Mẫu C3-01/NS Giấy rút vốn đầu tư

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
545
lượt xem
28
download

Mẫu C3-01/NS Giấy rút vốn đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chứng từ thanh toán vốn đầu tư C3-01/NS Giấy rút vốn đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu C3-01/NS Giấy rút vốn đầu tư

  1. Mâu số C3-01/NS ̃ Không ghi vào (TT số 08/TT-BTC ngày 10/01/2013 khu vực này GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ của Bộ Tài chính) Thanh toán  Tạm ứng  Chuyển khoản  Tiền mặt  ́ Sô: .......................... (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Tên dự án:......................................................................................................................................................Mã dự án:....................................... Chủ đầu tư:....................................................................................................................................................Mã ĐVQHNS:................................. Tài khoản:........................................................Tại KBNN:..................................................................................................................................... Mã cấp NS :.............................................Tên CTMT, DA:.................................................................................................................................... ...........................................................................Mã CTMT, DA:...................................Năm NS:..................Số CKC HĐK................................. Số CKC, HĐTH..................Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số: ..........................................................ngày…../……/………….. Chia ra Mã Mã Mã Mã ngành Thanh toán Nội dung chư nguồn Tổng số tiền ND Nộp thuế KT cho ĐV ơng KT NSNN hưởng (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(7)+(8) (7) (8) Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: .................................................................................................................. PHẦN KBNN GHI .............................................................................................................................................................. Trong đó: Mã ĐBHC: .............................. NỘP THUẾ: 1. Nộp thuế: Tên đơn vị (Người nộp thuế):.................................................................................................................... Nợ TK: .................................... Mã số thuế:...............................................Mã NDKT:...........................Mã chương:................................ Có TK: .................................... Nợ TK: .................................... Cơ quan quản lý thu: .............................................................................KBNN hạch toán khoản thu: ..... Có TK: .................................... ..................................................................................................................................................................... Nợ TK: .................................... Số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ) : ............................................................................................................. Có TK: .................................... ..................................................................................................................................................................... Nợ TK: .................................... THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG Có TK: .................................... Đơn vị nhận tiền:...............................................................................................Mã ĐVQHNS:.................. 2. Trả đơn vị hưởng: Địa chỉ: ....................................................................................................................................................... Nợ TK: .................................... Tài khoản: .......................................................Tại KBNN (NH): ............................................................... Có TK: .................................... Hoặc người lĩnh tiền mặt: ......................................................................................................................... Nợ TK: .................................... Có TK: .................................... CMND số: ..................................Cấp ngày:...........................Nơi cấp:..................................................... Nợ TK: .................................... Số tiền thanh toán cho nhà thầu (ghi bằng chữ): .................................................................................... Có TK: .................................... .................................................................................................................................................................... Bộ phận kiểm soátChủ đầu tư (Ban QL dự án) Ngày..................tháng.................năm................ Ngày....... tháng....... năm......... Kiểm soát Phụ trách Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị KBNN A ghi sổ và trả tiền ngày.............. KBNN B, NH B ghi sổ ngày............... Người lĩnh tiền mặt Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi họ tên) 36

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản