intTypePromotion=3

Mẫu Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của đội thi hành quyết định

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
104
lượt xem
3
download

Mẫu Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của đội thi hành quyết định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÁC MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /2012/QĐ-UBND Ngày 06 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh An Giang) Mẫu số 10: Mẫu Quyết định ban hành Quy chế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của đội thi hành quyết định

  1. Mẫu số 10: Mẫu Quyết định ban hành Quy chế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN ……… (1)……… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …(2)…, ngày… tháng… năm…(3)… QUY CHẾ (*) Về tổ chức và hoạt động của Đội thi hành quyết định … (1) (Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày…tháng…năm…(3)… của UBND…(1)…) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Chức năng và nhiệm vụ của Đội thi hành quyết định…(1).... 1. Đội thi hành quyết định…(1).... được thành lập để giúp UBND…(1)… tổ chức thi hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số ....../2012 /QĐ-UBND ngày…tháng…năm 2012 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh “về việc ban hành Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh An Giang”,(sau đây gọi tắt là Quyết định số…/2012-QĐ-UBND) nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hi ệu lực quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 2. Trong quá trình tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực, Đội phải quán triệt Quyết định số ....../2012/QĐ-UBND trong quản lý, điều hành và thực hiện mọi chức năng, nhiệm vụ theo phân công. Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Đội thi hành quyết định… (1)... (**) 1. Đội thi hành quyết định hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm trên nguyên tắc phối hợp công việc. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm về phần việc mình được phân công. 2. Mọi quyết định đã có hiệu lực pháp luật phải được tổ chức thi hành kịp thời theo quy định của pháp luật.
  2. 3. Đội thi hành quyết định có nhiệm vụ và thẩm quyền thi hành các loại quyết định theo quy định tại Điều…, Điều…và Điều…của bản Quy định ban hành theo Quyết định số …/2012 /QĐ-UBND 4. Nếu không thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền thì Đội thi hành quyết định cấp huyện thi hành khi có quyết định phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. (**) 5. Đội thi hành quyết định ký quyết định phân công thụ lý hồ sơ cho thành viên của Đội. 6. Đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số…/2012/QĐ-UBND. Chương II QUYỀN HẠN CỦA ĐỘI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA HUYỆN Điều 3. Trụ sở của Đội thi hành quyết định…(1)… Trụ sở của Đội thi hành quyết định đặt tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân… (1).... Điều 4. Quyền hạn của Đội thi hành Quyết định cấp Huyện 1. Được sử dụng quyền hạn thực hiện nhiệm vụ theo bản Quy chế n ày và bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định…/2012 /QĐ-UBND. 2. Được sử dụng con dấu của UBND…(1)… trong các loại công văn phục vụ cho việc thi hành quyết định. Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đội trưởng 1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND… (1)... về điều hành hoạt động của Đội. 2. Điều hành hoạt động của Đội theo Quy chế này và Quy định ban hành kèm theo Quyết định ……./2012 /QĐ-UBND. 3. Kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện những vấn đề phức tạp, phát sinh khi thi hành quyết định. 4. Phân công công việc các thành viên. 5. Thực hiện thẩm quyền yêu cầu phối hợp theo các quy định ban hành kèm theo Quyết định …/2012 /QĐ-UBND. 6. Ký phát hành các văn bản của Đội theo thẩm quyền.
  3. Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đội phó Đội phó có nhiệm vụ giúp Đội trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Quy định tại Điều 5 và thực hiện những nhiệm vụ theo phân công của Đội trưởng. Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên 1. Tham gia thực hiện quyết định theo sự phân công của Đội. 2. Chấp hành theo Quy chế về tổ chức hoạt động của Đội. 3. Thụ lý hồ sơ thi hành quyết định có hiệu lực. Chương III TRÌNH TỰ THỦ TỤC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH Điều 8. Quy trình thực hiện quyết định 1. Trình tự, thủ tục thi hành quyết định thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định …/2012 /QĐ-UBND. 2. Sau khi được phân công thụ lý hồ sơ, cán bộ thụ lý hồ sơ lên kế hoạch thi hành quyết định: a) Nội dung kế hoạch: - Các bước phải thi hành quyết định. - Các cơ quan phải phối hợp. - Phân công cụ thể các thành viên. Phân công người chuẩn bị các tài liệu, cơ sở vật chất như sơ đồ đo đạc, phương tiện tháo dỡ… - Lực lượng thực hiện. - Ngày giờ cụ thể tổ chức thi hành. (Kế hoạch này áp dụng Chương III bản Quy định ban hành theo Quyết định số…2012/QĐ-UBND: 1/ Tự nguyện thi hành quyết định. 2/ Thông báo về việc thi hành quyết định. 3/ Tổ chức thi hành quyết định: a) Công bố các văn bản có hiệu lực. b) Tổ chức thi hành: Trường hợp chưa thể tổ chức thi hành. Trường hợp thi hành quyết định không thành. c) Trường hợp phải ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức thi hành…) b) Kinh phí tổ chức thực hiện. 3. Đội thông qua kế hoạch và tổ chức thực hiện. Chương IV
  4. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, QUAN HỆ CÔNG TÁC Điều 9. Chế độ làm việc, hội họp, báo cáo 1. Định kỳ hàng tháng, Đội trưởng tổ chức họp các thành viên trong Đội để đánh giá kết quả hoạt động, rút kinh nghiệm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc khi thi hành nhiệm vụ. 2. Hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, một năm hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc, Đội báo cáo kết quả thực hiện cho UBND… (1)… Điều 10. Quan hệ phối hợp công tác 1. Văn phòng HĐND và UBND…(1)… có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, đảm bảo cho Đội hoạt động có hiệu quả. 2. Các cơ quan và UBND xã có thành viên tham gia Đội phải hỗ trợ, tạo điều kiện và cử cán bộ của đơn vị tham gia thực hiện công việc theo sự phân công của Đội trưởng. 3. Các cơ quan tổ chức liên quan của UBND…(1)… trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đội thi hành quyết định hoàn thành nhiệm vụ. Điều 11. Kinh phí hoạt động Kinh phí hoạt động của Đội được phân bổ từ nguồn ngân sách. Điều 12. Chế độ khen thưởng và bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm Chủ tịch UBND…(1)… căn cứ khối lượng, tính chất mức độ công việc để xem xét, quyết định chế độ bồi dưỡng và khen thưởng cho những người tham gia Đội thi hành quyết định theo đúng các quy định hiện hành. Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 13. Tổ chức thực hiện Đội trưởng và các thành viên của đội quán triệt và có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. CHỦ TỊCH
  5. Ghi chú: (1) Tên Ủy ban nhân dân - nơi ban hành văn bản. Chọn từ thích hợp - Ví dụ: huyện Châu Phú; thành phố Long Xuyên…xã An Cư; phường Mỹ Bình… (2) Địa danh (3) Năm ban hành văn bản (*) Quy chế này ban hành theo t ừng quyết định cụ thể hay sử dụng cho nhiều việc thi hành nhiều quyết định là tùy cơ quan ban hành quy định trong quyết định cụ thể. (**) Chọn nội dung thích hợp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản