MẪU GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM (CHARACTER REFERENCE FORM)

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
2.023
lượt xem
117
download

MẪU GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM (CHARACTER REFERENCE FORM)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương ( I have implemented very well the law of state and other local regulations).
Nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty...( Therefore, I wish to be confirnmed my character reference to supplement the application profile in...)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM (CHARACTER REFERENCE FORM)

  1. CÔNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHIA VIÊT NAM ̣ ̣ ̃ ̣ (Socialist Republic of Vietnam) Đôc lâp – Tư do – Hanh phuc ̣ ̣ ̣ ́ (Independence – Freedom – Happiness) (Form No.) BM.08.10 Ngày 15/05/2004 ́ ́ ̣ ̣ ̉ GIÂY XAC NHÂN HANH KIÊM (CHARACTER REFERENCE FORM) Kinh gởi: ́ Công an Phương ( Xã ) (Ward/Commune’s Police) : ............................................... (Respectfully to): ̣ ̣ Quân ( Huyên) (District): ........................................................................................... Tôi đưng tên dươi đây là (My name’s): ....................................................................................................... ̀ ́ Ngay, thang, năm sinh (Date of Birth): ......................................................................................................... Nơi sinh (Place of Birth):.............................................................................................................................. ́ ̣ Quê quan (Native Country): ..................................................Dân tôc (Race): ............................................. Nơi thương trú / Tam trú (Permanent/Temporary Place of Residence): ..................................................... ̣ Số CMND / Hộ chiêu (ID Card No./Passport No.): .................................................................................... ́ ́ ̀ ̣ Câp ngay (Date of Issue): ......................................... Tai (At): ..................................................................... Ban thân tôi châp hanh tôt phap luât cua nhà nươc và cac quy đinh tai đia phương (I have implemented ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ very well the law of state and other local regulations) Nay tôi lam đơn nay xin cac câp có thâm quyên xac nhân để tôi đươc bổ tuc hồ sơ xin viêc tai Công ty..... ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ (Therefore, I wish to be confirmed my character reference to supplement the application profile in .........) ̀ ́ Ngay . . . thang . . . năm 200. . (Date:………………………..200…. Xac nhân cua đia phương ́ ̣ ̉ ̣ Kinh đơn ́ (Confirmation of local authority) (Yours Sincerely)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản