Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA (2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
301
lượt xem
25
download

Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA (2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nhận biết được nét khác biệt của từ nhiều nghĩa. Hiểu mối quan hệ giữa chúng. - Biết phân biệt được nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong một số câu văn có dùng từ nhiều nghĩa. Biết đặt câu phân biệt nghĩa của các từ nhiều nghĩa (là động từ).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA (2)

  1. Luy n t và câu: LUY N T P V T NHI U NGHĨA I. M c tiêu, nhi m v : - Nh n bi t ư c nét khác bi t c a t nhi u nghĩa. Hi u m i quan h gi a chúng. - Bi t phân bi t ư c nghĩa g c và nghĩa chuy n trong m t s câu văn có dùng t nhi u nghĩa. Bi t t câu phân bi t nghĩa c a các t nhi u nghĩa (là ng t ). II. dùng d y h c: - B ng ph ho c phi u phô tô phóng to. - Bút d , m t vài t gi y kh to. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’)
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm bài t p. (28-29’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (8’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - 2 HS lên b ng. - C l p dùng vi t chì n i câu c t A v i nghĩa c t B. - L p nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (6’)
  3. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm vi c + trình bày k t qu . - HS làm vi c cá nhân. - L p nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i. c) Hư ng d n HS làm BT 3. (6’) ( Cách ti n hành như các BT trư c) d) Hư ng d n HS làm BT 4. (8’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS làm vi c theo nhóm. - Phát bút d , phi u phô tô cho các nhóm.
  4. - Cho HS trình bày. - i di n các nhóm lên dán phi u ã làm lên b ng. - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà làm l i vào v BT 4. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản