Mẫu số 13-TP-TGPL: Phiếu chuyển

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
122
lượt xem
13
download

Mẫu số 13-TP-TGPL: Phiếu chuyển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 13-TP-TGPL: Phiếu chuyển. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 13-TP-TGPL: Phiếu chuyển

  1. Mẫu số 13-TP-TGPL SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHÀ NƯỚC Số: .........../PC-TGPL .........., ngày ..... tháng ..... năm 200..... PHIẾU CHUYỂN Kính gửi: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố .....(1b).... .....(1)..... nhận được đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và hồ sơ kèm theo của ông/bà .....(2 hoặc 2a)..... Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................. Thuộc diện: ................................................................................................... Nội dung yêu cầu TGPL: ............................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Qua nghiên cứu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, .….(1)..... nhận thấy vụ việc trên thuộc phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố …...........(1b).............................................................. Để tạo điều kiện thuận lợi cho ông/bà .....(2 hoặc 2a)....., căn cứ Điều 37 Luật Trợ giúp pháp lý, .....(1)..... chuyển hồ sơ vụ việc đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố ....(1b)...... để thụ lý vụ việc và thực hiện TGPL cho ông/bà ..... (2 hoặc 2a)..... theo quy định. Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - .....(2 hoặc 2a)..... - Lưu: VT, HS. Ghi chú: (1): Tên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chuyển vụ việc (1b): Tên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp nhận (2): Tên người được trợ giúp pháp lý (2a): Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản