intTypePromotion=1

Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
736
lượt xem
349
download

Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về doanh nghiệp nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Lu Ë t cña Quèc héi níc céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam  sè 14/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003   vÒ doanh nghiÖp nhµ níc  C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa   ViÖt Nam n¨m 1992 ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt   sè   51/2001/QH10  ngµy  25  th¸ng  12  n¨m  2001  cña  Quèc   héi   kho¸ X, kú häp thø 10; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ doanh nghiÖp nhµ níc. Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Doanh nghiÖp nhµ níc  Doanh nghiÖp nhµ níc lµ tæ chøc kinh tÕ do Nhµ níc së  h÷u   toµn   bé   vèn   ®iÒu   lÖ   hoÆc   cã   cæ   phÇn,   vèn   gãp   chi   phèi,  ®îc tæ chøc díi h×nh thøc c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty  cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n.  §i Ò u  2.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt nµy bao gåm:  a)   Quy   ®Þnh   viÖc   thµnh   lËp   míi,   tæ   chøc   l¹i,   gi¶i  thÓ, chuyÓn  ®æi së  h÷u, tæ chøc qu¶n lý  vµ  ho¹t  ®éng cña  c«ng ty nhµ níc;  b) §iÒu chØnh quan hÖ gi÷a chñ së h÷u nhµ níc víi ng­ êi  ®¹i diÖn phÇn vèn gãp cña Nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp do  Nhµ  níc së  h÷u toµn bé  vèn  ®iÒu lÖ, doanh nghiÖp cã  cæ  phÇn, vèn gãp chi phèi cña Nhµ níc. 2. §èi tîng ¸p dông LuËt nµy bao gåm: a) C«ng ty nhµ níc; b) Ngêi ®¹i diÖn phÇn vèn gãp cña Nhµ níc t¹i c«ng ty  cæ phÇn nhµ  níc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét  thµnh  viªn,  c«ng ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n nhµ  níc cã  hai  thµnh viªn trë lªn;   c) Ngêi  ®¹i diÖn phÇn vèn gãp cña Nhµ  níc t¹i doanh  nghiÖp cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña Nhµ níc. Ngêi   ®¹i   diÖn   phÇn   vèn   gãp   cña   Nhµ   n íc   t¹i   doanh  nghiÖp   cã   mét   phÇn   vèn   cña   Nhµ   níc   thùc   hiÖn   theo   quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ;  
 2. 2 d) §èi víi c«ng ty nhµ níc ®Æc biÖt trùc tiÕp phôc vô  quèc phßng, an ninh thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña LuËt nµy  vµ quy ®Þnh cô thÓ cña ChÝnh phñ. §i Ò u  3.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. C«ng ty nhµ  níc lµ  doanh nghiÖp do Nhµ  níc së  h÷u  toµn bé  vèn  ®iÒu lÖ, thµnh lËp, tæ chøc qu¶n lý,  ®¨ng ký  ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. C«ng ty nhµ níc ®îc  tæ chøc díi h×nh thøc c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, tæng c«ng  ty nhµ níc. 2. C«ng ty cæ phÇn nhµ níc lµ c«ng ty cæ phÇn mµ toµn  bé cæ ®«ng lµ c¸c c«ng ty nhµ níc hoÆc tæ chøc ®îc Nhµ n­ íc uû  quyÒn gãp vèn,  ®îc tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng theo quy  ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp. 3. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn  lµ  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n do Nhµ  n íc së  h÷u toµn bé  vèn   ®iÒu   lÖ,   ®îc   tæ   chøc   qu¶n   lý   vµ   ®¨ng   ký   ho¹t   ®éng  theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp.  4. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc cã  hai thµnh  viªn trë  lªn lµ  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n trong  ®ã  tÊt  c¶ c¸c thµnh viªn  ®Òu lµ  c«ng ty nhµ  níc hoÆc cã  thµnh  viªn lµ c«ng ty nhµ níc vµ thµnh viªn kh¸c lµ tæ chøc ®îc  Nhµ  níc uû  quyÒn gãp vèn,  ®îc tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng theo  quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp. 5. Doanh nghiÖp cã  cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña Nhµ  níc lµ  doanh nghiÖp mµ  cæ phÇn hoÆc vèn gãp cña Nhµ  níc  chiÕm  trªn  50% vèn  ®iÒu lÖ, Nhµ  níc gi÷  quyÒn chi phèi  ®èi víi doanh nghiÖp ®ã. 6. Doanh nghiÖp cã  mét phÇn vèn cña Nhµ  n íc lµ  doanh  nghiÖp   mµ   phÇn   vèn   gãp   cña   Nhµ   níc   trong   vèn   ®iÒu   lÖ  chiÕm tõ 50% trë xuèng. 7.   C«ng   ty   nhµ   níc   gi÷   quyÒn   chi   phèi   doanh   nghiÖp  kh¸c   lµ   c«ng   ty   së   h÷u   toµn   bé   vèn   ®iÒu   lÖ   hoÆc   cã   cæ  phÇn, vèn gãp chiÕm trªn 50% vèn ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp   kh¸c, gi÷ quyÒn chi phèi ®èi víi doanh nghiÖp ®ã. 8. QuyÒn chi phèi  ®èi víi doanh nghiÖp lµ  quyÒn  ®Þnh  ®o¹t   ®èi   víi   ®iÒu   lÖ   ho¹t   ®éng,   viÖc   bæ   nhiÖm,   miÔn  nhiÖm, c¸ch chøc c¸c chøc danh qu¶n lý  chñ  chèt, viÖc tæ  chøc qu¶n  lý  vµ  c¸c quyÕt   ®Þnh  qu¶n lý  quan träng  kh¸c  cña doanh nghiÖp ®ã. 9. C«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp lµ  c«ng ty nhµ  níc kh«ng  thuéc c¬ cÊu tæ chøc cña tæng c«ng ty nhµ níc.
 3. 3 10. Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty nhµ níc lµ sè vèn nhµ níc  ®Çu t vµo c«ng ty vµ ghi t¹i §iÒu lÖ c«ng ty.  11.   Vèn   ph¸p   ®Þnh   lµ   møc   vèn   tèi   thiÓu   ph¶i   cã   ®Ó  thµnh lËp doanh nghiÖp ë mét sè ngµnh, nghÒ theo quy ®Þnh   cña ph¸p luËt. 12. S¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých lµ  s¶n phÈm, dÞch vô  thiÕt yÕu  ®èi víi  ®êi sèng, kinh tÕ, x∙ héi cña  ®Êt níc,  céng   ®ång   d©n   c  cña   mét   khu   vùc   l∙nh   thæ   hoÆc   b¶o   ®¶m  quèc phßng,  an ninh mµ  viÖc s¶n xuÊt,  cung  cÊp theo c¬  chÕ  thÞ  trêng th×  khã  cã  kh¶ n¨ng bï   ®¾p chi phÝ   ®èi víi   doanh nghiÖp s¶n xuÊt, cung øng s¶n phÈm, dÞch vô nµy, do   ®ã ®îc Nhµ níc ®Æt hµng, giao kÕ ho¹ch, ®Êu thÇu theo gi¸  hoÆc phÝ do Nhµ níc quy ®Þnh.  §i Ò u   4.   ¸p dông LuËt doanh nghiÖp nhµ  níc vµ  c¸c  luËt kh¸c cã liªn quan 1.   C«ng   ty   nhµ   níc   ho¹t   ®éng   theo   LuËt   nµy   vµ   c¸c  luËt kh¸c  cã  liªn  quan.  Trêng hîp cã  sù  kh¸c  nhau gi÷a  quy  ®Þnh cña LuËt nµy vµ  luËt cã  liªn quan vÒ  cïng mét  vÊn  ®Ò  thuéc ph¹m vi  ®iÒu chØnh vµ   ®èi tîng ¸p dông cña  luËt cã liªn quan th× ¸p dông theo quy ®Þnh cña luËt ®ã. 2. Trêng hîp cã  sù  kh¸c nhau gi÷a quy  ®Þnh cña LuËt  nµy víi ph¸p luËt cã liªn quan vÒ quyÒn, nghÜa vô cña chñ  së  h÷u nhµ  níc  ®èi víi c«ng ty nhµ  níc hoÆc quy  ®Þnh vÒ  quan hÖ  cña chñ  së  h÷u nhµ  níc víi ngêi  ®îc uû  quyÒn  ®¹i  diÖn phÇn vèn gãp cña Nhµ  níc cã  sù  kh¸c nhau gi÷a LuËt  nµy vµ  LuËt doanh nghiÖp, LuËt  ®Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt  Nam hoÆc ph¸p luËt t¬ng øng víi doanh nghiÖp cã  vèn gãp  cña Nhµ níc th× ¸p dông quy ®Þnh cña LuËt nµy.  §i Ò u   5.   Tæ chøc chÝnh trÞ vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi trong doanh nghiÖp nhµ níc Tæ   chøc   chÝnh   trÞ,   c¸c   tæ   chøc   chÝnh   trÞ   ­   x∙   héi  trong doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng trong khu«n khæ HiÕn  ph¸p, ph¸p luËt vµ  theo §iÒu lÖ  cña tæ chøc m×nh phï  hîp  víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng II Thµnh lËp míi vµ ®¨ng ký kinh doanh  doanh nghiÖp nhµ níc
 4. 4 § i Ò u   6.  Ngµnh, lÜnh vùc, ®Þa bµn ®îc thµnh lËp míi  c«ng ty nhµ níc 1. C«ng ty nhµ  níc  ®îc thµnh lËp míi  ë  nh÷ng ngµnh,  lÜnh vùc, ®Þa bµn sau ®©y: a) Ngµnh, lÜnh vùc cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô  thiÕt   yÕu cho x∙ héi; b) Ngµnh, lÜnh vùc øng dông c«ng nghÖ  cao, t¹o  ®éng   lùc ph¸t triÓn nhanh cho c¸c ngµnh, lÜnh vùc kh¸c vµ toµn   bé nÒn kinh tÕ, ®ßi hái ®Çu t lín; c) Ngµnh, lÜnh vùc cã lîi thÕ c¹nh tranh cao; d) §Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ ­ x∙ héi ®Æc biÖt khã   kh¨n mµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c kh«ng ®Çu t. 2. Nh÷ng ngµnh, lÜnh vùc,  ®Þa bµn quy  ®Þnh t¹i kho¶n  1 §iÒu nµy vµ  quy ho¹ch s¾p xÕp, ph¸t triÓn c«ng ty nhµ  níc theo ngµnh, lÜnh vùc, ®Þa bµn do ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh   vµ ®Þnh kú c«ng bè.  §i Ò u  7.  §Ò nghÞ thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc 1. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé, Thñ trëng c¬  quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng (sau  ®©y gäi lµ  Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh) lµ  ngêi  ®Ò  nghÞ  thµnh lËp míi  c«ng ty nhµ níc (sau ®©y gäi lµ ngêi ®Ò nghÞ).  2. Ngêi ®Ò nghÞ ph¶i c¨n cø vµo danh môc nh÷ng ngµnh,   lÜnh vùc,  ®Þa bµn  ®îc xem xÐt thµnh lËp míi c«ng ty quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña LuËt nµy vµ quy ho¹ch s¾p xÕp vµ ph¸t   triÓn c«ng ty nhµ  níc trong ph¹m vi toµn bé  nÒn kinh tÕ  quèc   d©n,   ë   c¸c   ngµnh,   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  trung  ¬ng   ®∙  ®îc ChÝnh  phñ  phª duyÖt theo  quy   ®Þnh  t¹i  ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 65 cña LuËt nµy  ®Ó  x©y dùng  ®Ò  ¸n vµ   lËp hå  s¬  thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc tr×nh Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  quyÕt   ®Þnh theo  quy   ®Þnh  t¹i §iÒu 9 cña  LuËt  nµy.  3. §Ò  ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc ph¶i cã  c¸c  néi dung chñ yÕu sau ®©y: a) Sù cÇn thiÕt thµnh lËp c«ng ty; danh môc s¶n phÈm,   dÞch vô do c«ng ty cung øng; t×nh h×nh thÞ trêng, nhu cÇu  vµ triÓn väng thÞ trêng vÒ tõng lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô do  c«ng ty cung øng; kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, dÞch vô cña  c«ng ty vµ  luËn chøng kh¶ thi vÒ  kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña  s¶n phÈm, dÞch vô cña c«ng ty; b)   §Þa   ®iÓm   ®Æt   trô   së   chÝnh   cña   c«ng   ty   hoÆc   ®Þa  ®iÓm x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh vµ diÖn tÝch ®Êt  sö dông;
 5. 5 c) Kh¶ n¨ng cung øng lao ®éng, nguyªn liÖu, vËt liÖu,   n¨ng lîng vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh¸c ®Ó c«ng ty ho¹t  ®éng sau khi thµnh lËp; d) Dù  kiÕn tæng vèn  ®Çu t; nguån vèn  ®Çu t  ban  ®Çu  cña Nhµ  níc; nguån vµ  h×nh thøc huy  ®éng sè  vèn cßn l¹i;  ph¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn huy  ®éng; nhu cÇu vµ  biÖn ph¸p t¹o  vèn lu ®éng ®èi víi c«ng ty; ®) LuËn chøng kh¶ thi vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ ­ x∙ héi vµ   sù   phï   hîp   cña   viÖc   thµnh   lËp   c«ng   ty   víi   quy   ho¹ch,   chiÕn lîc ph¸t triÓn ngµnh, lÜnh vùc vµ vïng kinh tÕ; e)  B¸o c¸o  ®¸nh gi¸  t¸c  ®éng  m«i  trêng vµ   c¸c biÖn  ph¸p b¶o vÖ m«i trêng; g) Dù  kiÕn m« h×nh tæ chøc qu¶n lý  c«ng ty vµ  thêi  h¹n ho¹t ®éng; h) §èi víi c«ng ty cÇn tiÕn hµnh  ®Çu t  x©y dùng khi  thµnh lËp míi th×   ®Ò  ¸n thµnh lËp míi ph¶i bao gåm c¶ dù   ¸n  ®Çu t  thµnh lËp míi. Néi dung dù  ¸n  ®Çu t  thµnh lËp  míi c«ng ty nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t.  4. Hå s¬ thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc gåm: a) Tê tr×nh ®Ò nghÞ thµnh lËp c«ng ty; b) §Ò  ¸n thµnh lËp míi c«ng ty quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3  cña §iÒu nµy; c) Dù th¶o §iÒu lÖ cña c«ng ty;  d) §¬n xin giao ®Êt, thuª ®Êt;  ®)   §¬n   ®Ò   nghÞ  u   ®∙i   ®Çu   t  theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t (nÕu cã). 5. §iÒu lÖ cña c«ng ty tèi thiÓu ph¶i cã c¸c néi dung  sau: a) Tªn, ®Þa chØ, trô së chÝnh, sè ®iÖn tho¹i, sè fax,   th  ®iÖn   tö   cña   c«ng   ty;   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn  (nÕu cã); b) Môc tiªu vµ ngµnh, nghÒ kinh doanh; c) Vèn ®iÒu lÖ; d) Quan hÖ  gi÷a c«ng ty vµ  c¬  quan, tæ chøc  ®îc uû  quyÒn lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u c«ng ty; ®) C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty; e) Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty; g) Nguyªn t¾c sö dông lîi nhuËn cña c«ng ty; h) C¸c trêng hîp tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ, chuyÓn ®æi së   h÷u vµ thñ tôc thanh lý tµi s¶n cña c«ng ty; i) ThÓ thøc söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ cña c«ng ty;
 6. 6 k) C¸c quy ®Þnh kh¸c do c¬ quan, tæ chøc ®îc ñy quyÒn  lµ   ®¹i diÖn chñ  së  h÷u c«ng ty quyÕt  ®Þnh nhng kh«ng  ®îc  tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  8.  §iÒu kiÖn thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc  ViÖc   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   míi   c«ng   ty   nhµ   n íc   ph¶i  c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. Cã  hå  s¬  hîp lÖ  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 7   cña LuËt nµy; 2. B¶o  ®¶m  ®ñ   ®iÒu kiÖn vÒ  vèn; møc vèn  ®iÒu lÖ  phï  hîp víi ngµnh, nghÒ  kinh doanh  ®ßi hái ph¶i cã  vèn ph¸p  ®Þnh;  3. Dù th¶o §iÒu lÖ cña c«ng ty kh«ng ®îc tr¸i víi quy  ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt; 4. §Ò  ¸n thµnh lËp míi c«ng ty ph¶i b¶o  ®¶m tÝnh kh¶  thi, hiÖu qu¶, ®¸p øng yªu cÇu vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn  tiÕn do Nhµ  níc quy  ®Þnh, thuéc ngµnh, lÜnh vùc,  ®Þa bµn   ®îc   thµnh   lËp   míi,   phï   hîp   víi   chiÕn   lîc   vµ   quy   ho¹ch  ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi cña Nhµ n íc, quy ®Þnh cña Nhµ  níc   vÒ   b¶o   vÖ   m«i   trêng   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   kh¸c   cña   ph¸p  luËt. §i Ò u   9.   ThÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh thµnh lËp míi c«ng  ty nhµ níc 1. Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp míi c«ng  ty   nhµ   níc   ®Æc   biÖt   quan   träng,   chi   phèi   nh÷ng   ngµnh,  lÜnh vùc then chèt, lµm nßng cèt thóc ®Èy t¨ng tr ëng kinh  tÕ vµ ®ãng gãp lín cho ng©n s¸ch nhµ níc. 2. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé, Thñ trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc kh«ng thuéc  ®èi  tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. Ngêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc ph¶i  lËp Héi  ®ång thÈm  ®Þnh  ®Ó  thÈm  ®Þnh  ®Ò  ¸n thµnh lËp míi  c«ng ty nhµ  níc. Héi  ®ång thÈm  ®Þnh  ®Ò  ¸n lµ  c¬  quan t  vÊn   cho   ngêi   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   c«ng   ty;   ngêi   quyÕt  ®Þnh thµnh lËp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp  míi c«ng ty nhµ níc.  4. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp míi c«ng ty nhµ n íc ®ång thêi  lµ quyÕt ®Þnh dù ¸n ®Çu t thµnh lËp c«ng ty nhµ níc. C«ng  ty nhµ  níc míi  ®îc thµnh lËp lµ  chñ   ®Çu t  ®èi víi dù  ¸n  nµy.
 7. 7 5. ViÖc thÈm  ®Þnh dù  ¸n  ®Çu t  thµnh lËp c«ng ty nhµ  níc vµ  thùc hiÖn dù  ¸n  ®Çu t theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ ®Çu t. 6. Khi quyÕt  ®Þnh thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  n íc ph¶i  ®ång thêi tiÕn hµnh bæ nhiÖm Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  c¸c thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ; quyÕt  ®Þnh viÖc bæ  nhiÖm hoÆc ký  hîp  ®ång víi Gi¸m  ®èc c«ng ty kh«ng cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ. §i Ò u  10.  §¨ng ký kinh doanh c«ng ty nhµ níc Thñ  tôc  ®¨ng  ký  kinh  doanh  c«ng  ty nhµ   níc  ®îc  quy  ®Þnh nh sau: 1. Trong thêi h¹n s¸u m¬i ngµy, kÓ  tõ  ngµy cã  quyÕt  ®Þnh thµnh  lËp, c«ng ty ph¶i  ®¨ng  ký  kinh  doanh  t¹i c¬  quan   ®¨ng   ký   kinh   doanh   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt   doanh   nghiÖp; 2. C«ng ty nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®îc  cÊp giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh. Sau khi  ®îc cÊp  giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh, c«ng ty míi  ® îc tiÕp  nhËn vèn  ®Çu t tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc hoÆc huy  ®éng vèn  ®Ó  ®Çu   t,   x©y   dùng   doanh   nghiÖp   vµ   ho¹t   ®éng   kinh   doanh;  c«ng ty ®îc kinh doanh nh÷ng ngµnh, nghÒ cã ®iÒu kiÖn khi   ®îc   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   cÊp   giÊy   phÐp   kinh  doanh ngµnh, nghÒ  cã   ®iÒu kiÖn hoÆc cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn kinh  doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. ViÖc c«ng bè néi dung ®¨ng ký kinh doanh, thay ®æi   néi dung  ®¨ng  ký  kinh  doanh,  cung  cÊp  th«ng  tin vÒ  néi  dung  ®¨ng ký  kinh doanh  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña  LuËt doanh nghiÖp. §i Ò u   11.  Thµnh lËp míi vµ   ®¨ng ký  kinh doanh c«ng  ty cæ phÇn nhµ  níc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc  mét thµnh  viªn,  c«ng ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n nhµ  níc cã  hai thµnh viªn trë lªn  1.  C¸c  ®èi  tîng sau   ®©y lµ   s¸ng lËp  viªn  thµnh  lËp  míi c«ng ty cæ phÇn nhµ  níc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  nhµ  níc mét thµnh viªn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc cã hai thµnh viªn trë lªn: a) Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t vµ  thµnh  lËp; b) Tæng c«ng ty ®Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc; c)   C«ng   ty   nhµ   níc   gi÷   quyÒn   chi   phèi   doanh   nghiÖp  kh¸c;
 8. 8 d) C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña tæng c«ng   ty nhµ níc; ®) C«ng ty nhµ níc ®éc lËp; e) C¸c tæ chøc kinh tÕ  cã  quyÒn sö  dông vèn nhµ  níc  ®Çu t vµo kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.   S¸ng   lËp   viªn   gãp   vèn   thµnh   lËp   míi   c«ng   ty   cæ  phÇn   nhµ   níc,   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét  thµnh  viªn,  c«ng ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n nhµ  níc cã  hai  thµnh viªn trë lªn ngoµi c¸c ngµnh, lÜnh vùc, ®Þa bµn quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   6   cña   LuËt   nµy   th×   ph¶i   ®îc   cÊp   cã   thÈm  quyÒn   phª   duyÖt   ®Ò   ¸n   gãp   vèn   thµnh   lËp   míi.   S¸ng   lËp  viªn lµ  doanh nghiÖp do cÊp nµo quyÕt  ®Þnh thµnh lËp th×  ®Ò   nghÞ   cÊp   ®ã   phª   duyÖt   ®Ò   ¸n   gãp   vèn   thµnh   lËp   míi.  S¸ng lËp viªn lµ doanh nghiÖp thµnh viªn cña tæng c«ng ty   th×  Héi  ®ång qu¶n trÞ  tæng c«ng ty phª duyÖt  ®Ò  ¸n gãp  vèn thµnh lËp míi. 3. Thñ  tôc  ®¨ng ký  kinh doanh c«ng ty cæ phÇn nhµ  n­ íc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn,  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc cã hai thµnh viªn trë  lªn ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp. Ch¬ng III QUYÒN Vµ NGHÜA Vô CñA C«ng ty nhµ níc §i Ò u  12.  Vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty nhµ níc 1. Vèn cña c«ng ty bao gåm vèn do Nhµ  n íc  ®Çu t  t¹i  c«ng ty, vèn do c«ng ty tù huy ®éng vµ c¸c nguån vèn kh¸c   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  2.   Vèn   nhµ   níc   ®Çu   t  t¹i   c«ng   ty   bao   gåm   vèn   ng©n  s¸ch nhµ  níc vµ  vèn tù  tÝch luü   ®îc bæ sung vµo vèn nhµ  níc.  3.   Gi¸   trÞ   quyÒn   sö   dông   ®Êt   ®îc   tÝnh   vµo   vèn   cña  c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. ChÝnh phñ  híng dÉn cô  thÓ  viÖc x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt,  ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ   ®a gi¸ trÞ  quyÒn sö   ®Êt vµo vèn  tuú   theo   môc   ®Ých   sö   dông   ®Êt   vµ   ®Æc   thï   ngµnh,   nghÒ,  lÜnh vùc ho¹t ®éng cña tõng lo¹i c«ng ty nhµ níc. 4.   Tµi   s¶n   cña   c«ng   ty   nhµ   níc   bao   gåm   tµi   s¶n   cè  ®Þnh vµ tµi s¶n lu ®éng.
 9. 9 § i Ò u   13.  QuyÒn cña c«ng ty nhµ  níc  ®èi víi vèn vµ  tµi s¶n   1. ChiÕm h÷u, sö  dông vèn vµ  tµi s¶n cña c«ng ty  ®Ó  kinh doanh, thùc hiÖn c¸c lîi  Ých hîp ph¸p tõ  vèn vµ  tµi  s¶n cña c«ng ty. 2. §Þnh  ®o¹t  ®èi víi vèn vµ  tµi s¶n cña c«ng ty theo  quy  ®Þnh cña LuËt nµy vµ  quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã  liªn quan.  3. Sö  dông vµ  qu¶n lý  c¸c tµi s¶n Nhµ  níc giao, cho  thuª lµ   ®Êt  ®ai, tµi nguyªn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ ®Êt ®ai, tµi nguyªn. 4.  Nhµ  níc  kh«ng  ®iÒu chuyÓn   vèn nhµ   níc  ®Çu t  t¹i  c«ng ty vµ vèn, tµi s¶n cña c«ng ty theo ph¬ng thøc kh«ng  thanh to¸n, trõ  trêng hîp quyÕt  ®Þnh tæ chøc l¹i c«ng ty  hoÆc thùc hiÖn môc tiªu cung øng s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých. §i Ò u   14.    NghÜa vô  cña c«ng ty nhµ  níc vÒ  vèn vµ  tµi s¶n 1. B¶o toµn vµ  ph¸t triÓn vèn nhµ  níc vµ  vèn c«ng ty  tù   huy   ®éng,   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   c¸c   kho¶n   nî   vµ   c¸c  nghÜa vô  tµi s¶n kh¸c cña c«ng ty trong ph¹m vi sè  tµi  s¶n cña c«ng ty.  2. Ngêi  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u nhµ  níc chÞu tr¸ch nhiÖm  vÒ  c¸c kho¶n nî  vµ  c¸c nghÜa vô  tµi s¶n kh¸c cña c«ng ty   trong ph¹m vi sè vèn cña Nhµ níc ®Çu t t¹i c«ng ty. 3. §Þnh kú   ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cña c«ng ty theo quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ. §i Ò u  15.  QuyÒn kinh doanh cña c«ng ty nhµ níc 1. Chñ   ®éng tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh, tæ chøc bé  m¸y qu¶n lý theo yªu cÇu kinh doanh vµ b¶o ®¶m kinh doanh  cã hiÖu qu¶. 2.   Kinh   doanh   nh÷ng   ngµnh,   nghÒ   mµ   ph¸p   luËt   kh«ng   cÊm; më  réng quy m« kinh doanh theo kh¶ n¨ng cña c«ng ty  vµ nhu cÇu cña thÞ trêng trong níc vµ ngoµi níc. 3. T×m kiÕm thÞ  trêng, kh¸ch hµng trong níc vµ  ngoµi  níc vµ ký kÕt hîp ®ång. 4. Tù  quyÕt  ®Þnh gi¸ mua, gi¸ b¸n s¶n phÈm, dÞch vô,  trõ  nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých vµ  nh÷ng s¶n phÈm,  dÞch vô  do Nhµ  níc  ®Þnh gi¸ th×  theo møc gi¸ hoÆc khung  gi¸ do Nhµ níc quy ®Þnh. 
 10. 10 5. QuyÕt  ®Þnh c¸c dù  ¸n  ®Çu t theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ   ®Çu t; sö  dông vèn, tµi s¶n cña c«ng ty  ®Ó  liªn  doanh, liªn kÕt, gãp vèn vµo doanh nghiÖp kh¸c trong níc;  thuª, mua mét phÇn hoÆc toµn bé c«ng ty kh¸c.  6. Sö  dông vèn cña c«ng ty hoÆc vèn huy  ®éng  ®Ó   ®Çu  t thµnh lËp c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh  viªn; cïng víi c¸c nhµ   ®Çu t  kh¸c thµnh lËp c«ng ty cæ  phÇn hoÆc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã  hai thµnh viªn  trë lªn. 7. Më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë trong níc vµ n­ íc ngoµi. 8.  X©y dùng,  ¸p dông  c¸c  ®Þnh møc  lao  ®éng,  vËt  t,  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ chi phÝ kh¸c trªn c¬ së b¶o ®¶m hiÖu   qu¶ kinh doanh cña c«ng ty vµ  phï  hîp víi quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. 9.   TuyÓn   chän,   thuª,   bè   trÝ,   sö   dông,   ®µo   t¹o,   kû  luËt, cho th«i viÖc  ®èi víi lao  ®éng, lùa chän c¸c h×nh  thøc tr¶ l¬ng, thëng phï hîp víi yªu cÇu kinh doanh vµ cã  c¸c   quyÒn   kh¸c   theo   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   lao  ®éng. 10. Cã c¸c quyÒn kinh doanh kh¸c theo nhu cÇu thÞ tr ­ êng phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   16.  NghÜa vô trong kinh doanh cña c«ng ty nhµ  níc 1.   Kinh   doanh   ®óng   ngµnh,   nghÒ   ®∙   ®¨ng   ký;   b¶o   ®¶m  chÊt lîng s¶n phÈm vµ  dÞch vô  do c«ng ty thùc hiÖn theo  tiªu chuÈn ®∙ ®¨ng ký. 2. §æi míi, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ ph ¬ng thøc qu¶n  lý ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh. 3.  B¶o  ®¶m  quyÒn  vµ  lîi  Ých  cña ngêi lao  ®éng theo  quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt  vÒ  lao   ®éng,  b¶o  ®¶m quyÒn  tham  gia qu¶n lý  c«ng ty cña ngêi lao  ®éng quy  ®Þnh t¹i Môc 3  Ch¬ng IV cña LuËt nµy. 4. Tu©n theo c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  n íc vÒ  quèc phßng,  an   ninh,   v¨n   ho¸,   trËt   tù,   an   toµn   x∙   héi,   b¶o   vÖ   tµi  nguyªn vµ m«i trêng. 5. Thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ b¸o c¸o tµi  chÝnh,  b¸o c¸o thèng kª theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt vµ  theo yªu cÇu cña chñ së h÷u nhµ níc. 6. ChÞu sù gi¸m s¸t, kiÓm tra cña chñ së h÷u nhµ níc;  chÊp   hµnh   c¸c   quyÕt   ®Þnh   vÒ   thanh   tra   cña   c¬   quan   tµi  chÝnh vµ  c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt.  
 11. 11 7.  ChÞu tr¸ch  nhiÖm  tríc ngêi  ®Çu  t  vèn vÒ  viÖc  sö  dông vèn ®Ó ®Çu t thµnh lËp doanh nghiÖp kh¸c.  8. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô  kh¸c trong kinh doanh theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  17.  QuyÒn vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ níc 1. Huy ®éng vèn ®Ó kinh doanh díi h×nh thøc ph¸t hµnh  tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, kú  phiÕu c«ng ty; vay vèn cña tæ  chøc ng©n hµng, tÝn dông vµ  c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c,  cña c¸ nh©n, tæ chøc ngoµi c«ng ty; vay vèn cña ngêi lao  ®éng vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt.  ViÖc huy ®éng vèn ®Ó kinh doanh thùc hiÖn theo nguyªn   t¾c   tù   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   hoµn   tr¶,   b¶o   ®¶m   hiÖu   qu¶   sö  dông vèn huy  ®éng,  kh«ng  ®îc lµm thay  ®æi h×nh thøc  së  h÷u c«ng ty.  Trêng hîp c«ng ty huy  ®éng vèn  ®Ó  chuyÓn  ®æi së  h÷u  th×  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng VIII cña LuËt nµy  vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt.  ViÖc huy  ®éng vèn cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  vay nî  níc ngoµi.  2. Chñ   ®éng sö  dông vèn cho ho¹t  ®éng kinh doanh cña  c«ng ty;  ®îc sö  dông vµ  qu¶n lý  c¸c quü  cña c«ng ty theo   quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  3.   QuyÕt   ®Þnh   trÝch   khÊu   hao   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   theo  nguyªn t¾c møc trÝch khÊu hao tèi thiÓu ph¶i b¶o  ®¶m bï  ®¾p hao mßn h÷u h×nh, hao mßn v« h×nh cña tµi s¶n cè ®Þnh   vµ kh«ng thÊp h¬n tû lÖ trÝch khÊu hao tèi thiÓu do ChÝnh  phñ quy ®Þnh. 4. §îc hëng c¸c chÕ   ®é  trî  cÊp, trî  gi¸ hoÆc c¸c chÕ  ®é u ®∙i kh¸c cña Nhµ níc khi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ho¹t   ®éng c«ng Ých, quèc phßng, an ninh, phßng chèng thiªn tai   hoÆc cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô  theo chÝnh s¸ch gi¸ cña  Nhµ  níc kh«ng  ®ñ  bï   ®¾p chi phÝ  s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch  vô nµy cña c«ng ty. 5.   §îc   chi   thëng   s¸ng   kiÕn   ®æi   míi,   c¶i   tiÕn   kü  thuËt,   qu¶n   lý   vµ   c«ng   nghÖ;   thëng   t¨ng   n¨ng   suÊt   lao  ®éng;  thëng tiÕt kiÖm  vËt  t  vµ  chi phÝ. C¸c kho¶n  tiÒn  thëng nµy ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh trªn c¬ së  b¶o  ®¶m hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty do c¸c s¸ng kiÕn  ®æi míi, c¶i tiÕn kü thuËt, qu¶n lý, c«ng nghÖ, t¨ng n¨ng   suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt t, chi phÝ ®em l¹i.
 12. 12 6. §îc hëng c¸c chÕ   ®é  u  ®∙i  ®Çu t, t¸i  ®Çu t  theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 7. Tõ  chèi vµ  tè  c¸o mäi yªu cÇu cung cÊp c¸c nguån  lùc kh«ng  ®îc ph¸p luËt quy  ®Þnh cña bÊt kú  c¸ nh©n, c¬  quan hay tæ chøc nµo, trõ  nh÷ng kho¶n tù  nguyÖn  ®ãng gãp  v× môc ®Ých nh©n ®¹o vµ c«ng Ých. 8.   Sau   khi   hoµn   thµnh   nghÜa   vô   nép   thuÕ,   chuyÓn   lç  theo quy  ®Þnh cña LuËt thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp vµ  c¸c  nghÜa   vô   tµi   chÝnh   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt,   trÝch   lËp   quü   dù   phßng   tµi   chÝnh;   phÇn   lîi   nhuËn   thùc  hiÖn cßn l¹i  ®îc ph©n chia theo nguån vèn nhµ  níc  ®Çu t  vµ nguån vèn c«ng ty tù huy ®éng nh sau: a)   PhÇn   lîi   nhuËn   ph©n   chia   theo   nguån   vèn   nhµ   níc  ®Çu t  ®îc dïng  ®Ó  t¸i  ®Çu t t¨ng vèn nhµ  níc t¹i c«ng ty  hoÆc   h×nh   thµnh   quü   tËp   trung   ®Ó   ®Çu   t  vµo   c¸c   doanh  nghiÖp nhµ níc kh¸c thuéc lÜnh vùc Nhµ níc cÇn ph¸t triÓn  hoÆc chi phèi theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ;  b) PhÇn lîi nhuËn ph©n chia theo nguån vèn c«ng ty tù   huy ®éng ®îc trÝch lËp quü ®Çu t ph¸t triÓn theo quy ®Þnh  cña ChÝnh phñ; phÇn cßn l¹i do c«ng ty tù quyÕt ®Þnh viÖc  ph©n phèi vµo quü khen thëng, quü phóc lîi.  Trêng hîp c«ng ty cßn nî   ®Õn h¹n ph¶i tr¶ mµ  cha tr¶  hÕt th× chØ ®îc t¨ng l¬ng, trÝch thëng cho c«ng nh©n viªn  cña c«ng ty, kÓ c¶ ngêi qu¶n lý sau khi ®∙ tr¶ hÕt nî ®Õn  h¹n.   ViÖc ph©n chia lîi nhuËn sau thuÕ  vµo quü   ®Çu t  ph¸t  triÓn, quü  khen thëng, quü  phóc lîi  ®èi víi c«ng ty nhµ  níc ho¹t  ®éng trong lÜnh vùc  ®éc quyÒn, c«ng ty nhµ  níc  míi thµnh lËp ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §i Ò u  18.  NghÜa vô vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ níc 1.  Kinh doanh  cã   l∙i, b¶o   ®¶m chØ  tiªu  tû  suÊt  lîi  nhuËn trªn vèn nhµ níc ®Çu t do ®¹i diÖn chñ së h÷u giao;   ®¨ng ký, kª khai vµ  nép  ®ñ  thuÕ; thùc hiÖn nghÜa vô   ®èi  víi chñ  së  h÷u vµ  c¸c nghÜa vô  tµi chÝnh kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.  Qu¶n lý,  sö  dông  cã  hiÖu  qu¶ vèn  kinh  doanh  bao  gåm   c¶   phÇn   vèn   ®Çu   t  vµo   c«ng   ty   kh¸c   (nÕu   cã),   tµi  nguyªn,   ®Êt  ®ai vµ  c¸c nguån lùc kh¸c  do Nhµ  níc giao,  cho thuª. 3. Sö dông vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c ®Ó thùc hiÖn c¸c  nhiÖm vô ®Æc biÖt kh¸c khi Nhµ níc yªu cÇu. 4. ChÊp hµnh  ®Çy  ®ñ  chÕ   ®é  qu¶n lý  vèn, tµi s¶n, c¸c  quü, chÕ   ®é  h¹ch to¸n  kÕ  to¸n,  kiÓm to¸n theo  quy   ®Þnh 
 13. 13 cña ph¸p luËt; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc vµ hîp   ph¸p ®èi víi c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty. 5. Thùc hiÖn chÕ   ®é  b¸o c¸o tµi chÝnh, c«ng khai tµi  chÝnh   hµng   n¨m   vµ   cung   cÊp   c¸c   th«ng   tin   cÇn   thiÕt   ®Ó  ®¸nh gi¸ trung thùc vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty.   §i Ò u   19.   QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng ty nhµ níc khi  tham gia ho¹t ®éng c«ng Ých    Ngoµi c¸c quyÒn vµ  nghÜa vô  cña c«ng ty nhµ  níc quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÒu 13, 14, 15, 16, 17 vµ  18 cña LuËt nµy,   khi tham gia ho¹t  ®éng c«ng  Ých, c«ng ty nhµ  níc cã  c¸c  quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y: 1. S¶n xuÊt, cung øng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých trªn   c¬ së ®Êu thÇu. §èi víi ho¹t ®éng c«ng Ých theo ®Æt hµng,  giao kÕ  ho¹ch cña Nhµ  níc th×  c«ng ty cã  nghÜa vô  tiªu  thô  s¶n phÈm,  cung  øng dÞch vô  c«ng  Ých  ®óng  ®èi tîng,  theo gi¸ vµ phÝ do Nhµ níc quy ®Þnh; 2. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng  c«ng  Ých cña c«ng ty; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc kh¸ch hµng,  tríc ph¸p luËt vÒ  s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých do c«ng ty  thùc hiÖn; 3. §îc xem xÐt  ®Çu t  bæ sung t¬ng øng víi nhiÖm vô  c«ng  Ých  ®îc giao; ph¶i h¹ch to¸n vµ   ®îc bï   ®¾p chÝ  phÝ  hîp lý  phôc vô  ho¹t  ®éng c«ng  Ých vµ  b¶o  ®¶m lîi  Ých cho   ngêi lao ®éng theo nguyªn t¾c sau ®©y:  a) §èi víi c¸c s¶n phÈm, dÞch vô thùc hiÖn theo ph ¬ng  thøc ®Êu thÇu th× c«ng ty tù bï ®¾p chi phÝ theo gi¸ thùc   hiÖn thÇu;  b) §èi víi c¸c s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých kh«ng thÓ  thùc   hiÖn   theo   ph¬ng   thøc   ®Êu   thÇu   mµ   ®îc   Nhµ   níc   ®Æt  hµng th×  c«ng ty  ®îc sö  dông phÝ  hoÆc doanh thu tõ  cung  cÊp s¶n phÈm, dÞch vô theo ®Æt hµng cña Nhµ n íc ®Ó bï ®¾p  chi phÝ  hîp lý  phôc vô  ho¹t  ®éng c«ng  Ých vµ  b¶o  ®¶m lîi   Ých cho ngêi lao  ®éng. Trêng hîp c¸c kho¶n thu kh«ng  ®ñ  ®Ó bï ®¾p chi phÝ hîp lý th× ®îc ng©n s¸ch nhµ níc cÊp bï  phÇn chªnh lÖch vµ b¶o ®¶m lîi Ých tho¶ ®¸ng cho ngêi lao  ®éng; 4.  X©y dùng,  ¸p dông  c¸c  ®Þnh møc  chi phÝ,   ®¬n  gi¸  tiÒn l¬ng trong gi¸ thùc hiÖn thÇu, trong dù  to¸n do Nhµ  níc ®Æt hµng hoÆc giao kÕ ho¹ch;  5. Thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ  nghÜa vô  kh¸c cña c«ng ty  nhµ níc theo quy ®Þnh cña LuËt nµy; 6. §èi víi c«ng ty  ®îc thiÕt kÕ,  ®Çu t  thµnh lËp vµ  ®¨ng ký  kinh doanh  ®Ó  thùc hiÖn môc tiªu chñ  yÕu, thêng 
 14. 14 xuyªn vµ  æn  ®Þnh lµ  cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých,  th×: a) §îc Nhµ  níc  ®Çu t  vèn  ®Ó  h×nh thµnh tµi s¶n phôc  vô môc tiªu cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých;  b)   Khi   cÇn   thiÕt   Nhµ   níc   ®iÒu   chuyÓn   phÇn   vèn   hoÆc  tµi s¶n phôc vô  môc tiªu cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých cña c«ng ty  ®Ó  thùc hiÖn môc tiªu cung cÊp s¶n phÈm,  dÞch vô c«ng Ých ë c«ng ty kh¸c; c) Cã  quyÒn chuyÓn nhîng, cho thuª, thÕ  chÊp tµi s¶n  phôc   vô   môc   tiªu   cung   cÊp   s¶n   phÈm,   dÞch   vô   c«ng   Ých  thuéc quyÒn qu¶n lý  cña c«ng ty khi  ®îc ngêi quyÕt  ®Þnh  thµnh lËp c«ng ty cho phÐp. ViÖc thÕ  chÊp gi¸ trÞ  quyÒn  sö  dông  ®Êt, tµi s¶n cña c«ng ty  g¾n liÒn víi quyÒn sö  dông ®Êt phôc vô môc tiªu cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô c«ng  Ých ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; d)   Sö   dông   c¸c   nguån   lùc   ®îc   giao   ®Ó   tæ   chøc   ho¹t  ®éng kinh doanh bæ sung khi  ®îc sù   ®ång  ý  cña ngêi quyÕt  ®Þnh thµnh lËp c«ng ty nhng kh«ng ¶nh hëng tíi viÖc thùc  hiÖn môc tiªu chÝnh cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých  cña c«ng ty; ®) Thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ  nghÜa vô  kh¸c cña c«ng ty  tham gia ho¹t ®éng c«ng Ých theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. ChÝnh phñ  quy  ®Þnh c¸c ngµnh, lÜnh vùc cã  s¶n phÈm,   dÞch vô c«ng Ých; híng dÉn cô thÓ vÒ c¬ chÕ ®Êu thÇu, ®Æt  hµng,  giao  kÕ  ho¹ch,  c¬  chÕ  tµi chÝnh  vµ  h¹ch  to¸n   ®èi  víi ho¹t ®éng c«ng Ých. §i Ò u   20.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng ty nhµ níc gi÷  quyÒn chi phèi doanh nghiÖp kh¸c Ngoµi c¸c quyÒn vµ  nghÜa vô  cña c«ng ty nhµ  níc quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÒu 13, 14, 15, 16, 17, 18 vµ  19 cña LuËt  nµy, c«ng ty nhµ níc gi÷ quyÒn chi phèi doanh nghiÖp kh¸c  cßn cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 57, 58   vµ 59 cña LuËt nµy. Ch¬ng IV tæ chøc qu¶n lý c«ng ty nhµ níc  §i Ò u  21.  M« h×nh tæ chøc qu¶n lý c«ng ty nhµ níc 1. C«ng ty nhµ  níc  ®îc tæ chøc qu¶n lý  theo m« h×nh  cã  hoÆc kh«ng cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ. C¸c tæng c«ng ty nhµ  níc,   c«ng   ty   nhµ   níc   ®éc   lËp   sau   ®©y   cã   Héi   ®ång   qu¶n  trÞ:
 15. 15 a) Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t vµ  thµnh  lËp; b) Tæng c«ng ty ®Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc; c)   C«ng   ty   nhµ   níc   ®éc   lËp   cã   quy   m«   vèn   lín   gi÷  quyÒn chi phèi doanh nghiÖp kh¸c.  2. C¨n cø vµo  ®Æc  ®iÓm, quy m« cña c«ng ty nhµ  níc,  ngêi quyÕt   ®Þnh thµnh  lËp  c«ng  ty quyÕt   ®Þnh c¬  cÊu tæ  chøc qu¶n lý   ®èi víi c«ng ty quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy. Môc 1 c«ng ty nhµ níc kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ §i Ò u   22.  Tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty nhµ níc kh«ng  cã Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty nhµ  níc kh«ng cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ  cã  c¬  cÊu  qu¶n lý  gåm Gi¸m  ®èc, c¸c Phã  gi¸m  ®èc, kÕ  to¸n trëng vµ  bé m¸y gióp viÖc. §i Ò u   23.  Gi¸m ®èc, c¸c Phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng  vµ bé m¸y gióp viÖc 1. Gi¸m  ®èc lµ  ngêi  ®iÒu hµnh c«ng ty,  ®¹i diÖn theo   ph¸p luËt  cña  c«ng  ty vµ  chÞu  tr¸ch  nhiÖm  tríc ngêi bæ  nhiÖm,  ngêi ký  hîp  ®ång thuª  vµ  tríc ph¸p  luËt  vÒ  viÖc  thùc hiÖn c¸c quyÒn, nhiÖm vô ®îc giao. 2. Phã  gi¸m  ®èc gióp Gi¸m  ®èc  ®iÒu hµnh c«ng ty theo  ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña Gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc  Gi¸m  ®èc vµ  tríc ph¸p luËt vÒ  nhiÖm vô   ®îc ph©n c«ng vµ  uû quyÒn. 3. KÕ  to¸n trëng cã  nhiÖm vô  tæ chøc thùc hiÖn c«ng  t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty; gióp Gi¸m ®èc gi¸m s¸t tµi chÝnh  t¹i c«ng ty theo ph¸p  luËt  vÒ  tµi  chÝnh,  kÕ  to¸n;  chÞu  tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m  ®èc vµ  tríc ph¸p luËt vÒ  nhiÖm vô  ®îc ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn. 4. V¨n phßng vµ  c¸c phßng, ban chuyªn m«n, nghiÖp vô  cã   chøc   n¨ng   tham   mu,   gióp   viÖc   cho   Gi¸m   ®èc,   c¸c   Phã  gi¸m ®èc trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng viÖc. §i Ò u   24.   Tiªu chuÈn vµ   ®iÒu kiÖn tuyÓn chän Gi¸m  ®èc  1. Tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn tuyÓn chän Gi¸m ®èc:
 16. 16 a) Cã n¨ng lùc kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý c«ng ty;  cã  tr×nh  ®é   ®¹i häc; cã  chuyªn  m«n thuéc lÜnh  vùc  kinh  doanh  chÝnh  cña c«ng ty; cã   Ýt nhÊt ba n¨m kinh nghiÖm  tham   gia   qu¶n   lý,   ®iÒu   hµnh   doanh   nghiÖp   thuéc   ngµnh,  nghÒ kinh doanh chÝnh cña c«ng ty; b)   Cã   søc   khoÎ,   phÈm   chÊt   ®¹o   ®øc   tèt,   trung   thùc,  liªm khiÕt;  hiÓu biÕt  ph¸p  luËt vµ  cã   ý  thøc chÊp  hµnh  ph¸p luËt; thêng tró t¹i ViÖt Nam. 2. Nh÷ng  ®èi tîng sau  ®©y kh«ng  ®îc tuyÓn chän  ®Ó  bæ  nhiÖm, ký hîp ®ång lµm Gi¸m ®èc:  a) Ngêi  ®∙ lµm Gi¸m  ®èc c«ng ty nhµ  níc nhng vi ph¹m  kû  luËt  ®Õn møc bÞ  c¸ch chøc, miÔn nhiÖm hoÆc  ®Ó  c«ng ty  l©m vµo t×nh tr¹ng quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 25  cña LuËt nµy; b) Thuéc  ®èi tîng bÞ  cÊm  ®¶m nhiÖm chøc vô  qu¶n lý,  ®iÒu hµnh doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   25.  TuyÓn chän, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, ký  hîp  ®ång,  chÊm  døt hîp  ®ång víi Gi¸m  ®èc,  Phã  gi¸m   ®èc, kÕ  to¸n trëng 1. Ngêi quyÕt  ®Þnh thµnh lËp c«ng ty quyÕt  ®Þnh viÖc  tuyÓn chän ®Ó bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm hoÆc ký hîp ®ång, chÊm   døt hîp  ®ång víi Gi¸m  ®èc c«ng ty nhµ  níc; quyÕt  ®Þnh bæ  nhiÖm, miÔn nhiÖm hoÆc ký hîp ®ång, chÊm døt hîp ®ång víi   Phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng c«ng ty nhµ níc trªn c¬ së ®Ò  nghÞ cña Gi¸m ®èc. 2.   Quy   tr×nh   tuyÓn   chän,   bæ   nhiÖm,   ký   hîp   ®ång   víi  Gi¸m  ®èc  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ. Gi¸m ®èc ®îc bæ nhiÖm hoÆc ký hîp ®ång theo thêi h¹n  kh«ng qu¸ n¨m n¨m vµ cã thÓ ®îc bæ nhiÖm l¹i hoÆc ký tiÕp  hîp ®ång. 3.   Gi¸m   ®èc   bÞ   miÔn   nhiÖm,   chÊm   døt   hîp   ®ång   tríc  thêi h¹n trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) §Ó c«ng ty lç hai n¨m liªn tiÕp hoÆc kh«ng ®¹t chØ  tiªu   tû   suÊt   lîi   nhuËn   trªn   vèn   nhµ   níc   ®Çu   t  hai   n¨m  liªn tiÕp hoÆc ë trong t×nh tr¹ng lç l∙i ®an xen nhau nh­ ng kh«ng kh¾c phôc ®îc, trõ c¸c trêng hîp lç hoÆc gi¶m tû  suÊt   lîi   nhuËn   trªn   vèn   nhµ   níc   ®Çu   t  ®îc   cÊp   cã   thÈm  quyÒn phª duyÖt; lç  hoÆc gi¶m tû  suÊt lîi nhuËn trªn vèn  nhµ níc ®Çu t cã lý do kh¸ch quan ®îc gi¶i tr×nh vµ ®∙ ®­ îc c¬ quan cã thÈm quyÒn chÊp nhËn; ®Çu t  míi më réng s¶n  xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ; b) C«ng ty l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n nhng kh«ng nép  ®¬n yªu cÇu ph¸ s¶n;
 17. 17 c) Kh«ng hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô hoÆc chØ tiªu do ng ­ êi bæ nhiÖm, tuyÓn dông giao hoÆc kh«ng hoµn thµnh nghÜa  vô theo hîp ®ång; d)   Kh«ng   trung   thùc   trong   thùc   thi   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n hoÆc lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n  ®Ó  thu lîi cho b¶n  th©n   hoÆc  cho  ngêi   kh¸c;   b¸o   c¸o   kh«ng   trung   thùc  t×nh   h×nh tµi chÝnh c«ng ty; ®) BÞ Toµ ¸n kÕt ¸n b»ng b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh ®∙ cã   hiÖu lùc ph¸p luËt; e)   BÞ   mÊt   n¨ng   lùc   hµnh   vi   d©n   sù   hoÆc   bÞ   h¹n   chÕ  n¨ng lùc hµnh vi d©n sù.  4. Gi¸m ®èc ®îc thay thÕ trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Xin tõ chøc; b)   Khi   cã   quyÕt   ®Þnh   ®iÒu   chuyÓn   hoÆc   bè   trÝ   c«ng  viÖc kh¸c. §i Ò u  26.  NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc cã c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. NhËn vµ  sö  dông cã  hiÖu qu¶ vèn do Nhµ  n íc  ®Çu t  vµ  c¸c tµi s¶n,  ®Êt  ®ai, tµi nguyªn, c¸c nguån lùc kh¸c  do Nhµ níc giao, cho vay, cho thuª;  2.   X©y   dùng   chiÕn   lîc   ph¸t   triÓn,   kÕ   ho¹ch   dµi   h¹n  cña c«ng ty, dù  ¸n  ®Çu t, liªn doanh,  ®Ò  ¸n tæ chøc qu¶n   lý cña c«ng ty tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty; 3. QuyÕt  ®Þnh c¸c dù  ¸n  ®Çu t, c¸c hîp  ®ång b¸n tµi  s¶n cã  gi¸ trÞ   ®Õn 30% tæng gi¸ trÞ  tµi s¶n cßn l¹i trªn   sæ kÕ  to¸n cña c«ng ty hoÆc tû  lÖ  nhá  h¬n quy  ®Þnh t¹i  §iÒu   lÖ   c«ng   ty;   c¸c   hîp   ®ång   vay,   cho   vay,   thuª,   cho  thuª vµ hîp ®ång kinh tÕ kh¸c do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh   nhng kh«ng vît qu¸ møc vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty; 4. §iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty; tæ chøc thùc hiÖn   chiÕn lîc ph¸t triÓn, kÕ  ho¹ch kinh doanh, c¸c dù  ¸n  ®Çu   t, c¸c quyÕt  ®Þnh cña chñ  së  h÷u quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÒu  64, 65, 66 vµ 67 cña LuËt nµy; ®¹i diÖn c«ng ty ký kÕt vµ  chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ, d©n sù;  5.   Ban   hµnh   c¸c   ®Þnh   møc   kinh   tÕ   ­   kü   thuËt,   tiªu  chuÈn  s¶n  phÈm,   ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ¸p dông trong  néi  bé  c«ng ty phï hîp víi quy ®Þnh cña Nhµ níc;  6. Tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty viÖc tuyÓn  chän  ®Ó  bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm hoÆc ký  hîp  ®ång, chÊm døt  hîp  ®ång, khen thëng, kû  luËt Phã  gi¸m  ®èc, kÕ  to¸n tr­ ëng; 
 18. 18 7.  B¸o c¸o  ngêi  quyÕt  ®Þnh thµnh  lËp  c«ng  ty vµ  c¬  quan tµi chÝnh vÒ  kÕt qu¶ ho¹t  ®éng, kinh doanh cña c«ng  ty; 8. QuyÕt  ®Þnh tuyÓn chän, ký  hîp  ®ång, chÊm døt hîp   ®ång hoÆc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt Trëng  phßng, Phã  trëng phßng vµ  c¸c chøc danh t¬ng  ®¬ng trong  c«ng   ty,   ngêi   ®¹i   diÖn   phÇn   vèn   gãp   cña   c«ng   ty   ë   c¸c  doanh nghiÖp kh¸c; quyÕt ®Þnh l¬ng vµ phô cÊp ®èi víi ng­ êi lao  ®éng trong c«ng ty, kÓ  c¶ c¸n bé  thuéc thÈm quyÒn  bæ nhiÖm cña m×nh;  9. ChÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña c¸c c¬ quan nhµ níc  cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;  10. §îc hëng chÕ   ®é  l¬ng theo n¨m. Møc tiÒn l¬ng vµ  tiÒn thëng t¬ng øng víi hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña c«ng ty,  do ngêi quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm quyÕt ®Þnh hoÆc theo hîp ®ång   ®∙ ký. TiÒn l¬ng  ®îc t¹m øng hµng th¸ng, quyÕt to¸n hµng   n¨m. TiÒn  thëng hµng n¨m  ®îc tÝnh  dùa  vµo  kÕt  qu¶  kinh  doanh   n¨m   cña   c«ng   ty,   chi   tr¶   mét   phÇn   vµo   cuèi   n¨m,  phÇn cßn l¹i ®îc chi tr¶ sau khi kÕt thóc nhiÖm kú; riªng  tiÒn thëng n¨m cuèi nhiÖm  kú   ®îc tÝnh dùa trªn kÕt qu¶  n¨m ®ã vµ kÕt qu¶ t¨ng trëng cña c¶ nhiÖm kú; 11. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n kh¸c quy  ®Þnh   t¹i §iÒu lÖ c«ng ty. §i Ò u  27.  NghÜa vô,  tr¸ch nhiÖm cña Gi¸m ®èc 1. Thùc hiÖn trung thùc, cã  tr¸ch nhiÖm c¸c quyÒn vµ  nhiÖm vô   ®îc giao v×  lîi  Ých cña c«ng ty vµ  cña Nhµ  n íc;  tæ chøc thùc hiÖn ph¸p luËt t¹i c«ng ty. 2. Kh«ng ®îc lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n, sö dông vèn   vµ  tµi s¶n cña c«ng ty  ®Ó  thu lîi riªng cho b¶n th©n vµ  ngêi   kh¸c;   kh«ng   ®îc   tiÕt   lé   bÝ   mËt   cña   c«ng   ty   trong  thêi   gian   ®ang   thùc   hiÖn   tr¸ch   nhiÖm   Gi¸m   ®èc  vµ   trong   thêi h¹n ba n¨m hoÆc thêi h¹n kh¸c do §iÒu lÖ c«ng ty quy   ®Þnh sau khi th«i lµm Gi¸m ®èc. 3. Trêng hîp vi ph¹m §iÒu lÖ  c«ng ty, quyÕt  ®Þnh v ît  thÈm   quyÒn,   lîi   dông   chøc  vô,  quyÒn   h¹n,   g©y   thiÖt   h¹i   cho c«ng ty vµ  Nhµ  níc th×  ph¶i båi thêng thiÖt h¹i theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ c«ng ty.  4. Khi vi ph¹m mét trong c¸c trêng hîp sau  ®©y nhng  cha  ®Õn møc bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  th×  Gi¸m  ®èc  sÏ  kh«ng  ®îc thëng, kh«ng  ®îc n©ng l¬ng vµ  bÞ  xö  lý  kû  luËt tuú theo møc ®é vi ph¹m:  a) §Ó c«ng ty nhµ níc lç;  b) §Ó mÊt vèn nhµ níc;
 19. 19 c) QuyÕt  ®Þnh dù  ¸n  ®Çu t  kh«ng hiÖu qu¶, kh«ng thu  håi ®îc vèn ®Çu t; d) Kh«ng b¶o ®¶m tiÒn l¬ng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cho ng­ êi lao  ®éng  ë  c«ng ty theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  lao   ®éng; ®) §Ó x¶y ra c¸c sai ph¹m vÒ qu¶n lý vèn, tµi s¶n, vÒ   chÕ   ®é  kÕ  to¸n, kiÓm to¸n vµ  c¸c chÕ   ®é  kh¸c do Nhµ  níc  quy ®Þnh. 5. Trêng hîp  ®Ó  c«ng ty l©m vµo t×nh tr¹ng quy  ®Þnh  t¹i  ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 25 cña LuËt nµy th×  tuú  theo møc   ®é  vi ph¹m vµ  hËu qu¶ bÞ  h¹  l ¬ng vµ  båi thêng thiÖt h¹i  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. Khi c«ng ty kh«ng thanh to¸n  ®ñ  c¸c kho¶n nî   ®Õn  h¹n ph¶i tr¶ vµ  kh«ng thùc hiÖn  ®îc c¸c nghÜa vô  tµi s¶n  kh¸c ®Õn h¹n ph¶i tr¶, th×: a) Ph¶i b¸o c¸o ngêi quyÕt  ®Þnh thµnh lËp c«ng ty vµ  ®Ò xuÊt ph¬ng ¸n thanh to¸n nî; b)   Gi¸m   ®èc   kh«ng   ®îc   t¨ng   l¬ng   vµ   kh«ng   ®îc   trÝch  lîi nhuËn tr¶ tiÒn thëng cho ngêi lao ®éng vµ c¸n bé qu¶n  lý; c) Ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ  thiÖt h¹i x¶y ra  ®èi víi chñ  nî  do kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n nµy; d)   KiÕn   nghÞ   biÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   khã   kh¨n   vÒ   tµi   chÝnh cña c«ng ty. 7. C«ng ty l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n nhng Gi¸m  ®èc  kh«ng nép  ®¬n yªu cÇu ph¸ s¶n th×  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 8. C«ng ty nhµ  níc thuéc diÖn tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ  hoÆc chuyÓn  ®æi së  h÷u mµ  kh«ng tiÕn hµnh c¸c thñ  tôc tæ  chøc l¹i,  gi¶i  thÓ  hoÆc chuyÓn   ®æi së  h÷u  th×  Gi¸m   ®èc  c«ng ty bÞ miÔn nhiÖm, chÊm døt hîp ®ång tríc thêi h¹n. 9. Gi¸m ®èc chØ ®îc gi÷ c¸c chøc danh qu¶n lý c«ng ty  tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty cã  vèn  ®Çu  t  níc   ngoµi   khi   ®îc   c«ng   ty,   tæ   chøc   Nhµ   níc   cã   thÈm  quyÒn giíi thiÖu øng cö vµo c¸c chøc danh qu¶n lý hoÆc cö  lµm   ®¹i   diÖn   cña   c«ng   ty   ®èi   víi   phÇn   vèn   gãp   vµo   c¸c  doanh nghiÖp ®ã.  Vî   hoÆc   chång,   bè,   mÑ,   con,   anh,   chÞ,   em   ruét   cña  Gi¸m  ®èc c«ng ty kh«ng  ®îc gi÷  chøc danh kÕ  to¸n trëng,  thñ quü t¹i cïng c«ng ty. Hîp ®ång kinh tÕ, lao ®éng, d©n  sù  cña c«ng ty ký  kÕt víi Gi¸m  ®èc c«ng ty, víi vî  hoÆc  chång, bè, mÑ, con, anh, chÞ, em ruét cña Gi¸m  ®èc ph¶i  ®îc th«ng  b¸o cho ngêi bæ nhiÖm,  ngêi ký  hîp  ®ång thuª  Gi¸m  ®èc biÕt; trêng hîp ngêi bæ nhiÖm, ngêi ký  hîp  ®ång 
 20. 20 thuª Gi¸m ®èc ph¸t hiÖn hîp ®ång cã môc ®Ých t  lîi mµ hîp  ®ång cha  ®îc ký  kÕt th×  cã  quyÒn yªu cÇu Gi¸m  ®èc kh«ng  ®îc ký kÕt hîp ®ång ®ã; nÕu hîp ®ång ®∙ ®îc ký kÕt th× bÞ  coi   lµ   v«   hiÖu,   Gi¸m   ®èc   ph¶i   båi   thêng   thiÖt   h¹i   cho  c«ng ty vµ bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Môc 2 c«ng ty nhµ níc cã Héi ®ång qu¶n trÞ §i Ò u   28.  C¬  cÊu qu¶n lý  cña tæng c«ng ty nhµ  níc,  c«ng ty nhµ níc ®éc lËp cã Héi ®ång qu¶n trÞ C¬  cÊu qu¶n lý  cña tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ  bao gåm Héi  ®ång qu¶n  trÞ, Ban kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc, c¸c Phã tæng gi¸m ®èc,   kÕ to¸n trëng vµ bé m¸y gióp viÖc. §i Ò u  29.  Héi ®ång qu¶n trÞ Héi  ®ång qu¶n trÞ  lµ  c¬  quan  ®¹i diÖn trùc tiÕp chñ  së  h÷u nhµ  níc t¹i tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ, cã  quyÒn nh©n danh c«ng ty  ®Ó  quyÕt  ®Þnh mäi vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn viÖc x¸c  ®Þnh vµ  thùc hiÖn  môc  tiªu,  nhiÖm  vô  vµ  quyÒn  lîi  cña  c«ng  ty,  trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña chñ së   h÷u ph©n cÊp cho c¸c c¬  quan, tæ chøc kh¸c lµ   ®¹i diÖn  chñ së h÷u thùc hiÖn.  Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ngêi   quyÕt  ®Þnh thµnh lËp tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ  níc  ®éc  lËp cã Héi ®ång qu¶n trÞ, ngêi bæ nhiÖm vµ tríc ph¸p luËt  vÒ mäi ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty, c«ng ty. §i Ò u  30.  NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi ®ång qu¶n trÞ 1. NhËn, qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn, ®Êt ®ai,  tµi nguyªn vµ  c¸c nguån lùc kh¸c do chñ  së  h÷u nhµ  níc  ®Çu t cho c«ng ty.  2. QuyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò sau ®©y:  a) ChiÕn lîc, kÕ  ho¹ch dµi h¹n, kÕ  ho¹ch kinh doanh   hµng n¨m, ngµnh, nghÒ kinh doanh cña c«ng ty vµ cña doanh   nghiÖp do c«ng ty së h÷u toµn bé vèn ®iÒu lÖ;  b) QuyÕt  ®Þnh hoÆc ph©n cÊp cho Tæng gi¸m  ®èc quyÕt   ®Þnh c¸c dù  ¸n  ®Çu t, gãp vèn, mua cæ phÇn cña c¸c c«ng  ty kh¸c, b¸n tµi s¶n cña c«ng ty cã  gi¸ trÞ   ®Õn 50% tæng   gi¸ trÞ  tµi s¶n cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n cña c«ng ty hoÆc   tû  lÖ  kh¸c nhá  h¬n  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu lÖ  c«ng ty; c¸c  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2