Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh

Chia sẻ: Đặng Công Trường | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
488
lượt xem
63
download

Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh

 1. UBND QUẬN SƠN TRÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /BB-VPHC BIÊN BẢN Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Hôm nay, vào hồi ….. giờ ….. ngày ….tháng …. năm ………., tại …………… …………………………………………………………………………………… Chúng tôi gồm: 1. Ông (bà): …………………………………………; Chức vụ: ………………… 2. Ông (bà): …………………………………………; Chức vụ: ………………… 3. Ông (bà): …………………………………………; Chức vụ: ………………… 4. Ông (bà): …………………………………………; Chức vụ: ………………… 5. Ông (bà): …………………………………………; Chức vụ: ………………… 6. Ông (bà): …………………………………………; Chức vụ: ………………… Với sự chứng kiến của: 1. Ông (bà): ……………………………………………………..………………... Nghề nghiệp: ………………………………………..; Chức vụ: ………………... Địa chỉ: …………………………………………………………………………... CMND số: …………………; Cấp ngày:..…………….; Nơi cấp:... ……….......... Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực ĐKKD đối với: Ông (bà): …...…………………………………………………..………………... Ngành, nghề kinh doanh (lĩnh vực hoạt động): ………………………………….. .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………...
 2. CMND số: …………………; Cấp ngày:..…………….; Nơi cấp:... ……….......... Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số (nếu có): ……………………………... Cấp ngày:..…………….; Nơi cấp:... ………........................................................... Đã có các hành vi vi phạm hành chính như sau: .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… Các hành vi vi phạm này đã vi phạm tại điểm ……... khoản …… Điều …..…. Nghị định số ………./………./NĐ-CP ngày ….tháng … năm ……… của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vự Đăng ký kinh doanh. * Ý kiến trình bày của người (hoặc đại diện tổ chức) vi phạm hành chính: .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………
 3. .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… * Ý kiến trình bày của người làm chứng: .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… 1. Người có thẩm quyền xử phạt đã yêu cầu Ông (bà) đình chỉ ngay hành vi vi phạm. 2. Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm: .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… Chúng tôi tạm giữ những tang vật, phương tiện, vi phạm hành chính và giấy tờ sau để chuyển về ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… để cấp có thẩm quyền giải quyết. Tên tang vật, phương tiện, giấy tờ Số Chủng loại, nhãn hiệu, xuất STT Ghi chú bị tạm giữ lượng xứ, tình trạng. Ngoài những tang vật, phương tiện, giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác. Yêu cầu Ông (bà) vi phạm có mặt tại: ………………………………………….. .……………………………………………………………………………………
 4. lúc ….. giờ …. ngày….. tháng …… năm …….. để giải quyết vụ việc vi phạm. Biên bản được lập thành ………bản có nội dung và giá trị như nhau, và được giao cho người vi phạm 01 bản và 01 bản cho người có thẩm quyền xử phạt hành chính. Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến như sau: .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… Ý kiến bổ sung khác (nếu có): .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… Biên bản này gồm …. trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang. NGƯỜI VI PHẠM NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN (nếu có) NGƯỜI CHỨNG KIẾN (Nếu có - Ký, ghi rõ chức danh,họ, tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
 5. Căn cứ theo mẫu Biên bản số 01, Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ
 6. UBND QUẬN SƠN TRÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /BB-VPHC BIÊN BẢN Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Hôm nay, vào hồi ….. giờ ….. ngày ….tháng …. năm ………., tại …………… …………………………………………………………………………………… Chúng tôi gồm: 1. Ông (bà): …………………………………………; Chức vụ: ………………… 2. Ông (bà): …………………………………………; Chức vụ: ………………… Với sự chứng kiến của: 1. Ông (bà): ……………………………………………………..………………... Địa chỉ: …………………………………………………………………………... 2. Ông (bà): ……………………………………………………..………………... Địa chỉ: …………………………………………………………………………... Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với: Ông (bà): …...…………………………………………………..………………... Địa chỉ: …………………………………………………………………………... Ngành, nghề kinh doanh (lĩnh vực hoạt động): ………………………………….. .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………... CMND số: …………………; Cấp ngày:..…………….; Nơi cấp:... ……….......... Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số (nếu có): ……………………………... Cấp ngày:..…………….; Nơi cấp:... ………...........................................................
 7. Đã có các hành vi vi phạm hành chính sau: 1. Hành vi vi phạm thứ nhất: …………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… Hành vi vi phạm này đã vi phạm tại điểm ……... khoản …… Điều ….. …. Nghị định số ………./………./NĐ-CP ngày ….tháng … năm ……… của Chính phủ ……………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… 2. Hành vi vi phạm thứ hai: .. …………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… Hành vi vi phạm này đã vi phạm tại điểm ……..... khoản …… Điều ……. Nghị định số ………./………./NĐ-CP ngày ….tháng … năm ……… của Chính phủ ……………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… 3. Hành vi vi phạm thứ ba (nếu có):.. …………………………………………….. .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… * Ý kiến trình bày của người (hoặc đại diện tổ chức) vi phạm hành chính: .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………
 8. .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… * Ý kiến trình bày của người chứng kiến: .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… Người lập biên bản đã yêu cầu người (hoặc tổ chức) vi phạm hành chính: 1. Đình chỉ ngay hành vi vi phạm; 2. Có mặt tại: …………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………… đúng ….. giờ …. ngày….. tháng …… năm …….. để giải quyết vụ việc vi phạm. Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm: .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… Biên bản gồm ………… trang, được các bên liên quan đọc kỹ, đồng ý với nội dung, không có s kiến gì khác và cùng ký vào từng trang của Biên bản. Biên bản được lập thành ………….bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, được giao 01 bản cho người vi phạm, 01 bản cho người lập biên bản và 01 bản cho người có thẩm quyền xử phạt hành chính./. NGƯỜI VI PHẠM NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ NGƯỜI CHỨNG KIẾN (Nếu có - Ký, ghi rõ chức danh,họ, tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
 9. UBND QUẬN SƠN TRÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /QĐ-XPHC Sơn Trà, ngày …. tháng…..năm……… QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (Đăng ký kinh doanh) Căn cứ Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn cứ Điều 55 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007; Xét hành vi vi phạm hành chính do ……………………………………….. thực hiện; Tôi: ………………………………………………………………………... Chức vụ:………. …………………………………………………………...
 10. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Xử phạt cảnh cáo đối với: Ông (bà): …...…………………………………………………..………………... Địa chỉ: …………………………………………………………………………... Ngành, nghề kinh doanh (lĩnh vực hoạt động): ………………………………….. .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………... CMND số: …………………; Cấp ngày:..…………….; Nơi cấp:... ……….......... Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số (nếu có): ……………………………... Cấp ngày:..…………….; Nơi cấp:... ………........................................................... Do đã có hành vi vi phạm hành chính: .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm ……khoản …… Điều ……Nghị định số ……/……../NĐ-CP ngày …. tháng ….. năm ……… của Chính phủ ……….. .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… Các biện pháp khác: a)..………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… b)..………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… Điều 2. Ông (bà) có tên nêu tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 11. Ông (bà) có tên trên có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi cho: 1. Ông (bà) nêu tại Điều 1 để chấp hành; 2. Người ra Quyết định; 3. Cơ quan người ra Quyết định; 4. Và (nếu có) Quyết định này gồm ……...trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang./. NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản