Mẫu báo cáo rà sóat kê khai hiện trạng sử dụng đất

Chia sẻ: Tran Van Hoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
233
lượt xem
28
download

Mẫu báo cáo rà sóat kê khai hiện trạng sử dụng đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo rà sóat kê khai hiện trạng sử dụng đất

  1. Thaønh phoá : Hoà Chí Minh Huyeän/Quaän : ……………… Xaõ/Phöôøng/Thò traán ……….. BAÙO CAÙO RAØ SOAÙT KE KHAI HIEÄN TRAÏNG SÖÛ DUÏNG ÑAÁT (Theo luaät ñaát ñai 2003) Soá ñaêng kyù…… I­PHAÀN KE KHAI CUÛA NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG ÑAÁT . 1. Teân toå chöùc: (Chöõ in hoa) ………………………………………………………………………………………………………………….…….. - Ñòa chæ truï sôû: …………………………………………………………………………………………………. - Thaønh laäp theo quyeát ñònh soá: ………………………………………………………………………………… 2. Loaïi toå chöùc: ………………………………………………………………………... 3. Caáp quaûn lyù: ………………………………………………………………………………. 4. Ñòa chæ khu ñaát ñang söû duïng: (soá nhaø, ñöôøng phoá, thoân aáp, laøng baûn) …………………………………………………………………………………………………………….…… 5. Vò trí khu ñaát : Tôø baûn ñoà soá : Thöûa ñaát soá :                            Dieän tích : 6. Muïc ñích söû duïng : 7. Toång ñieän tích ñaát ñang quaûn lyù, söû duïng: ………………………………. m2, töø naêm 19……….. 7.1- Dieän tích ñaát ñaõ ñöôïc nhaø nöôùc giao …….. …………….. m2, töø naêm 19……….. 7.1.1 – Hình thöùc giao : 7.1.1.1- Coù thu tieàn söû duïng ñaát :…………………… 7.1.1.2- Khoâng thu tieàn söû duïng ñaát :……………….. 7.1.2 - Hình thöùc thueâ . 7.1.2.1- Traû tieàn thueâ moät laàn :……………………… 7.1.2.2 - Traû tieàn thueâ haøng naêm …………………… 7.2 - Dieän tích ñaát ñaõ nhaän chuyeån nhöôïng töø ngöôøi khaùc: … …………. m2, töø naêm 19……….. 7.3 – Dieän tích ñaát ñang söû duïng ñuùng muïc ñích giao , thueâ m2, töø naêm 19……….. _______________________________________________________________________________ Soá hieäu: BM-ÑKKTÑ-02 Laàn soaùt xeùt: 00 Ngaøy: 15-9-2005 Trang:1/3
  2. 7.4- Dieän tích ñaát khoâng söû duïng :…………………………… m2 7.5- Dieän tích ñaát söû duïng khoâng ñuùng muïc ñích :…………… m2 7.6- Dieän tích ñaõ lieân doanh, lieân keát vôùi thaønh phaàn m2, töø naêm 19……….. kinh teá khaùc . 7.7- Dieän tích ñaát ñaõ cho toå chöùc, hoä gia ñình, caù nhaân thueâ m2, töø naêm 19……….. hoaëc möôïn söû duïng 7.8- Dieän tích ñaát bò laán , chieám ………………………………………… m2, töø naêm 19……….. 7.9-Dieän tích ñaát ñang chieám duïng …………………………………. m2, töø naêm 19……….. 7.10- Dieän tích ñang coù tranh chaáp :………………………….. m2 7.11- Dieän tích ñaát ñaõ boá trí cho CBCNV:………………………………………….. m2, töø naêm 19………… 8. Giaáy tôø veà nguoàn goác söû duïng: (keøm theo) 8.1- Ñaõ caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát soá:……………………….ngaøy …...thaùng…….naêm …….... 8.2- Caùc giaáy tôø khaùc: …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. 9. Hieän traïng taøi saûn gaén lieàn vôùi ñaát:   - Coâng trình xaây döïng ( Kho, xöôûng, VP, baõi): Soá löôïng …Nhaø, xöôûng. - Dieän tích xaây döïng: ……..m2. - Caây röøng, caây laâu naêm: a/ Loaïi caây b/Dieän tích coù caây…m2 . 10. Ñeà nghò cuûa chuû söû duïng ñaát:  10.1- Dieän tích ñaát xin ñöôïc tieáp tuïc söû duïng: …………………………………………………………………… 10.2- Ñeà nghò khaùc (neáu coù): ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………. Cam keát hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõng noäi dung keâ khai treân ñaây. Tôø khai naøy ñöôïc laäp thaønh 2 baûn : 1 baûn noäp taïi UÛy ban nhaân daân Xaõ/Phöôøng/Thò traán, 1 baûn toå chöùc söû duïng ñaát giöõ. _______________________________________________________________________________ Soá hieäu: BM-ÑKKTÑ-02 Laàn soaùt xeùt: 00 Ngaøy: 15-9-2005 Trang:1/3
  3. Ngaøy…….… thaùng…….…naêm……..… THUÛ TRÖÔÛNG     (Kyù teân vaø  ñoùng daáu) Xaùc nhaän cuûa cô quan caáp treân tröïc tieáp quaûn lyù : ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy………..thaùng…………naêm………….. THUÛ TRÖÔÛNG II­ XAÙC NHAÄN CUÛA UBND XAÕ/ PHÖÔØNG / THÒ TRAÁN : - Tình traïng söû duïng ñaát: Cho thueâ Boû troáng Saûn xuaát kinh doanh   YÙ kieán phöôøng Ngaøy…………thaùng……….naêm………. TM.UÛy ban nhaân daân CHUÛ TÒCH (Kyù teân vaø ñoùng   daáu) III – THAÅM ÑÒNH CUÛA PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑO THÒ QUAÄN – HUYEÄN : ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy……. thaùng ………..naêm Ngaøy …….thaùng ……naêm…… Ngöôøi thaåm tra hoà sô Tröôûng phoøng Quaûn lyù ñoâ thò IV – YÙ KIEÁN CUÛA SÔÛ TAØI NGUYEÂN VAØ MOÂI TRÖÔØNG : _______________________________________________________________________________ Soá hieäu: BM-ÑKKTÑ-02 Laàn soaùt xeùt: 00 Ngaøy: 15-9-2005 Trang:1/3
  4. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy……. thaùng……..naêm Ngaøy …… thaùng……..naêm…….. Caùn boä thuï lyù Thuû tröôûng cô quan _______________________________________________________________________________ Soá hieäu: BM-ÑKKTÑ-02 Laàn soaùt xeùt: 00 Ngaøy: 15-9-2005 Trang:1/3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản