Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
604
lượt xem
63
download

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh. Mời các bạn tham khảo để biết thêm về việc quyết định bổ nhiệm phó giám đốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

  1. CÔNG TY ................................ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ......................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ: 02/QĐ/GĐ/.... ----o0o---- Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY..................................................... V/v: Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư tài chính T&D; - Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc; - Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh; - Xét năng lực và phẩm chất cán bộ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1:Nay bổ nhiệm ông /bà: - Sinh ngày: - Hộ khẩu thường trú: - Chỗ ở hiện tại: - CMND số: Giữ chức vụ: Phó Giám đốc CÔNG TY ....................................................................................... Điều 2: Quyền và nghĩa vụ: Phó Giám đốc là người giúp giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, thay mặt giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty khi được giám đốc uỷ quyền, chịu trách nhiệm trước giám đốc và Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 1. Phó giám đốc Công ty có các quyền sau: − Tham gia tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị; − Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty khi được giám đốc uỷ quyền ; − Tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty; − Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty khi được giám đốc uỷ quyền; − Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty; − Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh; − Tham gia tuyển dụng lao động;
  2. − Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà phó Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng Quản trị. 2. Phó giám đốc có các nghĩa vụ sau: − Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty. − Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận; Điều 3: Ông ........................................... và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. GIÁM ĐỐC CÔNG TY Nơi nhận: - Như Điều 1 - Lưu VP ........................................................
Đồng bộ tài khoản