intTypePromotion=1

LÝ THUYẾT MẠCH - Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab

Chia sẻ: Nguyen Tin | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

1
700
lượt xem
179
download

LÝ THUYẾT MẠCH - Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo - Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LÝ THUYẾT MẠCH - Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab

 1. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH VỚI MATLAB Bài 1: V1 V2 R3 I3 I1 I2 1k I4 R1 R2 R4 Ia 1A 0.5k 1k 0.5k 0 function bai1 R1=0.5; R2=1; R3=1; R4=0.5; Ia=1; G1=1/R1; G2=1/R2; G3=1/R3; G4=1/R4; G=zeros(2,2); G=A_array(1,0,G1+G2,G); G=A_array(1,2,G3,G); G=A_array(2,0,G4,G); I=zeros(2,1); I=b_array(0,2,Ia,I); V=G\I; disp(['Dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)), ' V']); disp(['Dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)), ' V']); disp(['Dong dien: I1=',num2str(V(1)/R1), ' A']); disp(['Dong dien: I2=',num2str(V(1)/R2), ' A']); disp(['Dong dien: I3=',num2str((V(1)-V(2))/R3), ' A']); disp(['Dong dien: I4=',num2str(V(2)/R4), ' A']); kết quả Dien the nut 1: V1=0.090909 V Dien the nut 2: V2=0.36364 V Dong dien: I1=0.18182 A Dong dien: I2=0.090909 A Dong dien: I3=-0.27273 A Dong dien: I4=0.72727 A Trang 1
 2. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân Bài 2 Ib=2A G2 G4 V1 V2 V3 2s 1s G1 Ia=1A G3 G5 2s 1s 4s function bai2 G1=2; G2=1; G3=1; G4=2; G5=4; Ia=1; Ib=2; G=zeros(3,3); G=A_array(1,0,G1,G); G=A_array(1,2,G2,G); G=A_array(2,0,G3,G); G=A_array(2,3,G4,G); G=A_array(3,0,G5,G); I=zeros(3,1); I=b_array(0,1,Ia,I); I=b_array(2,3,Ib,I); V=G\I; disp(['dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)),' V']); disp(['dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)),' V']); disp(['dien the nut 3: V3=',num2str(V(3)),' V']); disp(['dong dien I1=',num2str(V(1)*G1),' A']); disp(['dong dien I2=',num2str((V(1)-V(2))*G2),' A']); disp(['dong dien I3=',num2str(V(2)*G3),' A']); disp(['dong dien I4=',num2str((V(2)-V(3))*G1),' A']); disp(['dong dien I5=',num2str(V(3)*G5),' A']); kết quả dien the nut 1: V1=0.22222 V dien the nut 2: V2=-0.33333 V dien the nut 3: V3=0.22222 V dong dien I1=0.44444 A dong dien I2=0.55556 A dong dien I3=-0.33333 A dong dien I4=-1.1111 A dong dien I5=0.88889 A Trang 2
 3. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân Bài 3 V2 R2 V1 1k R1 R3 R4 R5 Ia 2k 2k 3k 6k 4A 0 function bai3 R1=2;R2=1;R3=6;R4=2;R5=3; G1=1/R1;G2=1/R2;G3=1/R3;G4=1/R4;G5=1/R5;Ia=4; G=zeros(2,2); G=A_array(1,0,G1,G); G=A_array(1,2,G2,G); G=A_array(2,0,G3+G4+G5,G); I=zeros(2,1); I=b_array(0,1,Ia,I); V=G\I; disp(['dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)),' V']); disp(['dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)),' V']); disp(['dong dien I1=',num2str(V(1)/R1),' A']); disp(['dong dien I2=',num2str((V(1)-V(2))/R2),' A']); disp(['dong dien I3=',num2str(V(2)/R3),' A']); disp(['dong dien I4=',num2str(V(2)/R4),' A']); disp(['dong dien I5=',num2str(V(2)/R5),' A']); kết quả dien the nut 1: V1=4 V dien the nut 2: V2=2 V dong dien I1=2 A dong dien I2=2 A dong dien I3=0.33333 A dong dien I4=1 A dong dien I5=0.66667 A Trang 3
 4. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân Bài 4 V1 R2 R4 Io 10k 3k R6 R3 Ia 5k V2 V3 6k 12mA R1 R5 12k 18k function bai4 R1=12;R2=10;R3=6;R4=3;R5=18;R6=5; G1=1/R1;G2=1/R2;G3=1/R3;G4=1/R4;G5=1/R5;G6=1/R6;Ia=12; G=zeros(3,3); G=A_array(2,0,G1,G); G=A_array(1,2,G2,G); G=A_array(2,3,G3,G); G=A_array(1,3,G4,G); G=A_array(3,0,G5,G); G=A_array(1,0,G6,G); I=zeros(3,1); I=b_array(0,1,Ia,I); V=G\I; disp(['dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)),' V']); disp(['dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)),' V']); disp(['dien the nut 3: V3=',num2str(V(3)),' V']); disp(['dong dien Io=',num2str(V(1)/R6),' A']); kết quả dien the nut 1: V1=40 V dien the nut 2: V2=26.6667 V dien the nut 3: V3=32 V dong dien Io=8 A Trang 4
 5. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân Bài 5 Ib=6A V1 V2 Ia=4A R1 R2 R3 3k 2k 6k function bai5 R1=2;R2=6;R3=3; G1=1/R1;G2=1/R2;G3=1/R3;Ia=4;Ib=6; G=zeros(2,2); G=A_array(1,0,G1,G); G=A_array(2,0,G2+G3,G); I=zeros(2,1); I=b_array(1,0,Ia,I); I=b_array(1,2,Ib,I); V=G\I; disp(['dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)),' V']); disp(['dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)),' V']); kết quả dien the nut 1: V1=-20 V dien the nut 2: V2=12 V Bài 6 R3 1k V2 R2 R5 V1 V3 0.25k 0.5k R1 R4 Ib=1A Ia=4A 0.5k 1k 0 function bai6 R1=0.5;R2=0.25;R3=1;R4=1;R5=0.5; G1=1/R1;G2=1/R2;G3=1/R3;G4=1/R4;G5=1/R5;Ia=4;Ib=1; G=zeros(3,3); G=A_array(1,0,G1,G); G=A_array(1,2,G2,G); G=A_array(1,3,G3,G); G=A_array(2,0,G4,G); G=A_array(2,3,G5,G); I=zeros(3,1); I=b_array(0,1,Ia,I); I=b_array(3,0,Ib,I); Trang 5
 6. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân V=G\I; disp(['dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)),' V']); disp(['dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)),' V']); disp(['dien the nut 3: V3=',num2str(V(3)),' V']); kết quả dien the nut 1: V1=1.1042 V dien the nut 2: V2=0.79167 V dien the nut 3: V3=0.5625 V Bài 7 R2=2k Ib=6A R4=1k V1 V2 V3 Ia=2A R1 R3 R5 1k 2k 2k function bai7 R1=2;R2=2;R3=2;R4=1;R5=1; G1=1/R1;G2=1/R2;G3=1/R3;G4=1/R4;G5=1/R5;Ia=2;Ib=6; G=zeros(3,3); G=A_array(1,0,G1,G); G=A_array(1,2,G2,G); G=A_array(2,0,G3,G); G=A_array(2,3,G4,G); G=A_array(3,0,G5,G); I=zeros(3,1); I=b_array(1,0,Ia,I); I=b_array(1,2,Ib,I); V=G\I; disp(['dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)),' V']); disp(['dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)),' V']); disp(['dien the nut 3: V3=',num2str(V(3)),' V']); kết quả dien the nut 1: V1=-7.2 V dien the nut 2: V2=1.6 V dien the nut 3: V3=0.8 V Trang 6
 7. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân Bài 8 Ib=2A R3=1k R5=1k V1 V2 V3 Ia=6A R1 R2 R4 R6 1k 1k 2k 2k function bai8 R1=1;R2=2;R3=1;R4=2;R5=1;R6=1; G1=1/R1;G2=1/R2;G3=1/R3;G4=1/R4;G5=1/R5;G6=1/R6;Ia=6;Ib=2; G=zeros(3,3); G=A_array(1,0,G1+G2,G); G=A_array(1,2,G3,G); G=A_array(2,0,G4,G); G=A_array(2,3,G5,G); G=A_array(3,0,G6,G); I=zeros(3,1); I=b_array(0,1,Ia,I); I=b_array(2,1,Ib,I); V=G\I; disp(['dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)),' V']); disp(['dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)),' V']); disp(['dien the nut 3: V3=',num2str(V(3)),' V']); kết quả dien the nut 1: V1=3.5 V dien the nut 2: V2=0.75 V dien the nut 3: V3=0.375 V Trang 7
 8. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân Bài 9 R2 V1 V2 1k R1 Ia=4A Ib=8A R3 Vo=? 2k 4k function bai9 R1=2;R2=1;R3=4; G1=1/R1;G2=1/R2;G3=1/R3;Ia=4;Ib=8; G=zeros(2,2); G=A_array(1,0,G1,G); G=A_array(1,2,G2,G); G=A_array(2,0,G3,G); I=zeros(2,1); I=b_array(0,1,Ia,I); I=b_array(0,2,Ib,I); V=G\I; disp(['dien the nut 1: V1=',num2str(V(1)),' V']); disp(['dien the nut 2: V2=',num2str(V(2)),' V']); disp(['dien ap Vo=',num2str(-V(2)),' V']); kết quả dien the nut 1: V1=14.8571 V dien the nut 2: V2=18.2857 V dien ap Vo=-18.2857 V Bài 10 I1=? I2=? Vb=36V R1=2k I3=? R4 Ia Ib Va=24V 5k R3 2k R2=4k R5=2k function bai10 R1=2;R2=4;R3=2;R4=5;R5=2;Va=24;Vb=36; R=zeros(2,2); R=A_array(1,0,R1+R2,R); R=A_array(2,0,R4+R5,R); R=A_array(1,2,R3,R); V=zeros(2,1); V=b_array(1,0,Va,V); V=b_array(2,0,-Vb,V); I=R\V; disp(['dong dien vong 1=',num2str(I(1)),' A']); disp(['dong dien vong 2=',num2str(I(2)),' A']); disp(['dong dien I1=',num2str(I(1)),' A']); disp(['dong dien I2=',num2str(I(2)),' A']); Trang 8
 9. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân disp(['dong dien I3=',num2str(I(1)-I(2)),' A']); kết quả dong dien vong 1=-2.1176 A dong dien vong 2=3.5294 A dong dien I1=-2.1176 A dong dien I2=3.5294 A dong dien I3=-5.6471 A Bài 11 Va=12V I1 R1=2k R2=1k Vd=24V R3=3k R4=1k R5=4k I2 I3 R7=1k Vc=18V R6=2k Vb=6V function bai11 R1=2;R2=1;R3=3;R4=1;R5=4;R6=2;R7=1; Va=12;Vb=6;Vc=18;Vd=24; R=zeros(3,3); R=A_array(1,0,R1+R2,R); R=A_array(2,0,R5,R); R=A_array(3,0,R6+R7,R); R=A_array(1,2,R3,R); R=A_array(1,3,R4,R); V=zeros(3,1); V=b_array(1,0,-Va-Vd,V); V=b_array(2,0,-Vb-Vc,V); V=b_array(3,0,Vd+Vc,V); I=R\V; disp(['dong dien vong 1= ',num2str(I(1)),' A']); disp(['dong dien vong 2= ',num2str(I(2)),' A']); disp(['dong dien vong 3= ',num2str(I(3)),' A']); kết quả dong dien vong 1= -6.549 A dong dien vong 2= -6.2353 A dong dien vong 3= 8.8627 A Trang 9
 10. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân Bài 12 R3 Va=6V Vb=10V 3k I=? R4 I1 2k I2 R1 R2 5k 3k R5 Vc=12V 2k R6 R8 R9 I3 1k 4k I4 7k Vd=18V R7 6k Ve=24V function bai12 R1=5;R2=3;R3=1;R4=2;R5=2;R6=4;R7=6;R8=1;R9=7; Va=6;Vb=10;Vc=12;Vd=18;Ve=24; R=zeros(4,4); R=A_array(1,0,R1,R); R=A_array(2,0,R3+R4,R); R=A_array(3,0,R9,R); R=A_array(4,0,R6+R7,R); R=A_array(1,2,R2,R); R=A_array(2,3,R5,R); R=A_array(3,4,R8,R); V=zeros(4,1); V=b_array(1,0,-Va-Vc,V); V=b_array(2,0,Vb,V); V=b_array(3,0,Ve-Vd,V); V=b_array(4,0,Vc+Vd,V); I=R\V; disp(['dong dien vong 1= ',num2str(I(1)),' A']); disp(['dong dien vong 2= ',num2str(I(2)),' A']); disp(['dong dien vong 3= ',num2str(I(3)),' A']); disp(['dong dien vong 4= ',num2str(I(4)),' A']); disp(['dong dien I= ',num2str(I(1)-I(2)),' A']); kết quả dong dien vong 1= 1.9596 A dong dien vong 2= -0.77441 A dong dien vong 3= -1.037 A dong dien vong 4= -2.8215 A dong dien I= 2.734 A Trang 10
 11. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân Bài 13 R1=6k R2=3k R5 2k I1 I3 R3 Vo=? 1k Va=72V R6 I2 R7 3k 6k R4=4k function bai13 R1=6;R2=3;R3=1;R4=4;R5=2;R6=3;R7=6; Va=72; R=zeros(3,3); R=A_array(1,0,R1+R4,R); R=A_array(2,0,0,R); R=A_array(3,0,R2+R3,R); R=A_array(1,2,R6,R); R=A_array(2,3,R7,R); R=A_array(1,3,R5,R); V=zeros(3,1); V=b_array(1,0,-Va,V); V=b_array(2,0,0,V); V=b_array(3,0,0,V); I=R\V; disp(['dong dien vong 1= ',num2str(I(1)),' A']); disp(['dong dien vong 2= ',num2str(I(2)),' A']); disp(['dong dien vong 3= ',num2str(I(3)),' A']); disp(['dong dien I= ',num2str(I(3)),' A']); disp(['dien ap Vo= ',num2str((I(3)*R3)),' V']); kết quả dong dien vong 1= 6 A dong dien vong 2= 4 A dong dien vong 3= 3 A dong dien I= 3 A dien ap Vo= 3 V Trang 11
 12. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân Bài 14 R1=3k R3=1k I=? Va=24V I1 I2 R4 R2 Vo=? 3k 6k Vb=12V function bai14 R1=3;R2=6;R3=1;R4=3; Va=24;Vb=12; R=zeros(2,2); R=A_array(1,0,R1,R); R=A_array(2,0,R3+R4,R); R=A_array(1,2,R2,R); V=zeros(2,1); V=b_array(1,0,-Va-Vb,V); V=b_array(2,0,Vb,V); I=R\V; disp(['dong dien vong 1= ',num2str(I(1)),' A']); disp(['dong dien vong 2= ',num2str(I(2)),' A']); disp(['dong dien I= ',num2str(I(1)-I(2)),' A']); disp(['dien ap Vo= ',num2str(I(2)*R4),' A']); kết quả dong dien vong 1= 5.3333 A dong dien vong 2= 2 A dong dien I= 3.3333 A dien ap Vo= 6 A Bài 15 R1=1k R2=4k R3 R4 I1 Vo=? I2 2k 8k Vb=12V Va=24V function bai15 R1=1;R2=4;R3=2;R4=8; Va=24;Vb=12; R=zeros(2,2); R=A_array(1,0,R1+R4,R); R=A_array(2,0,R2,R); R=A_array(1,2,R3,R); V=zeros(2,1); V=b_array(1,0,Va,V); V=b_array(2,0,Vb-Va,V); I=R\V; Trang 12
 13. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân disp(['dong dien vong 1= ',num2str(I(1)),' A']); disp(['dong dien vong 2= ',num2str(I(2)),' A']); disp(['dong dien I= ',num2str(I(1)-I(2)),' A']); disp(['dien ap Vo= ',num2str((I(1)-I(2))*R3),' V']); kết quả dong dien vong 1= -1.9355 A dong dien vong 2= 1.3548 A dong dien I= -3.2903 A dien ap Vo= -6.5806 V Bài 16 R6=0.5k I4 Vb=12V R1=1k R2=0.5k I=? I1 R3 I2 R4 I3 Va=6V 1k 0.5k R5 Vo=? 0.5k function bai16 R1=1;R2=0.5;R3=1;R4=0.5;R5=0.5;R6=0.5; Va=6;Vb=12; R=zeros(4,4); R=A_array(1,0,R1,R); R=A_array(2,0,0,R); R=A_array(3,0,R5,R); R=A_array(4,0,R6,R); R=A_array(1,2,R3,R); R=A_array(2,3,R4,R); R=A_array(3,4,R2,R); V=zeros(4,1); V=b_array(1,0,-Va,V); V=b_array(2,0,-Vb,V); V=b_array(3,0,0,V); V=b_array(4,0,Vb,V); I=R\V; disp(['dong dien vong 1= ',num2str(I(1)),' A']); disp(['dong dien vong 2= ',num2str(I(2)),' A']); disp(['dong dien vong 3= ',num2str(I(3)),' A']); disp(['dong dien vong 4= ',num2str(I(4)),' A']); disp(['dong dien I= ',num2str(I(3)),' A']); disp(['dien ap Vo= ',num2str((I(3)*R5)),' V']); kết quả dong dien vong 1= 10.875 A dong dien vong 2= 15.75 A Trang 13
 14. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân dong dien vong 3= 1.5 A dong dien vong 4= -11.25 A dong dien I= 1.5 A dien ap Vo= 0.75 V Bài 17 R1 R3 R5 I1 V1 I3 V2 I5 V3 2k 2k 2k I2 I4 Va=60V R2 R4 R6 Vo=? 12k 6k 1k function bai17 R1=2;R2=12;R3=2;R4=6;R5=2;R6=1; G1=1/R1;G2=1/R2;G3=1/R3;G4=1/R4;G5=1/R5;G6=1/R6; Va=60; G=zeros(3,3); G=A_array(1,0,G1+G2,G); G=A_array(1,2,G3,G); G=A_array(2,0,G4,G); G=A_array(2,3,G5,G); G=A_array(3,0,G6,G); I=zeros(3,1); I=b_array(0,1,Va/R1,I); V=G\I; disp(['Dien ap V1= ',num2str(V(1)),' V']); disp(['Dien ap V2= ',num2str(V(2)),' V']); disp(['Dien ap V3= ',num2str(V(3)),' V']); disp(['Dong dien I1= ',num2str((Va-V(1))/R1),' A']); disp(['Dong dien I2= ',num2str(V(1)/R2),' A']); disp(['Dong dien I3= ',num2str((V(1)-V(2))/R3),' A']); disp(['Dong dien I4= ',num2str(V(2)/R4),' A']); disp(['Dong dien I5= ',num2str((V(2)-V(3))/R5),' A']); disp(['Dien ap Vo= ',num2str(((V(2)-V(3))/R5)*R6),' A']); Dien ap V1= 36 V Dien ap V2= 18 V Dien ap V3= 6 V Dong dien I1= 12 A Dong dien I2= 3 A Dong dien I3= 9 A Dong dien I4= 3 A Dong dien I5= 6 A Dien ap Vo= 6 A Bài 18 Trang 14
 15. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân R3 I3 V1 I1 I2 12k Ia 5A R1 R2 Va=24V 3k 6k function bai18 R1=3;R2=6;R3=12; G1=1/R1;G2=1/R2;G3=1/R3; Va=24;Ia=5; G=zeros(1,1); G=A_array(1,0,G1+G2+G3,G); I=zeros(1,1); I=b_array(0,1,(Va/R3)+Ia,I); V=G\I; disp(['Dien ap V1= ',num2str(V(1)),' V']); disp(['Dong dien I1= ',num2str(V(1)/R1),' A']); disp(['Dong dien I2= ',num2str(V(1)/R2),' A']); disp(['Dong dien I3= ',num2str((Va-V(1))/R3),' A']); Dien ap V1= 12 V Dong dien I1= 4 A Dong dien I2= 2 A Dong dien I3= 1 A Bài 19 I2 I1 V2 R1 Va=? Ib 5A 4k I3 V1 R3 Ic 6A 4k Ia R2 2k Vb=? 3A I4 function bai19 R1=4;R2=2;R3=4; G1=1/R1;G2=1/R2;G3=1/R3; Ia=3;Ib=5;Ic=6; G=zeros(2,2); G=A_array(1,0,G2,G); G=A_array(2,0,G3,G); G=A_array(1,0,G1,G); I=zeros(2,1); I=b_array(0,1,Ia,I); I=b_array(1,2,Ib,I); I=b_array(0,2,Ic,I); V=G\I; Trang 15
 16. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân disp(['Dien ap V1= ',num2str(V(1)),' V']); disp(['Dien ap V2= ',num2str(V(2)),' V']); disp(['Dong dien I2= ',num2str((V(2)-V(1))/R1),' A']); disp(['Dong dien I4= ',num2str(-V(1)/R2),' A']); disp(['Dien ap Va= ',num2str(((V(2)-V(1))/R1)*R1),' V']); disp(['Dien ap Vb= ',num2str(V(1)),' V']); Dien ap V1= -2.6667 V Dien ap V2= 44 V Dong dien I2= 11.6667 A Dong dien I4= 1.3333 A Dien ap Va= 46.6667 V Dien ap Vb= -2.6667 V Bài 20    j I3 U1 U2    I1 I2 I4 R2 R4  -2j I a  1  j  A 1 0.5 0 function bai20 ZC=-2j; R2=1; ZL=j; R4=0.5; Ia=1+j; G1=1/ZC; G2=1/R2; G3=1/ZL; G4=1/R4; G=zeros(2,2); G=A_array(1,0,G1+G2,G); G=A_array(1,2,G3,G); G=A_array(2,0,G4,G); I=zeros(2,1); I=b_array(0,2,Ia,I); U=G\I; disp(['Dien the U1=',num2str(U(1)), '(V)']); disp(['Do lon : ',num2str(abs(U(1))), '(V)']); disp(['Goc pha : ',num2str(rad2deg(angle(U(1)))), '(do)']); disp(['Dien the U2=',num2str(U(2)), '(V)']); disp(['Do lon :',num2str(abs(U(2))), '(V)']); disp(['Goc pha : ',num2str(rad2deg(angle(U(2)))), '(do)']); disp(['Dong dien I1=',num2str(U(1)/ZC), '(A)']); disp(['Do lon :',num2str(abs(U(1)/ZC)), '(A)']); disp(['Goc pha :',num2str(rad2deg(angle(U(1)/ZC))), '(do)']); disp(['Dong dien I2=',num2str(U(1)/R2), '(A)']); disp(['Do lon :',num2str(abs(U(1)/R2)), '(A)']); disp(['Goc pha :',num2str(rad2deg(angle(U(1)/R2))), '(do)']); disp(['Dong dien I3=',num2str((U(1)-U(2))/ZL), '(A)']); disp(['Do lon :',num2str(abs((U(1)-U(2))/ZL)), '(A)']); disp(['Goc pha :',num2str(rad2deg(angle((U(1)-U(2))/ZL))), '(do)']); disp(['Dong dien I4=',num2str(U(2)/R4), '(A)']); disp(['Do lon :',num2str(abs(U(2)/R4)), '(A)']); disp(['Goc pha :',num2str(rad2deg(angle(U(2)/R4))), '(do)']); Trang 16
 17. Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn: Ths Phan Như Quân kết quả Dien the U1=0.43902-0.04878i(V) Do lon : 0.44173(V) Goc pha : -6.3402(do) Dien the U2=0.26829+0.41463i(V) Do lon :0.49386(V) Goc pha : 57.0948(do) Dong dien I1=0.02439+0.21951i(A) Do lon :0.22086(A) Goc pha :83.6598(do) Dong dien I2=0.43902-0.04878i(A) Do lon :0.44173(A) Goc pha :-6.3402(do) Dong dien I3=-0.46341-0.17073i(A) Do lon :0.49386(A) Goc pha :-159.7751(do) Dong dien I4=0.53659+0.82927i(A) Do lon :0.98773(A) Goc pha :57.0948(do) Trang 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2