intTypePromotion=3

Mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh

Chia sẻ: Vo Quang Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
510
lượt xem
91
download

Mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------------------ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIệP Tư NHâN Kính gửi: PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------------------- ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIệP Tư NHâN Kính gửi: PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (TỈNH) THÀNH PHỐ Tôi là: Nam/Nữ: Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch: Chứng minh nhân dân số: …………do Công an ………… cấp ngày ………… Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………… Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………… Điện thoại: ………… Fax: ………… Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ với nội dung sau: 1. Tên doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ………………………… Tên giao dịch : ………………………………………PRIVATE ENTERPRISE Tên viết tắt: …………………… ……………. ., PTE 2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………. Điện thoại: ………… Fax: ………… 3. Ngành nghề kinh doanh: …………………………………………………………………………………… 4. Vốn đầu tư ban đầu: Tổng số: …………đồng ( Bằng chữ: ………… đồng) Trong đó tiền Việt Nam: ………… đồng ( Bằng chữ: ………… đồng) 5. Tên, địa chỉ chi nhánh: 6.Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:
  2. Tôi cam kết: - Bản thân không thuộc diện qui định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp - Trụ sở chính của doanh nghiệp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đơn đăng ký kinh doanh. ………, ngày ….. tháng …. năm …… Chủ doanh nghiệp (Ký, ghi rõ họ tê) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---***--- ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi: PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tôi tên là: Ngày Sinh: Giới tính: Quốc tịch: Dân tộc: Chỗ ở hiện tại: Hộ khẩu thường trú: CMND số ……………do Công an …………… cấp ngày …………………… Chức danh: Đại diện theo pháp luật của công ty Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần với nội dung sau: 1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN …………………… Tên giao dịch: …………………… JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: …………………… .,JSC
  3. 2. Trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Email: Website: 3. Ngành nghề kinh doanh: -…………………………………………………………………………………… 4. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của công ty là: …………………… đồng. (Bằng chữ: năm trăm triệu đồng) Vốn bằng tài sản: (loại tài sản)…………. trị giá (đồng) Vốn bằng tiền mặt:……………………………….. (đồng) Tổng số cổ phần: ………………..cổ phần (bằng chữ). Mệnh giá cổ phần: ……………….. đồng (bằng chữ ( đồng). 5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: Số cổ phần: ……………….. đồng (bằng chữ). Mệnh giá cổ phần: ……………….. đồng (bằng chữ). Loại cổ phần: - Cổ phần phổ thông: ……………….. cổ phần - Cổ phần ưu đãi (loại)…… tổng số………..cổ phần - Trị giá cổ phần ưu đãi: 6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: - Cổ phần phổ thông: cổ phần - Cổ phần ưu đãi: cổ phần (Phần vốn góp của mỗi cổ đông được liệt kê tại Danh sách cổ đông) Tôi và các thành viên cam kết: - Không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp;
  4. - Trụ sở chính của công ty thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty; - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. Hà Nội, ngày…… tháng …. năm Kèm theo đơn: Đại diện theo pháp luật của công ty - Danh sách thành viên (Ký, ghi rõ họ tên) - Điều lệ công ty

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản