Luyện từ và câu - CÂU KỂ AI LÀ GÌ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
644
lượt xem
57
download

Luyện từ và câu - CÂU KỂ AI LÀ GÌ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Hiểu tác dụng của câu kể ai là gì? .Tìm đúng câu kể ai là gì ? trong đoạn văn . .Biết đặt câu kể ai là gì ? để giới thiệu hoặc nhận định về một người, một vật . . Bảng lớp chép sẵn đoạn văn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - CÂU KỂ AI LÀ GÌ

  1. LUY N T VÀ CÂU CÂU K AI LÀ GÌ I .M c tiêu : . Hi u tác d ng c a câu k ai là gì? .Tìm úng câu k ai là gì ? trong o n văn . .Bi t t câu k ai là gì ? gi i thi u ho c nh n nh v m t ngư i, m t v t . II. dùng d y h c : . B ng l p chép s n o n văn BT1ph n Nh n xét .Dùng ph n màu g ch chân dư i các câu in nghiêng. . Gi y kh to ghi t ng ph n a ,b, c, BT1 ph n luy n t p . . HS chu n b nh c a gia ình mình . III . Các ho t ng d y h c ch y u : Ho t ng d y Ho t ng h c A .Ki m tra bài cũ : G i HS th c hi n các yêu c u : 3 HS lên b ng th c hi n theo yêu c u. + c thu c lòng 1câu t c ng thu c ch i m :Cái
  2. p +Nêu trư ng h p có th s d ng câu t c ng y. GV nh n xét và cho i m HS nh n xét câu tr l i c a các b n. B .Bài m i : 1/ Gi i thi u bài : + Các em ã ư c h c nh ng câu k nào ? Cho ví d ?V t ng lo i . HS tr l i : -Các ki u câu k ã h c :Ai làm gì?Ai th nào ? -Các câu mà ngư i ta thư ng dùng t gi i thi u v mình ho c gi i thi u v ngư i khác thu c ki u Ví d :+Cô giáo ang gi ng bài . câu k Ai là gì ?Bài h c hôm nay các em cùng tìm hi u v ki u câu này . +Lan r t chăm ch . 2 / Tìm hi u ví d : -Yêu c u 4 HS ti p n i nhau c t ng ph n c a nh n xét . Bài 1,2 :G i HS c 3 câu ư c g ch chân trong o n văn . -Yêu c u HS trao i ,th o lu n ti p n i nhau tr l i câu h i . -4 HS ti p n i nhau c trư c
  3. l p. -1 HS c thành ti ng trư c l p . +Câu nào dùng gi i thi u ,câu nào dùng -2 HS ng i cùng bàn trao i nh n nh v b n Di u Chi ? ,th o lu n và tìm câu tr l i : GV nh n xét câu tr l i c a HS +Câu gi i thi u v Di u Chi : ây là Di u Chi ,b n m i c a l p ta .B n Di u Chi là HS cũ c a trư ng Ti u h c Thành Công . +Câu nh n nh v b n Di u Chi :B n y là m t ho sĩ nh y. Bài 3: +B n Di u Chi //là HS cũ c a trư ng ti u h c Thành Công . -G i HS c yêu c u bài t p . Ví d :H i : +Ai là Di u Chi ,b n m i c a l p ta ? Tr l i : ây là Di u Chi ,b n m i c a l p ta . H i : ây là ai ? -Tr l i : ây là Di u Chi ,b n m i c a l p ta . .Ai là HS cũ c a trư ng ti u h c thành công ?
  4. -Yêu c u HS trao i th o lu n và làm bài .B n Di u Chi là ai ? .B n y là m t ho sĩ nh y. Các câu h i : +Ai là ho sĩ nh ? +B n y là ai? +Gi ng nhau :B ph n CN cùng tr l i cho câu h i Ai?(cái gì ?,con gì ? ) +Khác nhau : Câu k Ai làm gì ?VN tr l i cho câu h i làm gì ? GV nh n xét ,k t lu n .Câu k Ai th nào ?VN tr l i -Các câu gi i thi u và nh n nh v b n Di u Chi là cho câu h i Th nào ? ki u câu k Ai là gì ? .Câu k Ai là gì ?VN tr l i cho H i :B ph n CN và VN trong câu k Ai là gì ?tr câu h i là gì ? l i cho câu h i nào ? Bài 4 :Hãy phân bi t 3 ki u câu ã h c Ai làm gì ?Ai th nào ?Ai là gì ? H i câu k Ai là gì ?g m có nh ng b ph n nào ?Chúng có tác d ng gì ? -HS c k t lu n
  5. +Câu k Ai là gì ?dùng làm gì ? 3 HS làm vào gi y kh to ,dán lên b ng * Ghi nh :Yêu c u HS c ghi nh L p nh n xét ,ch a bài cho b n 3 /Luy n t p : -1HS c thành ti ng trư c l p Bài1 :G i HS c bài -Y/C HS t làm bài ,C l p c th m GV nh n xét -5 7 HS ti p n i nhau gi i thi u v b n ho c gia ình mình Bài 2:G i hS c yêu c u bài t p . trư c l p -Yêu c u HS ho t ng theo c p . 4 C ng c ,d n dò : Nh n xét ti t h c Bài sau :V ng trong câu k Ai là gì ? Nh n xét: Bài h c này tôi d y theo quan i m tích h p ch : H c sinh c, nghe và tìm hi u bài theo các ho t ng nhóm 4 ph n nh n xét 1và 2, nhóm ôi ph n nh n xét 3 , nhóm ôi cho nh n xét 4 sau ó tr l i cá nhân, t ó hs t chi m lĩnh ki n th c tr ng tâm th hi n b ng câu ghi nh ,làm luy n t p úng chính xác .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản