Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

21
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ người có công với cách mạng về nhà ở. Mời bạn tham khảo và tải về tại đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở

  1. MÂU Đ ̃ ƠN ĐÊ NGHI HÔ TR ̀ ̣ ̃ Ợ VÊ NHA  ̀ ̀Ở (Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2013/TT­BXD  ngày 01 tháng 7 năm 2013 cuả ̣  Bô Xây dựng về hướng dẫn thực hiên Quy ̣ ết định số 22/2013/QĐ­TTg ngày 26/4/2013  của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ người có công với cách mạng về nhà ở) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­ Tự do­ Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ….........., ngày…... Tháng..…. năm..….… ĐƠN ĐÊ NGHI H̀ ̣ Ỗ TRỢ VÊ NHÀ  ̀ Ở               Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã  (phương, thi trân):……………… ̀ ̣ ́ ̣ Quân (huy ện, thi xa, thanh phô thuôc tinh)……….…  ̣ ̃ ̀ ́ ̣ ̉ Tỉnh (thanh phô):……….………………………… ̀ ́ Tên tôi là:…………………………………………………………. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………… Đại diện cho hộ  gia đinh có nha  ̀ ̀ở  thuôc diên đ ̣ ̣ ược hỗ  trợ  theo Quyết định số  22/2013/QĐ­TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đê nghi U ̀ ̣ ỷ ban nhân dân  xã (hoặc phường, thị trấn)................xac nhân các n ́ ̣ ội dung sau đây: ̣ ̣ 1. Hiên trang nha  ̀ ở  cua gia đinh: ̉ ̀  ghi ro la nha  ̃ ̀ ̀ ở  bi h ̣ ư  hong ca 3 phân (nên ̉ ̉ ̀ ̀  mong, khung­t ́ ương va mai)cân hô tr ̀ ̀ ́ ̀ ̃ ợ xây dựng mơi hoăc nha  ́ ̣ ̀ở chi bi h ̉ ̣ ư hong 2 phân ̉ ̀  (khung­tương va mai)cân hô tr ̀ ̀ ́ ̀ ̃ ợ sửa chữa:………………….. 2. Mẫu nhà ap dung nêu xây d ́ ̣ ́ ựng mơi:……………………………… ́ 3. Đề nghị cung ứng vật liệu để tự xây dựng nhà ở (nếu có nhu cầu):      TT Tên vật liệu xây dựng Đơn vị Khối lượng Ghi chú 1 Xi măng loại…       2 Thép       3 Tấm lợp…..        4 Gỗ       5 …..       4. Đề nghị hỗ trợ kinh phí để tự xây dựng nhà ở:.........................            5. Đề nghị tổ chức, đoàn thể giúp đỡ xây dựng nhà ở:...................        Tôi xin trân trọng cảm ơn ./.   Xac nhân c ́ ̣ ủa UBND xã (phường, thị  Người làm đơn trấn) (ký, ghi rõ họ tên)  Ghi chu:  ́ ̃ ̉ ̉ ́ UBND câp xa phai kiêm tra thực trang nha  ̣ ̀ở đê xac nhân: hiên trang nha  ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ở cua hô gia ̉ ̣   ̣ ư hong ca 3 phân (nên mong, khung­t đinh bi h ̀ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ương va mai) phai pha d ̀ ̀ ́ ̉ ́ ơ đê xây m ̃ ̉ ới hoăc chi bi ̣ ̉ ̣  hư  hong 2 phân (khung­t ̉ ̀ ương va mai) hoăc không thuôc diên đ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ược hô tr ̃ ợ; nêu nha  ́ ̀ ở  thuôc̣  
  2. ̣ ược hô tr diên đ ̃ ợ thi m ̀ ơi xac nhân tiêp cac nôi dung đăng ky cua hô gia đinh tai cac muc 2, 3, 4 ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̣   va 5. ̀
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2