intTypePromotion=3

MẪU BÁO CÁO DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM

Chia sẻ: Mộng Mơ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
3
download

MẪU BÁO CÁO DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 2-PNT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:........ - Báo cáo quý (năm): o hoàn phí Trong Ngoài bảo hiểm hiểm giữ lại nước nước (6) (7) (8) (9) STT Nghiệp vụ bảo hiểm Phí bảo hiểm gốc Trong Ngoài nước nước (3) (4) (5) Nhận tái bảo hiểm ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM

  1. Mẫu số 2-PNT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:........ - Báo cáo quý (năm):...................................... từ ....................... đến ......................................... Đơn vị: triệu đồng Nhận tái Nhượng tái Phí bảo hiểm bảo hiểm Giảm, Phí bảo bảo STT Nghiệp vụ bảo hiểm hoàn phí hiểm gốc Trong Ngoài Trong Ngoài bảo hiểm hiểm nước nước nước nước giữ lại (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) A Bảo hiểm sức khỏe 1 Bảo hiểm tai nạn con người 2 Bảo hiểm y tế 3 Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe B Bảo hiểm Phi nhân thọ 1 Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại 2 Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 3 Bảo hiểm hàng không 4 Bảo hiểm xe cơ giới a. Bảo hiểm bắt buộc b. Bảo hiểm tự nguyện 5 Bảo hiểm cháy, nổ a. Bảo hiểm bắt buộc b. Bảo hiểm tự nguyện 6 Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu 7 Bảo hiểm trách nhiệm Trong đó: - Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh 8 Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 9 Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 10 Bảo hiểm nông nghiệp Tổng cộng Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. ....., ngày ...... tháng ....... năm ....... Người lập biểu Người đại diện trước pháp luật (Ký và ghi rõ họ tên) ( Ký và đóng dấu) Ghi chú: Chỉ tiêu (9) là kết quả chêch lệch giữa chỉ tiêu (3) và các chỉ tiêu (4), (5), (6), (7) và (8)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản