intTypePromotion=1

Mẫu 2: Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp của các cơ sở thực hiện xã hội hóa

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
500
lượt xem
21
download

Mẫu 2: Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp của các cơ sở thực hiện xã hội hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu 2: công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp của các cơ sở thực hiện xã hội hóa', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu 2: Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp của các cơ sở thực hiện xã hội hóa

  1. Mẫu 2: Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp của các cơ sở thực hiện xã hội hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- năm 20… Số: /…… ……, ngày tháng V/v đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp Kính gửi: Sở Tài chính Bình Thuận 1. Thông tin về cơ sở thực hiện xã hội hóa và dự án: - Tên cơ sở thực hiện xã hội hóa:….; - Tên dự án:…; địa điểm xây dựng …; ngày khởi công …; ngày hoàn thành..; - Giấy chứng nhận đầu t ư số … do …. cấp ngày…; - Điện thoại: … fax … email…; - Tài khoản … mở tại ….; - Cơ sở thực hiện xã hội hóa đã thực hiện xây dựng công trình …. theo giấy phép xây dựng số … ngày … do … cấp. Công trình … được xây dựng tại …..; Mục đích sử dụng công trình: …; - Tổng giá trị quyết toán công trình là …. đồng, được cơ quan hoặc người có thẩm quyền (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc) phê duyệt tại quyết định số … ngày …; - Tổng chi phí hạ tầng phải nộp: … đồng; Chi phí hạ tầng đã nộp: …. đồng. 2. Đề nghị hỗ trợ: Căn cứ quy định tại Quyết định số …/…/QĐ-UBND ngày ../../2012 của UBND tỉnh về việc ….., …..(tên tổ chức kinh tế) đề nghị Sở Tài chính thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh hỗ trợ chi phí hạ tầng phải nộp số tiền là: …. đồng. Hồ sơ gửi kèm theo văn bản này gồm các thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều .. Quyết định số …/2012/QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đầy đủ, chính xác, tính pháp lý của những hồ sơ, chứng từ gửi kèm./.
  2. GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - N hư trên; -Lưu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản