intTypePromotion=1

Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam

Chia sẻ: Nguyên Trần | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
207
lượt xem
45
download

Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo vệ môi trường bằng pháp luật là một trong những biện pháp cơ bản của hoạt động bảo vệ môi trường ở mỗi quốc gia.Trong tình hình việt nam, biện pháp này đã nhanh chóng được áp dụng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.Chiến lược, kế hoạch, thể chế và luật pháp là những yếu tố cơ bản, không thể thiếu được trong mọi lĩnh vực của bất kì một quốc gia nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam

  1. Giai ®o¹n 2: Kinh tÕ vµ M«i tr−êng g¾n kÕt víi nhau LuËt b¶o vÖ M«i tr−êng cña ViÖt nam Giai ®o¹n 3: Kinh tÕ, X· héi vµ M«i tr−êng g¾n kÕt víi nhau + Bèn yÕu tè c¬ b¶n thùc hiÖn ph¸p LuËt BVMT: B¶o vÖ m«i tr−êng b»ng ph¸p LuËt lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n cña ho¹t - ChiÕn l−îc râ rµng ®éng b¶o vÖ m«i tr−êng ë mçi quèc gia. - KÕ ho¹ch hµnh ®éng cô thÓ Trong t×nh h×nh cña ViÖt Nam, biÖn ph¸p nµy ®· nhanh chãng ®−îc ¸p dông vµ ®¹t - ThÓ chÕ, LuËt ph¸p h÷u hiÖu ®−îc nhiÒu kÕt qu¶ quan träng. - NhËn thøc vÒ m«i tr−êng kh«ng ngõng ®−îc n©ng cao ChiÕn l−îc, kÕ ho¹ch, thÓ chÕ vµ LuËt ph¸p lµ nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n, kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña bÊt kú mét quèc gia nµo. Häc tËp kinh nghiÖm cña C¸c nh©n tè nµy cÇn thiÕt cho mäi cÊp (toµn cÇu, khu vùc, quèc gia, ®Þa ph−¬ng) vµ c¸c n−íc, ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr−êng (BVMT) cña ViÖt Nam, tuy b¾t ®Çu kh¸ muén so mäi ngµnh. víi nhiÒu n−íc, nh−ng ®· b¾t tay ngay vµo viÖc x©y dùng c¬ së ph¸p LuËt cho c¸c nhiÖm + Kh¸i niÖm vÒ m«i tr−êng vô BVMT. ChÝnh nhê sù ®Þnh h−íng ®óng ®¾n nµy mµ c¸c ho¹t ®éng BVMT cña ViÖt Nam ®· nhanh chãng ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan sau mét thêi gian ng¾n. Theo LuËt BVMT (®iÒu 1), M«i tr−êng bao gåm c¸c yÕu tè tù nhiªn vµ yÕu tè vËt chÊt nh©n t¹o quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, bao quanh con ng−êi, cã ¶nh h−ëng tíi ®êi 1.1. TÝnh tÊt yÕu h×nh thµnh hÖ thèng luËt BVMT ë ViÖt Nam sèng, s¶n xuÊt, sù tån t¹i, ph¸p triÓn cña con ng−êi vµ thiªn nhiªn. 1.1.1. C¬ së lý luËn cña viÖc x©y dùng LuËt BVMT BVMT ®−îc quy ®Þnh trong LuËt nµy lµ nh÷ng ho¹t ®éng gi÷ cho m«i tr−êng trong + §iÒu chØnh c¸c hµnh vi cña x· héi nh»m gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i lµnh, s¹ch ®Ñp, c¶i thiÖn m«i tr−êng, b¶o ®¶m c©n b»ng sinh th¸i, ng¨n chÆn, kh¾c phôc tr−êng, suy tho¸i ®a d¹ng sinh häc, c¹n kiÖt tµi nguyªn thiªn nhiªn. c¸c hËu qu¶ xÊu do con ng−êi vµ thiªn nhiªn g©y ra cho m«i tr−êng, khai th¸c sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm tµi nguyªn thiªn nhiªn. - Mét sè vÊn ®Ò m«i tr−êng cÊp b¸ch mang tÝnh toµn cÇu: 1.1.2. C¬ së thùc tÕ vÒ hiÖn tr¹ng m«i tr−êng ViÖt Nam • ¤ nhiÔm m«i tr−êng ChÝnh phñ ViÖt Nam ®−îc sù gióp ®ì cña c¸c tæ chøc Quèc tÕ ®· x¸c ®Þnh 8 vÊn ®Ò • Suy gi¶m ®a d¹ng sinh häc m«i tr−êng bøc b¸ch nhÊt cÇn ®−îc −u tiªn gi¶i quyÕt lµ: • BiÕn ®æi khÝ hËu, mùc n−íc biÓn d©ng cao 1) Nguy c¬ mÊt rõng vµ tµi nguyªn rõng ®ang ®e do¹ c¶ n−íc, vµ trong thùc tÕ tai ho¹ • H¹n chÕ nguån lùc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò m«i tr−êng mÊt rõng vµ c¹n kiÖt tµi nguyªn rõng ®· x¶y ra ë nhiÒu vïng, mÊt rõng lµ mét th¶m ho¹ quèc gia. • YÕu kÐm vÒ nhËn thøc m«i tr−êng 2) Sù suy tho¸i nhanh cña chÊt l−îng ®Êt vµ diÖn tÝch ®Êt canh t¸c theo ®Çu ng−êi, • ¤ nhiÔm xuyªn biªn giíi, xuÊt khÈu « nhiÔm viÖc sö dông l·ng phÝ tµi nguyªn ®Êt ®ang tiÕp diÔn. • T¨ng nhanh ®« thÞ ho¸, d©n sè,,... 3) Tµi nguyªn biÓn, ®Æc biÖt lµ tµi nguyªn sinh vËt biÓn ë ven bê ®· bÞ suy gi¶m ®¸ng kÓ, m«i tr−êng biÓn b¾t ®Çu bÞ « nhiÔm, tr−íc hÕt do dÇu má. + Lµ mét trong c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu: Kinh tÕ, kü thuËt, x· héi, v¨n ho¸, sinh 4) Tµi nguyªn kho¸ng s¶n, tµi nguyªn n−íc, tµi nguyªn sinh vËt, c¸c hÖ sinh th¸i,,... th¸i, hµnh chÝnh – ph¸p chÕ,… ®ang ®−îc sö dông kh«ng hîp lý, dÉn ®Õn sù c¹n kiÖt vµ lµm nghÌo tµi nguyªn + Qu¸ tr×nh tiÕp cËn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò m«i tr−êng thiªn nhiªn. - Bao gåm 3 giai ®o¹n chÝnh: Giai ®o¹n 1: Kinh tÕ, X· héi vµ M«i tr−êng ®éc lËp víi nhau
  2. 5) ¤ nhiÔm m«i tr−êng, tr−íc hÕt lµ m«i tr−êng n−íc, kh«ng khÝ vµ ®Êt ®· xuÊt hiÖn ë 1.1.4. ViÖc tham gia vµo c¸c c«ng −íc Quèc tÕ vÒ BVMT nhiÒu n¬i, nhiÒu lóc ®Õn møc trÇm träng, nhiÒu vÊn ®Ò vÒ vÖ sinh m«i tr−êng phøc + Nh÷ng c«ng −íc vÒ BVMT ViÖt Nam ®∙ tham gia: t¹p ®· ph¸t sinh ë c¸c khu vùc thµnh thÞ, n«ng th«n. HiÖn nay, cã kho¶ng 300 c«ng −íc quèc tÕ vÒ BVMT. ViÖt Nam ®· tham gia c¸c 6) T¸c h¹i cña chiÕn tranh, ®Æc biÖt lµ c¸c ho¸ chÊt ®éc h¹i ®· vµ ®ang g©y ra nh÷ng C«ng −íc quèc tÕ vÒ m«i tr−êng sau ®©y (ngµy tham gia ë trong dÊu ngoÆc ®¬n): hËu qu¶ cùc kú nghiªm träng ®èi víi m«i tr−êng thiªn nhiªn vµ con ng−êi ViÖt - C«ng −íc Chicago vÒ hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ, 1944. Nam. - 7) ViÖc gia t¨ng qu¸ nhanh d©n sè c¶ n−íc, sù ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu vµ kh«ng hîp HiÖp −íc vÒ Kho¶ng kh«ng ngoµi vò trô, 1967. lý lùc l−îng lao ®éng gi÷a c¸c vïng vµ c¸c ngµnh khai th¸c tµi nguyªn lµ nh÷ng - C«ng −íc vÒ c¸c vïng ®Êt ngËp n−íc cã tÇm quan träng quèc tÕ, ®Æc biÖt nh− lµ n¬i vÊn ®Ò phøc t¹p nhÊt trong quan hÖ d©n sè vµ m«i tr−êng. c− tró cña c¸c loµi chim n−íc (RAMSAR), 1971 (20/9/1988). 8) ThiÕu nhiÒu c¬ së vËt chÊt - kü thuËt, c¸n bé, LuËt ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò - NghÞ ®Þnh th− bæ sung c«ng −íc vÒ c¸c vïng ngËp n−íc cã tÇm quan träng, ®Æc m«i tr−êng, trong khi nhu cÇu sö dông hîp lý tµi nguyªn kh«ng ngõng t¨ng lªn, biÖt nh− lµ n¬i c− tró cña c¸c loµi chim n−íc, Paris, 1982. yªu cÇu vÒ c¶i thiÖn m«i tr−êng vµ chèng « nhiÔm m«i tr−êng ngµy mét lín vµ - phøc t¹p. C«ng −íc liªn quan ®Õn B¶o vÖ c¸c di s¶n v¨n ho¸ vµ tù nhiªn (19/10/1982). - 1.1.3. C¬ së hiÖn tr¹ng c¸c v¨n b¶n ph¸p quy liªn quan ®Õn c¸c thµnh phÇn m«i C«ng −íc vÒ cÊm ph¸t triÓn, s¶n xuÊt vµ tµng tr÷ vò khÝ ho¸ häc, vi trïng vµ c«ng tr−êng. viÖc tiªu huû chóng. - C«ng −íc vÒ bu«n b¸n quèc tÕ vÒ c¸c gièng loµi ®éng thùc vËt cã nguy c¬ bÞ ®e * Tr−íc n¨m 1993: däa, 1973 (20/1/1994). - Kh«ng cã v¨n b¶n ph¸p quy vÒ BVMT - C«ng −íc vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm do tµu biÓn MARPOL (29/8/1991). - V¨n b¶n ph¸p quy vÒ thµnh phÇn m«i tr−êng kh«ng hÖ thèng, thiÕu ®ång bé, - C«ng −íc cña Liªn Hîp Quèc vÒ sù biÕn ®æi m«i tr−êng (26/8/1980). tõng v¨n b¶n kh«ng cã quy ®Þnh cÇn thiÕt vÒ BVMT. - - NghÞ ®Þnh th− ch÷ thËp ®á liªn quan ®Õn b¶o vÖ n¹n nh©n cña c¸c cuéc xung ®ét vò Sù g¾n kÕt víi c¸c c«ng −íc quèc tÕ liªn quan cßn rÊt kÐm trang. - TÝnh hiÖu lùc cña v¨n b¶n thÊp. - C«ng −íc cña Liªn Hîp Quèc vÒ LuËt biÓn (25/7/1994). * C¸c v¨n b¶n luËt liªn quan ®Õn BVMT ®· ban hµnh: - Cam kÕt quèc tÕ vÒ phæ biÕn vµ sö dông thuèc diÖt c«n trïng, FAO, 1985. - LuËt vÒ ®Êt ®ai - C«ng −íc Viªn vÒ b¶o vÖ tÇng «z«n, 1985 (26/4/1994). - LuËt b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n - C«ng −íc vÒ th«ng b¸o sím sù cè h¹t nh©n, IAEA, 1985 (29/9/1987). - LuËt b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng - C«ng −íc vÒ trî gióp trong tr−êng hîp sù cè h¹t nh©n hoÆc cÊp cøu phãng x¹, - LuËt vÒ kho¸ng s¶n 1986, IAEA (29/9/1987). - LuËt vÒ dÇu má vµ khÝ ®èt - NghÞ ®Þnh th− Montreal vÒ c¸c chÊt lµm suy gi¶m tÇng «-z«n, 1987 (26/1/1984). - Ph¸p lÖnh b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n - B¶n bæ sung Lu©n ®«n cho c«ng −íc Lu©n ®«n, 1990. - C¸c v¨n b¶n ph¸p quy liªn quan kh¸c. - B¶n bæ sung Copenhagen, 1992. - Tho¶ thuËn vÒ mang l−íi c¸c trung t©m thuû s¶n ë Ch©u ¸ - Th¸i b×nh d−¬ng, 1988 (2/2/1989).
  3. - C«ng −íc Basel vÒ kiÓm so¸t viÖc vËn chuyÓn qua biªn giíi chÊt th¶i ®éc h¹i vµ N¨m 1982: Héi th¶o khoa häc vÒ m«i tr−êng lÇn thø nhÊt víi chñ ®Ò "C¸c vÊn ®Ò m«i viÖc lo¹i bá chóng (13/5/1995). tr−êng cña ViÖt Nam". Héi th¶o ®Ò cËp ®Õn c¸c vÊn ®Ò m«i tr−êng vµ tµi nguyªn ®Êt, kho¸ng s¶n, tµi nguyªn rõng, n−íc, kh«ng khÝ, d©n sè. - C«ng −íc khung cña Liªn Hîp Quèc vÒ biÕn ®æi khÝ hËu, 1992 (16/11/1994). N¨m 1983: Héi th¶o quèc tÕ vÒ BVMT vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn thiªn nhiªn do Uû - C«ng −íc vÒ §a d¹ng sinh häc, 1992 (16/11/1994). ban Khoa häc vµ Kü thuËt Nhµ n−íc tæ chøc. + C¸c C«ng −íc Quèc tÕ vÒ BVMT ViÖt Nam ®ang xem xÐt ®Ó tham gia: N¨m 1984: Tæng kÕt c«ng t¸c ®iÒu tra c¬ b¶n vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr−êng trªn quy m« C¸c C«ng −íc Quèc tÕ mµ ViÖt Nam ®ang xem xÐt ®Ó tham gia bao gåm: toµn quèc do Uû ban Khoa häc vµ Kü thuËt Nhµ n−íc chñ tr×. • C«ng −íc Quèc tÕ vÒ tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi víi thiÖt h¹i do « nhiÔm dÇu, 1969. N¨m 1985: Héi ®ång Bé tr−ëng ban hµnh NghÞ ®Þnh 246/H§BT vÒ viÖc "§Èy m¹nh c«ng t¸c ®iÒu tra c¬ b¶n, sö dông hîp lý tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ BVMT". • C«ng −íc Quèc tÕ liªn quan tíi can thiÖp vµo c¸c biÓu vÜ ®é cao trong tr−êng hîp thiÖt h¹i do « nhiÔm dÇu, 1969. N¨m 1987: Héi th¶o khoa häc "B¶o vÖ m«i tr−êng b»ng ph¸p LuËt" do Uû ban Khoa häc vµ Kü thuËt Nhµ n−íc phèi hîp víi Bé T− ph¸p tæ chøc. • C«ng −íc vÒ phßng ngõa « nhiÔm biÓn do ®æ chÊt th¶i vµ c¸c chÊt kh¸c, 1971. N¨m 1988: Thµnh lËp Héi §Þa lý ViÖt Nam, Héi B¶o vÖ Thiªn nhiªn vµ M«i tr−êng ViÖt • C«ng −íc vÒ phßng ngõa « nhiÔm biÓn do ®æ chÊt th¶i vµ c¸c chÊt kh¸c, 1972. Nam. • C«ng −íc Quèc tÕ vÒ b¶o tån c¸c loµi ®éng vËt hoang d· di c−, 1979. N¨m 1990: Héi nghÞ quèc tÕ vÒ "M«i tr−êng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng" do Uû ban Khoa häc • HiÖp ®Þnh ASEAN vÒ b¶o tån thiªn nhiªn vµ c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn, 1985. vµ Kü thuËt Nhµ n−íc phèi hîp víi Ch−¬ng tr×nh M«i tr−êng cña Liªn Hîp Quèc (UNEP) tæ chøc t¹i Hµ Néi. • C«ng −íc Quèc tÕ vÒ sù s½n sµng, øng phã vµ hîp t¸c ®èi víi « nhiÔm dÇu. N¨m 1991: ChÝnh phñ th«ng qua "KÕ ho¹ch quèc gia vÒ m«i tr−êng vµ ph¸t triÓn bÒn 1.2. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ néi dung c¬ b¶n cña LuËt BVMT n¨m v÷ng 1991 - 2000". 1993 N¨m 1992: "Héi th¶o quèc tÕ vÒ nghÌo khã vµ BVMT" do Héi B¶o vÖ thiªn nhiªn vµ m«i 1.2.1. Qu¸ tr×nh x©y dùng LuËt BVMT tr−êng phèi hîp cïng UNEP tæ chøc t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Trong dù th¶o ChiÕn l−îc Quèc gia vÒ BVMT (1983-1986), ®Æc biÖt trong NghÞ N¨m 1993: "Héi th¶o Ho¸ häc vµ BVMT" do Héi B¶o vÖ thiªn nhiªn vµ m«i tr−êng ViÖt ®Þnh sè 246/H§BT “VÒ viÖc ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®iÒu tra c¬ b¶n, sö dông hîp lý tµi Nam vµ Héi Ho¸ häc ViÖt Nam phèi hîp tæ chøc. nguyªn thiªn nhiªn vµ BVMT” (1983-1985, c«ng bè ngµy 20/09/1985), viÖc so¹n th¶o N¨m 1994: LuËt BVMT cã hiÖu lùc. mét v¨n b¶n cã tÝnh ph¸p lý vÒ BVMT ®· ®−îc ®Æt ra. Mét ®Ò tµi nghiªn cøu bæ sung viÖc nghiªn cøu v¨n b¶n nµy ®· ®−îc thùc hiÖn. N¨m 1989, §Ò tµi ®· ®−a ra dù th¶o “LuËt B¶o N¨m 1995: ChÝnh phñ th«ng qua KÕ ho¹ch quèc gia vÒ b¶o tån ®a d¹ng sinh häc. vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i tr−êng”. Trªn c¬ së cña dù th¶o nµy, Uû ban Khoa häc N¨m 1996: ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 26/CP ngµy 26/4/1996 Quy ®Þnh Xö ph¹t vi Kü thuËt Nhµ n−íc ®· thµnh lËp mét tæ so¹n th¶o LuËt vÒ M«i tr−êng. Tæ so¹n th¶o ®· ph¹m hµnh chÝnh vÒ BVMT. tr×nh ra Héi nghÞ Quèc tÕ vÒ m«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn bÒn v÷ng b¶n dù th¶o “LuËt B¶o vÖ m«i tr−êng” (Héi nghÞ ®−îc tæ chøc t¹i Hµ Néi tõ ngµy 3 ®Õn ngµy 6/12/1990). N¨m 1997: Quèc héi th«ng qua NghÞ quyÕt vÒ tiªu chuÈn c¸c ch−¬ng tr×nh träng ®iÓm quèc gia. Th¸ng 6 n¨m 1991, ChÝnh phñ th«ng qua kÕ ho¹ch Quèc gia vÒ m«i tr−êng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng 1991-2000, trong ®ã ®Æt vÊn ®Ò ph¶i nhanh chãng ban hµnh LuËt vÒ - Héi th¶o 3 n¨m thùc hiÖn LuËt BVMT. BVMT. Ngµy 27/12/1993, Quèc héi th«ng qua vµ luËt BVMT ®· chÝnh thøc cã hiÖu lùc tõ - Cuéc Thanh tra diÖn réng chuyªn ®Ò vÒ m«i tr−êng. ngµy 10/01/1994. - TriÓn l·m M«i tr−êng ViÖt Nam. Nh÷ng sù kiÖn vÒ ho¹t ®éng BVMT ViÖt Nam
  4. 1.2.2. CÊu tróc cña LuËt BVMT N¨m 1998: Bé ChÝnh trÞ BCHTW §¶ng ban hµnh ChØ thÞ 36 CT/TW, ngµy 25/6/1998 vÒ "T¨ng c−êng c«ng t¸c BVMT trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc". LuËt BVMT ®−îc tr×nh bµy theo 3 trôc ®èi t−îng: - Héi nghÞ M«i tr−êng toµn quèc 1998 t¹i Hµ Néi. - Suy tho¸i m«i tr−êng N¨m 1999: ViÖt Nam cã c¸c sù kiÖn quan träng sau: - ¤ nhiÔm m«i tr−êng Quèc héi n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Kho¸ X th«ng qua Bé LuËt - Sù cè m«i tr−êng h×nh sù trong ®ã cã ch−¬ng XVII - C¸c téi ph¹m vÒ m«i tr−êng. Ba lo¹i hµnh ®éng ®−îc chän ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh c¸c hµnh vi kh¸c lµ: Phßng ngõa, DiÔn ®µn M«i tr−êng ASEAN lÇn thø nhÊt. Xö lý vµ Kh¾c phôc (gi¶i quyÕt hËu qu¶) Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng x©y dùng ChiÕn l−îc BVMT quèc gia LuËt ®−îc tr×nh bµy theo c¸ch cè g¾ng cô thÓ, chi tiÕt ®Õn møc cã thÓ. ChØ nh÷ng 2001-2010 vµ KÕ ho¹ch hµnh ®éng 2001 - 2005. vÊn ®Ò kh«ng cã kh¶ n¨ng chi tiÕt ho¸ míi sö dông kiÓu “Tuyªn ng«n” nãi c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh nguyªn t¾c, ®¹o lý. Hoµn thiÖn x©y dùng 4 ®Ò ¸n thùc hiÖn ChØ thÞ 36-CT/TW cña Bé ChÝnh trÞ Ban chÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng vÒ "T¨ng c−êng c«ng t¸c BVMT trong thêi kú c«ng nghiÖp LuËt BVMT (1993) ®−îc cÊu tróc nh− sau: ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc". PhÇn Më ®Çu Thñ t−íng ChÝnh phñ ban hµnh ChiÕn l−îc Qu¶n lý chÊt th¶i r¾n ®« thÞ vµ Khu Ch−¬ng 1. Nh÷ng quy ®Þnh chung, gåm 9 ®iÒu c«ng nghiÖp ViÖt Nam vµ Quy chÕ Qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i. Ch−¬ng 2. Phßng ngõa vµ xö lý suy tho¸i m«i tr−êng, « nhiÔm m«i tr−êng vµ sù cè ViÖt Nam ký Tuyªn ng«n quèc tÕ vÒ S¶n xuÊt s¹ch h¬n. m«i tr−êng, gåm 20 ®iÒu. Héi nghÞ kh«ng chÝnh thøc cÊp Bé tr−ëng M«i tr−êng ASEAN lÇn thø 5 vµ Ph¸t ®éng N¨m M«i tr−êng ASEAN. Ch−¬ng 3. Kh¾c phôc suy tho¸i m«i tr−êng, « nhiÔm m«i tr−êng vµ sù cè m«i tr−êng, gåm 7 ®iÒu. Nh÷ng nhiÖm vô cña LuËt BVMT ViÖt Nam hiÖn hµnh Ch−¬ng 4. Qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ BVMT, gåm 8 ®iÒu. HiÕn ph¸p 1992 cña n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam quy ®Þnh: "C¬ quan Nhµ n−íc, ®¬n vÞ vò trang, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi, mäi c¸ nh©n ph¶i thùc Ch−¬ng 5. Quan hÖ quèc tÕ vÒ BVMT, gåm 4 ®iÒu hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n−íc vÒ sö dông tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ BVMT. Nghiªm Ch−¬ng 6. Khen th−ëng vµ kü LuËt, gåm 4 ®iÒu cÊm mäi hµnh ®éng lµm suy kiÖt tµi nguyªn vµ lµm huû ho¹i m«i tr−êng". Ch−¬ng 7. §iÒu kho¶n cuèi cïng, gåm 3 ®iÒu. C¨n cø quy ®Þnh nµy, Quèc héi kho¸ IX cña n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Tæng céng lµ 7 ch−¬ng vµ 55 ®iÒu. Nam t¹i kú häp thø IV ngµy 17/12/1993 ®· th«ng qua LuËt BVMT gåm 7 ch−¬ng víi 55 §iÒu. §©y lµ mét trong nh÷ng LuËt quan träng cña n−íc ta quy ®Þnh vÒ sù thèng nhÊt 1.2.3. C¸c néi dung c¬ b¶n cña LuËt BVMT n¨m 1993 qu¶n lý BVMT trong ph¹m vi c¶ n−íc, ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p phßng, chèng, kh¾c phôc + VÒ mét sè ®Þnh nghÜa, kh¸i niÖm suy tho¸i m«i tr−êng, « nhiÔm m«i tr−êng. Nh÷ng néi dung qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ BVMT, lËp quy ho¹ch BVMT còng nh− x©y dùng tiÒm lùc cho ho¹t ®éng dÞch vô m«i tr−êng ë Sau khi x¸c ®Þnh ph¹m vi cña LuËt BVMT th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh ®èi t−îng m«i Trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng. tr−êng ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong LuËt, LuËt BVMT ®−a ra mét sè ®Þnh nghÜa, kh¸i niÖm h¹n chÕ ®−îc sö dông trong LuËt. §©y kh«ng ph¶i lµ nh÷ng ®Þnh nghÜa kinh ®iÓn, mµ lµ nh÷ng LuËt x¸c ®Þnh nhiÖm vô BVMT lµ sù nghiÖp cña toµn d©n, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Þnh nghÜa h¹n chÕ, cã xuÊt xø tõ lý luËn nh−ng ®−îc hiÓu cho phï hîp víi c¸c hµnh vi ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p LuËt vÒ BVMT, nh»m b¶o vÖ søc khoÎ mäi ng−êi, luËt ®Þnh vµ ®−îc tr×nh bµy sao cho dÔ hiÓu, dÔ phæ cËp. ®¶m b¶o quyÒn con ng−êi ®−îc sèng trong m«i tr−êng trong lµnh cña ®Êt n−íc còng nh− gãp phÇn BVMT khu vùc vµ trªn thÕ giíi.
  5. Theo c¸ch x¸c ®Þnh cña LuËt, m«i tr−êng ®−îc hiÓu chñ yÕu lµ m«i tr−êng tù nhiªn c¸c kÕt luËn ®· ®−îc ®−a ra ®Òu cã thÓ ®−îc coi lµ “nguyªn t¾c c¬ b¶n”, v× phÇn lín chóng chÞu sù t¸c ®éng cña ho¹t ®éng con ng−êi. M«i tr−êng x· héi, m«i tr−êng nh©n v¨n ®−îc ®−îc ®óc rót ®Ó nh»m vµo nhiÒu môc tiªu kh¸c nhau. Trong hoµn c¶nh nh− vËy, LuËt ®Ò cËp tíi tõ gèc ®é quan hÖ víi c¸c ho¹t ®éng cña con ng−êi t¸c ®éng lªn m«i tr−êng tù BVMT ®· lùa chän vµ x¸c ®Þnh c¸c nguyªn t¾c chÝnh cña ho¹t ®éng BVMT, biÕn chóng nhiªn. Nh− vËy, LuËt BVMT chñ yÕu nh»m ®iÒu chØnh c¸c mèi quan hÖ phøc t¹p gi÷a thµnh nh÷ng quy ®Þnh cña LuËt nh− nh÷ng “sîi chØ” xuyªn suèt c¸c ®iÒu cña LuËt. ho¹t ®éng cña con ng−êi sèng trong m«i tr−êng trong lµnh, cã lîi cho søc khëe vµ ®êi Cã thÓ nªu ra mét sè nguyªn t¾c chÝnh nh− sau: sèng cña con ng−êi, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, hµi hoµ lîi Ých cña con ng−êi vµ cña - BVMT lµ sù nghiÖp cña toµn d©n, lµ tr¸ch nhiÖm cña tõng ng−êi. c¶ m«i tr−êng. - Phßng ngõa « nhiÔm lµ chÝnh. C¸c thuËt ng÷ “suy tho¸i m«i tr−êng”, “« nhiÔm m«i tr−êng” vµ “sù cè m«i tr−êng” ®−îc hiÓu theo c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt. Ba qu¸ tr×nh/hiÖn t−îng nµy cã thÓ cã quan hÖ - Ng−êi nµo g©y ra « nhiÔm ng−êi ®ã ph¶i tr¶ gi¸. chÆt chÏ víi nhau, cã thÓ ph¸t triÓn tõ « nhiÔm ®Õn suy tho¸i vµ cuèi cïng lµ sù cè. Nh−ng - TÝnh hÖ thèng cña ho¹t ®éng BVMT. chóng cã thÓ x¶y ®éc lËp víi nhau hoÆc theo c¸c tr×nh tù kh¸c h¼n: sù cè g©y « nhiÔm, dÉn ®Õn g©y suy tho¸i m«i tr−êng, hoÆc « nhiÔm m«i tr−êng t¹i mét ®iÓm hoÆc ®èi víi §ång thêi LuËt BVMT còng tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n ®iÒu chØnh c¸c ho¹t mét thµnh phÇn dÉn ®Õn suy tho¸i trªn diÖn réng h¬n hoÆc ®èi víi nhiÒu thµnh phÇn m«i ®éng chung cña x· héi còng nh− cña c¸c luËt kh¸c. tr−êng h¬n. §Æc biÖt, sù cè m«i tr−êng cã thÓ cã c¸c nguån gèc tù nhiªn, liªn quan tíi c¸c Cã thÓ thÊy râ sù tu©n thñ cña c¸c nguyªn t¾c chung vµ nguyªn t¾c “®Æc thï” cña nguån gèc tù nhiªn, liªn quan tíi c¸c tai biÕn thiªn nhiªn (thiªn tai), kh«ng kÓ c¸c nguån ho¹t ®éng BVMT trong LuËt BVMT cña ViÖt Nam qua viÖc ph©n tÝch cña c¸c ®iÒu LuËt gèc nh©n t¹o. Nh−ng kh«ng ph¶i bÊt cø thiªn tai nµo còng cã thÓ dÉn ®Õn sù cè m«i theo tõng nguyªn t¾c. CÇn chó ý lµ c¸c biÓu hiÖn nµy rÊt phong phó, phøc t¹p, kh«ng ph¶i tr−êng, v× thÕ kh«ng thÓ nãi ®éng ®Êt, b¶o, lò,… lµ sù cè m«i tr−êng. C¸c thiªn tai nµy chØ lóc nµo còng ®−îc ghi râ tõng c©u, tõng ch÷, v× LuËt BVMT cña ViÖt Nam kh«ng theo trë thµnh sù cè m«i tr−êng khi chóng thùc sù g©y t¸c h¹i cho m«i tr−êng theo quan ®iÓm kiÓu luËt “Tuyªn ng«n”. ®· tr×nh bµy trong LuËt. + Mét sè ®iÒu cÊm cña LuËt BVMT ThuËt ng÷ “§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng” ®−îc sö dông trong LuËt BVMT cña ViÖt Nam ngay tõ khi dù th¶o ®· g©y ra kh«ng Ýt tranh luËn. §Õn nay, vÉn cßn ý kiÕn cho §Ó ®iÒu chØnh mét sè hµnh vi cña x· héi, LuËt BVMT ®−a ra c¸c møc ®é yªu cÇu r»ng LuËt ®· hiÓu sai vÒ thuËt ng÷ nµy. §Þnh nghÜa cña LuËt x¸c ®Þnh hoµn toµn chÝnh x¸c c¸ nh©n, tæ chøc thùc hiÖn, trong ®ã cã møc ®é “cÊm”. RÊt nhiÒu ®iÒu trong LuËt ®Òu sö theo th«ng lÖ c¸c n−íc vµ theo ®Þnh nghÜa kinh ®iÓn, hµn l©m, c¸c néi dung quan träng dông møc ®é nµy, nh−ng cã mét ®iÒu chung tæng hîp tÊt c¶ c¸c ®iÒu cÊm chÝnh cña LuËt. nhÊt cña c«ng viÖc ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng, tøc lµ x¸c ®Þnh ¶nh h−ëng tÝch cùc, tiªu §iÒu cÊm g©y nhiÒu tranh luËn nhÊt lµ “CÊm nhËp khÈu, xuÊt khÈu chÊt th¶i”. Theo ®Þnh cùc lªn m«i tr−êng cña c¸c yÕu tè t¸c ®éng nh»m t×m ra c¸c gi¶i ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng nghÜa cña LuËt, chÊt th¶i lµ c¸c chÊt bÞ lo¹i ra khái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc sinh ho¹t cña tiªu cùc. VÊn ®Ò kh¸c nhau chØ lµ ë chç, c¸c n−íc coi yÕu tè “t¸c ®éng” nãi trªn chØ lµ c¸c con ng−êi, ¸p dông vµo thùc tÕ, ®iÒu nµy cho phÐp ng¨n chÆn tËn gèc, ng¨n chÆn triÖt ®Ó dù ¸n s¾p x¶y ra, s¾p ®−îc thùc hiÖn, cßn LuËt BVMT cña ViÖt Nam ngoµi c¸c dù ¸n cßn mäi h×nh thøc nhËp khÈu chÊt th¶i tõ c¸c n−íc ngoµi. ViÖc xuÊt khÈu chÊt th¶i khái c¸c coi “yÕu tè t¸c ®éng” lµ c¶ c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt hiÖn ®ang ho¹t ®éng tõ khu vùc vµ c¸c n−íc ®· trë thµnh phæ biÕn hiÖn nay. NhiÒu n−íc chËm ph¸t triÓn, ®ang tr−íc khi cã luËt BVMT. C¸c c¬ së nµy còng ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c “®¸nh gi¸ t¸c ®éng ph¸t triÓn trªn thùc tÕ ®· biÕn thµnh b·i r¸c th¶i cña c¸c n−íc ph¸t triÓn hoÆc ph¸t triÓn m«i tr−êng” cña m×nh, tr×nh c¸c c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn ph−¬ng ¸n gi¶m thiÓu « h¬n. Nh−ng kh«ng ph¶i n−íc nµo còng d¸m vµ cã thÓ ®−a vµo LuËt viÖc cÊm xuÊt khÈu, nhiÔm. Nh− vËy, vÒ ph−¬ng diÖn ph¸p lý ng−êi nghiªn cøu ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p, c¸c nhËp khÈu chÊt th¶i. Cã rÊt nhiÒu lý do ph¶n ®èi viÖc ghi vµo LuËt ®iÒu cÊm nµy. VÒ dông cô nghiªn cøu chØ dïng cho dù ¸n vµo viÖc nghiªn cøu cho c¸c c¬ së ®ang ho¹t ®éng ph−¬ng diÖn ph¸p LuËt, ®©y lµ ®iÓm rÊt tÝch cùc cña LuËt BVMT cña ViÖt Nam. nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu cuèi cïng lµ t×m ra ph−¬ng ¸n gi¶m thiÓu « nhiÔm cho dù ¸n/c¬ S¶n xuÊt vµ sö dông ph¸o lµ mét phong tôc l©u ®êi cña d©n téc. §©y tõng lµ nÐt së. ®éc ®¸o cña kh«ng Ýt c¸c d©n téc Ch©u ¸, nh−ng còng ®· tõ l©u, viÖc sö dông ph¸o trë + LuËt BVMT qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c chÝnh cña ho¹t ®éng BVMT thµnh mét tÖ n¹n x· héi, lµm nhøc nhèi nhiÒu cho x· héi. LuËt BVMT xem xÐt viÖc sö dông ph¸o nh− lµ mét nguån g©y « nhiÔm m«i tr−êng, mét nguån l·ng phÝ tµi nguyªn vµ Tæng kÕt ho¹t ®éng BVMT trªn toµn thÕ giíi trong thêi gian qua, ®Æt biÖt lµ tõ sau g©y nhiÒu hËu qu¶ nghiªm träng kh¸c, tõ ®ã ®· quyÕt ®Þnh ng¨n chÆn viÖc sö dông, tiÕn n¨m 1972 tíi nay, ng−êi ta ®· nªu lªn rÊt nhiÒu nguyªn t¾c, ®Òu ®−îc gäi lµ nh÷ng tíi cÊm sö dông. §iÒu cÊm nµy ®· t¹o c¬ së ph¸p lý quan träng nhÊt cho ChÝnh phñ tæ nguyªn t¾c c¬ b¶n cÇn ph¶i tu©n thñ trong ho¹t ®éng BVMT. Thùc ra, kh«ng ph¶i tÊt c¶
  6. chøc thùc hiÖn, gi¶i quyÕt mét c¸ch c¬ b¶n mét tÖ n¹n x· héi, ®em l¹i kÕt qu¶ nhiÒu mÆt §iÒu 17 vµ ®iÒu 53 ®· sö dông yÕu tè håi tè cña ph¸p LuËt, tøc lµ xÐt xö c¶ c¸c cho ®Êt n−íc. hµnh vi ®· ®−îc thùc hiÖn tr−íc khi LuËt cã hiÖu lùc. §©y lµ vÊn ®Ò phøc t¹p cña LuËt ph¸p, v× vËy ph¶i ®−îc xem xÐt rÊt thËn träng khi vËn dông trong x©y dùng LuËt. Nh−ng B¶y hμnh vi bÞ ph¸p LuËt nghiªm cÊm (TrÝch LuËt BVMT, ®iÒu 29) do t×nh h×nh « nhiÔm vµ suy tho¸i cô thÓ cña ViÖt Nam vµ xÐt tÝnh chÊt nghiªm träng cña c¸c hµnh vi trong qu¸ khø (tr−íc khi LuËt cã hiÖu lùc), LuËt BVMT ®· sö dông yÕu tè håi 1- §èt ph¸ rõng, khai th¸c kho¸ng s¶n mét c¸ch bõa b·i g©y huû ho¹i m«i tr−êng, lµm tè trong c¸c tr−êng hîp võa nªu, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn mét sè nguyªn t¾c BVMT vµ mÊt c©n b»ng sinh th¸i; ®Ó cã ®iÒu kiÖn thùc tÕ gi¶i quyÕt ®−îc c¸c vÊn ®Ò m«i tr−êng gay cÊn cña ViÖt Nam ®· bÞ 2- Th¶i khãi, bôi, khÝ ®éc, mïi h«i thèi g©y h¹i vµo kh«ng khÝ; ph¸t bøc x¹, phãng x¹ qu¸ c¸c nguyªn nh©n trong qu¸ khø g©y ra. giíi h¹n cho phÐp vµo m«i tr−êng xung quanh; 1.2.4. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña LuËt BVMT 1993 liªn quan ®Õn c«ng t¸c kÕ ho¹ch 3- Th¶i dÇu mì, ho¸ chÊt ®éc h¹i, chÊt phãng x¹ qu¸ giíi h¹n cho phÐp, c¸c chÊt th¶i, x¸c ho¸ ®éng vËt, thùc vËt, vi khuÈn, siªu vi khuÈn ®éc h¹i vµ g©y dÞch bÖnh vµo nguån n−íc; §iÒu 10 vÒ kÕ ho¹ch, phßng chèng suy tho¸i m«i tr−êng, « nhiÔm m«i tr−êng, sù 4- Ch«n vïi, th¶i vµo ®Êt c¸c chÊt ®éc h¹i qu¸ giíi h¹n cho phÐp; cè m«i tr−êng 5- Khai th¸c, kinh doanh c¸c lo¹i thùc vËt, ®éng vËt quý, hiÕm trong danh môc quy ®Þnh §iÒu 12 vÒ viÖc khai th¸c rõng ph¶i theo ®óng quy ho¹ch cña ChÝnh phñ; §iÒu 14 vÒ viÖc khai th¸c ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt sö dông vµo viÖc 6- NhËp khÈu c«ng nghÖ, thiÕt bÞ kh«ng ®¸p øng tiªu chuÈn m«i tr−êng; nhËp khÈu, xuÊt nu«i trång thuû s¶n ph¶i tu©n thñ theo quy ho¹ch sö dông ®Êt, kÕ ho¹ch c¶i t¹o ®Êt, b¶o khÈu chÊt th¶i; ®¶m c©n b»ng sinh th¸i. 7- Sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p, ph−¬ng tiÖn, c«ng cô huû diÖt hµng lo¹t trong khai th¸c, §iÒu 16 vÒ Tiªu chuÈn m«i tr−êng ViÖt Nam. ®¸nh b¾t c¸c nguån ®éng vËt, thùc vËt. §iÒu 18 vÒ §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng cña c¸c dù ¸n. + VÒ quan hÖ quèc tÕ vÒ BVMT §iÒu 26 vÒ Quy ho¹ch b·i r¸c th¶i LuËt BVMT cña ViÖt Nam cã h¼n mét ch−¬ng nãi vÒ c¸c quan hÖ Quèc tÕ trong lÜnh vùc BVMT. §©y lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan v× sù nghiÖp BVMT ë ViÖt Nam kh«ng §iÒu 37 vÒ ChiÕn l−îc, chÝnh s¸ch BVMT, kÕ ho¹ch BVMT. thÓ t¸ch rêi víi sù nghiÖp BVMT cña thÕ giíi - “Ng«i nhµ chung cña chóng ta”. Chóng ta 1.2.5. Nh÷ng khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n−íc vÒ BVMT, thùc hiÖn LuËt cam kÕt t«n träng c¸c ®iÒu kho¶n cña c¸c C«ng −íc vµ HiÖp ®Þnh quèc tÕ mµ ViÖt Nam ®· BVMT n¨m 1993 vµ nh÷ng kiÕn nghÞ phª chuÈn, ký kÕt hoÆc tham gia. §ång thêi, ViÖt Nam yªu cÇu ng−êi kh¸c ph¶i t«n träng ph¸p LuËt BVMT cña ViÖt Nam. NÕu cã x¶y ra m©u thuÈn, gi¶i quyÕt t¹i ViÖt Nam trªn §Ó LuËt BVMT cña ViÖt Nam ®−îc thùc thi cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a, nhÊt lµ trong c¬ së c«ng b»ng, t«n träng lÉn nhau. C¸c quy ®Þnh t¹i ch−¬ng V cña LuËt BVMT cho ®iÒu kiÖn ®ßi hái ngµy cµng phøc t¹p vÒ BVMT trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn phÐp Nhµ n−íc, ChÝnh phñ ta tham gia vµo tÊt c¶ c¸c C«ng −íc vµ HiÖp ®Þnh quèc tÕ quan ®¹i ho¸ ®Êt n−íc hiÖn nay, c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ BVMY cÇn ph¶i chó träng gi¶i träng vÒ BVMT. quyÕt c¸c mÆt d−íi ®©y: + YÕu tè håi tè trong LuËt BVMT - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn LuËt BVMT, Bé KHCN&MT ®· tõng b−íc hoµn thiÖn hÖ thèng luËt ph¸p vÒ BVMT. Theo c¸c quy ®Þnh cña LuËt BVMT, ®Õn nay sè l−îng v¨n §iÒu 17 cña LuËt quy ®Þnh r»ng c¸c c¬ së hiÖn ®ang ho¹t ®éng tõ tr−íc khi LuËt cã b¶n ph¸p luËt ®· ban hµnh lµ hµng lo¹t v¨n b¶n, trong ®ã cã 2 nghÞ ®Þnh quan träng ®· hiÖu lùc ph¶i thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ t¸c ®éng ®Õn m«i tr−êng do c¸c ho¹t ®éng cña m×nh ®−îc ChÝnh phñ ban hµnh. Nh− vËy, vÒ c¨n b¶n c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt trªn ®· ®¸p øng tõ tr−íc ®Õn nay, ph¶i thùc hiÖn ph−¬ng ¸n gi¶m thiÓu « nhiÔm. ®−îc ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ BVMT. Tuy nhiªn, ®Ó thùc hiÖn tèt vµ ®óng víi c¸c §iÒu 53 cña LuËt quy ®Þnh tæ chøc, c¸ nh©n, kÓ c¶ tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi ®· quy ®Þnh chung cña LuËt BVMT, cÇn ph¶i ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy cô thÓ nh− g©y ¶nh h−ëng l©u dµi, phøc t¹p lªn m«i tr−êng vµ søc khoÎ cña ng−êi ViÖt Nam ph¶i cã c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt th¶i, chÊt ®éc h¹i, qu¶n lý vµ b¶o tån ®a d¹ng sinh häc, c¸c tr¸ch nhiÖm båi th−êng vµ kh¾c phôc hËu qu¶ vÒ mÆt m«i tr−êng, mÆc dï viÖc ®ã ®−îc quy ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ cho ho¹t ®éng BVMT, quü dù phßng m«i tr−êng,… thùc hiÖn tõ khi ch−a cã LuËt BVMT.
  7. Một là, bản thân Luật Bảo vệ môi trường có những bất cập cần phải được điều - ViÖc thùc hiÖn §iÒu 17 LuËt BVMT cßn gÆp nhiÒu khã kh¾n, do c¸c c¬ quan s¶n chỉnh: nhiều quy phạm còn ở mức khung, thiếu cụ thể và chưa rõ ràng nên hiệu lực thi xuÊt, kinh doanh ®ang ho¹t ®éng tõ tr−íc khi cã LuËt BVMT th−êng cã c«ng nghÖ l¹c hành thấp; chưa luật hoá các chính sách lớn, quan trọng về phát triển bền vững của Đảng hËu, hÖ thèng xö lý chÊt th¶i, « nhiÔm hÇu nh− kh«ng cã hoÆc qu¸ cò n¸t, mÆt kh¸c c¸c c¬ và Nhà nước trong thời gian qua cũng như các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành së nµy kh«ng ®ñ kinh phÝ ®Ó c¶i tiÕn c«ng nghÖ, xö lý « nhiÔm ®Ó ®¶m b¶o tiªu chuÈn m«i tr−êng. V× vËy, Nhµ n−íc cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n−íc ®ang viên. gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh trong ho¹t ®éng BVMT cña doanh nghiÖp. Hai là, môi trường nước ta tiếp tục bị xuống cấp nhanh, có nơi, có lúc đã đến mức - ViÖc tæ chøc, cÇn t¨ng c−êng tæ chøc qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ BVMT ë Trung −¬ng báo động: đất đai bị xói mòn, thoái hoá; chất lượng các nguồn nước suy giảm mạnh; ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®−îc khèi l−îng c«ng viÖc vÒ qu¶n lý m«i tr−êng nh− hiÖn nay vµ cßn không khí ở nhiều khu đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm nặng; khối lượng phát sinh và mức nhiÒu h¬n n÷a trong t−¬ng lai khi ®Êt n−íc CNH vµ H§H. ChÝnh v× vËy, cÊp thiÕt nªn độ độc hại của chất thải ngày càng tăng; tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức; đa thµnh lËp mét c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ m«i tr−êng ®éc lËp kh«ng g¾n kÕt víi c¸c dạng sinh học bị suy giảm nghiêm trọng; điều kiện vệ sinh môi trường, cung cấp nước ngµnh kh¸c nh− hiÖn nay, ch¼ng h¹n mét c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc ®éc lËp vÒ BVMT cã sạch nhiều nơi chưa được bảo đảm. thÓ ®−îc gäi lµ Uû ban Nhµ n−íc vÒ m«i tr−êng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng - cã nh− vËy míi Ba là, môi trường nước ta trong thời gian tới sẽ phải chịu áp lực rất lớn khi công ®ñ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n−íc vÒ m«i tr−êng trong t×nh h×nh phøc t¹p nghiệp hoá, hiện đại hoá được đẩy mạnh: nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên rất lớn hiÖn nay vµ sÏ cßn phøc t¹p h¬n n÷a trong t−¬ng lai. và gia tăng các nguồn thải gây ô nhiễm, suy thoái môi trường; quá trình đô thị hoá diễn ra ë ®Þa ph−¬ng, nªn t¨ng c−êng biªn chÕ cho c¬ quan qu¶n lý m«i tr−êng ë c¸c c¬ nhanh chóng, gia tăng dân số nhanh cũng gây nên nhiều vấn đề môi trường bức xúc. Bên së. §èi víi nh÷ng ®Þa ph−¬ng m«i tr−êng phøc t¹p, tËp trung c«ng nghiÖp cã thÓ thµnh lËp cạnh đó, các vấn đề môi trường toàn cầu như biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh Chi côc M«i tr−êng. học, ô nhiễm nguồn nước quốc tế có xu hướng tác động mạnh và nhiều mặt đến môi trường nước ta. - Tæ chøc bé phËn qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ BVMT ë cÊp quËn, huyÖn. §ång thêi ë cÊp x· còng nªn cã bé phËn vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng BVMT. Nh− vËy, ho¹t ®éng BVMT míi cã Bốn là, định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và chủ thÓ ®−îc ®Èy m¹nh ë tÊt c¶ c¸c cÊp, viÖc thùc hiÖn LuËt BVMT cã hiÖu qu¶ h¬n. trương cải cách hành chính đòi hỏi phải đổi mới và tăng cường thể chế về bảo vệ môi - Hoµn thiÖn c¸c bé phËn qu¶n lý m«i tr−êng ë c¸c Bé, Ngµnh, t¨ng c−êng ho¹t trường. ®éng m«i tr−êng ë c¸c tæ chøc x· héi, c¸c tr−êng häc. 1.4. C¸c quan ®iÓm vµ nguyªn t¾c thÓ hiÖn trong luËt BVMT n¨m - C¸c ho¹t ®éng BVMT ph¶i ®−îc kÕ ho¹ch ho¸ nh− mét ngµnh trong hÖ thèng kÕ 2005 ho¹ch ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ n−íc. - Quán triệt, thể chế hoá quan điểm Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng về - LuËt Ng©n s¸ch Nhµ n−íc ®· quy ®Þnh môc chi ng©n s¸ch cho BVMT, nh−ng nªn việc cần thiết phải “phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với ®¶m b¶o kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng BVMT hµng n¨m lµ 2 - 3% GDP. bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”; đặc biệt là các quan điểm, chủ - T¨ng c−êng c¸c quy chÕ vÒ BVMT, tiÕp tôc x©y dùng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt qu¶n trương, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của lý Nhµ n−íc vÒ BVMT nh− ®· nãi ë trªn vµ cÇn cã sù hç trî cña c¸c Bé, Ngµnh liªn quan Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ®Ó LuËt BVMT ngµy cµng cã hiÖu lùc. đất nước. - Phèi hîp víi c¸c ngµnh, ®Þa ph−¬ng, c¸c tæ chøc quÇn chóng cã biÖn ph¸p, phong - Phù hợp với thực tiễn trong nước, trình độ, năng lực thực thi pháp luật hiện tại trµo BVMT, thùc hiÖn b¸o c¸o §TM cña c¸c dù ¸n, c¸c c¬ së ®ang ho¹t ®éng, thÈm ®Þnh của các đối tượng áp dụng Luật đồng thời có tính đến yêu cầu bảo vệ môi trường của cả c¸c quy ho¹ch. thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. - TiÕp tôc ®Èy m¹nh quan hÖ quèc tÕ vÒ BVMT, tranh thñ c¸c dù ¸n tµi trî quèc tÕ - Kế thừa ưu điểm, khắc phục những bất cập của Luật Bảo vệ môi trường năm vÒ BVMT. 1993; luật hoá một số quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 1.3. Sù cÇn thiÕt ph¶i söa ®æi luËt BVMT n¨m 1993.
  8. trường năm 1993 đã được kiểm nghiệm qua thực tế; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của Mục 3. Cam kết bảo vệ môi trường gồm 4 điều quy định đối tượng phải có bản các nước trong khu vực và trên thế giới về bảo vệ môi trường. cam kết bảo vệ môi trường; nội dung bản cam kết; đăng ký bản cam kết và trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường. - Gắn với yêu cầu đổi mới việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và cải cách nền hành chính nhà nước. Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường lần này đã đề ra các quy định Chương IV. Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên - gồm 6 (từ Điều 28 cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, vừa gắn kết và hài hoà với các luật chuyên ngành liên quan, vừa đến Điều 34) quy định về điều tra, đánh giá, lập quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên thể hiện rõ vai trò chủ đạo trong việc điều chỉnh các quan hệ liên quan đến hoạt động bảo nhiên; bảo tồn thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học; bảo vệ và phát triển cảnh quan thiên vệ môi trường. nhiên; bảo vệ môi trường trong khảo sát, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và sản phẩm thân thiện với môi 1.5. CÊu tróc vµ mét sè ®iÓm míi cña luËt BVMT n¨m 2005. trường; xây dựng thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường. Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ Chương V. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gồm nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ tám thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; được 19 (từ Điều 35 đến Điều 49) quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá Chủ tịch Nước ký Lệnh số 29/2005/L/CTN ngày 12 tháng 12 năm 2005 về công bố Luật. nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, khu, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; làng nghề; bệnh viện, cơ sở y tế; trong hoạt thay thế Luật Bảo vệ môi trường năm 1993. động xây dựng, giao thông vận tải, nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá và phế liệu, khoáng sản, du lịch, nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, mai táng và xử lý cơ sở sản xuất, kinh Luật có 15 chương, 136 điều. So với Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 tăng 8 doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường. chương, 79 điều. Chương VI. Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư - gồm 5 điều (từ Điều 50 đến Chương I. Những quy định chung - gồm 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 7) quy định về Điều 54) quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư; yêu cầu bảo vệ phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc bảo vệ môi trường; môi trường đối với đô thị, khu dân cư tập trung; bảo vệ môi trường nơi công cộng; yêu chính sách bảo vệ môi trường; những hoạt động được khuyến khích và những hành vi bị cầu bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình và tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường nghiêm cấm. Chương VII. Bảo vệ môi trường biển, nước sông và các nguồn nước khác - Chương II. Tiêu chuẩn môi trường - gồm 5 điều (từ Điều 8 đến Điều 13) quy định gồm 11 điều. về nguyên tắc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn môi trường; nội dung tiêu chuẩn môi trường quốc gia; hệ thống tiêu chuẩn môi trường quốc gia; yêu cầu đối với tiêu chuẩn về chất Mục 1. Bảo vệ môi trường biển gồm 4 điều quy định nguyên tắc bảo vệ môi lượng môi trường xung quanh; yêu cầu đối với tiêu chuẩn về chất thải và ban hành, công trường biển; bảo tồn, sử dụng hợp lý tài nguyên biển; kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi bố áp dụng tiêu chuẩn môi trường quốc gia. trường biển; tổ chức phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên biển. Chương III. Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Mục 2. Bảo vệ môi trường nước sông gồm 4 điều quy định nguyên tắc bảo vệ môi cam kết bảo vệ môi trường (từ Điều 14 đến Điều 27), gồm 3 mục: trường nước sông; kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước trong lưu vực sông; trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân địa phương trong lưu vực sông và tổ chức bảo vệ môi trường Mục 1. Đánh giá môi trường chiến lược gồm 4 điều quy định về đối tượng phải nước của lưu vực sông. lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; nội dung báo cáo môi trường chiến lược và thẩm định báo cáo môi trường chiến lược. Mục 3. Bảo vệ môi trường các nguồn nước khác gồm 3 điều quy định việc bảo vệ môi trường nguồn nước hồ, ao, kênh, mương, rạch, hồ chứa nước phục vụ mục đích thuỷ Mục 2. Đánh giá tác động môi trường gồm 6 điều quy định về đối tượng phải lập lợi, thuỷ điện, nước dưới đất. báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi Chương VIII. Quản lý chất thải – bao gồm 20 điều (từ Điều 66 đến 85 Điều) trường; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  9. Mục 1. Quy định chung về quản lý chất thải gồm 4 điều quy định về trách nhiệm năng lực dự báo, cảnh báo về môi trường; nguồn tài chính, ngân sách nhà nước về bảo vệ quản lý chất thải; thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ; tái chế chất thải môi trường; thuế, phí bảo vệ môi trường; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt và trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp. động khai thác tài nguyên thiên nhiên; quỹ bảo vệ môi trường; phát triển dịch vụ bảo vệ môi trường và chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường. Mục 2. Quản lý chất thải nguy hại bao gồm 7 điều quy định việc lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép và mã số hoạt động quản lý chất thải nguy hại; phân loại, thu gom, lưu giữ Chương XII. Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường - bao gồm 3 điều (từ Điều tạm thời chất thải nguy hại; vận chuyển chất thải nguy hại; xử lý chất thải nguy hại; yêu 118 đến Điều 120) quy định việc thực hiện các điều ước quốc tế; bảo vệ môi trường trong cầu đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại, khu chôn lấp chất thải nguy hại và quy hoạch quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá; mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ thu gom, xử lý và chôn lấp chất thải nguy hại. môi trường. Mục 3. Quản lý chất thải rắn thông thường gồm 4 điều quy định phân loại, thu Chương XIII. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận tổ quốc gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường; cơ sở tái chế, tiêu huỷ, khu chôn lấp chất Việt Nam và các tổ chức thành viên về bảo vệ môi trường - bao gồm 4 điều (từ Điều thải rắn thông thường và quy hoạch về thu gom, tiêu huỷ, chôn lấp chất thải rắn thông 121 đến Điều 124) quy định trách nhiệm của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thường. thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp; cơ quan chuyên môn, chuyên trách về bảo vệ môi trường và trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mục 4. Quản lý nước thải bao gồm 2 điều quy định việc thu gom, xử lý nước thải trong bảo vệ môi trường. và hệ thống thu gom, xử lý nước thải. 1.6. Nh÷ng néi dung chÝnh cña luËt BVMT n¨m 2005 Mục 5. Quản lý và kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ bao gồm 3 điều quy định việc quản lý và kiểm soát bụi, khí thải; quản lý khí thải gây hiệu - Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. So với Luật Bảo vệ môi trường năm ứng nhà kính, phá huỷ tầng ô zôn và việc hạn chế tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ. 1993 thì Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 có phạm vi điều chỉnh cụ thể hơn, bao gồm “các hoạt động bảo vệ môi trường, chính sách, biện pháp; nguồn lực bảo vệ môi trường, Chương IX. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục nhiễm và quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường” (Điều phục hồi môi trường - bao gồm 8 điều (từ Điều 86 đến Điều 93) 1). Mục 1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường bao gồm 6 điều quy định việc - Quy định rõ và cụ thể các nguyên tắc cơ bản (Điều 4), chính sách bảo vệ môi phòng ngừa sự cố môi trường; an toàn sinh học; an toàn hoá chất; an toàn hạt nhân và an trường (Điều 5), các hoạt động bảo vệ môi trường được Nhà nước khuyến khích (Điều 6) toàn bức xạ. và các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7). Mục 2. Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường bao gồm 2 điều quy định các - Quy định về bảo vệ môi trường cụ thể đối với các ngành, lĩnh vực như: công căn cứ để xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái và việc khắc phục ô nhiễm nghiệp (Điều 35, Điều 36, Điều 37), xây dựng (Điều 40), giao thông vận tải (Điều 41), và phục hồi môi trường. thương mại (Điều 42, Điều 43), khai thác khoáng sản (Điều 44), du lịch (Điều 45), nông Chương X. Quan trắc và thông tin về môi trường - bao gồm 12 điều (từ Điều nghiệp (Điều 46), thuỷ sản (Điều 47)... 94 đến Điều 105) quy định về quan trắc, hệ thống, quy hoạch hệ thống và chương trình - Quy định về bảo vệ môi trường cụ thể đối với từng địa bàn, khu vực như: đô thị quan trắc môi trường; chỉ thị môi trường; báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh, quốc (Điều 50, Điều 51), khu dân cư tập trung (Điều 51), nơi công cộng (Điều 52), khu sản gia và tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực; thống kê, lưu trữ dữ liệu, thông xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (Điều 36), cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (Điều tin về môi trường; công bố, cung cấp, công khai thông tin, dữ liệu về môi trường và thực 37), làng nghề (Điều 38), biển (Mục 1 Chương VII), nước sông (Mục 2 Chương VII), hiện dân chủ cơ sở về bảo vệ môi trường. công trình thuỷ lợi, hồ chứa nước (Mục 3 Chương VII). Chương XI. Nguồn lực bảo vệ môi trường - bao gồm 12 điều (từ Điều 106 đến - Yêu cầu về bảo vệ môi trường được quy định đối với toàn bộ quá trình phát triển Điều 117) quy định về tuyên truyền, giáo dục và đào tạo về bảo vệ môi trường; phát triển từ khâu lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển (Mục 1 Chương III); lập, phê khoa học, công nghệ về bảo vệ môi trường; phát triển công nghiệp môi trường, xây dựng duyệt và thực hiện dự án đầu tư (Mục 2 Chương III) và trong quá trình hoạt động
  10. (Chương VIII, IX, X); trách nhiệm thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ - Quy định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ quan, tổ chức, doanh (Điều 67). nghiệp, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân; phân công, phân cấp quản lý bảo vệ môi trường rõ ràng hơn; giảm bớt các thủ tục hành chính gây phiền hà đối với doanh nghiệp, người - Sử dụng đồng bộ các công cụ, biện pháp quản lý môi trường như: tiêu chuẩn môi dân, thể hiện rõ quan điểm cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước. trường (Chương II), đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường (Chương III), quan trắc và báo cáo về môi trường (Chương X), - Cho phép áp dụng nhiều công cụ, biện pháp, chế tài “mạnh” có tính răn đe cao công cụ kinh tế (thuế, phí, ký quỹ, quỹ bảo vệ môi trường – Chương XI), thanh tra, kiểm hơn, quy định các nguồn lực cụ thể cho bảo vệ môi trường cũng như tăng cường năng lực tra bảo vệ môi trường (Điều 125, Điều 126). quản lý nhà nước từ Trung ương đến cơ sở nên hiệu lực thi hành của Luật được đảm bảo. - Áp dụng nhiều chế tài mới và mạnh hơn trong quản lý môi trường như: chỉ cấp - Xã hội hoá mạnh mẽ các hoạt động bảo vệ môi trường nhằm tạo cơ hội để mọi phép đầu tư khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt (Điều 22), chỉ đối tượng có thể tham gia bảo vệ môi trường và huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho được đưa công trình vào hoạt động khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi bảo vệ môi trường. trường (Điều 23), xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Có tính đến tác động của các vấn đề môi trường toàn cầu, thúc đẩy hội nhập (Điều 49), bồi thường thiệt hại về môi trường (Mục 2 Chương XIV), bắt buộc mua bảo kinh tế quốc tế và đẩy việc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế cũng như nâng cao vai trò, vị hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với một số hoạt động (Điều trí của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế về môi trường. 134). - Xã hội hoá mạnh mẽ và nâng cao vai trò của người dân trong hoạt động bảo vệ Nội dung chi tiết của luật BVMT Việt Nam, sinh viên download từ môi trường như: cho phép các đối tượng thuộc nhiều thành phần kinh tế tham gia vào quá http://vominh.dhsp.googlepages.com/sinh_moiitruong trình đánh giá tác động môi trường (Điều 21), khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức có năng lực tham gia hoạt động quản lý chất thải (Điều 70) và hoạt động quan trắc môi trường (Điều 95), bảo đảm quyền được biết thông tin về môi trường của mọi tổ chức, cá nhân (Điều 104, Điều 105), phát triển dịch vụ môi trường (Điều 116), khuyến khích tổ chức, cá nhân hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường (Điều 119), đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên (Điều 124) và người dân trong bảo vệ môi trường. - Quy định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong bảo vệ môi trường như: trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Điều 121), Uỷ ban nhân dân các cấp (Điều 122); quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân khác. 1.7. Nh÷ng ®iÓm cÇn l−u ý trong luËt BVMT n¨m 2005 - Luật quy định một cách có hệ thống các hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực cho bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân. - Các quy định của Luật đã ở mức khá chi tiết, cụ thể, phù hợp hơn với thực tiễn cuộc sống nên có tính khả thi cao. Luật đã đáp ứng yêu cầu giảm số lượng các quy phạm giao Chính phủ quy định
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2