intTypePromotion=3

MẪU BÁO CÁO KIỂM KÊ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
2
download

MẪU BÁO CÁO KIỂM KÊ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 87/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 352/QĐ-Ttg ngày 10/03/2011 của thủ tướng chính phủ ; Biểu 3 BCKK/DN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO KIỂM KÊ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

  1. Biểu 3 BCKK/DN: Tên đơn vị báo cáo: BÁO CÁO KIỂM KÊ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP …………………………………………… Có đến 0 giờ 1/7/2011 Thuộc đơn vị quản lý: ………………………………………… Thuộc tỉnh, thành phố: ……………………………………….. Thuộc Bộ, ngành: …………………………………………….. Đơn vị tính: đồng Số Nguồn vốn Theo sổ kế toán Thực tế kiểm Chênh lệch Mã Ghi chú số TT kê Thừa Thiếu
  2. A B C 1 2 3= 2-1 4 = 2-1 5 NỢ PHẢI TRẢ A 1 Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn 1 Nợ dài hạn đến hạn trả 2 Phải trả cho người bán 3 Người mua trả tiền trước 4 Thuế và các khoản phải nộp NN 5 Phải trả công nhân viên 6
  3. Phải trả các đơn vị nội bộ 7 Các khoản phải trả, phải nộp khác 8 II Nợ dài hạn Vay dài hạn 1 Nợ dài hạn 2 III Nợ khác Chi phí phải trả 1 Tài sản thừa chờ xử lý 2 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 3
  4. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU B I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1 Thặng dư vốn cổ phần 2 Vốn khác của chủ sở hữu 3 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 4 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 5 Quỹ đầu tư phát triển 6 Quỹ dự phòng tài chính 7
  5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 8 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 10 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 11 II Nguồn kinh phí và quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1 Nguồn kinh phí 2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 3 Tổng cộng (A + B)
  6. Ngày tháng năm Kế toán trưởng Tổng giám đốc (Giám đốc) Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản