Mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
99
lượt xem
12
download

Mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

  1. Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư số /2008/TT-BLĐTBXH ngày / / của Bộ LĐTBXH Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam UBND tỉnh, TP.................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sở lao động-thương binh và xã hội ..................., ngày ...... tháng .... năm ....... Số: ..................../QĐ- LĐTBXH Quyết định Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp Giám đốc sở lao động-thương binh và xã hội tỉnh, thành phố ..................... - Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số /2008/TT- BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp; - Căn cứ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với ông (bà).... ..........., có số sổ bảo hiểm xã hội……. cấp ngày / / do...................cấp; - Theo đề nghị của Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội huyện/quận, thị xã…………………………… và trưởng phòng (việc làm; lao động- việc làm); Quyết định Điều 1: Ông, bà ..................................................... Số sổ BHXH ......................... Sinh ngày ...... tháng ....... năm ............. Tổng số thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp: ....... năm .......tháng. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng theo quy định của Ông, bà là ............. đồng - Được hưởng trợ cấp thất nghiệp là: ....................................... x .......... tháng(1) = .......................................đồng (Số tiền bằng chữ: ................................................ .đồng) Nơi nhận trợ cấp: ...................................................................................................
  2. Thời gian:……tháng, tính từ ngày / /200… Điều 2: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội ……. ; Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm và bảo hiểm y tế theo quy định Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội …; Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- TBXH và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: Giám đốc - Như Điều 4; - Lưu (Ký, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản