Luyện từ và câu - TỪ ĐỒNG ÂM

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
284
lượt xem
38
download

Luyện từ và câu - TỪ ĐỒNG ÂM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hiểu thế nào là từ đồng âm. - Nhận diện được một số từ đồng âm trong lời ăn tiếng nói hàng ngày. Biết phân biệt nghĩa của các từ đồng âm. - Các mẩu chuyện, câu đố vui, ca dao, tục ngữ có từ đồng âm. - Một số tranh ảnh nói về các sự vật, hiện tượng, hoạt động có tên gọi giống nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - TỪ ĐỒNG ÂM

  1. Luy n t và câu: T NG ÂM I. M c tiêu, nhi m v : - Hi u th nào là t ng âm. - Nh n di n ư c m t s t ng âm trong l i ăn ti ng nói hàng ngày. Bi t phân bi t nghĩa c a các t ng âm. II. dùng d y h c: - Các m u chuy n, câu vui, ca dao, t c ng có t ng âm. - M t s tranh nh nói v các s v t, hi n tư ng, ho t ng có tên g i gi ng nhau. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 3 HS
  2. - GV ch m v vi t o n văn t c nh bình yên c a m t mi n quê ho c m t thành ph mà em bi t. - GV nh n xét, cho i m. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1’) Ho t ng 2: Nh n xét. (10-11’) - Hư ng d n HS làm bài t p 1, 2. - GV cho HS c yêu c u và giao - 1 HS c, c l p c vi c. th m. c kĩ các câu văn BT 1 và xem dòng nào BT 2 ng v i câu văn BT 1. - Cho HS làm bài. - HS làm bài cá nhân.
  3. - Cho HS trình bày. - HS nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i k t qu úng. Ho t ng 3: Nh n xét (3’) - Cho HS c ph n Ghi nh . - 3 HS - Cho HS tìm m t vài ví d ngoài nh ng ví d ã bi t. Ho t ng 4: Luy n t p (15-16’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. - GV cho HS c yêu c u và giao - 1 HS vi c. Cho HS c kĩ các câu a, b, c. Phân bi t nghĩa c a các t ng âm
  4. trong các c m t c a câu a, b, c. - GV nh n xét và ch t l i b) Hư ng d n HS làm BT 2. - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. Tìm nhi u t c , nư c và bàn có nghĩa khác nhau và t câu v i các t v a tìm ư c. - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày. - C l p nh n xét. - GV nh n xét và ch t l i. 3. C ng c , d n dò: - GV nh n xét ti t h c, bi u dương nh ng
  5. HS làm vi c t t. - Yêu c u HS v nhà t p tra T i nh c sinh tìm t ng âm. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản