Mẫu quyết định xử lý khen thưởng

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
1.201
lượt xem
99
download

Mẫu quyết định xử lý khen thưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định xử lý khen thưởng

  1. Mã tài liệu: NS – 11 – BM02 QUI CHẾ KHEN THƯỞNG Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: CƠ QUAN…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN……….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …………/QĐ-……. Hà nội, ngày … tháng … năm 200… QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng…………………………………. GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN…….. - Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….; - Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số……….. - Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty. - Xét đề nghị của Trưởng phòng NS; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.Khen thường đối với các anh chị như sau: ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... Điều 2. Hình thức khen thưởng ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính ) , trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị.................................................và ông (bà)...................................có trách nhiệm thi hành quyết định này. GIÁM ĐỐC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản