng lực cá nhân. Các doanh nghiệp áp dụng chƣơng trình hƣớng nghiệp và đào tạo cho nhân viên mới nhằm xác định năng lực thực tế của nhân viên và giúp nhân viên làm quen với công việc của doanh nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng thƣờng lập các kế hoạch đào tạo, huấn luyện và đào tạo thi lại nhân viên mỗi khi có sự thay đổi về nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc quy trình công nghệ, kỹ thuật. Nhóm chức năng đào tạo, phát triển thƣờng thực hiện các hoạt động nhƣ: bồi dƣỡng nâng cao trình độ lành nghề và cập nhật kiến thức quản lý, kỹ thuật công nghệ cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực: nhóm chức năng này chú trọng đến việc duy trì và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Nhóm chức năng này gồm hai chức năng nhỏ hơn là kích thích, động viên nhân viên và duy trì, phát triển các mối quan hệ lao động tốt đẹp trong doanh nghiệp. ( Nguồn: Trần Kim Dung, 2009 ) 2.1.5. Những nội dung cơ bản về quản trị nguồn nhân lực. 2.1.5.1. Công tác hoạch định nguồn nhân lực. Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đƣa ra các chính sách và thực hiện các chƣơng trình, hoạt động bảo đảm cho doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc có năng suất, chất lƣợng và hiệu quả cao. Quá trình hoạch định nguồn nhân lực đƣợc thực hiện theo các bƣớc sau đây: Bƣớc 1: Phân tích môi trƣờng kinh doanh từ đó xác định đƣợc mục tiêu và chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp. Chiến lƣợc kinh doanh là nền 5
 20. Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh tảng của hoạch định nguồn nhân lực vì khi có chiến lƣợc thì mới có thể lập ra đƣợc các mục tiêu và kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, biết đƣợc trong tƣơng lai doanh nghiệp muốn mở rộng hay thu hẹp sản xuất kinh doanh… Từ đó có cơ sở để dự báo đƣợc bộ phận nào của doanh nghiệp trong tƣơng lai sẽ thừa hay thiếu nhân sự. Bƣớc 2: Phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp đƣợc thực hiện với mục đích hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn, điểm mạnh và điểm yếu của nguồn nhân lực của công ty và của công tác quản trị nguồn nhân lực, rà soát lại cơ cấu tổ chức, chất lƣợng và cơ cấu nguồn nhân lực trong công ty các chính sách về nguồn nhân lực có còn phù hợp các giá trị văn hóa doanh nghiệp, sự hài lòng của nhân viên… Từ đó có sở đề ra giải pháp khắc phục những yếu kém khó khăn tiếp tục phát huy những điểm mạnh và thuận lợi của doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Bƣớc 3: Dự báo khối lƣợng công việc và nhu cầu nguồn nhân lực để đƣa ra quyết định tăng hoặc giảm nguồn nhân lực. Dựa vào các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh lập ra ở bƣớc 1 mà ta dự báo đƣợc khối lƣợng công việc ở từng bộ phận cũng nhƣ nhu cầu nhân lực cần thiết đảm bảo hoàn thành khối lƣợng công việc. Cùng với việc phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực đã đƣợc thực hiện ở bƣớc 2, ta xác định đƣợc bộ phận nào đang thừa hay thiếu nhân viên. Nếu thiếu thì cần tuyển thêm bao nhiêu. Nếu thừa thì chuyển công tác hoặc tính giảm biên chế bao nhiêu ngƣời để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực. Bƣớc 4: Phân tích quan hệ cung cầu nguồn nhân lực, đề ra các chính sách, kế hoạch và chƣơng trình thực hiện. Là việc tìm hiểu thị trƣờng lao động địa phƣơng, so sánh với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và nguồn nhân lực mà doanh nghiệp đang hiện có. Từ đó doanh nghiệp sẽ biết mình nên tuyển thêm lao động từ bên ngoài hoặc sử dụng đào tạo nguồn lao động có sẳn trong doanh nghiệp hoặc chuyển công tác hay giảm biên chế từ đó đề ra kế hoạch, chính sách và chƣơng trình hành động. Các kế hoạch thực hiện: kế hoạch tuyển dụng kế bố trí lại cơ cấu tổ chức kế hoạch tăng giảm lao động dƣ thừa, kế hoạch đề bạc thuyên chuyển nhân viên. Bƣớc 5: Thực hiện các kế hoạch, chính sách quản trị nguồn nhân lực đã đề ra trong bƣớc 4 và kiểm tra đánh giá việc thực hiện. ( Nguồn: Trần Kim Dung, 2009 ) 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2