intTypePromotion=1

Mẫu 15: Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
244
lượt xem
4
download

Mẫu 15: Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2011, Mẫu 15: Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu 15: Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

  1. Mẫu 15: Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - T ự do - Hạnh phúc ------- --------------- Đơn vị:……………… ……, ngày … tháng … năm 20… Số:…………. TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” Kính trình: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) Căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn quy định Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Thông tư số … ngày … của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng, … (tên đơn vị) kính trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” cho …….. cán bộ (hồ sơ đề nghị đính kèm), cụ thể: 1. Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc … người. 2. Cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, nghỉ chế độ … người (nếu có). 3. Cán bộ, công chức, viên chức đã chuyển công tác sang ngành khác … người (nếu có). 4. Cán bộ ngoài ngành Ngân hàng … người (nếu có). Các trường hợp trên đơn vị đã kiểm tra đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn theo quy định. Kính trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định./. Thủ trưởng đơn vị Ký tên, đóng dấu Nơi nhận: (Ghi rõ họ tên) - Như trên; - Lưu VT.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2