intTypePromotion=1

Mạng ngoại vi và truy nhập

Chia sẻ: ádajd Akshdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

2
333
lượt xem
128
download

Mạng ngoại vi và truy nhập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các thuê bao của một vùng nội hạt được kết nối đến tổng đài riêng biệt thì tổng đài đó được gọi là tổng đài nội hạt hoặc nút chuyển mạch nội hạt hoặc tổng đài kết cuối. - Vùng nội hạt có thể với một tổng đài thì khi đó các thuê bao được kết nối trên cùng một nút chuyển mạch hoặc với nhiều tổng đài ghép lại vì số lượng thuê bao nhiều quá hoặc một tổng đài không thể phục vụ hiệu quả và kinh tế cho các thuê bao đó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạng ngoại vi và truy nhập

 1. Mạng ngoại vi và truy nhập
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p CHƯƠNG 1 GI I THI U CHUNG V M NG NGO I VI & TRUY NH P 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p 1.1 MÔ HÌNH T N G QUÁT M N G VI N THÔNG - Các thuê bao c a m t vùng n i h t đư c k t n i đ n t ng đài riêng bi t thì t ng đài đó đư c g i là t ng đài n i h t ho c nút chuy n m ch n i h t ho c t ng đài k t cu i. - Vùng n i h t có th v i m t t ng đài thì khi đó các thuê bao đư c k t n i trên cùng m t nút chuy n m ch ho c v i nhi u t ng đài ghép l i vì s lư ng thuê bao nhi u q uá ho c m t t ng đài không th ph c v hi u qu và kinh t cho các thuê bao đó. - Trư ng h p m t vùng có nhi u t ng đài ghép l i thì m i t ng đài n i h t có m t vùng riêng c a nó đư c g i là vùng chuy n m ch (exchange area) và vùng bao c a các vùng chuy n m ch g i là vùng n i h t. - Nh ng cu c g i c a t huê bao trong cùng m t t ng đài có th đư c chuy n m ch thông su t mà không c n các liên k t khác ngo i tr c p dây c a nh ng thuê bao k t n i đ n t ng đài đó. Hình 1.1: - Trong vùng có nhi u t ng đài ghép l i, các thuê bao đư c n i đ n các t ng đài n i h t khác nhau có th liên l c v i nhau n u gi a các t ng đài có các k t n i v i nhau. Các k t n i đó g i là các đư ng liên k t (junctions). Hình 1.2: - Trong m t vùng n i h t có nhi u t ng đài ghép l i có th có lo i t ng đài khác đư c g i là t ng đài quá giang n i h t. T ng đài quá giang n i h t không gi ng t ng đài n i h t ch nó không k t n i tr c ti p thuê bao vì th nó không quy t đ nh lưu tho i h th ng. Nó ch t p trung và k t n i l i toàn b lưu tho i c a t ng đài n i h t trong vùng đó. M t ví d v m n g n i h t như hình v sau. 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p Hình 1.3: - Tr ư ng h p các thuê bao c a hai vùng n i h t khác nhau liên l c v i nhau, khi đó c n p h i liên k t các t ng đài n i h t t rong m t vùng l i v i nhau và liên k t các t ng đài c a vùng này v i các t ng đài n i h t c a vùng kia. Trong m ng vi n thông có m t lo i t ng đài khác đư c g i là nút chuy n m ch Qu c gia. T t c các t ng đài n i h t t rong vùng đư c k t n i đ n ít nh t m t t ng đài như th . Các Nút chuy n m ch Qu c gia đư c k t n i v i nhau trên cơ s qui ho ch m ng chuy n m ch. Các nút chuy n m ch Qu c gia thư ng cũng là lo i t ng đài quá giang, nó t p h p và phân ph i l i lưu tho i. - Các cu c g i Qu c t đư c đ nh tuy n qua các t ng đài c a ngõ Qu c t đ n các t ng đài Qu c gia c a nó. Các t ng đài c a ngõ Qu c t c a nh ng Qu c gia khác nhau đư c liên k t thông qua các đư ng k t n i trên đ t li n , bi n, ho c v tinh. - Các k t n i c a t ng đài Qu c gia, Qu c t , và gi a các t ng đài qu c t đư c g i là các trung k (Trunk). - Mô hình t ng quát m ng ngo i vi đ ài đi n tho i có th mô t qua hình v sau: Hình 1.4: Mô hình t ng quát m ng ngo i vi đài đi n tho i 1.2 M NG TRUY NH P 1.2.1 S ra đ i M ng vi n t hông hi n nay đư c p hát tri n t heo hư ng hoàn toàn s hóa đa phương ti n và internet. Đi u này làm cho vi c tìm ki m phương án gi i q uy t truy nh p băng r ng có giá thành th p, ch t lư ng cao đã tr nên r t c p thi t. 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p Cùng v i s phát tri n c a xã h i thông tin, nhu c u s d ng d ch v vi n thông ngày càng tăng, t d ch v đi n tho i đ n d ch v s li u, hình nh, đa phương ti n. Vi c tích h p các d ch v này vào cùng m t m ng sao cho m ng vi n t hông tr nên đơn gi n hơn đang tr thành v n đ nóng b ng c a ngành vi n thông qu c t . 1.2.2 Khái ni m m ng truy nh p M ng truy nh p v trí cu i c a m ng vi n thông, tr c ti p đ u n i v i thuê bao, bao g m t t c các thi t b và đư ng dây đư c l p đ t gi a tr m chuy n m ch n i h t v i thi t b đ u cu i c a thuê bao. Có th hi u khái ni m v m ng truy nh p theo các n i dung sau đây: M ng truy nh p (AN) là ph n m ng gi a SNI và UNI, có nhi m v truy n t i các tín hi u đ n thuê bao. Mô hình tham chi u v t lý c a m ng truy nh p đư c mô t qua hình sau: SW SW DP Sub FP SW RSU RSU CPE SN Cáp chính Cáp phân ph i Dây thuê bao M ng truy nh p Hình 1.5: Mô hình tham chi u m ng truy nh p Ph m vi c a m ng truy nh p đư c chia ra thành ba ph n: SNI n i đ n nút d ch v ; UNI n i đ n thuê bao; và Q3 n i đ n TMN. Căn c vào ph m vi c a m ng truy nh p mà m ng này có các đ c đi m như sau: v Th c hi n ch c năng ghép kênh, n i chéo, và truy n d n. M ng truy nh p không th c hi n ch c năng chuy n m ch. v Cung c p đa d ch v : chuy n m ch, s li u, hình nh, thuê kênh, ... v Đư ng kính m ng tương đ i nh : t rong n i thành kho ng vài km, ngo i thành kho ng t vài km đ n hơn 10 km. v Giá thành đ u t ư m ng ph thu c vào thuê bao: b i vì thuê bao g n nút d ch v c n ít cáp truy n d n hơn so v i thuê bao xa nút d ch v . S chênh l ch giá thành đ u tư có th lên đ n 10 l n. v Thi công đư ng dây khó khăn: Vi c xây d ng m ng cáp n i h t là ph c t p, nh t là trong khu v c n i thành. C n ph i quan tâm đ n nhi u v n đ : m quan, các công trình khác như nhà , đi n, nư c, đư ng sá, ... v Kh năng ti p c n cáp quang c a thuê bao: ONU đ t càng g n nhà thuê bao thì dây thuê bao càng ng n. 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p v Kh năng thích ng đ i v i môi trư ng: ONU c a m ng truy nh p có th thích ng cho hoàn c nh môi trư ng kh c nghi t, có th đ t ngoài tr i. Tuy nhiên môi trư ng càng kh c nghi t thì yêu c u đ i v i thi t b càng cao. S bi n thiên tính năng c a các linh ki n đi n t và linh ki n q uang theo nhi t đ t uân theo hàm mũ, do đó tính năng các linh ki n t rong thi t b m ng truy nh p x u đi nhanh g p 10 l n thi t b thông thư ng. 1.2.3 Hư ng phát tri n m ng truy nh p Có th đưa ra vài con s trong quá kh đ th y s quan tâm trong vi c phát tri n m ng truy nh p: Hãng Bell c a M và nhi u công ty khác đã đ u tư 50-60 t USD đ đ i m i m ch vòng thuê bao cho hơn 10 tri u thuê bao. Công ty Future Vision xây d ng t i bang New Jersey m t m ng bao g m MPEG-2, ATM, PON và trong tháng 8 năm 1995 đã hoàn thành giai đo n 1 th nghi m 200 h gia đình. Nh t B n vào đ u năm 1995 đã đ u tư 20 t USD đ xây d ng toàn di n m ng truy nh p, đ n năm 2000 đã có 10% khu v c t h c hi n cáp quang đ n tòa nhà, đ n năm 2015 s th c hi n cáp quang đ n h gia đình. T i Anh, Đ c, Trung Qu c cũng có s đ u tư đáng k cho m ng truy nh p. Đáp ng nhu c u ngày càng cao c a ngư i s d ng, thì vi c đ u tư m ng truy nh p c a các nư c nói chung và Vi t Nam nói riêng cũng theo các đ nh hư ng sau đây: v Băng r ng hóa m ng truy nh p. v Cáp quang hóa m ng truy nh p. v Đ i m i công ngh cáp đ ng. v M ng cáp quang th đ ng l y công ngh ATM làm cơ s . v Truy nh p vô tuy n băng r ng. v Công ngh truy nh p SDH. v Công ngh SDV (Switched Digital Video) d a trên FITL (fiber In The Loop) và ATM. 1.3 PHÂN LO I M N G TRUY NH P Sau đây là m t s lo i truy nh p đư c phân lo i d a trên băng thông. 1.3.1 Truy nh p băng h p Truy nh p b ng quay s (Dial-up Access): Đây là m t lo i truy nh p băng h p d a trên phương th c q uay s thông qua modem. N u áp d ng trên đư ng dây thuê bao truy n th n g thì modem ch đ t đư c t c đ t i đ a 56 Kbps. N u áp d ng trên đư ng dây thuê bao ISDN- BA, có 2 kênh B v i m i kênh b ng 64 Kbps và m t kênh D b ng 16 Kbps nên còn g i là truy nh p 2 B+D. 1.3.2 Truy nh p băng r ng Đư ng dây thuê bao s (DSL): V i cùng đôi dây đi n t ho i truy n t h ng có th đư c dùng đ truy n d li u t c đ cao, như minh h a trong hình 1.6. Có m t vài công ngh cho DSL, khi mà ngư i dùng có nhu c u t c đ đư ng xu ng cao hơn t c đ đư ng lên thì có hai lo i DSL b t đ i x ng : ADSL và VDSL. Tùy thu c vào chi u dài m ch vòng, các h th ng DSL có th đ t đ n t c đ t 128Kbps đ n 52Mbps. 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p Hình 1.6: Truy nh p ADSL Cable Modems: Cable Modem là m t lo i modem cung c p truy nh p d li u đư c truy n trên h th ng truy n hình cáp. Cable modem ch y u đ ư c dùng phân ph i truy nh p internet băng r ng. Băng thông c a d ch v cable Modem thương m i thông thư ng trong kho ng t 3 Mbps đ n 30 Mbps ho c l n hơn. Hình 1.7: HFC v i cable Modems Cáp quang: Đi u mong mu n c a các công ty vi n thông là đưa cáp quang đ n t n nhà c a ngư i s d ng. V i SONET đi m n i đi m và các vòng ring, cáp quang s bao ph các khu dân cư, công s đ có th ph c v đi n tho i, d li u, h i ngh truy n hình, và các d ch v khác trong hi n t i, và cũng d dàng nâng c p khi có yêu c u băng thông l n hơn trong tương lai. V i công ngh APON như mô t t rong hình 1.8, s đáp ng yêu c u đ t ra cũng như v n đ v chi phí xây d n g m ng. 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p Hình 1.8: M ng APON Vô tuy n: Các h th ng v tinh có qu đ o t h p như Teledesic và Bridge có th t i hàng ch c Mbps đ n đ u cu i ngư i s d ng, còn h th ng LMDS băng thông đ t đ n 1 Gbps t n s 28 GHz. Truy nh p q ua đư ng dây đi n: Đư ng dây đi n là m t môi trư ng có nhi u nghiêm tr ng, nhưng nó có kh năng truy n các d ch v vi n thông có t c đ bit cao. Chúng đư c n i v i đư ng dây đi n trong nhà đ ki n trúc nên m t m ng truy n d n hoàn ch nh. Các thi t b đ u cu i đư c k t n i vào c m đi n t rong nhà đ có th truy nh p đ n m ng băng r ng. Ki n trúc này k t h p m t cách hài hòa v i các h th ng t đ ng hóa trong nhà, cho phép đi u khi n t xa các thi t b đ t t i nhà thông qua internet. 1.4 GIAO DI N M N G TRUY NH P 1.4.1 UNI UNI là m t đi m p hân đ nh ranh gi i gi a nhà cung c p d ch v và thuê bao. Ranh gi i này thi t l p nên giao di n k thu t và phân ph i các ho t đ ng tương ng. UNI có hai lo i: đ c l p và dùng chung. UNI dùng chung là ch m t UNI có th đ m nhi m nhi u nút d ch v , m i truy nh p logic thông qua SNI khác nhau n i v i nút d ch v khác nhau. Ví d , trong metro ethernet network, UNI là m t liên k t ethernet hai chi u (bidirectional ethernet link). 1.4.2 SNI Là giao di n p hía d ch v c a m ng truy nh p. SNI ch y u g m giao di n tương t (giao di n Z) và giao di n s (giao di n V). Đ t hích ng v i nhi u môi trư ng truy n d n trong m n g truy nh p, ph i h p v i nhi u lo i truy nh p và nhi u l o i d ch v truy nh p, giao di n V đã phát tri n thành giao di n V1 đ n giao di n V5. Giao di n V5 là m t lo i giao di n thuê bao s tiêu chu n q u c t c a t ng đài chuy n m ch s n i h t, nó có th đ ng th i h tr nhi u d ch v truy nh p thuê bao, có th chia thành giao di n V5.1 và V5.2. 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p 1.5 C P NGU N M N G TRUY NH P 1.5.1 S cân b ng truy n th ng Trong m ng PSTN truy n t h ng, máy đi n t ho i đư c c p ngu n t t ng đài. Ngu n cung c p là m t chi u (dc) trên cùng đôi dây đ ng truy n t i tín hi u tho i. Các đ u cu i thông thư n g không c n có s c p ngu n riêng, tr nh ng đ u cu i đ c bi t như máy fax. V n đ q uan tr ng trong m ng PSTN là dù ngu n đi n lư i b s c t hì m ng cũng ph i ho t đ ng ti p t c. Các d ch v trong m ng PSTN đư c thi t k đ ho t đ ng không ph thu c vào ngu n đi n lư i c a đ a phương. C ũng chính vì t ng đài c p ngu n cho đ u cu i, nên ph m vi ph c v c a t ng đài b h n ch , n u s d ng cáp có đư ng kính l n thì kh năng đ u cu i kéo xa hơn, tuy nhiên n u dùng c dây l n thì chi phí cao, n ng, chi m nhi u không gian hơn. Như v y trong m ng PSTN truy n th ng, kho ng cách t t ng đài đ n máy đ u cu i b gi i h n m t cách t nhiên sao cho phù h p kh năng truy n d n ngu n đ n đ u cu i. Tuy nhiên trong các công ngh m i, gi i h n này không còn là t nhiên, b i vì kho ng cách t t ng đài đ n đ u cu i ch ph thu c vào vi c tín hi u có truy n đ n đư c đ u cu i hay không, ch không ph t hu c vào vi c c p ngu n. Do đó s cân đ i gi a v n đ c p ngu n và vùng ph c v không còn n a. 1.5.2 Nh ng v n đ trong công ngh m i M t trong nh ng thách th c đ i v i s cân b ng trong phương án truy n th ng dành cho đi n tho i là vi c t n d ng h t t i m năng truy n t i thông tin c a nh ng đôi dây đ ng hi n có. Nh ng c g ng tri n khai ý đ này hi n nay th hi n rõ ràng nh t s phát tri n các h t h ng HDSL và ADSL, nhưng thách th c ban đ u l i đ n t công ngh l i dây. Khi t t c nh ng đôi dây d tr trên đư ng cáp hi n có đã đư c s d ng h t, thì vi c l p đ t m t cáp đ ng m i s là t n kém. Th m chí còn có th t n kém hơn, n u ph i th c hi n vi c này đ đáp ng m t nhu c u v d ch v đ t xu t. Các h th ng l i dây và các h th ng ghép kênh, c t p trung và phân tán, đ u đã đư c phát minh ra đ t n d ng nh ng dung lư ng truy n t i t hông tin chưa đư c s d ng c a các đôi dây đ ng. Các h th ng l i dây c n c p ngu n cho các thi t b đi n t t i đ u xa c a đôi dây đ ng. May thay, có th t n d ng tính ch t d n c m c a nhu c u ngu n b ng cách s d ng m t accu n p l i đư c đ bù s tiêu th ngu n này. M c dù nhu c u c c đ i ngu n s d ng có th vư t quá kh năng c a đôi dây đ ng , nhưng nhu c u trung bình ngu n là ch c ch n n m trong kh năng c a nó, vì th i gian đư ng truy n không ho t đ ng thư ng nhi u hơn là ho t đ ng. M t accu có th n p l i đư c có th dùng đ bù ngu n c p t t ng đài khi đư ng truy n ho t đ ng. N gu n đi n đư c tích tr trong Đi n tho i không Đi n tho i ho t đ ng ho t đ ng t Hình 1.9: S d ng m t accu n p l i đư c đ bù s tiêu hao ngu n 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p Trong th c t , vi c tri n khai m t accu n p l i đư c theo cách như v y t o ra nhi u v n đ , b i vì khi s d ng đư ng truy n cư ng đ cao, m t khách hàng doanh nghi p có th làm phóng h t đi n c a accu. m t m c đ nào đó, đi u này có th đư c bù đ p n u vi c l p đ t đư c th c hi n theo yêu c u c th , sao cho k t cu i s d ng cư ng đ cao nh t đư c c p ngu n bình thư ng v i k t qu là ch c n m t accu cho nh ng k t cu i đư c s d ng cư ng đ kém hơn. Nhưng c p ngu n như th s không tin c y, b i vì thuê bao đư c t do thay đ i vi c s d ng các k t cu i đó. Ngoài ra, th i gian s d ng c a m t accu n p l i đư c là có h n, k c trong đi u ki n môi trư ng t t t i nhà riêng c a thuê bao, d n đ n nh ng chi phí b o dư ng l n. Đ c bi t, n u không có s c nh báo v s ng ng ho t đ ng c a m t accu s p hát sinh vi c b o dư ng ngoài k ho ch khi accu g p s c . Đáng ti c, không th s d ng m t accu đ đ m (bù) s tiêu th ngu n cho nh ng h t h ng l i dây r t t iêu hao ngu n, các h t h ng HDSL và ADSL dung lư ng cao hơn. Đó là vì ngu n trung bình cho nh ng h th ng này thư ng vư t quá kh năng có th đư c cung c p trên các đôi dây đ ng. V n đ này không l n như v i các h th ng vô tuy n và s i quang, b i vì vi c truy n d n đ ngu n t i các k t cu i xa b ng vô tuy n ho c s i quang là không kh thi. Dù v y, các h th ng dây đ ng s d ng m t accu đ bù s tiêu th ngu n c a các k t cu i xa, có th không có ưu đi m l n s o v i các h th ng vô tuy n và s i quang b i chi phí b o dư ng và thay th accu xa. Tho t nhìn thì vô tuy n dư ng như là phương ti n kém nh t cho vi c c p ngu n, vì không th chuy n đ i đư c m t lư ng ngu n đi n l n d c m t tuy n vô tuy n. Trái l i, các s i quang có th t ruy n đư c m t lư ng năng lư ng có ích, và ngư i ta đã cho r ng nó có th đ đ c p ngu n cho m t máy đ u cu i đ c bi t công su t th p. Ngư i ta cũng cho r ng các tuy n cáp quang/dây đ ng có th đư c s d ng đ chuy n đ i c thông tin và ngu n. Nhưng không may, trong nh ng khái ni m này đã có m t s sai l m. M c dù m t lư ng ngu n nh t đ nh có th đư c chuy n đ i trên m t s i quang, nhưng hi u s u t bi n đ i sang công su t đi n th p làm cho công su t phát c n thi t ph i r t cao, mà đi u này có th làm nguy hi m cho các ho t đ ng b o dư ng. Ngoài ra, cũng có th c n t i m t accu đ m, nh đó có th gi m đư c công su t quang t c c đ nh xu ng g n hơn giá tr trung bình, đi u này l i gây ra v n đ v b o dư ng accu. Hơn n a, n u nh ng ưu đi m v chi phí c a vi c chia tách th đ ng đư c tăng lên, thì công su t phát quang s c n đư c tăng lên vư t qua giá tr yêu c u cho ho t đ ng đi m n i đi m, do các b chia quang gây ra vi c gi m công su t t hu. Khái ni m v m t cáp lai cũng là sai l ch, b i vì các h t h ng dây đ ng th m chí không th c p đ ngu n tương x ng v i dung lư ng truy n t i thông tin c a chính chúng, m t dung lư ng kém xa dung lư ng truy n t i thông tin c a m t s i quang liên đ i. Có m t ng d ng c a vi c dùng s i quang đ c p ngu n, nhưng ng d ng này l i có tính mâu thu n. Gi i h n t rên đ i v i t c đ d li u c a các h t h ng s i quang có th tăng n u s d ng các b khu ch đ i quang đ khu ch đ i tín hi u quang. Các b khu ch đ i này có th đư c c p ngu n r t hi u qu b ng s i quang, b i vì yêu c u ch y u c a chúng là ngu n q uang, ch không ph i ngu n đi n. Đây là s mâu thu n, b i vì vi c s d ng phù h p nh t c a ngu n q uang là làm tăng dung lư ng truy n t i thông tin c a các h th ng s i quang, và vì th làm tr m t r n g hơn v n đ c p ngu n cho các k t cu i xa, b i vì nh ng k t cu i xa đó c n nhi u ngu n hơn, do dung lư ng c a h th ng đã tăng lên. 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p 1.5.3 D phòng accu N u ngu n đi n n i b trong m t t ng đ ài b s c , thì ngu n kh n c p thư ng đư c cung c p b ng m t máy phát đi n d phòng. Nh ng máy phát đi n này luôn có m t s n sàng và có th đư c b o dư ng trong m t môi trư ng t t, thư ng v i s có m t c a các nhân viên b o dư ng. Các máy phát đi n công su t l n có th t o ra nhi u năng lư ng hơn so v i nh ng accu n p l i đư c. Trên th c t thư ng không s d ng các máy phát đi n t i nh ng đ u xa c a các m ng truy nh p, dù là nh ng máy phát đi n có công su t nh , b i nh ng khó khăn c a vi c t hông gió và b o dư ng. Thông gió có th là m t v n đ , b i vì đ u xa đó có th đ t t rong m t không gian kín, ch ng h n m t h p ng m. B o dư ng cũng là m t v n đ b i vì c n ph i g i m t k thu t viên b o dư ng t i các v trí xa đã b s c v ngu n. B i v y nh ng accu n p l i đư c l à gi i pháp hi n nhiên đ i v i v n đ ngu n d phòng t i các đ u xa c a m t m ng truy nh p. Nh ng accu này có th đ m b o luôn đư c n p đ y trong khi ho t đ ng bình thư ng, và đư c s d ng đ c p ngu n cho m i đ u xa c a m t m ng truy nh p n u ngu n c p đi n chính b s c . Nh ng accu không n p l i đư c có th đư c s d ng làm gi i pháp thay th cho các accu n p l i đư c cho ho t đ ng m t l n. Gi ng như các máy phát đi n d phòng, đ i v i các accu không n p l i đư c, c n có m t nhân viên k t hu t đ n đ t hay các accu đó sau khi chúng đã đư c s d ng h t đi n. Các accu không n p l i đư c cũng có m t tu i th h n ch và vì v y s c n đư c thay th khi chúng quá h n s d ng, cho dù chúng v n chưa đư c s d ng. Các accu n p l i đư c đư c ưa chu ng b i vì chúng có chi phí b o dư ng th p hơn, do chúng không c n ph i thay th sau khi s d ng. Tuy nhiên, có m t s v n đ làm cho vi c s d ng các accu n p l i đư c kém h p d n đi. Có l v n đ rõ nh t v m t v t lý là kích thư c c a nh ng accu này. Nh ng tham s xác đ n h kích thư c c a nh ng accu này là các yêu c u v ngu n c a các đ u xa và kho ng th i gian mà ngu n đi n đó ph i cung c p đư c, cùng v i cư ng đ ngu n, là tham s xác đ nh m c đ hi u qu mà các accu đó tích tr ngu n. Còn có nh ng tr ng i v m t môi trư ng đ i v i vi c s d ng các accu n p l i đư c. Nh ng tr ng i này có th tr nên rõ r t hơn theo th i gian do s nh n th c ngày càng tăng v các v n đ môi trư ng. Nh ng accu axit chì, như lo i s d ng trong các xe hơi, là lo i accu n p l i đư c ph bi n nh t. Chì trong các accu này gây ra ô nhi m cho môi trư ng, và có m t yêu c u l à nh ng accu cũ ph i đư c thu h i và h y b m t cách an toàn. 1.6 M CH VÒNG N I B 1.6.1 Đ nh nghĩa m ch vòng n i b Trong vi n thông, m ch vòng n i b (local loop) là m t m ch dây k t n i t thi t b tài s n khách hàng đ n bi ên c a nhà cung c p d ch v vi n thông. Trong m ng PSTN, m ch vòng n i b là m ch dây cáp k t n i thi t b đ u cu i đ n t ng đài n i h t. M ch vòng n i b h tr các ng d ng truy n thông s li u, ho c k t h p truy n ti ng nói và s li u như trong DSL. Các k t n i m ch vòng n i b có th đư c s d ng trong các công ngh : Tín hi u t ho i tương t và báo hi u trong POTS, ISDN, DSL. 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p Các k t n i m ch vòng n i b còn hi n di n trong các công ngh : PLC : Electric local loop, thông tin v tinh: Satellite local loop, Cablemodem: Cable local loop, và LMDS-WiMAX-GPRS: Wireless local loop. 1.6.2 Các ví d v m ch vòng n i b v Lo i đơn gi n nh t c a m ch vòng n i b có kho ng cách t 2 Km đ n 4 Km v i c dây 0,4 mm ho c 0,5 mm, s d ng cáp đ ng xo n đôi. v Lo i có áp d ng c dây khác nhau, trong đó kho ng cách đ t đ n 2,5 Km dùng dây 0,4 mm, ti p theo 1,5 Km dùng dây 0,5 mm. Kho ng cách dùng dây 0,4 mm có th thay đ i t 1,5 Km đ n 5,55 Km, và có th m r ng đ n 6 Km. v Lo i m ch vòng dùng ba c dây khác nhau : đo n 0,2 Km tính t t ng đài n i h t dùng dây 0,32 mm (28 AWG) ; ti p theo t 1 Km đ n 5 Km dùng dây 0,4 mm ; và kho ng cách còn l i dùng dây 0,9 mm (10 AWG), kho ng này có th là 4 Km tính đ n CPE. V i lo i m ch vòng này khi m r ng đ n h t kh năng không c n cu n t i. v v Lo i m ch vòng có c u r , trong c u hình này ch dùng m t c dây là 0,4 mm. Tuy nhiên cho phép c u r có th kéo dài đ n 0,5 Km tính t đi m r . 1.7 CÔNG TRÌNH NGO I V I 1.7.1 Phân lo i Công trình ngo i vi có th phân lo i theo ki u m ng, l p đ t , và h t h ng truy n d n. Phân lo i theo ki u m ng có các lo i công trình sau đây: Công trình đư ng dây thuê bao: là công trình nh đó thuê bao, phương ti n đi n tho i công c ng, và thi t b PBX đư c k t n i v i thi t b c a t ng đài trung tâm. Cáp dùng cho đư ng dây thuê bao đư c g i là cáp thuê bao và đư c phân thành cáp feeder và cáp phân ph i. Cáp feeder là ph n cáp thuê bao đi t t ng đài đ n đi m n i chéo CCP. Công trình cáp trung k : là công trình k t n i các t ng đài trung tâm v i nhau. 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p Công trình đư ng dây đư ng dài: là công trình k t n i các t ng đài trung tâm đư ng dài v i nhau. Thông thư ng, các lo i cáp đ ng tr c, cáp quang, vô tuy n đư c s d ng làm k t n i. Phân lo i theo l p đ t, có các công trình như sau: Công trình đư ng dây trên không (cáp treo): M c dù đư ng dây truy n d n trên không có nh ng h n ch cơ b n do b nh hư ng c a môi trư ng t nhiên và nhân t o, nó v n đư c s d n g khá r ng rãi, đ c b i t là đư ng dây thuê bao. S dĩ như v y là vì các công trình ngo i vi trên không thông thư ng r t kinh t so v i các công trình ng m. Công trình ng m (cáp ng m): Thông thư ng, khi cáp ng m đư c chôn sâu dư i lòng đ t trên 1 mét thì ch ng đư c nh ng s phá ho i c a thiên nhiên và nhân t o. Tuy nhiên, chi phí xây d ng đ t hơn chi phí công trình trên cao. Đư ng truy n d n ng m thư ng đư c s d ng cho cáp đư n g dài, cáp trung k và cáp feeder dùng cho thuê bao. Chúng đư c chôn tr c ti p hay đ t trong n g ng m dư i lòng đ t. Công trình ng m làm đ p c nh quan đô th và không chi m dùng không gian bên trên, nên g n đây có xu hư ng ng m hóa các công trình ngo i vi cáp. Công trình đư ng dây dư i nư c: Các dây cáp đư c đ t dư i đáy h , sông, g i là cáp dư i nư c. Cáp đ t dư i đáy bi n g i là cáp bi n. Cáp dư i nư c và cáp bi n có l p v b c đ c bi t đ ch ng l i các tác nhân gây nguy h i cho cáp như: th m nư c, ăn mòn, l c nén, ... Phân lo i theo h th ng truy n d n, có các công trình như: truy n d n h u tuy n, vô tuy n, và truy n d n quang. 1.7.2 Nh ng yêu c u đ i v i công trình ngo i vi Công trình ngo i vi ph i có nh ng tính ch t đi n t t đ truy n các tín hi u t hông tin. Nó ph i v ng ch c dư i nh ng đi u ki n h y ho i khác nhau c a th i ti t, đ a hình, và nhân t o. Sau đây là các yêu c u v đi n và cơ đ i v i công trình ngo i vi. - Đi n tr cách đi n. - S c b n đi n môi. - Đi n tr dây d n. - Suy hao truy n d n. - Méo. - Xuyên âm. - S đ ng nh t c a các tính ch t đi n. - S c b n cơ h c. - Nghiên c u nh ng m i nguy hi m và nhi u lo n. - Xem xét v b o dư ng. 1.7.3 Các v n đ quan tâm khi thi t k đư ng dây thuê bao b ng cáp kim lo i 1.7.3.1 Đ i v i cáp treo L a ch n tuy n: M t tuy n cáp treo ph i tính đ n y u t kinh t , s ti n l i công vi c và ti n l i b o dư ng như sau: 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p - Có l i th nh t cho vi c phân ph i và l p đ t dây tách ra. - Có đ dài đư ng dây ng n nh t. - D c theo tuy n cáp không có s thay đ i d ki n hay b ãi b đư ng sá theo k ho ch phát tri n đô th . - Không đ ng đ n các đư ng sá, giao thông và các k t c u do ngư i khác qu n lý đi u hành. Xác đ nh vùng đơn v và vùng phân ph i: Vùng đơn v là vùng có tuy n cáp d t oán nhu c u trong 10 năm cho đư ng dây chính phân ph i c đ nh, có cân nh c đ n thay đ i đư ng sá, nhà c a, .... M t vùng đơn v đư c p hân chia thành các vùng phân ph i, trong m i vùng phân ph i có m t đư ng dây chính và các tuy n nhánh liên quan đư c ho ch đ nh đ phân ph i. Các vùng phân ph i đư c thi t l p sao cho s p hân ph i đư c kinh t nh t có cân nh c đ n các đư ng dây hi n h u và các đi u ki n đư ng sá. D báo nhu c u: Khi l p d báo nhu c u c n lưu ý đ n các đi m sau đây: - Nhu c u đ i v i các đư ng dây cho thuê và các d ch v phi tho i có th khác v i nhu c u đư c d báo trong các khu trung tâm c a thành ph l n. - S thu th p t hông tin chưa đ y đ t các t ng đài đi n tho i t i th i đi m d báo nhu c u và vi c thi t k đư ng dây thuê bao có th d n t i các d đoán không chính xác v nh ng s thay đ i trong nh ng đi u ki n tương lai c a vùng này. - Ngay c trong các vùng mà t i đó các c t đi n tho i đã đư c p hân b m t cách đ ng nh t, nhu c u cho m i c t th c t có th t hay đ i do s khác nhau di n t ích đ t đai cho m i ngôi nhà. - Kh o sát các đi u ki n t h c t : đây là m t chu i công vi c đ ki m tra xem nhu c u hi n t i đ i v i t oàn b vùng ph c v c a m t t ng đài đư c p hân ph i như th nào trên các vùng phân ph i c đ nh liên quan đ d báo nhu c u cho tương lai. Tóm t t các bư c kh o sát th c t như sau : Bư c 1: Thu th p và s p x p các tư li u, s li u và các tài li u khác. Bư c 2: Kh o sát hi n trư ng. Bư c 3: D báo nhu c u. Xác đ nh đư ng kính dây cáp: - Đư ng kính ph i th a mãn suy hao đư ng dây, đi n t r dc, và ch t lư ng truy n d n đã ghi rõ do t ng đài qui đ nh. - M t s ví d th c t v các phương pháp xác đ nh đư ng kính dây cáp: Vùng có th áp Mu Mô t Ví d th c t d ng 1 Ch có cáp c a đư n g dây chính trong Các vùng ngo i vi thành ph . m t vùng phân ph i c đ nh đư c tiêu chu n hóa v i m t đư ng kính dây cáp đ h tr cho thuê bao xa nh t trong vùng. Các đư ng kính dây c a cáp nhánh đư c tính toán khi c n thi t. 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p 2 Đư ng kính dây đư c tính toán cho m i Các vùng trung tâm thành ph . cáp trong m t vùng phân ph i c đ nh theo t n g đ dài cáp riêng, h tr thuê bao xa nh t trong vùng. Các đư ng kính dây c a cáp nhánh đư c tính toán khi c n t hi t. 3 M t vùng phân ph i c đ nh đư c chia Các vùng ngo i ô ra thành m t s khu v c nh hơn theo và trung tâm đư ng kính dây cáp. Đư n g kính dây thành ph xen l n nhau. cáp đư c áp d ng m t cách t đ ng cho các đư n g dây chính và nhánh trong m i khu v c. Cáp đư c tiêu chu n hóa trong m i vùng phân ph i c đ nh theo đư ng kính dây d n nh m h tr thuê bao xa nh t trong vùng. 4 Cáp đư c tiêu chu n hóa trong m t Các vùng ngo i vùng phân ph i c đ nh theo đư ng vi thành ph kính dây đ h tr thuê bao xa nh t (trong giai đo n trong vùng. l p đ t kh i lư ng l n) Xác đ nh lo i cáp: Cáp treo có nhi u l o i khác nhau như : CCP-AP (các lo i SS và round), CCP- CS, CCP-HS, CCP-ES. B ng sau đây trình bày các tiêu chu n có th áp d ng cho nh ng lo i cáp này. L o i áp Khu v c ng d ng (1) Lo i SS: t t c các khu v c tr khu v c dành cho cáp CCP-CS, CCP-HS và Cáp CCP-AP CCP-EC. (2) Lo i round: các lo i 0,4-400; 0,65-200; 0,9-100. Cáp CCP-CS Nh ng khu v c d b hư h ng do chim, côn trùng, đ ng v t, săn b n, ... Cáp CCP-HS Nh ng khu v c d b hư h ng do chim, côn trùng, đ ng v t, săn b n, ... Cáp CCP-ES Nh ng khu v c c n có các bi n pháp ch n g l i hi n tư ng can nhi u do c m ng. Xác đ nh lo i c t: L a ch n l o i c t c n xem xét đ n y u t ti t ki m, kh năng làm vi c, và các yêu c u xã h i. Tuy nhiên khi áp d ng lo i nào thì nó cũng c n đư c xác đ nh theo các yêu c u sau đây: - Ph i dùng các c t t hép n u d ki n ph i thay th trong tương lai g n do ph i di chuy n ho c vì b t kỳ lý do nào khác. - N u đã qui đ nh trong các cu c t hương lư ng v i nh ng ngư i ngoài cu c (các khu đ t tư nhân, đư ng sá ho c cư dân đ a phương) thì các lo i c t quy đ nh ph i đư c s d ng. - Các c t đôi ngo i tr các c t có n p, ch đư c dùng v i các c t h p quy cách. - Các c t kinh t nh t ph i đư c dùng trong các trư ng h p trên. Xác đ nh v trí c t: Vi c s d ng riêng đ a đi m đ l p đ t c t đã tr nên r t khó khăn do: giá đ t tăng, quy n l i c a cư dân đ a phương. V trí d ng c t có nh hư ng r t l n đ n kh năng thi công 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p và an toàn cho vi c xây d ng và b o dư ng c t. Đôi khi chúng có th gây phi n hà cho cư dân đ a phương. Do v y, các v trí ph i đư c l a ch n c n t h n, có lưu ý đ n các đi m sau đây: - N u c t c n p h i xây d ng trên đư ng, ph i đi u tra xem li u b r ng đư ng có đư c d ki n m r ng hay không. N u s m r ng như v y đã đư c q uy ho ch thì ki m tra xem đ ã đư c bao lâu r i. - N u c t c n đư c xây d ng t i nhà riêng c a cư dân, thì b trí v trí c t trên vành đai c a nhà riêng đó sau khi ki m tra xem ch nhà có k ho ch m r ng ho c xây l i nhà, … - Trong các khu v c có tuy t hay nhi t đ th p c n chú ý đ n các y u t do tuy t và nhi t đ th p gây hư h ng c t. Trong trư ng h p s d ng chung c t v i đư ng dây đi n l c nó cho phép gi m đáng k chi phí l p đ t và b o dư ng c t, s d ng hi u q u đư ng sá, gi m t hi u các nh hư ng c a c t đ n giao thông và c i thi n m q uan đô th . Vi c s d ng chung này còn có ý nghĩa nh ng con đư ng h p, nơi mà chính quy n đ a phương, b ph n q u n lý đư ng sá mu n c i thi n tình hình các c t chi m c c hai bên đư ng làm tr ng i giao thông. 1.7.3.2 Đ i v i cáp ng m Các phương ti n đư ng dây thuê bao ph i n i m t cách hi u qu các thuê bao phân tán trên kh p m t vùng nào đó t i m t t ng đài đi n t ho i đ t t i trung tâm, nó không gi ng như các đư ng trung k n i hai đi m v i nhau. Vì v y, các phương ti n đư ng dây thuê bao nói chung có hai c u hình: m ng đư ng tr c g n t ng đài đi n tho i đư c g i là h t h ng cáp chính, và m n g nhánh g n các thuê bao g i là h th ng phân ph i. M i h t h ng s d ng m t phương pháp phân ph i cáp sao cho phù h p v i tính năng c a nó. Đ i v i h th ng cáp chính s d ng phương pháp phân ph i FD thay cho phương pháp phân ph i cáp chính c đi n. Đ i v i h t h ng phân ph i thì dùng phương pháp phân ph i t do. Phương pháp phân ph i cáp chính c đi n: Các vùng Các vùng đư ng dây chung đư ng dây chung Các t cáp MDF Các đư ng dây Các đư ng dây chung (200 đôi cho Các đư ng dây t ng đài c đ nh m i vùng đư ng dây chung) chung (100 đôi) Hình 1.10: Phương pháp phân ph i cáp chính c đi n Phương pháp này có m t s đ c đi m như sau: - M t s vùng phân ph i c đ nh lân c n nhau (trong vòng 2,5 Km) t o thành m t vùng đư ng dây chung đư c coi như m t đơn v . 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p - M t đư ng dây chung k t n i 200 đôi đư c l p đ t đ dùng chung gi a các vùng phân ph i c đ nh trong ph m vi m t vùng đư ng dây chung. - M t đư ng dây d phòng chung 100 đôi, thêm vào đư ng dây chung đư c dành riêng cho m t cáp feeder, đ đáp ng nhu c u đ t xu t chưa đư c d ki n trư c. - M t t cáp đư c s d ng đ hình thành nên m t nhóm đư ng dây hoàn ch nh t o nên t cáp chính và cáp phân ph i đ ngăn ch n s gia tăng c a suy hao chèn vào (insertion loss) trong các đư ng dây chung đa k t n i. Phương pháp phân ph i cáp chính FD Các vùng Các vùng đư ng dây chung đư ng dây chung Các t cáp FD MDF Các dây ph Các đư ng dây Các dây ph Các dây ph t ng đài c đ nh liên k t Hình 1.11: Phương pháp phân ph i cáp chính FD Phương pháp này có m t s đ c đi m như sau: - M t dung lư ng ph đư c b sung đ x lý bi n đ ng nhu c u d a t rên cơ s nhu c u tăng trư ng trong 2 năm (trư c đây là 5 năm), m t kho ng th i gian trung bình k t khi l p k ho ch đ n khi b t đ u các d ch v . - Các s i cáp đư c chia s m t cách linh ho t gi a các vùng phân ph i chung thông qua phân ph i liên k t bao g m các dây ph , và dây ph không ph i là dây đa k t n i. Theo quy t c chung, các t F D đư c trang b đ y đ các giao di n gi a m ng chính và cáp phân ph i đư c đ t t i các đi m feeder đ c i thi n kh năng thi công cho phân chia dây cáp và ho t đ ng b o dư ng. Tính toán s lư ng cáp n15 + ∆n15 S lư ng cáp quy ho ch cho m i đư ng kính dây = ∂N max Trong đó : n15 s lư ng các chùm cáp c n cho nhu c u trong th i gian 15 năm. ∆n15 s lư ng các chùm cáp tương ng v i các thay đ i nhu c u có đư c t s gia tăng nhu c u trong 15 năm. ∂ h s đi u ti t (accommodation factor) dây cáp. Nmax s c c đ i c a nhóm cáp có th đi u ti t trong m t cáp. 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p 1.8 CÁC D CH V ĐƯ C M N G TRUY NH P H TR 1.8.1 Gi i thi u S xu t hi n các d ch v vi n t hông m i có th tương t như s xu t hi n các ph n m m ng d ng sau khi máy tính cá nhân đư c s d ng. Tuy nhiên, s phát tri n c a các d ch v vi n thông đã đ i sau s phát tri n c a các ph n m m ng d ng cho máy tính cá nhân. Các d ch v vi n thông lúc đ u p hát tri n ch m tr là do nghĩ r ng chúng ph i đư c đi u khi n t p trung b i các nhà khai thác vi n thông. Nhi u d ch v vi n t hông tiên ti n b an đ u d đ nh đư c cung c p b i nhà khai thác vi n t hông thông qua các t ng đài s thì nay đư c cung c p b i chính các máy đi n tho i. M c dù kh i đ u có ch m tr , nhưng s p hát tri n c a d ch v vi n thông đã rõ ràng. D ch v ph bi n nh t cho khu v c dân cư r t có th là gi i trí video, v i nh ng hư ng d n chương trình có tính tương tác và s l a ch n theo nhu c u t nh ng thư vi n giàu chương trình. D ch v nhu c u mua s m t i nhà và các d ch v tài chính cũng đã hình thành. S phát tri n d ch v vi n thông có ý nghĩa xã h i nh t có th là giao ti p t xa, đi u khi n t xa, đó là d ch v cho phép con ngư i làm vi c t i nhà, và internet - đó là d ch v cho phép con ngư i truy nh p t hông tin b t c đâu trên toàn c u. Truy n thông đơn gi n t rên toàn c u có th đư c ph c v t t hơn b ng thư đi n t . Đây là m t d ch v nhanh, đơn gi n không c n th i gian th c. 1.8.2 VoD Dư ng như s không th a mãn đang ngày càng tăng đ i v i các d ch v đư c cung c p b i truy n hình CATV. S ph bi n c a vi c thuê video cho th y hai đi u là khách hàng (thuê bao) r t thích thú có nhi u d ch v và đư c đi u khi n m nh thông qua vi c s p l ch c a h hơn là đư c h tr b i phía truy n hình cáp. Các d ch v video trong tương lai không ch c d a trên ki u p hát qu ng bá trên đ t li n thông thư ng, vì ph vô tuy n s n có là h n ch và có th tìm cách s d n g t t hơn ngu n tài nguyên h n ch này. Tương lai c a video dư ng như là cùng v i các h th ng v tinh ho c v i các m ng truy nh p có m t cơ s h t ng c đ nh, hơn là truy n hình qu ng bá thông thư ng ho c ki u phân ph i b ng cáp không tương tác thông thư ng. VoD th c t l à m t d ch v thuê video đi n t , nhưng có nh ng ưu đi m là đưa ra yêu c u ngay trên màn hình, có ngay t c t hì, đi u khi n gi ng như các đ u video (VCR), không có nh ng khó khăn do nh ng b p him n i ti ng đ u đang đư c cho mư n đ chi u. Vi c s d ng các tiêu chu n nén MPEG và truy n d n ADSL cho phép cung c p các video ch t lư ng VCR trên h u h t các đôi dây đ ng hi n có. D ch v ch t lư ng cao hơn có th đư c cung c p t rên nh ng đư n g ng n hơn ho c tuy n truy n d n đư c b tr b ng các nút tích c c. Vi c s d ng các đôi dây đ n g cho VoD có th là m t chi n lư c m đ u hi u qu , vì nó s d ng cơ s h t ng đang có. Nhưng nó chưa ch c là m t gi i pháp lâu dài b i vì nó không cung c p đư c ch t lư ng truy n d n t t trên t t c các đư ng truy n n u không có các nút tích c c xa, mà nh ng nút này s gây t n kém chi phí b o dư ng. VoD có th bao g m các ng d ng như sau: MoD (Movies on Demand): đây là m t d ch v VoD đ u tiên, cho phép m t thuê bao nhà riêng yêu c u b t kỳ b phim nào t thư vi n lưu tr phim r ng l n. D ch v này tương t như vi c 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p ch n ra m t b p him t b lưu tr video o, không có s khó khăn như đ i v i b lưu tr video th t, thuê mư n m t b phim và r i tr l i băng VHF ho c đĩa DVD vào m t ngày khác. SVoD (Subscription Video on Demand): là m t l o i thuê bao có kỳ h n c a VoD, cho phép khách hàng xem đư c t t c n i dung chương trình trên m t kênh có phí thông qua l ch chương trình c a khách hàng. Ví d , t oàn b n i dung chương trình c a kênh HBO trong tháng 10 đư c lưu tr trên các đĩa VoD. V i m t í t cư c phí hàng tháng c ng thêm, các khách hàng HBO có th l a ch n m t d ch v nâng cao (HBO SVoD) cho phép xem b t kỳ chương trình nào c a HBO trong tháng đó. D ch v này cho phép thư ng th c t heo chương trình s p x p c a riêng khách hàng. PVR (Networked Personal Video Recorder): PVR đang d n tr thành ph bi n đ ghi hình các chương trình bi u di n trên tivi và cho phép xem l i trong th i gian sau đó. M t PVR tích h p v i m t đĩa c ng trong m t STB (Set Top Box) đ ghi các chương trình d ng nén tín hi u s đ r i xem l i sau đó. V c u trúc VoD bao g m ba d ng c u trúc: Centralized VoD Distributed VoD 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: Gi i thi u chung v m ng ngo i vi & truy nh p Hybrid VoD Hình 1.12: Các d ng c u trúc VoD 1.8.3 Video trên ATM ATM đã đư c m t s ngư i đ xư ng là h t ng cơ b n cho VoD b i tính linh ho t c a nó. ATM có th đư c mô t như là công ngh có kh năng cung c p các d ch v trong tương lai, b i vì ATM không h n ch băng thông. M t khác, nó đư c x em như là m t gi i pháp ch p nh n tính không ch c ch n v b n ch t c a m t d ch v VoD, vì chi phí c a vi c s d ng ATM có th đư c lo i b n u b n ch t c a d ch v này rõ ràng. M t trong nh ng ưu đi m c a ATM là nó cung c p m t t i mang chung đ c l p v i phương ti n v t lý đư c s d ng trong m ng truy nh p. Đi u này cho phép tách các d ch v ra t phương ti n v t lý, cho phép thay đ i p hương ti n v t lý mà không c n thay đ i phương ti n d ch v . ATM có th cung c p giá tr gia tăng là nh nó có kh năng cung c p m t cơ s h t ng chung cho m t s d ch v khác nhau và làm đơn gi n s ti n tri n lên các d ch v băng r ng t c đ cao hơn. M t ưu đi m n a c a ATM là nó cho phép t i thi u ph n băng thông mào đ u c n cho báo hi u, vì không c n dành riêng m t kênh có dung lư ng c đ nh cho báo hi u mà thư ng là không ho t đ ng. Đi u này tr nên quan tr ng hơn n u m t s lư ng l n các d ch v t c đ bit th p c n đư c h t r đ ng th i. M t gi i pháp thông thư ng hơn đ k t h p các kênh báo hi u có th đưa vào m c đ t ương tác cao hơn gi a các d ch v , n u nh ng yêu c u báo hi u c a m t trong s các d ch v đó tăng đ t ng t . Tuy nhiên ATM cũng có th ch u đ ng nh ng v n đ tương tác, vì nó s d ng phương th c ghép kênh th ng kê. Sau đây ta xem xét m t gi i pháp Video trên ATM SVCs c a Cisco MC3810: Video trên ATM m r ng các kh năng c a b t p trung truy nh p đa d ch v Cisco MC 3810 đ cung c p tính hi u qu v chi phí, năng đ ng, và h tr d ch v h i ngh truy n hình m t cách linh ho t. S d ng plug-in VDM đ cung c p m t giao di n quay s RS-366 đ n b H.323 video codec, Cisco MC3810 ti p nh n m t cách t đ ng các yêu c u quay s ra ngoài t h th ng video. B codec k t n i đ n m t t rong các c ng n i ti p c a Cisco MC3810 và cũng n i đ n c n g quay s c a Cisco MC3810. 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2