intTypePromotion=1

Mài (grinding)

Chia sẻ: Vũ Tiến Dũng Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
493
lượt xem
215
download

Mài (grinding)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mài là nguyên công gia công tinh các bề mặt: trụ ngoài, trụ trong, mặt phẳng, mặt định hình...Bản chất của mài là quá trình cắt gọt được thực hiện đồng thời bởi nhiều hạt mài có các lưỡi cắt khác nhau được phân bố ngẫu nhiên trên bề mặt đá mài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mài (grinding)

  1. General Mechanical Engineering 4.127 VI. Mài (grinding) - Mài là nguyên công gia công tinh các b m t: tr ngoài, tr trong, m t ngoà trong, ph ng, m t nh hình, … ng, nh, - B n ch t c a mài là quá trình c t g t ư c th c hi n ng th i b i nhi u quá trì h t mài có các lư i c t khác nhau ư c phân b ng u nhiên trên b m t á khá mài á mài chi ti t gia công - Việc chọn á mài, chế ộ mài óng vai trò quyết ịnh chất lượng sản phẩm Việ chọ chế quyế chấ lượ phẩ + Chọn á mài: chọn á mài hợp lý chất lượng và năng suất cao. Chọn Chọ chọ chấ lượ suấ cao. Chọ á mài chú ý các yếu tố vật liệu mài, chất kết dính, ộ cứng, kết cấu, ộ chú liệ chấ nh, ng, hạt của á mài, … + Chọn chế ộ mài: chọn vận tốc á mài, vận tốc chi tiết, lượng chạy dao Chọ chế chọ tiế lượ chạ ngang và chiều sâu cắt, … chiề HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.128 1. Chuy n ng t o hình 2. D ng c c t ( á mài) HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 1
  2. General Mechanical Engineering 4.129 3. Máy - Máy mài ph ng HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.130 - Máy mài tròn ngoài ngoà HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 2
  3. General Mechanical Engineering 4.131 4. Các phương pháp mài phá a. Mài tròn ngoài ngoà Có hai phương pháp mài tròn ngoài: mài có tâm và mài không tâm phá ngoà - Mài tròn ngoài có tâm ngoà + Có tính v n năng cao + Có th gá dùng Hai mũi tâm Mâm c p + mũi tâm + Nên ti n á d c tr c + Khi chi ti t ng n, ư ng kính l n, c ng v ng cao → có th ti n á hư ng kính HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.132 - Mài tròn ngoài không tâm ngoà + Chu n nh v là m t ang gia công → không mài ư c chi ti t có rãnh trên b m t + Hai phương pháp mài tròn ngoài không tâm phá ngoà bánh mài (grinding wheel) bánh mài (grinding wheel) chi ti t gia công (work) chi ti t gia công (work) α thanh (work rest) thanh (work rest) bánh d n (regulating wheel) bánh d n (regulating wheel) Mài không tâm ti n dao d c Mài không tâm ti n dao ngang HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 3
  4. General Mechanical Engineering 4.133 - Ưu như c i m c a mài tròn ngoài không tâm ngoà + Ưu i m D t ng hóa quá trình mài → năng su t cao quá trì c ng v ng c a h th ng công ngh cao hơn mài có tâm Có th mài các tr c dài mà mài có tâm không th c hi n ư c + Như c i m Không mài ư c tr c b c, ch có th mài tr c trơn Không mài ư c các b m t gián o n giá HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.134 b. Mài tròn trong (mài l ) Có kh năng gia công l tr , l côn, l côn, nh hình. Có 2 phương pháp nh. phá mài tròn trong: mài có tâm và mài không tâm trong: - Mài l có tâm + Th c hi n trên các máy mài tròn l chuyên dùng, máy mài v n ng, năng có u mài l ho c trên máy ti n v n năng có trang b gá mài l HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 4
  5. General Mechanical Engineering 4.135 - Mài l không tâm + Là phương pháp gia công tinh l có năng su t, phá chính xác và chí ng tâm cao + Chu n gia công là m t ngoài → m t ngoài c a chi ti t ph i ư c ngoà ngoà gia công tinh ho c bán tinh trư c khi mài l HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.136 - Ưu như c i m c a mài l không tâm + Ưu i m Có th mài ư c l c a chi ti t ph c t p Mài ư c l không tiêu chu n S a ư c sai l ch v v trí tương quan so v i các b m t trí khác do nguyên công trư c khá l i Có kh năng t chính xác cao chí Mài ư c các rãnh nh hình sau nhi t luy n D cơ khí hoá và t khí hoá ng hoá → năng su t cao hoá + Như c i m Khó cung c p dung d ch trơn ngu i vào vùng c t, i u ki n Khó thoát phoi và thoát nhi t khó khăn → á mòn nhanh thoá thoá khó Khi ư ng kính l nh , á mài nh → c ng v ng kém, nh hư ng n chính xác và năng su t gia công chí m b o v n t c c t khi mài, l càng nh → t c á càng l n, d n n khó khăn cho vi c ch t o máy mài khó HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 5
  6. General Mechanical Engineering 4.137 c. Mài m t ph ng Là phương pháp gia công tinh các m t ph ng sau khi qua phay ho c phá bào, ã ho c chưa qua nhi t luy n - Dùng á mài hình tr + ộ chính xác cao chí Diệ tiế giữ tiế nhỏ suấ thấ + Diện tích tiếp xúc giữa á và chi tiết nhỏ → năng suất thấp HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.138 - Dùng á mài m t u + Ưu i m Năng su t cao hơn á mài hình tr Có thể dùng nhiều trục á mài ể mài ồng thời nhiều mặt thể nhiề trụ thờ nhiề Có thể bố trí hai thớt á mài cùng một lúc mài cả hai mặt ầu thể trí thớ + Như c i m ộ nhẵn và ộ chính xác thấp hơn mài b ng á hình tr nhẵ chí thấ HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 6
  7. General Mechanical Engineering 4.139 d. Mài nh hình Có th gia công ư c các b m t nh hình có ư ng sinh th ng, các ng, b m t nh hình tròn xoay ngoài và trong ngoà Sơ mài nh hình HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.140 VII. Mài nghi n - Phương pháp gia công tinh ạt ộ chính xác và nhẵn bóng rất cao phá chí nhẵ - Bản chất của mài nghiền là quá trình cắt của các hạt mài tự do (bột mài chấ nghi ề qu á trì (b nghiền) chuyển ộng cưỡng bức dư i m t áp l c xác nh gi a d ng c nghi ề chuyể cư ỡ nghi n và b m t chi ti t ư c gia công - Bột nghiền gồm bột mài hạt nhỏ hoặc bột kim cương trộn vào dầu nhờn, nghiề nhỏ hoặ trộ nhờ mỡ bò, paraphin và các acid hữu cơ theo m t t l nh t nh bò, - Có thể gia công mặt trụ trong, ngoài, mặt phẳng hoặc mặt ịnh hình thể trụ trong, ngoà phẳ hoặ - Trong quá trình mài nghiền tồn tại 2 hiện tượng hóa học và cơ học quá trì nghiề hiệ tượ + Quá trình hóa h c x y ra r t nhanh t o nên trên b m t gia công m t Quá trì l p màng acid và l p h p ph r t m ng + Quá trình cơ h c x y ra sau quá trình hoá h c: các h t mài phá v l p Quá trì quá trì hoá phá màng acid và l y i l p h p ph dư i d ng phoi r i y ra ngoài ngoà HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 7
  8. General Mechanical Engineering 4.141 - ặc iểm quá trình mà nghiền iể quá trì nghiề + Vật liệu cắt là bột mịn, số lượng hạt mài cùng tham gia cắt lớn nhưng áp liệ lượ lực và vận tốc cắt không lớn + Quá trình ộng học của hạt mài khá phức tạp, làm cho quỹ ạo chuyển Quá trì khá phứ quỹ chuyể ộng của hạt mài trên bề mặt gia công khó bị lặp lại vết cũ → khó nh n bóng b m t gia công cao + Nghi n ch c t ư c l p lư ng dư r t nh (0,02mm) nên không s a ư c sai l ch v v trí tương quan. trí quan. HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.142 VIII. Mài khôn (honing) Mài khôn là phát triển thêm một bước của mài nghiền nhằm nâng cao năng phá triể bướ nghiề nhằ suất gia công. Với mục ích này mài khôn so với mài nghiền có những thay suấ công. nghiề nhữ ổi như sau - Thay dụng cụ mài nghiền + bột mài bằng dụng cụ mới mang thỏi á gọi là nghiề thỏ ầu khôn - Chuyển ộng cắt gồm hai chuyển ộng: tịnh tiến qua lại và tròn với tỉ lệ quy Chuyể chuyể ng: tiế ịnh tuỳ vật lịêu và chất lượng gia công tuỳ chấ lượ - Áp lực mài khôn và ộ dài của á thò ra ở hai u lỗ ược quy ịnh rõ ràng ượ - Mài khôn có thể gia công ược nhiều bề mặt khác nhau nhưng chủ yếu là thể ượ nhiề khá chủ ể gia công lỗ HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2