Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
439
lượt xem
103
download

Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

 1. Bé KÕ HO¹CH Vμ §ÇU T¦ CéNG HOμ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 419 /2008/Q§-BKH Hμ Néi, ngμy 07 th¸ng 4 n¨m 2008 QUYÕT §ÞNH Ban hμnh MÉu B¸o c¸o thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu Bé TR¦ëNG Bé KÕ HO¹CH Vμ §ÇU T¦ C¨n cø LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngμy 29 th¸ng 11 n¨m 2005; C¨n cø §iÒu 59 vμ kho¶n 4 §iÒu 63 cña NghÞ ®Þnh sè 111/2006/N§-CP ngμy 29 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc h−íng dÉn thi hμnh LuËt §Êu thÇu vμ ®Êu thÇu x©y dùng theo LuËt X©y dùng; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 61/2003/N§-CP ngμy 6 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Bé KÕ ho¹ch vμ §Çu t−; Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Qu¶n lý §Êu thÇu, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nμy MÉu B¸o c¸o thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu . §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc thi hμnh sau 15 ngμy kÓ tõ ngμy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung −¬ng, ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp vμ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy./. Bé TR¦ëNG N¬i nhËn: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; - VP BC§TW vÒ phßng, chèng tham nhòng; - H§ND, UBND c¸c tØnh, thμnh phè thuéc Trung u¬ng; (§· ký) - V¨n phßng Trung −¬ng vμ c¸c Ban cña §¶ng; - V¨n phßng Chñ tÞch n−íc; - Héi ®ång D©n téc vμ c¸c ñy ban Quèc héi; - V¨n phßng Quèc héi; Vâ Hång Phóc - V¨n phßng ChÝnh phñ; - Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao; - ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao; - KiÓm to¸n Nhμ n−íc; - C¬ quan Trung −¬ng cña c¸c ®oμn thÓ; - Website ChÝnh phñ; C«ng b¸o; Nguồn: http://giaxaydung.vn
 2. 1 - C¸c Së KH&§T c¸c tØnh, thμnh phè trùc thuéc TW; - C¸c ®¬n vÞ thuéc Bé KH&§T; - Côc KiÓm tra v¨n b¶n-Bé T− ph¸p; - L−u: VT, Vô QL§T (§.Q. ).
 3. 2 MÉu B¸o c¸o ThÈm ®Þnh kÕt qu¶ §Êu thÇu (Ban hμnh kÌm QuyÕt ®Þnh sè: /2008/Q§-BKH ngμy th¸ng n¨m 2008 cña Bé tr−ëng Bé KÕ ho¹ch vμ §Çu t−) __________________________________________________ MÉu b¸o c¸o thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu nμy ¸p dông cho viÖc lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña c¬ quan, tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu (gäi t¾t lμ c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh) vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®èi víi gãi thÇu dÞch vô t− vÊn, mua s¾m hμng hãa, x©y l¾p cña c¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt §Êu thÇu khi thùc hiÖn h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i, ®Êu thÇu h¹n chÕ trong n−íc vμ quèc tÕ. §èi víi c¸c h×nh thøc lùa chän nhμ thÇu kh¸c, c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh cã thÓ söa ®æi, bæ sung mét sè néi dung cña MÉu nμy ®Ó ¸p dông cho phï hîp. ViÖc thÈm ®Þnh kh«ng ph¶i lμ ®¸nh gi¸ l¹i hå s¬ dù thÇu. Khi tiÕn hμnh thÈm ®Þnh, c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh cÇn c¨n cø vμo c¸c tμi liÖu do chñ ®Çu t−, bªn mêi thÇu cung cÊp, b¸o c¸o ®¸nh gi¸ cña tæ chuyªn gia ®Êu thÇu hoÆc tæ chøc, ®¬n vÞ trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu (t− vÊn ®Êu thÇu, tæ chøc ®Êu thÇu chuyªn nghiÖp,...), ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña tõng thμnh viªn trùc tiÕp tham gia ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu vμ c¸c tμi liÖu liªn quan nh»m ®¶m b¶o tÝnh trung thùc, kh¸ch quan trong viÖc thÈm ®Þnh vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu. Trong MÉu nμy, nh÷ng ch÷ in nghiªng lμ néi dung mang tÝnh gîi ý, h−íng dÉn vÒ c¸ch tr×nh bμy vμ néi dung cña b¸o c¸o thÈm ®Þnh sÏ ®−îc ng−êi sö dông cô thÓ hãa theo tõng gãi thÇu cô thÓ. MÉu b¸o c¸o thÈm ®Þnh nμy bao gåm c¸c néi dung sau: I. Kh¸i qu¸t vÒ dù ¸n vμ gãi thÇu II. Tãm t¾t qu¸ tr×nh ®Êu thÇu vμ ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t− vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu III. Tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh IV. NhËn xÐt vμ kiÕn nghÞ Phô lôc Trong qu¸ tr×nh ¸p dông MÉu nμy, nÕu cã v−íng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung −¬ng, ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp vμ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan göi ý kiÕn vÒ Bé KÕ ho¹ch vμ §Çu t− ®Ó kÞp thêi xem xÐt, chØnh lý.
 4. 3 [Tªn c¬ quan/tæ chøc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam thÈm ®Þnh] §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _____________________________________ _____________________________ Sè: / .. .., ngμy . th¸ng . n¨m . B¸o c¸o thÈm ®Þnh (VÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu gãi thÇu [®iÒn tªn gãi thÇu]) KÝnh göi: [§iÒn tªn ng−êi cã thÈm quyÒn hoÆc ng−êi ®−îc ñy quyÒn phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu] C¨n cø v¨n b¶n tr×nh duyÖt sè [®iÒn sè hiÖu v¨n b¶n tr×nh duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu] ngμy [®iÒn ngμy th¸ng n¨m v¨n b¶n tr×nh duyÖt] cña [®iÒn tªn chñ ®Çu t−] vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu gãi thÇu [®iÒn tªn gãi thÇu] thuéc dù ¸n [®iÒn tªn dù ¸n]; C¨n cø cuéc häp thÈm ®Þnh (nÕu cã) ngμy [®iÒn ngμy th¸ng n¨m häp thÈm ®Þnh] vμ v¨n b¶n gi¶i tr×nh (nÕu cã) cña [®iÒn tªn chñ ®Çu t−]; [§iÒn tªn c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh] ®· tiÕn hμnh thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu gãi thÇu nªu trªn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu tõ ngμy .... th¸ng .... n¨m ..... ®Õn ngμy .... th¸ng .... n¨m .... [§iÒn tªn c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh] b¸o c¸o [®iÒn tªn ng−êi cã thÈm quyÒn hoÆc ng−êi ®−îc ñy quyÒn] vÒ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu gãi thÇu nªu trªn nh− sau: I. Kh¸i qu¸t vÒ dù ¸n vμ gãi thÇu PhÇn nμy nªu c¸c v¨n b¶n lμ c¬ së ph¸p lý ®Ó tæ chøc thùc hiÖn viÖc ®Êu thÇu nh− v¨n b¶n phª duyÖt dù ¸n, v¨n b¶n phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu/kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®iÒu chØnh, v¨n b¶n phª duyÖt thiÕt kÕ, dù to¸n (®èi víi gãi thÇu x©y l¾p),... Ngoμi ra, phÇn nμy cÇn nªu kh¸i qu¸t vÒ néi dung chÝnh cña dù ¸n, gãi thÇu bao gåm c¸c néi dung ®· ®−îc phª duyÖt trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu vÒ gãi thÇu nμy nh− tªn gãi thÇu, gi¸ gãi thÇu, h×nh thøc ®Êu thÇu, ph−¬ng thøc ®Êu thÇu, h×nh thøc hîp ®ång... vμ ph¹m vi c«ng viÖc cña gãi thÇu. II. Tãm t¾t qu¸ tr×nh §Êu thÇu vμ ®Ò nghÞ cña Chñ ®Çu t− vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu 1. Tãm t¾t qu¸ tr×nh ®Êu thÇu
 5. 4 PhÇn nμy tãm t¾t qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn viÖc ®Êu thÇu theo tr×nh tù c¸c b−íc tõ chuÈn bÞ ®Êu thÇu, tæ chøc ®Êu thÇu vμ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu. Trong ®ã cÇn nªu ®−îc quy tr×nh vμ thêi gian liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc ®Êu thÇu nh− thêi gian ®¨ng t¶i th«ng tin trong ®Êu thÇu, ph¸t hμnh hå s¬ mêi s¬ tuyÓn, hå s¬ mêi quan t©m, hå s¬ mêi thÇu, thêi gian chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu, thêi ®iÓm ®ãng thÇu, thêi ®iÓm më thÇu, thêi gian ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, danh s¸ch nhμ thÇu tham gia ®Êu thÇu, héi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu... §èi víi qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu cÇn ph¶i tãm t¾t kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ trong tõng b−íc. Tr−êng hîp lμ gãi thÇu mua s¾m hμng hãa hoÆc x©y l¾p cÇn tãm t¾t kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ s¬ bé, ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt, ®¸nh gi¸ vÒ mÆt tμi chÝnh, x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ cña c¸c nhμ thÇu vμ kÕt qu¶ xÕp h¹ng nhμ thÇu. Tr−êng hîp lμ gãi thÇu t− vÊn kh«ng yªu cÇu kü thuËt cao cÇn tãm t¾t kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ s¬ bé, ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt, ®iÓm tæng hîp, kÕt qu¶ xÕp h¹ng nhμ thÇu vμ kÕt qu¶ ®μm ph¸n hîp ®ång. Tr−êng hîp lμ gãi thÇu t− vÊn cã yªu cÇu kü thuËt cao cÇn tãm t¾t kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ s¬ bé, ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt, kÕt qu¶ xÕp h¹ng nhμ thÇu vÒ mÆt kü thuËt vμ kÕt qu¶ ®μm ph¸n hîp ®ång. §èi víi tr−êng hîp cã t×nh huèng x¶y ra trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu th× ph¶i nªu râ t¹i phÇn nμy vμ nªu c¸ch thøc vμ kÕt qu¶ gi¶i quyÕt. 2. Tãm t¾t ®Ò nghÞ kÕt qu¶ ®Êu thÇu cña [®iÒn tªn chñ ®Çu t−] PhÇn nμy nªu tãm t¾t vÒ ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t− vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu t¹i v¨n b¶n tr×nh duyÖt vμ ý kiÕn cña c¸c c¬ quan liªn quan (nÕu cã). III. Tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh 1. VÒ c¨n cø ph¸p lý ®Ó tæ chøc ®Êu thÇu a) Tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm tra vÒ c¨n cø ph¸p lý KÕt qu¶ kiÓm tra cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh vÒ c¨n cø ph¸p lý cña viÖc tæ chøc ®Êu thÇu ®−îc tæng hîp theo B¶ng sè 1 d−íi ®©y: B¶ng sè 1 KÕt qu¶ kiÓm tra cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh TT Néi dung kiÓm tra Kh«ng tu©n Tu©n thñ thñ(*) (1) (2) (3) 1 V¨n b¶n phª duyÖt dù ¸n hoÆc dù to¸n (®èi víi mua s¾m th−êng xuyªn) 2 V¨n b¶n phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu
 6. 5 thÇu/kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®iÒu chØnh 3 V¨n b¶n phª duyÖt hå s¬ mêi s¬ tuyÓn, kÕt qu¶ s¬ tuyÓn (nÕu cã) 4 V¨n b¶n phª duyÖt hå s¬ mêi quan t©m, danh s¸ch nhμ thÇu mêi tham gia ®Êu thÇu (nÕu cã) 5 V¨n b¶n phª duyÖt danh s¸ch nhμ thÇu tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ (nÕu cã) 6 V¨n b¶n phª duyÖt hå s¬ mêi thÇu 7 Tμi liÖu vÒ thiÕt kÕ kÌm theo dù to¸n ®−îc duyÖt (®èi víi gãi thÇu x©y l¾p) 8 V¨n b¶n thμnh lËp tæ chuyªn gia ®Êu thÇu hoÆc v¨n b¶n hîp ®ång thuª tæ chøc, ®¬n vÞ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu (**) 9 V¨n b¶n phª duyÖt danh s¸ch nhμ thÇu ®¹t yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt 10 V¨n b¶n phª duyÖt danh s¸ch xÕp h¹ng nhμ thÇu 11 C¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh¸c cã liªn quan bao gåm c¶ c¸c v¨n b¶n vÒ xö lý t×nh huèng trong ®Êu thÇu Ghi chó: - (*) : Kh«ng tu©n thñ ®−îc hiÓu lμ mét trong c¸c v¨n b¶n nªu t¹i cét (1) kh«ng cã hoÆc cã v¨n b¶n nh−ng tu©n thñ kh«ng ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hμnh mμ kÕt qu¶ cña viÖc kh«ng tu©n thñ ®ã ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi qu¸ tr×nh ®Êu thÇu, kÕt qu¶ ®Êu thÇu. - (**) : §èi víi néi dung nμy c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh ph¶i kiÓm tra c¶ sù tu©n thñ hay kh«ng tu©n thñ quy ®Þnh vÒ chøng chØ ®μo t¹o, båi d−ìng nghiÖp vô vÒ ®Êu thÇu cña c¸c thμnh viªn trùc tiÕp tham gia ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu. - Cét (2) ®¸nh dÊu "X" vμo c¸c « t−¬ng øng ®èi víi tõng néi dung nªu t¹i cét (1) nÕu kÕt qu¶ kiÓm tra vÒ néi dung ®ã lμ tu©n thñ. - Cét (3) ®¸nh dÊu X vμo c¸c « t−¬ng øng ®èi víi tõng néi dung nªu t¹i cét (1) nÕu kÕt qu¶ kiÓm tra vÒ néi dung ®ã lμ kh«ng tu©n thñ. §èi víi tr−êng hîp nμy ph¶i nªu râ lý do kh«ng tu©n thñ ®iÒu, kho¶n, ®iÓm nμo theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu t¹i phÇn b d−íi ®©y.
 7. 6 b) §¸nh gi¸ cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh vÒ c¬ së ph¸p lý C¨n cø c¸c tμi liÖu chñ ®Çu t− tr×nh, kÕt qu¶ kiÓm tra ®−îc tæng hîp t¹i B¶ng sè 1, c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh ®−a ra ý kiÕn nhËn xÐt vÒ c¬ së ph¸p lý ®Ó tæ chøc ®Êu thÇu vμ nh÷ng l−u ý cÇn thiÕt. 2. VÒ qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn C¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh nhËn xÐt vÒ qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn theo c¸c néi dung d−íi ®©y: 2.1 VÒ thêi gian trong ®Êu thÇu a) Tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm tra vÒ thêi gian trong ®Êu thÇu KÕt qu¶ kiÓm tra cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh vÒ thêi gian trong ®Êu thÇu ®−îc tæng hîp t¹i B¶ng sè 2 d−íi ®©y: B¶ng sè 2 KÕt qu¶ kiÓm tra cña c¬ Thêi gian thùc tÕ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh TT Néi dung kiÓm tra thùc hiÖn Tu©n thñ Kh«ng tu©n thñ (1) (2) (3) (4) 1 S¬ tuyÓn (nÕu cã) 2 Mêi nép hå s¬ quan t©m (®èi víi gãi thÇu t− vÊn, nÕu cã) 3 Th«ng b¸o mêi thÇu 4 Ph¸t hμnh hå s¬ mêi thÇu 5 Thêi ®iÓm ®ãng thÇu, më thÇu 6 ChuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu 7 §¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu Ghi chó: - Cét (2) ®iÒn kho¶ng thêi gian thùc tÕ thùc hiÖn c¸c néi dung t−¬ng øng nªu t¹i cét (1) bao gåm tæng sè ngμy, tõ thêi thêi ®iÓm b¾t ®Çu ®Õn thêi ®iÓm kÕt thóc hoÆc thêi ®iÓm thùc hiÖn néi dung t−¬ng øng. - Cét (3) ®¸nh dÊu "X" vμo c¸c « t−¬ng øng ®èi víi tõng néi dung nªu t¹i cét (1) nÕu kÕt qu¶ kiÓm tra vÒ néi dung ®ã lμ tu©n thñ quy ®Þnh vÒ thêi gian trong ®Êu thÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu.
 8. 7 - Cét (4) ®¸nh dÊu X vμo c¸c « t−¬ng øng ®èi víi tõng néi dung nªu t¹i cét (1) nÕu kÕt qu¶ kiÓm tra vÒ néi dung ®ã ®−îc ®¸nh gi¸ lμ kh«ng tu©n thñ quy ®Þnh vÒ thêi gian trong ®Êu thÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu. §èi víi tr−êng hîp nμy ph¶i nªu râ lý do kh«ng tu©n thñ ®iÒu, kho¶n, ®iÓm nμo theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu t¹i phÇn b d−íi ®©y. b) §¸nh gi¸ cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh vÒ thêi gian trong ®Êu thÇu C¨n cø c¸c tμi liÖu chñ ®Çu t− tr×nh, kÕt qu¶ kiÓm tra ®−îc tæng hîp t¹i B¶ng sè 2, c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh ®−a ra ý kiÕn nhËn xÐt vÒ thêi gian trong ®Êu thÇu vμ nh÷ng l−u ý cÇn thiÕt. 2.2 VÒ ®¨ng t¶i th«ng tin trong ®Êu thÇu a) Tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm tra vÒ ®¨ng t¶i th«ng tin trong ®Êu thÇu KÕt qu¶ kiÓm tra cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh vÒ ®¨ng t¶i th«ng tin trong ®Êu thÇu ®−îc tæng hîp t¹i B¶ng sè 3 d−íi ®©y: B¶ng sè 3 Trªn ph−¬ng KÕt qu¶ kiÓm tra Trªn B¸o §Êu thÇu tiÖn th«ng cña c¬ quan/tæ TT Néi dung kiÓm tra tin ®¹i chóng chøc thÈm ®Þnh Sè b¸o Thêi gian kh¸c (nÕu Tu©n Kh«ng ph¸t hμnh cã) thñ tu©n thñ (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 KÕ ho¹ch ®Êu thÇu 2 Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn (nÕu cã) 3 KÕt qu¶ s¬ tuyÓn (nÕu cã) 4 Th«ng b¸o mêi nép hå s¬ quan t©m (®èi víi gãi thÇu t− vÊn, nÕu cã) 5 Danh s¸ch nhμ thÇu ®−îc mêi tham gia ®Êu thÇu (*) 6 Th«ng b¸o mêi thÇu Ghi chó:
 9. 8 - (*): Danh s¸ch nhμ thÇu ®−îc mêi tham gia ®Êu thÇu lμ danh s¸ch nhμ thÇu tróng s¬ tuyÓn, danh s¸ch nhμ thÇu tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ, danh s¸ch nhμ thÇu ®¸p øng hå s¬ mêi quan t©m. - Cét (2) ®iÒn sè b¸o ®¨ng t¶i t−¬ng øng cña tõng néi dung nªu t¹i cét (1) trªn B¸o §Êu thÇu. - Cét (3) ®iÒn thêi gian ph¸t hμnh sè b¸o t−¬ng øng t¹i cét (2) ®èi víi tõng néi dung nªu t¹i cét (1) trªn B¸o §Êu thÇu. - Cét (4) ®iÒn tªn ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c vμ ngμy ®¨ng t¶i ®èi víi tõng néi dung t−¬ng øng nªu t¹i cét (1) (nÕu cã). - Cét (5) ®¸nh dÊu "X" vμo c¸c « t−¬ng øng ®èi víi tõng néi dung nªu t¹i cét (1) nÕu kÕt qu¶ kiÓm tra vÒ néi dung ®ã lμ tu©n thñ quy ®Þnh vÒ viÖc ®¨ng t¶i th«ng tin trong ®Êu thÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu. - Cét (6) ®¸nh dÊu X vμo c¸c « t−¬ng øng ®èi víi tõng néi dung nªu t¹i cét (1) nÕu kÕt qu¶ kiÓm tra vÒ néi dung ®ã ®−îc ®¸nh gi¸ lμ kh«ng tu©n thñ quy ®Þnh vÒ ®¨ng t¶i th«ng tin trong ®Êu thÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu. §èi víi tr−êng hîp nμy ph¶i nªu râ lý do kh«ng tu©n thñ ®iÒu, kho¶n, ®iÓm nμo theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu t¹i phÇn b d−íi ®©y. b) §¸nh gi¸ cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh vÒ ®¨ng t¶i th«ng tin trong ®Êu thÇu C¨n cø c¸c tμi liÖu chñ ®Çu t− tr×nh, kÕt qu¶ kiÓm tra ®−îc tæng hîp t¹i B¶ng sè 3, c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh ®−a ra ý kiÕn nhËn xÐt vÒ ®¨ng t¶i th«ng tin trong ®Êu thÇu vμ nh÷ng l−u ý cÇn thiÕt. 2.3 VÒ néi dung ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu a) Tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm tra vÒ néi dung ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu KÕt qu¶ kiÓm tra cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh vÒ néi dung ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®−îc tæng hîp t¹i B¶ng sè 4.A (®èi víi gãi thÇu mua s¾m hμng hãa, x©y l¾p) hoÆc B¶ng sè 4.B (®èi víi gãi thÇu t− vÊn kh«ng yªu cÇu kü thuËt cao) hoÆc B¶ng sè 4.C (®èi víi gãi thÇu t− vÊn cã yªu cÇu kü thuËt cao) d−íi ®©y: * §èi víi gãi thÇu mua s¾m hμng hãa, x©y l¾p B¶ng sè 4.A KÕt qu¶ kiÓm tra cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh TT Néi dung kiÓm tra Kh«ng tu©n Tu©n thñ thñ (1) (2) (3) 1 TÝnh hîp lÖ cña hå s¬ dù thÇu vμ ®¸p øng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt
 10. 9 2 §¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vμ kinh nghiÖm 3 §¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt 4 X¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ * §èi víi gãi thÇu t− vÊn kh«ng yªu cÇu kü thuËt cao B¶ng sè 4.B KÕt qu¶ kiÓm tra cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh TT Néi dung kiÓm tra Kh«ng tu©n Tu©n thñ thñ (1) (2) (3) 1 TÝnh hîp lÖ cña hå s¬ dù thÇu vμ ®¸p øng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt 2 §¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt 3 §¸nh gi¸ vÒ mÆt tμi chÝnh 4 §¸nh gi¸ tæng hîp vμ ®μm ph¸n hîp ®ång * §èi víi gãi thÇu t− vÊn cã yªu cÇu kü thuËt cao B¶ng sè 4.C KÕt qu¶ kiÓm tra cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh TT Néi dung kiÓm tra Kh«ng tu©n Tu©n thñ thñ (1) (2) (3) 1 TÝnh hîp lÖ cña hå s¬ dù thÇu vμ ®¸p øng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt 2 §¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt 3 §¸nh gi¸ vÒ mÆt tμi chÝnh ®èi víi nhμ thÇu cã ®iÓm kü thuËt cao nhÊt vμ ®μm ph¸n hîp ®ång H−íng dÉn chung vÒ c¸ch ®iÒn t¹i B¶ng 4.A, 4.B vμ 4.C: - Cét (2) ®¸nh dÊu "X" vμo c¸c « t−¬ng øng ®èi víi tõng néi dung nªu t¹i cét (1) nÕu kÕt qu¶ kiÓm tra viÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®èi víi tõng néi dung t−¬ng øng cña tæ chuyªn gia ®Êu thÇu/ tæ chøc ®¬n vÞ trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu lμ tu©n thñ yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu vμ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®−îc duyÖt.
 11. 10 - Cét (3) ®¸nh dÊu X vμo c¸c « t−¬ng øng ®èi víi tõng néi dung nªu t¹i cét (1) nÕu kÕt qu¶ kiÓm tra viÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®èi víi tõng néi dung t−¬ng øng cña tæ chuyªn gia ®Êu thÇu/ tæ chøc ®¬n vÞ trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu lμ kh«ng tu©n thñ yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu, tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®−îc duyÖt. §èi víi tr−êng hîp nμy ph¶i nªu râ lý do kh«ng tu©n thñ ®iÒu, kho¶n, ®iÓm nμo theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu, yªu cÇu, tiªu chuÈn nμo nªu trong hå s¬ mêi thÇu t¹i phÇn b d−íi ®©y. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt (ch¼ng h¹n nh− néi dung ®¸nh gi¸ vÒ mÆt tμi chÝnh hay ®¸nh gi¸ vÒ qu¸ tr×nh ®μm ph¸n hîp ®ång ®èi víi gãi thÇu dÞch vô t− vÊn), c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh cã thÓ t¸ch thμnh mét sè b¶ng riªng ®Ó kiÓm tra, xem xÐt vÒ c¸c chi phÝ dù thÇu vμ c¸c néi dung cÇn thiÕt kh¸c. b) §¸nh gi¸ cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh vÒ néi dung ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu C¨n cø c¸c tμi liÖu chñ ®Çu t− tr×nh, kÕt qu¶ kiÓm tra ®−îc tæng hîp t¹i B¶ng sè 4.A (®èi víi gãi thÇu mua s¾m hμng hãa, x©y l¾p) hoÆc B¶ng sè 4.B (®èi víi gãi thÇu t− vÊn kh«ng yªu cÇu kü thuËt cao) hoÆc B¶ng sè 4.C (®èi víi gãi thÇu t− vÊn cã yªu cÇu kü thuËt cao), c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh ®−a ra ý kiÕn vÒ néi dung ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu vμ nh÷ng l−u ý cÇn thiÕt. VÒ ý kiÕn kh¸c nhau (nÕu cã) gi÷a c¸c thμnh viªn tæ chuyªn gia ®Êu thÇu, gi÷a tæ chøc/®¬n vÞ trùc tiÕp ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu víi bªn mêi thÇu ®èi víi néi dung ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu a) Tæng hîp c¸c ý kiÕn kh¸c nhau vÒ néi dung ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu KÕt qu¶ kiÓm tra cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh vÒ c¸c ý kiÕn kh¸c nhau ®−îc tæng hîp t¹i B¶ng sè 5 d−íi ®©y: B¶ng sè 5 ý kiÕn cña tæ ý kiÕn b¶o l−u Néi dung ®¸nh gi¸ chuyªn gia ®Êu ý kiÕn cña bªn cña thμnh viªn TT cã ý kiÕn kh¸c thÇu/®¬n vÞ trùc mêi thÇu, chñ trùc tiÕp ®¸nh gi¸ nhau tiÕp ®¸nh gi¸ hå s¬ ®Çu t− hå s¬ dù thÇu dù thÇu (1) (2) (3) (4) 1 2 3 ... n Ghi chó:
 12. 11 - Cét (1) ®iÒn tãm t¾t néi dung ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu mμ cßn cã nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau. - Cét (2) ®iÒn ý kiÕn b¶o l−u cña thμnh viªn trùc tiÕp ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®èi víi néi dung t−¬ng øng nªu t¹i cét (1) - Cét (3) ®iÒn ý kiÕn cña tæ chuyªn gia ®Êu thÇu/®¬n vÞ trùc tiÕp ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®èi víi néi dung t−¬ng øng nªu t¹i cét (1). - Cét (4) ®iÒn ý kiÕn gi¶i quyÕt cña bªn mêi thÇu, chñ ®Çu t− ®èi víi néi dung t−¬ng øng nªu t¹i cét (1). b) §¸nh gi¸ cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh vÒ néi dung ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu cã ý kiÕn kh¸c nhau C¨n cø c¸c ý kiÕn cña c¸c bªn cã liªn quan vÒ néi dung ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®−îc tæng hîp t¹i B¶ng sè 5, c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh ®−a ra ý kiÕn nhËn xÐt vÒ c¸c ý kiÕn kh¸c nhau vÒ néi dung ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu nªu trªn vμ nh÷ng l−u ý cÇn thiÕt. 2.4 VÒ c¸c néi dung kh¸c (nÕu cã) C¨n cø tμi liÖu chñ ®Çu t− tr×nh, c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh kiÓm tra vμ cã ý kiÕn vÒ c¸c néi dung kh¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn mμ ch−a ®−îc nªu t¹i c¸c phÇn trªn, ch¼ng h¹n nh− kiÕn nghÞ cña nhμ thÇu vμ viÖc xö lý kiÕn nghÞ cña bªn mêi thÇu, chñ ®Çu t− vμ nh÷ng néi dung kh¸c. 3. VÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu do [®iÒn tªn chñ ®Çu t−] ®Ò nghÞ ý kiÕn cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu do chñ ®Çu t− ®Ò nghÞ ®−îc tæng hîp t¹i B¶ng sè 6 d−íi ®©y: B¶ng sè 6 ý kiÕn cña c¬ quan/tæ §Ò nghÞ cña chøc thÈm ®Þnh TT Néi dung chñ ®Çu t− Kh«ng Thèng nhÊt thèng nhÊt (1) (2) (3) (4) 1 Nhμ thÇu ®−îc ®Ò nghÞ tróng thÇu 2 Gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu 3 H×nh thøc hîp ®ång 4 Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång 5 C¸c néi dung kh¸c
 13. 12 Ghi chó: - Cét (2) ®iÒn ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t− vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu theo c¸c néi dung t−¬ng øng nªu t¹i cét (1). - Cét (3) ®¸nh dÊu "X" vμo c¸c « t−¬ng øng ®èi víi tõng néi dung nªu t¹i cét (1) nÕu ý kiÕn cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh thèng nhÊt víi ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t−. - Cét (4) ®¸nh dÊu "X" vμo c¸c « t−¬ng øng ®èi víi tõng néi dung nªu t¹i cét (1) nÕu ý kiÕn cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh kh«ng thèng nhÊt víi ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t−. - Khi ®¸nh dÊu "X" vμo cét (3) hay (4) ®Òu ph¶i nªu lý do cña viÖc thèng nhÊt hay kh«ng thèng nhÊt nμy ngay d−íi B¶ng sè 6. IV. NhËn xÐt vμ KiÕn nghÞ 1. NhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu Trªn c¬ së c¸c nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu theo tõng néi dung nªu trªn, c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh ®−a ra nhËn xÐt chung vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu. Trong phÇn nμy cÇn ®−a ra ý kiÕn thèng nhÊt hay kh«ng thèng nhÊt ®èi víi ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t− vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu. Tr−êng hîp kh«ng thèng nhÊt ph¶i ®−a ra lý do cô thÓ. 2. KiÕn nghÞ * Tr−êng hîp cã nhμ thÇu tróng thÇu c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh kiÕn nghÞ ng−êi cã thÈm quyÒn hoÆc ng−êi ®−îc ñy quyÒn phª duyÖt theo néi dung d−íi ®©y: Trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t− vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu vμ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, ph©n tÝch ë c¸c phÇn trªn, [®iÒn tªn c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh] kiÕn nghÞ [ ®iÒn tªn ng−êi cã thÈm quyÒn hoÆc ng−êi ®−îc ñy quyÒn] phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu gãi thÇu [®iÒn tªn gãi thÇu] thuéc dù ¸n [®iÒn tªn dù ¸n] theo c¸c néi dung sau: 1) Tªn nhμ thÇu ®−îc ®Ò nghÞ tróng thÇu (kÓ c¶ tªn nhμ thÇu phô nÕu cÇn thiÕt). Tr−êng hîp lμ nhμ thÇu liªn danh ph¶i nªu tªn tÊt c¶ c¸c thμnh viªn trong liªn danh; 2) Gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu (ghi râ c¬ cÊu lo¹i tiÒn, cã bao gåm thuÕ hay kh«ng, dù phßng...); 3) H×nh thøc hîp ®ång; 4) Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång; 5) Nh÷ng néi dung cÇn l−u ý (nÕu cã). * Tr−êng hîp c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh kh«ng thèng nhÊt víi ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t− hoÆc ch−a cã ®ñ c¬ së kÕt luËn vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu th× cÇn ®Ò
 14. 13 xuÊt biÖn ph¸p gi¶i quyÕt t¹i phÇn nμy ®Ó tr×nh ng−êi cã thÈm quyÒn hoÆc ng−êi ®−îc ñy quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. [ng−êi ®øng ®Çu c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh] N¬i nhËn: (Ký, ghi hä tªn, chøc danh vμ ®ãng dÊu) - Nh− trªn; - Chñ ®Çu t−; - Bªn mêi thÇu; - L−u.
 15. 14 Phô lôc Khi tr×nh b¸o c¸o thÈm ®Þnh lªn ng−êi cã thÈm quyÒn hoÆc ng−êi ®−îc ñy quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu, c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh cÇn ®Ýnh kÌm b¶n chôp c¸c tμi liÖu sau ®©y: 1. B¸o c¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu cña chñ ®Çu t−; 2. V¨n b¶n cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh ®Ò nghÞ chñ ®Çu t− bæ sung tμi liÖu, gi¶i tr×nh (nÕu cã); 3. V¨n b¶n gi¶i tr×nh, bæ sung tμi liÖu cña chñ ®Çu t− (nÕu cã); 4. ý kiÕn cña c¸c c¬ quan liªn quan (nÕu cã); 5. Biªn b¶n häp thÈm ®Þnh cña c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh (nÕu cã); 6. ý kiÕn b¶o l−u cña c¸ nh©n thuéc c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh (nÕu cã).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản