intTypePromotion=1

Lý thuyết hinh vi người sản xuất

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
477
lượt xem
98
download

Lý thuyết hinh vi người sản xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàm sản xuất: xác định sản lượng tối đa có thể đạt được sản xuất từ bất kỳ khối lượng cho trước nào của đầu vào với một trình độ công nghệ nhất định. Sản xuất ngắn hạn là khoảng thời gian mà hãng sản xuất không thể thay đổi tất cả các đầu vào,có ít nhất là 1 đầu vào cố định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết hinh vi người sản xuất

 1. Ch−¬ng IV: Lý thuyÕt hμnh vi ng−êi s¶n xuÊt I. Lý thuyÕt ng−êi s¶n xuÊt: 1. Hμm s¶n xuÊt: 1.1. Hμm s¶n xuÊt: x¸c ®Þnh s¶n l−îng tèi ®a cã thÓ ®¹t ®−îc s¶n xuÊt tõ bÊt kú khèi l−îng cho tr−íc nμo cña ®Çu vμo víi mét tr×nh ®é c«ng nghÖ nhÊt ®Þnh . Q max = F (L, K) ( L: labour; K : capital) §Çu vμo, §Çu ra
 2. Hμm s¶n xuÊt phæ biÕn nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp lμ hμm s¶n xuÊt Cobb - Douglas cã d¹ng: Q = A.K.L (α; β > 0, < 1) +A lμ h»ng sè , tuú thuéc vμo ®¬n vÞ ®o l−êng , ®Çu ra, ®Çu vμo , biÓu thÞ tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt . +α, β lμ h»ng sè cho biÕt tÇm quan träng t−¬ng ®èi cña lao ®éng vμ vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. + Mçi ngμnh s¶n xuÊt vμ c«ng nghÖ kh¸c nhau th× α, β kh¸c nhau. + α, β biÓu thÞ hiÖu suÊt theo qui m« s¶n xuÊt cña h·ng.
 3. => VËy hiÖu suÊt: lμ mèi t−¬ng quan gi÷a ®Çu vμo vμ ®©ï ra. * NÕu: α + β < 1: Hμm s¶n xuÊt biÓu thÞ hiÖu suÊt gi¶m theo qui m« (®©ï vμo t¨ng nhiÒu h¬n ®Çu ra) α + β = 1: Hμm s¶n xuÊt biÓu thÞ hiÖu suÊt kh«ng ®æi theo qui m«. α + β > 1: Hμm s¶n xuÊt biÓu thÞ hiÖu suÊt t¨ng theo qui m« (hÇu hÕt c¸c h·ng cã ®iÒu nμy).
 4. 2. S¶n xuÊt trong ng¾n h¹n: (s¶n xuÊt víi 1 ®Çu vμo biÕn ®æi) S¶n xuÊt ng¾n h¹n lμ kho¶ng thêi gian mμ h·ng s¶n xuÊt kh«ng thÓ thay ®æi tÊt c¶ c¸c ®Çu vμo, cã Ýt nhÊt lμ 1 ®Çu vμo cè ®Þnh. MPPL(Marginal physical product): lμ sù thay ®æi cña sè l−îng s¶n phÈm ®Çu ra khi cã sù thay ®æi cña 1 ®¬n vÞ ®Çu vμo lao ®éng (L). MPPL = Q/ L = Q'(L) APPL: s¶n phÈm hiÖn vËt b×nh qu©n (Average physical product): lμ sè l−îng s¶n phÈm ®Çu ra tÝnh cho 1 ®¬n vÞ ®Çu vμo lao ®éng. APPL = Q/L
 5. K L Q MPPL A PPL 1 0 0 0 0 1 1 10 10 10 1 2 21 11 10,5 1 3 31 10 10,33 1 4 39 8 9,75 1 5 42 3 8,4 1 6 42 0 7 1 7 40 -2 5,71
 6. Κ Nguyªn nh©n: Víi K kh«ng ®æi sè lao ®éng t¨ng lªn (L t¨ng) =>cho sè c«ng nh©n trªn mét m¸y gi¶m vμ t¨ng lªn ®Õn mét møc nμo ®ã sÏ khiÕn cho nhμ x−ëng còng kh«ng ®ñ chç, thiÕu m¸y mãc .. c¶n trë thao t¸c s¶n xuÊt => NSL§ gi¶m => Q gi¶m => MPPL gi¶m dÇn khi L t¨ng lªn do mçi L t¨ng gãp thªm 1 l−îng gi¶m dÇn vμo qu¸ tr×nh SX. §iÒu nμy phæ biÕn víi mäi h·ng => c¸c nhμ kinh tÕ kh¸c kh¸i qu¸t thμnh qui luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
 7. Κ Qui luËt ®−îc ph¸t biÓu nh− sau: " S¶n phÈm hiÖn vËt cËn biªn cña 1 ®Çu vμo biÕn ®æi sÏ gi¶m dÇn khi h·ng t¨ng c−êng sö dông ®Çu vμo biÕn ®æi ®ã". Nguyªn nh©n lμ do khi L t¨ng mμ K kh«ng ®æi dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng hîp lý gi÷a K vμ L khiÕn n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m dÇn => NSL§ cËn biªn gi¶m dÇn. Chó ý: MPPL qua ®iÓm max cña APPL v× APPL = Q/L => (APPL)' =
 8. 3. S¶n xuÊt dμi h¹n : Longterm production (S¶n xuÊt víi 2 ®Çu vμo biÕn ®æi) S¶n xuÊt dμi h¹n lμ kho¶ng thêi gian ®ñ ®Ó lμm cho tÊt c¶ c¸c ®Çu vμo cña h·ng biÕn ®æi. 3.1. §−êng ®ång l−îng (Isoquant) §−êng ®ång l−îng m« t¶ nh÷ng kÕt hîp ®Çu vμo kh¸c nhau ®em l¹i cïng 1 møc s¶n l−îng.
 9. Κ §Æc ®iÓm cña ®−êng ®ång l−îng - C¸c ®−êng ®ång l−îng dèc xuèng tõ tr¸i sang ph¶i vμ låi so víi gèc to¹ ®é. - Mét ®−êng ®ång l−îng thÓ hiÖn 1 møc s¶n l−îng nhÊt ®Þnh, c¸c ®−êng ®ång l−îng kh¸c nhau cã møc s¶n l−îng kh¸c nhau. - §−êng ®ång l−îng cμng xa gèc to¹ ®é cμng cã møc s¶n l−îng cao h¬n. - C¸c ®−êng ®ång l−îng kh«ng thÓ c¾t nhau - §é dèc cña ®−êng ®ång l−îng = - K/ L
 10. K/ L = MRTS (Marginal rates of technicalsubstitution) §é dèc cña ®−êng ®ång l−îng ph¶n ¸nh tû lÖ thay thÕ kü thuËt cËn biªn cña c¸c yÕu tè ®Çu vμo lμ gi¶m dÇn => T¹i sao ΔK /ΔL gi¶m dÇn? Víi 1 l−îng ΔL t¨ng kh«ng ®æi , ΔK ngμy cμng gi¶m ®i ®iÒu nμy x¶y ra do qui luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn chi phèi. NÕu di chuyÓn trªn ®−êng ®ång l−îng, L t¨ng lªn mét l−îng nhÊt ®Þnh, lóc nμy khi L t¨ng lªn theo qui luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn sÏ khiÕn MPPl gi¶m xuèng, tr¸i l¹i khi K gi¶m ®i khiÕn cho MPPk t¨ng lªn, dÉn ®Õn ®Ó t¨ng mét l−îng L nh− cò cμng ngμy chØ cÇn gi¶m Ýt h¬n mét l−îng K nμo ®ã => MRTS gi¶m dÇn.
 11. K/ L = MRTS (Marginal rates of technicalsubstitution) §é dèc cña ®−êng ®ång l−îng ph¶n ¸nh tû lÖ thay thÕ kü thuËt cËn biªn cña c¸c yÕu tè ®Çu vμo lμ T¹i sao ΔK /ΔL gi¶m dÇn? gi¶m dÇn. Khi ΔL t¨ng MPPl gi¶m mμ ΔK gi¶m th× MPPk t¨ng (qui luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn). Nªn ®Ó t¨ng mét l−îng ΔL nh− ban ®Çu (mμ møc s¶n l−îng ®Çu ra vÇn kh«ng ®æi) th× ngμy cμng chØ cÇn gi¶m mét l−îng ΔK Ýt h¬n MRTS gi¶m dÇn. ΔK . MPPk + ΔL . MPPl = 0 - ΔK /ΔL = MPPl/MPPk
 12. K A1 K1 K2 A2 Q1 L 0 L1 L2 ΔK . MPPk + ΔL . MPPl = 0
 13. Mét sè ®−êng ®ång l−îng ®Æc biÖt * §−êng ®ång l−îng lμ ®−êng th¼ng K A2 K2 A1 K1 Isoquant 0 L L2 L1
 14. * §−êng ®ång l−îng cã d¹ng ch÷ L K Q2 K2 Q1 K1 0 L L1 L2
 15. 3.2. §−êng ®ång phÝ (Iso cost) §−êng ®ång phÝ thÓ hiÖn nh÷ng kÕt hîp ®Çu vμo kh¸c nhau mμ h·ng cã thÓ mua ®−îc víi mét tæng cho phÝ cho tr−íc. Ph−¬ng tr×nh: L.w + K.r = TC (1) K: t− b¶n; w: tiÒn l−¬ng; L: lao ®éng;r: tiÒn thuª t− b¶n (1) => K =
 16. K TC/r A2 K2 A1 K1 TC/w 0 L L2 L1
 17. 3. Lùa chän kÕt hîp ®Çu vμo tèi −u: TC K B A K* Q3 q2 C Q1 L 0 L*
 18. II. Chi phÝ s¶n xuÊt 1. Chi phÝ ng¾n h¹n 1.1. ChÝ phÝ cè ®Þnh chÝ phÝ biÕn ®æi, tæng chi phÝ FC (fixed cost) lμ những chi phÝ kh«ng ®æi khi møc sản l−îng thay ®æi VC (variable cost) lμ nh−ng chi phÝ thay ®æi khi møc sản l−îng thay ®æi: nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng.. TC (total cost) lμ toμn bé chi phÝ cè ®Þnh vμ biÕn ®æi ®Ó sản xuÊt ra møc sản l−îng. TC = FC + VC
 19. C TC VC FC Q 0 TC = FC + VC
 20. 1.2. Chi phÝ b×nh qu©n AFC: (Average fixed cost) AFC = FC/ Q AVC (Average variable cost) AVC = VC/ Q ATC (Average total cost) ATC = TC / Q ATC = AFC + AVC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản