Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
230
lượt xem
39
download

Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Hiểu được một số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ. +Biết sử dụngcác từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ. 1 Kiểm tra bài cũ: Tìm động từ có trong khổ thơ: Khoai trồng thắm rẫy Lúa cấy xanh rừng Hết khoai ta lại gieo vừng Không cho đất nghỉ không ngừng tay ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ

  1. LUY N T VÀ CÂU LUY N T P V NG T I/ M C TIÊU : + Hi u ư c m t s t b sung ý nghĩa th i gian cho ng t . +Bi t s d ngcác t b sung ý nghĩa th i gian cho ng t . II /CHU N B : B ng ph vi t s n bài t p. III / HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: Tìm ng t có trong kh thơ: 1 HS lên b ng tìm Khoai tr ng th m r y Lúa c y xanh r ng H t khoai ta l i gieo v ng Không cho t ngh không ng ng tay
  2. ta. H i: ng t là gì? Cho ví d . GV nh n xét. 1 HS tr l i 2 Bài m i: GV gi i thi u GV ghi lên b ng G i HS c yêu c u bài 1 HS nh c l i Yêu c u HS g ch chân ng t 1 HS c 1 HS lên b ng.L p làm vào v nháp H i:T s p b sung ý nghĩa gì cho + n, trút. ng t n? Nó cho bi t i u gì? +T s p b sung ý ch th i gian cho ng t n. Nó chobi t s vi c s g n t i lúc di n ra. +T ã b sung ý nghĩa gì cho ng t trút? Nó g i cho em bi t i u gì? +T ã b sung ý nghĩa cho ng t trút. Nó g i cho em bi t nh ng s vi c ư c hoàn thành r i. GV : Nh ng t b sung ý nghĩa th i gian cho ng t r t quan tr ng. Nó cho bi t s vi c ó s p di n ra, ang di n ra hay ã hoàn thành r i.
  3. Yêu c u HS t câu. HS phát bi u. Ví d : Bà ngo i em quê s p ra nhà em chơi. S p t i là sinh nh t c a bé Na. Em ã làm xong bài t p v nhà. GV nh n xét tuyên dương. Ông em ang làm chu ng gà. G i HS c bài 2 2 HS n i ti p nhau c t ng ph n Yêu c u HS trao i và làm bài.M i ch ch m ch i n1t HS th o lu n nhóm 4 i di n nhóm lên dán phi u h c t p GV k t t úng:câu a/ ã bi n thành. HS nh n xét bài làm Câu b /chào mào ã hót. Cháu v n ang xa. Mùa na s p tàn. H i : T i sao ch tr ng này em i n t ( ã,s p, sang.) ? G i HS c bài 3 HS tr l i. Yêu c u HS t làm bài G i HS tr l i. 1 HS c.
  4. GV nh n xét. HS làm vào v nháp. G i HS c l i câu chuy n +Thay t ã làm b ng t ang. b t ang bư c vào.b t s c ho c H i:T i saothay t ã làm vi c b ng thay t s b ng t ang c gì th ? t ang ? +Vì nhà bác h c ang làm vi c +T i sao b t ang? trong phòng làm vi c. +B t ang vì ngư i ph c v i +T i sao b t s ? vào phòng r i m i nói. +B t s vì tên tr m ã l n vào phòng r i. +Truy n áng cư i i m nào ? +Truy n áng cư i ch v giáo sư r t ãng trí. Ông ang t p trung làm vi c nên ư c thông báo có tr m ông ch h i tên tr m c sách gì ? 3 C ng c , d n dò : Nh ng t nào thư ng b sung ý nghĩa th i gian cho ng t ? G i HS k l i truy n ãng trí b ng l i c a mình. Nh n xét , d n dò bài sau.
Đồng bộ tài khoản