intTypePromotion=3

Mẫu báo cáo tình hình quản lý và sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
238
lượt xem
16
download

Mẫu báo cáo tình hình quản lý và sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu báo cáo tình hình quản lý và sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ; Mẫu số: 11/ĐK-GCN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo tình hình quản lý và sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử

  1. Mẫu báo cáo tình hình quản lý và sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ỦY BAN NHÂN DÂN … CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 11/ĐK-GCN SỞ (PHÒNG) TÀI NGUYÊN VÀ MÔI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRƯỜNG BÁO CÁO Tình hình quản lý và sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Kỳ báo cáo quý … năm … (Tính đến ngày … tháng … năm …) Kính gửi: ……………………………………. I - Kết quả nhận phát hành phôi Giấy chứng nhận Tổng số GCN GCN nhận trong kỳ báo cáo Tổng số Số Tên đơn vị nhận đã nhận đến GCN đã Số lượng GCN Số (sêri) thứ tự phát hành GCN trước kỳ báo nhận đến cáo nhận trong kỳ Từ Đến ngày báo cáo 1 2 3 … Cộng II - Tình hình sử dụng phôi Giấy chứng nhận ở địa phương Tình hình sử dụng GCN Tổng số GCN đã Số Tên đơn vị sử dụng GCN nhận đến ngày báo Số lượng đã sử Số lượng chưa sử Số lượng bị hư thứ tự cáo dụng dụng hỏng 1 2 3 … Cộng Nơi nhận: … , ngày … tháng … năm … - Như trên; Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường - Lưu… (Ký tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản