LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ GHÉP VÀ TỪ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
422
lượt xem
44
download

LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ GHÉP VÀ TỪ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Nắm được 2 cách chính cấu tạo từ phức của tiếng việt : ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau; phối hợp những tiếng có âm hay vần giống nhau 2. Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học để phân biệt từ ghép với từ láy, tìm được các từ ghép và từ láy đơn giản, tập đặt câu với các từ đó. 3. Giáo dục các em có ý thức sử dụng đúng nghĩa của từ ghép, từ láy trong giao tiếp tiếng việt. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ GHÉP VÀ TỪ

  1. LUY N T VÀ CÂU T GHÉP VÀ T I. M c ích, yêu c u: 1.N m ư c 2 cách chính c u t o t ph c c a ti ng vi t : ghép nh ng ti ng có nghĩa l i v i nhau; ph i h p nh ng ti ng có âm hay v n gi ng nhau 2. Bư c u bi t v n d ng ki n th c ã h c phân bi t t ghép v i t láy, tìm ư c các t ghép và t láy ơn gi n, t p t câu v i các t ó. 3. Giáo d c các em có ý th c s d ng úng nghĩa c a t ghép, t láy trong giao ti p ti ng vi t. II. dùng d y h c : - M t vài trang t i n ho c t i n h c sinh. - B ng ph vi t 2 t làm m u so sánh T láy t ghép ngay ng n ngay th ng III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh A. Ki m tra bài cũ:
  2. - G i 1 HS lên b ng làm l i bài t p 4 - HS làm bài. ti t h c : Nhân h u - oàn k t - Yêu c u HS tr l i 1. Th nào là t ph c ? Th nào là t ơn ? 2. T ph c khác t i n như th nào ? Cho ví d - HS tr l i - 1 em làm bài t p BT 1 ý a B. D y bài m i : 1.Gi i thi u bài m i: Trong ti t luy n t và câu tu n trư c các em ã bi t th nào t ơn, th anò là t ph c. T ph c có 2 lo i là t ghép và t láy. Bài h c hôm nay s giúp các em n m ư c cách c u t o c a 2 lo i t này. 2. Ph n nh n xét - Yêu c u HS c n i dung bài t p và g iý. -C l p c th m. - Yêu c u 1 em c câu th nh t. - 1 em c n i dung - Tìm t ph c trong o n văn -L p c th m => HS và GV k t lu n. -C l p c th m
  3. - T ph c thì th m do các ti ng có âm - truy n c , ông cha u ( th) l p l i t o thành - Yêu c u 1 em c kh thơ ti p theo + H i : T ph c im l ng nh ng ti ng nào có nghĩa t o thành - 1 em c kh thơ ti p theo + ba t ph c ch m ch m, cheo leo,se s ti ng nào do âm u ho c v n ư c -C l p c th m l pl i? - Do 2 ti ng có nghĩa t o thành => GV hư ng d n HS k t lu n ( l ng im ) 3. Ghi nh - Cheo leo có v n eo l p l i - G i 2 HS c l i ghi nh . - Ch m ch m, se s có âm u và v n - Gi i thích n i dung ghi nh l p l i. + Các ti ng tình, m n, thương ng cl p u có nghĩa. Chúng ghép l i v i nhau b sung ý nghĩa cho nhau. + T láy săn sóc có 2 ti ng l p l i âm - 2 HS c l i ghi nh u. + T láy khéo léo có 2 ti ng l p l i âm u. + T láy luôn luôn có 2 ti ng l p l i âm u và v n. nhi u ti ng ( t ph c ). t nào cũng có
  4. nghĩa và dùng t câu. - GV cho HS c ghi nh 4. Ph n Luy n t p - Bài t p 1: - Yêu c u 1 HS c toàn văn yêu c u c a bài - GV nh c HS nh ng ch v a in nghiêng + Mu n làm úng bài t p c n xác nh các t ph c ( in nghiêng ) có nghĩa hay không. N u c 2 t u có nghĩa là t ghép. + HS và GV nêu l i gi i úng - 1 HS c T ghép T láy a Ghi nh , n th , nô n c b bãi, tư ng nh b d o dai, v ng M c m c, ch c, thanh cao nhũn nh n, c ng cáp
  5. Bài t p 2 - HS làm bài. L p nh n xét - G i 1 HS c yêu c u c a bài t p - Yêu c u HS ho t ng nhóm - HS và GV nh n xét l i gi i úng - c yêu c u, suy nghĩ trao i theo c p. T ghép T láy a ngay ngay th ng, ngay Ngay ng n - HS ho t ng nhóm. th t, ngay lưng, ngay ơ - i di n nhóm báo cáo k t qu ho t b th ng hàng, th ng Th ng th n th ng cánh, th ng u t, th ng th m ng nhóm. th ng ng, th ng góc, th ng tay, - Các nhóm khác nh n xét và b th ng t p, th ng tu t, th ng tính sung. C th t Chân th t, thành Th t thà th t, th t lòng, th t l c, th t tâm, th t tính
  6. 4. C ng c - d n dò: - GV nh n xét ti t h c - GV yêu c u m i em v nhà tìm 5 t láy và 5 t ghép ch màu s c
  7. LUY N T VÀ CÂU LUY N T P V T LÁY VÀ T GHÉP I. M c ích, yêu c u: 1.Bư c u n m ư c mô hình c u t o t ghép, t láy nh n ra t ghép và t láy trong câu trong bài . 2.V n d ng ư c vào làm bài t p. 3.Giáo d c các em có ý th c s d ng úng nghĩa c a t ghép, t láy trong giao ti p ti ng vi t. II. dùng d y h c : -T i n h c sinh - B ng ph ghi phân lo i c a bài t p 2 III. Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh A. Ki m tra bài cũ: - Yêu c u HS tr l i 1. Th nào là t ghép ? Nêu ví d - HS lên b ng tr l i 2. Th nào là t ghép ? Nêu ví d B. D y bài m i :
  8. 1.Gi i thi u bài m i: Trong ti t h c hôm trư c. Các em ã n m ư c t ghép và t láy. Bài h c hôm nay các em s th c hành v t ghép, t láy trong bài. 2. Hư ng d n h c sinh làm bài t p * Bài t p 1 - Yêu c u 1 em c n i dung BT 1 - Yêu c u c l p c thàm - 1 em c n i dung BT 1 - Bánh trái cho ta bi t ý nghĩa gì ? -C l p c th m - Bánh rán cho ta bi t ý nghĩa gì ? - HS phát bi u - HS và GV k t lu n úng So sánh - T bánh trái có nghĩa t ng h p - T bành rán có nghĩa phân lo i H i T ghép ư c phân thành m y lo i ? ó là nh ng lo i t ghép nào ? - HS tr l i. L p nh n xét - HS và GV k t lu n úng + T ghép có 2 lo i T ghép có nghiã t ng h p ( bao quát chung)
  9. T ghép có nghiã phân lo i ( ch m t - HS nh c l i lo i nh thu c ph m vi nghĩa c a ti ng th nh t ) * Bài t p 2 : - Yêu c u 1 em c n i dung BT 2 - t ghép có m y lo i - HS và GV i n k t lu n úng - 1 em c n i dung BT 2 + T ghép có nghĩa phân lo i - HS tr l i, l p nh n xét + T ghép có nghĩa t ng h p - GV giao vi c cho HS ho t ng nhóm ôi. - GV và tr ng tài ch t l i l i gi i - HS ho t ng nhóm ôi. - HS làm vi c theo nhóm - HS và GV ch t l i l i gi i úng - i di n các nhóm trình bày k t qu Câu a) T ghép có nghĩa phân lo i : xe - L p nh n xét i n, xe p, tàu h , ư ng ray, máy bay . Câu b) T ghép có nghĩa t ng h p : ru ng ng, làng xóm, núi non, gò ng, bãi b , hình dang, màu s c. - HS nh c l i * Bài t p 3 :
  10. - GV yêu c u HS c n i dung c a bài t p3 - Mu n làm ư c bài t p này chúng ta c n n m v ng i u gì ? - Yêu c u HS làm bài t p - HS và GV ch t l i l i gi i úng - HS c bài t p 3 a) T láy có 2 ti ng gi ng nhau v n là : nhút nhát b)T láy có 2 ti ng gi ng nhau v n là : l t x t,lao xao c)T láy có 2 ti ng gi ng nhau v n là : rào rào. - HS làm bài t p. L p nh n xét 3. C ng c - d n dò: - GV nh n xét ti t h c - V nhà xem l i bài t p 2,3 * Bài sau : M r ng v n t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản