Mẫu số: 01-1/TNDN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
109
lượt xem
8
download

Mẫu số: 01-1/TNDN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu số: 01-1/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Phụ lục doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất Kèm theo tờ khai thuế TNDN tạm tính quý... năm ………

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số: 01-1/TNDN

  1. Mẫu số: 01-1/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Phụ lục doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất Kèm theo tờ khai thuế TNDN tạm tính quý... năm ……… Người nộp thuế..................................………………………………….. Mã số thuế:......................................…………………………………… Người Địa chỉ Giá 1 m2 Giá trị Giá 1m2 đất Giá trị TT Hoá Ngày nhận lô đất Diện đất chuyển chuyển chuyển đơn chuyển chuyển tích chuyển quyền sử quyền theo quyền theo quyền quyền (m2) quyền dụng đất, đơn giá do giá UBND chuyển UBND cấp cấp tỉnh quy quyền thuê tỉnh quy định đất định (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tổng Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đồng bộ tài khoản