intTypePromotion=3

Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng nhà ở

Chia sẻ: Vũ Hạnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
193
lượt xem
6
download

Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng nhà ở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng nhà ở” dùng để xác nhận tình trạng sử dụng ổn định, tình trạng tranh chấp, tình trạng lấn chiếm, quy hoạch của ngôi nhà đó. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng nhà ở

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  ­ Tự do – Hạnh phúc                             ….…….., ngày…. tháng…. năm….   ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG NHÀ Ở Kính gởi: Ủy ban nhân nhân phường, xã, thị trấn………………….  I. PHẦN KÊ KHAI CÁ NHÂN: ­. Họ và tên:…………………………………………..….……………………………………….…………… ­  ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………………………………… ­ CNND Số………………..Cấp ngày…..tháng….năm……., nơi cấp:…:…………………………………… ­ Địa chỉ nơi đã đăng ký hộ khẩu thường trú: (Nhà số………………………………………đường( khu phố)……………………………………………… Phường (xã, thị trấn ) ……………………….quận (huyện)…………………………………………………) Tỉnh (thành phố)……………………………………………………………………………………………….. ­ Địa chỉ nơi đề nghị đăng ký hộ khẩu thường trú (Nhà số………………………………………đường( khu phố)……………………………………………… Phường (xã, thị trấn ) ……………………….quận (huyện)…………………………………………………) Người đề nghị (Ghi rõ họ, tên và ký tên)  II. PHẦN XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN VỀ NHÀ Ở: 1. Tình trạng sử dụng  ổn định (ghi rõ nhà thuộc sở hữu nhà nước hay sở  hữu cá nhân: nếu sở  hữu Nhà  nước thì đang thuê hay đã mua lại, đã sang nhượng: nếu sở hữu cá nhân thì do ai tạo lập, xây dựng có  
  2. phép   hay   không   phép:   có   thuộc   quy   hoạch   khu   dân   cư   ổn   định   hay   không): ……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….....  2. Tình trạng chấp( ghi rõ và cụ  thể  tình trạng đang trang chấp, đã được cơ  quan nào giải quyết chưa): ……... ………………………………………………………………………………………………………………….. 3. Tình trạng lấn chiếm( ghi rõ và cụ thể đối với trường hợp đang lấn chiếm đất thuộc các cơ quan, đơn  vị   nhà   nước   đang   sử   dụng   và   quản   lý,   đã   được   cơ   quan   có   thẩm   quyền   nào   giải   quyết   chưa): ………………….   …………………………………………………………………………………………………………………. 4. Tình trạng quy hoạch (ghi rõ và cụ thể tình trạng qui hoạch của khu vực có nhà ở, có thông báo thời   hạn   di   dời   của   cơ   quan   có   thẩm   quyền   chưa): ……………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………………………… Chủ tịch UBND phường (xã, thị trấn)………………….                                                                                              (ghi ngày tháng năm, ký tên và đóng dấu)   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản