intTypePromotion=3

mạch ghi đọc eprom cho vi điều khiển 8951, chương 12

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
187
lượt xem
67
download

mạch ghi đọc eprom cho vi điều khiển 8951, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu tạo của kit vi điều khiển 8951 gồm 4 phần chủ yếu: Đơn vị xử lí trung tâm CPU. Bộ nhớ (bao gồm RAM và EPROM) khối I/0 với đầu giao tiếp là 8255. Khối quét bàn phím và hiển thị dùng IC quét 8279. 1. Đơn vị xử lý trung tâm: Phần tử trung tâm là vi điều khiển 8951 đã được giới thiệu phần trên gồm các chân như sau: 16 đường địa chỉ : A0 – A15. 8 đường dữ liệu :D0 – D7. Các đường điều khiển : /RD , /WR ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: mạch ghi đọc eprom cho vi điều khiển 8951, chương 12

  1. Giôùi thieäu kit vi ñieàu khieån 8951 Chương 12: Sô ñoà khoái kit vi ñieàu khieån 8951 Caáu taïo cuûa kit vi ñieàu khieån 8951 goàm 4 phaàn chuû yeáu: Ñôn vò xöû lí trung taâm CPU. Boä nhôù (bao goàm RAM vaø EPROM) khoái I/0 vôùi ñaàu giao tieáp laø 8255. Khoái queùt baøn phím vaø hieån thò duøng IC queùt 8279. 1. Ñôn vò xöû lyù trung taâm: Phaàn töû trung taâm laø vi ñieàu khieån 8951 ñaõ ñöôïc giôùi thieäu phaàn treân goàm caùc chaân nhö sau:  16 ñöôøng ñòa chæ : A0 – A15.  8 ñöôøng döõ lieäu :D0 – D7.  Caùc ñöôøng ñieàu khieån : /RD , /WR , /PSEN  4 KB EPROM noäi ñöôïc ñieàu khieån chaân /EA: /EA=1 choïn EPROM noäi. /EA = 0 choïn EPROM ngoaøi.  526 byte RAM noäi töø ñòa chæ töø 00 – FF, trong ñoù coù 216 vò trí oâ nhôù coù theå truy xuaát bit coù ñòa chæ töø 20H – 2FH. 80 byte RAM muïc ñích chung ñòa chæ töø 30H – 7FH. 2. Boä nhôù: 2.1 Boä nhôù coá ñònh EPROM:  EPROM 1: Coù ñòa chæ töø 0000H – 1FFFH (8KB), chöùa chöông trình heä thoáng ñieàu khieån taát caû caùc quaù trình hoaït ñoäng cuûa maùy.  EPROM 2: Coù ñòa chæ töø 2000H – 3FFFH (8KB), chöùa chöông trình öùng duïng cho maïch ghi ñoïc EPROM.
  2. Giôùi thieäu kit vi ñieàu khieån 8951 2.2 Boä nhôù truy xuaát baát kyø (RAM): Chöùa caùc chöông trình coøn söõa ñoåi hoaëc chöùa döõ lieäu vaø keát quaû taïm thôøi trong quaù trình tính toaùn. Ñaëc ñieåm cuûa loaïi naøy laø döõ lieäu seõ maát khi heä thoáng maát ñieän. Trong KIT vi ñieàu khieån duøng hai RAM, loaïi 2764 coù ñòa chæ toång coäng töø 4000H – 7FFFH (16KB). 2.3 Khoái I/O: Khoái I/O coù nhieäm vuï giao tieáp giöõa kit vi ñieàu khieån vôùi nhöõng heä thoáng öùng duïng beân ngoaøi, ñoù laø 2 vi maïch 8255, ñòa chæ cuûa port, thanh ghi ñieàu khieån nhö sau: 5255-1 : Ñòa chæ port A : 8000H : Ñòa chæ port B : 8001H : Ñòa chæ port C : 8002H : Ñòa chæ thanh ghi töø ñieàu khieån (CW ): 8003H 8255-2 : Ñòa chæ port A : A000H : Ñòa chæ port B: A001H : Ñòa chæ port C: A002H : Ñòa chæ thanh ghi töø ñieàu khieån (CW ): A003H 2.4 Khoái queùt baøn phím vaø hieån thò: Goàm coù IC queùt phím 8279, baøn phím vaø boä hieån thò 8 led 7 ñoaïn: IC 8279 ñaõ ñöôïc giôùi thieäu ôû treân. Baøn phím goàm 26 phím, 16 phím soá thaäp luïc phaân töø 0 – F duøng ñeå nhaäp caùc leänh vaø caùc döõ lieäu, coøn laïi laø caùc phím chöùc naêng.
  3. Giôùi thieäu kit vi ñieàu khieån 8951 Boä hieån thò : laø thieát bò xuaát duøng ñeå quan saùt vieäc thöïc hieän chöông trình, kieåm tra döõ lieäu … goàm 8 led 7 ñoaïn ñöôïc ñieàu khieån bôûi IC queùt 8279 thoâng qua caùc BJT SWITCH vaø IC ñeäm. Quan heä giöõa ñôn vò xöû lí trung taâm vaø caùc khoái treân lieân heä nhau döïa vaøo caùc bus. Bus döõ lieäu: duøng ñeå chuyeån soá lieäu qua laïi giöõa caùc khoái, dung löôïng cuûa khoái phuï thuoäc vaøo khaû naêng cuûa ñôn vò xöû tí trung taâm. Bus ñòa chæ: Ñöôïc truyeàn töø ñôn vò xöû lí trung taâm ñeáùn caùc khoái, ñòa chæ naøy seõ xaùc ñònh khoái ñöôïc choïn laøm vieäc vôùi CPU. Coù toång coäng 16 ñöôøng ñòa chæ, soá oâ nhôù coù ñöôïc seõ laø: 216= 56536. Bus ñieàu khieån : Goàm caùc tín hieäu ñieàu khieån ñeå ñaûm baûo söï hoaït ñoäng ñoàng boä nhau giöõa caùc khoái . Vuøng ñòa chæ: EPROM1 : 0000H – 1FFFH EPROM2 : 2000H – 3FFFH RAM1 : 4000H – 5FFFH RAM2 : 6000H – 7FFFH 8255-1: 8000H 8255-2: A000H
  4. Giôùi thieäu kit vi ñieàu khieån 8951
  5. Giôùi thieäu kit vi ñieàu khieån 8951 I. Giôùi thieäu: Ñeå laäp trình cho EPROM noäi cuûa vi ñieàu khieån 8951 coù nhieàu phöông phaùp khaùc nhau nhö: duøng kit vi xöû lí, maùy tính … ÔÛ ñaây em duøng kit vi ñieàu khieån 8951 laäp trình cho EPROM noäi thoâng qua 2 IC giao tieáp 8255. Vì moãi phöông phaùp coù nhöõng öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm rieâng neân tuøy töøng tröôøng hôïp cuï theå maø ta löïa choïn phöông phaùp phuø hôïp. Veà phaàn cöùng maïch naïp EPROM noäi do em thieát keá coù theå laäp trình ñöôïc hai caáp ñieän aùp Vpp=5v hoaëc Vpp=12v.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản