intTypePromotion=3

Luyện thi vào ĐH: Các phương pháp bảo toàn

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
187
lượt xem
64
download

Luyện thi vào ĐH: Các phương pháp bảo toàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'luyện thi vào đh: các phương pháp bảo toàn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện thi vào ĐH: Các phương pháp bảo toàn

  1. 1. Gv : Traàn Ñöùc Thaønh - Luyeän thi vaøo ñaïi hoïc 1 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP BAÛO TOAØN Baøi 1: Cho 33,6 lít CO ( ño ôû ñktc) ñi qua oáng ñöïng m gam Fe2O3 nung noùng ,sau moät thôøi gian ngöôøi ta thu ñöôïc 200 gam chaát raén A vaø khí B.Cho khí B vaøo dung dòch Ca(OH)2 dö ngöôøi ta thu ñöôïc 20 gam keát tuûa .Tính m vaø tính dB/ H2 Baøi 2: Cho V lít CO ñi qua oáng ñöïng m gam hoãn hôïp caùc oxít saét ñun noùng ,sau moät thôøi gian ngöôøi ta thu ñöôïc 120 gam chaát raén A vaø hoãn hôïp khí B.Cho hoãn hôïp khí B vaøo 500ml dung dòch Ca(OH)2 0,06 M ngöôøi ta thu ñöôïc 2 gam keát tuûa .Tính m. Baøi 3 : Cho 12 g Mg vaøo dung dòch hoãn hôïp HNO3 vaø H2SO4 dö ta thu ñöôïc V lít hoãn hôïp khí A ( ño ôû ñktc) (goàm N2O vaø H2 ),dung dòch B. a.Tìm khoaûng xaùc ñònh cuûa V. b. Cho d A/H2 = 11,5 ,Tính V. Baøi 4 : Cho V lít khí CO ñi qua oáng söù ñöïng 11,6 gam FexOy noùng ñoû moät thôøi gian thu ñöôïc hoãn hôïp khí A vaø chaát raén B. Cho B taùc duïng heát vôùi axit HNO3 loaõng thu ñöôïc dung dòch C vaø 1,568 lít khí NO .Coâ caïn dung dòch C thì thu ñöôïc 36,3 gam moät muoái saét (III) khan. 1. Xaùc ñònh coâng thöùc cuûa oxít saét 2.Tính V vaø % theo theå tích caùc khí trong hoãn hôïp A .Bieát tæ khoái hôi cuûa hoãn hôïp khí A so vôùi H2 baèng 17,2. (caùc khí ño ôû ñktc). Baøi 5: Hoãn hôïp X goàm amoni sunfat vaø saét sunfat.Hoøa tan hoãn hôïp X vaøo nöôùc roài chia laøm hai phaàn baèng nhau . Cho phaàn 1 taùc duïng vôùi BaCl2 dö thu ñöôïc 18,64 gam keát tuûa . Cho phaàn 2 taùc duïng vôùi dung dòch Ba(OH)2 dö vaø ñun noùng thu ñöôïc dung dòch A, keát tuûa B vaø khí C .Löôïng khí C thoaùt ra haáp thuï vöøa ñuû vôùi 160 ml dung dòch HCl 0,25M . Löôïng keát tuûa B thu ñöôïc ñun noùng ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ,thu ñöôïc 21,84 gam chaát raén .Löôïng chaát raén naøy phaûn öùng heát vôùi 0,12 mol HCl trong dung dòch . Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû û cuûa muoái sunfat vaø tính % veà khoái löôïng cuûa moãi muoái trong hoãn hôïp X. Baøi 6: Hoãn hôïp A goàm Al2O3 vaø Fe2O3. Cho 8,96 lít CO ñi qua hoãn hôïp A ñun noùng ta thu ñöôïc hoãn hôïp chaát raén B vaø hoãn hôïp khí C.Cho B vaøo dung dòch HNO3 loaõng dö thaáy bay ra 4,48 lít NO vaø dung dòch D. a.Tính tæ khoái hôi cuûa hoãn hôïp C so vôùi H2 ,bieát caùc theå tích ño ôû ñktc trong hai tröôøng hôïp sau: a1:Giaû thieát chæ coù phaûn öùng khöû oxit thaønh kim loaïi . a2:Khoâng coù giaû thuyeát treân. b.Cho dung dòch NaOH vaøo dung dòch D tôùi dö thu ñöôïc 21,4 gam keát tuûa .Taùch keát tuûa sau ñoù suïc CO2 dö vaøo dung dòch coøn laïi ngöôøi ta thu theäm 6,24 gam keát tuûa nöõa.Tính % veà khoái löôïng caùc chaát trong A . Baøi 7:Khi cho 17.7 gam Ni taùc duïng vôùi HNO3 dö thu ñöôïc 4,928 lít ( ño ôû 27,30C ,1 atm) Khí X. 1 .Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa X. 2.Cho toaøn boä khí X vaøo bình dung tích V lít ,sau ñoù neùn khí oxi vaøo ( löôïng oxi laáy dö 10% so vôùi löôïng caàn 1
  2. 1. Gv : Traàn Ñöùc Thaønh - Luyeän thi vaøo ñaïi hoïc 1 thieát ) sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thì aùp suaát trong bình laø 1,2 atm nhieät ñoä trong bình laø 54,6 0 C.Cho toaøn boä khí trong bình vaøo bình chöùa 400 gam dung dòch NaOH 3% roài coâ caïn dung dòch thu ñöôïc x gam muoái khan . Tính V vaø x . Bieát caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Baøi 8: Khi cho 12 gam Mg taùc duïng vôùi HNO3 dö thu ñöôïc 4,928 lít ( ño ôû 27,30C ,1 atm) hoãn hôïp khí X goàm H2 vaø A( laøNxOy ) coù dX/H2 = 11,5 . Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa A.Tính % veà theå tích vaø veà khoái löôïng cuûa caùc khí trong hoãn hôïp . H/D: Chuyeån NxOy thaønh N2On , laäp heä phöông trình roài giaûi heä. Baøi 9: Cho doøng khí H2 qua oáng ñöïng m gam boät CuO ñun noùng ,sau moät thôøi gian thaáy khoái löôïng chaát raén coøn laïi x gam. Hoãn hôïp khí vaø hôi ñi ra khoûi oáng ñöïng CuO cho ñi vaøo bình H2SO4 ñ ,thaáy khoái löôïng bình H2SO4 taêng y gam. a. Laäp bieåu thöùc tính y theo m vaø x. b. Cho m = 200 gam, x = 192 gam tính y. Baøi 10: Cho doøng khí H2 qua oáng ñöïng a gam boät M2On ñun noùng ,sau moät thôøi gian thaáy khoái löôïng chaát raén coøn laïi b gam. Hoãn hôïp khí vaø hôi ñi ra khoûi oáng ñöïng M2On cho ñi vaøo bình P2O5 ,thaáy khoái löôïng bình P2O5 taêng x gam. a. Laäp bieåu thöùc tính x theo a ,b . b.Cho a= 16 gam , b= 11,2 gam , H2 dö vaø caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn .Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû M2On. Baøi 11: Cho doøng khí CO qua oáng ñöïng a gam boät M2On ñun noùng ,sau moät thôøi gian thu ñöôïc b gam chaát raén .Hoøa tan chaát raén naøy vaøo dung dòch HNO3 dö thu ñöôïc 3,025 a gam muoái M( NO3 )n vaø V lít khí NO duy nhaát . ( ño ôû ñktc) 1.Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa oxít . 2.Tính b theo a vaø V . Baøi 12: Cho hoãn hôïp goàm a mol Al vaø b mol Fe vaøo dung dòch chöùa x mol Cu SO4 vaø y mol AgNO3 sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn ,thu ñöôïc dung dòch A vaø chaát raén B.Cho dung dòch NaOH dö vaøo dung dòch A thu ñöôïc keát tuûa Z goàm hai hiñroxit. Nung Z ngoaøi khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ta thu ñöôïc m gam chaát raén.Laäp bieåu thöùc tính m theo a, x, y. Baøi 13: Cho V lit CO qua oáng söù ñöïng 5.8g oxit saét FexOy noùng ñoû moät thôøi gian thì thu ñöôïc hoãn hôïp khí A vaø chaát raén B. Cho B taùc duïng heát vôùi axit HNO3 loaõng ñöôïc dung dòch C vaø 0.784 lit khí NO.Coâ caïn dung dòch C thì ñöôïc 18.15g moät muoái saét III khan. Neáu hoøa tan hoaøn toaøn B baèng axit HCl thì thaáy thoaùt ra 0.672 lit khí. a) Xaùc ñònh coâng thöùc cuûa axit saét vaø tính thaønh phaàn traêm theo khoái löôïng cuûa caùc chaát trong B. b) Tính V vaø thaønh phaàn % theo theå tích cuûa caùc khí trong hoãn hôïp khí A.Bieát tæ khoùi hôi cuûa hoãn hôïp A so vôùi H2 baèng 17.2. (Theå tích cuûa caùc chaát khí ñeàu ño ôû ñktc ) ( Ñ H Y Döôïc TP.HCM 1998) 2
  3. 1. Gv : Traàn Ñöùc Thaønh - Luyeän thi vaøo ñaïi hoïc 1 Baøi 14 : Cho moät luoàïng CO ñi qua oáng söù ñöïng 0.04 mol hoãn hôïp A goàm FeO vaø Fe2O3 ñoát noùng. Sau khi keát thuùc thí nghieäm ta thu ñöôïc chaát raén B goàm 4 chaát ,naëng 4.784g. Khí ñi ra khoûi oáng söù cho haáp thuï vaøo dung dòch Ba(OH)2 dö, thì thu ñöôïc 9.062g keát tuûa. Maët khaùc hoøa tan chaát raén B baèng dung dòch HCl dö thaáy thoaùt ra 0.6272 lit H2 (ôû ñktc ). 1. Tính % khoái löôïng caùc oxit trong A. 2. Tính % khoái löôïng caùc chaát trongB, bieát raèng trong B soá mol saét töø oxit baèng 1/3 toång soá mol cuûa saét (II) vaø saét (III) oxit. Baøi 15: Nung mA gam hoãn hôïp A goàm KMnO4 vaø KClO3 ta thu ñöôïc chaát raén A1 vaø khí O2.Bieát KClO3 bò phaân huûy hoaøn toaøn theo phaûn öùng: 2KClO3 = 2KCl + 3O2 coøn KMnO4 bò phaân huûy moät phaàn theo phaûn öùng: 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO4 + O2 Trong A1 coù 0.894gam KCl chieám 8.132% khoái löôïng .Troän löôïng O2 thu ñöôïc ôû treân vôùi khoâng khí theo tæ leä theå tích VO2 : VKK =1 : 3trong moät bình kín ta ñöôïc hoãn hôïp khí A2.Cho vaøo bình 0.528g cacbn roài ñoát chaùy heát cacbon thu ñöôïc hoãn hôïp khí A3 goàm 3 khí, trong ñoù khí CO2 chieám 22.92% theå tích. 1. Tính khoái löôïng mA. 2. Tính % caùc chaát trong hoãn hôïp A Cho khoâng khí chöùa 80% N2 vaø 20% O2 veà theå tích . Baøi 16: Hoøa tan hoaøn toaøn m gam hoãn hôïp boät Fe3O4 vaø FeCO3 trong dung dòch HNO3 dö ( ñun noùng), thu ñöôïc 3.36 lit hoãn hôïp A goàm hai khí ( ño ôû ñktc) vaø dung dòch B. Tæ khoái hôi cuûa A so vôùi H2 baèng 22.6. Tính m. (Hoïc vieän kyõ thuaät quaân söï naêm 1999) Baøi 17: Hoãn hôïp X goàm FeS2 vaø MS coù soá mol nhö nhau,M laø kim loaïi coù hoùa trò khoâng ñoåi.Cho 6.51gam X taùc duïng hoaøn toaøn vôùi löôïng dö dung dòch HNO3 ñun noùng,thu ñöôïc dung dòch A1 vaø 13.216 lit ( ño ôû ñktc) hoãn hôïp khí A2 coù khoái löôïng laø 26.34 gam goàm NO2 vaø NO. Theâm moät löôïng dö dung dòch BaCl2 loaõng vaøo A1, thaáy taïo thaønh m1 gam chaát keát tuûa traéng trong dung dòch dö axit treân. 1. Haõy cho bieát kim loaïi M trong MS laø kim loaïi gì? 2. Tính giaù trò khoái löôïng m1. 3. Tính % khoái löôïng caùc chaát trong X. 4. Vieát phöông trình phaûn öùng döôùi daïng ion ruùt goïn. Baøi 18: Laáy 48 gam moat oxít saét ñun noùng roài daãn khí CO vaøo ,sau phaûn öùng ta thu ñöôïc 44,8 gam chaát raén (A) vaø khí (B) .Laáy chaát raén (A) cho taùc duïng vôùi dung dòch H2SO4 ñaëc noùng dö thu ñöôïc dung dòch (C) vaø v lít khí SO2 bay ra (ño ôû ñktc) .Coâ caïn dung dòch (C) thu ñöôïc 120 gam muoái khan. a.Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa oxit saét.b.Tính v. c.Tính theå tích dung dòch H2SO4 98% (d= 1,84 g/ml) ñaõ laáy bieát löôïng H2SO4 laáy dö 25% so vôùi löôïng caàn thieát. 3
  4. 1. Gv : Traàn Ñöùc Thaønh - Luyeän thi vaøo ñaïi hoïc 1 Baøi 19 : Laáy 32 gam FexOy nung noùng roài daãn khí CO vaøo , sau moät thôøi gian ta thu ñöôïc m gam chaát raén (A) goàm nhieàu chaát vaø V lít khí (B) .Daãn V1 lít khí (B) ( V1 < V ) vaøo dung dòch Ca(OH)2 dö thì thu ñöôïc 56 gam keát tuûa . a. Xaùc ñònh coâng thöùc cuûa FexOy . Bieát caùc theå tích ño ôû cuøng ñieàu kieän nhieät ñoä ,aùp suaát. b. Laáy m gam chaát raén (A) cho vaøo dung dòch H2SO4 ñaëc noùng dö ,sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc 12,992 lít SO2 (ño ôû ñieàu kieän tieâu chuaån). Tính m . Baøi 20 : Laáy 46,4 gam moät oxít saét nung noùng taùc duïng vôùi CO ta ñöôïc chaát raén A vaø v lít khí B.Cho chaát raén A taùc duïng vôùi axit nitrit dö ñöôïc dung dòch C vaø v1 lít hoãn hôïp D goàm 2 khí NO vaø N2O .Coâ caïn dung dòch C ta thu ñöôïc 145,2 gam muoái khan. a. Xaùc ñònh coâng thöùc oxít saét . b. Tính khoái löôïng A bieát dD/H2 = 16,75 vaø v1= 6,272 lít (ño ôû ñktc) Baøi 21 : Laáy 69,6 gam hoãn hôïp (A) goàm FeCO3 vaø FexOy taùc duïng vôùi H2SO4 ñaëc noùng dö ,thu ñöôïc dung dòch (B) vaø hoãn hôïp khí (C) coù dC/H2 = 27 .Hoãn hôïp khí naøy laøm maát maøu vöøa ñuû dung dòch chöùa 32 gam broâm.Coâ caïn dung dòch (B) thu ñöôïc 160 gam muoái khan. a.Xaùc dònh coâng thöùc cuûa oxit saét. b.Tính % veà khoái löôïng moãi chaát trong (A). c.Tính theå tích dung dòch H2SO4 78,4% ( d= 1,6 gam/ml) ñaõ laáy ,bieát löôïng H2SO4 coøn dö 25% so vôùi löôïng caàn thieát . Baøi 22 : Cho 3 gam MnO2 cho vaøo 98 gam Kaliclorat roài nung noùng ta thu ñöôïc 88,4 gam chaát raén vaø V lit (ño ôû ñktc) khí B. a.Tính V . b.Phoùng ñieän eâm dòu qua B ta ñöôïc hoãn hôïp C coù dC/H2 = 19,2.Tính theå tích dung dòch KI 0,1M taùc duïng vöøa ñuû vôùi hoãn hôïp C. Baøi 23 : Nung noùng 245 gam KClO3 thu ñöôïc 235,4 gam chaát raén (A) trong ñoù KCl chieám 15% veà khoái löôïng .Tính theå tích O2 bay ra (ño ôû ñktc) vaø khoái löôïng caùc chaát trong (A). Baøi 24 : Hoãn hôïp A goàm Cu vaø Fe coù tæ leä khoái löôïng laø 7:3 .Laáy m gam hoãn hôïp A cho vaøo dung dòch HNO3 ,sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn ,thaáy coù 44,1 gam HNO3 phaûn öùng , 0,75m gam chaát raén laéng xuoáng vaø coù 5,6 lít (ño ôû ñktc) hoãn hôïp khí goàm NO vaø NO2 bay ra . 1.Tính m vaø khoái löôïng khí NO , NO2. 2.Coâ caïn dung dòch sau phaûn öùng thu ñöôïc bao nhieâu gam muoái khan? Baøi 25 : Laáy 10,08 gam boät saét ñeå trong oxi ( ôû nhieät ñoä t) ,sau moät thôøi gian ta thu ñöôïc hoãn hôïp A ( goàm nhieàu chaát).Cho hoãn hôïp A vaøo dung dòch HNO3 loaõng dö ,ñun nheï thaáy thoaùt ra 2,24 lít NO (ño ôû ñktc) .Tính khoái löôïng cuûa hoãn hôïp A. 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản