Mẫu số 14-TP-TGPL: Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
175
lượt xem
8
download

Mẫu số 14-TP-TGPL: Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 14-TP-TGPL: Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 14-TP-TGPL: Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý

  1. Mẫu số 14-TP-TGPL SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHÀ NƯỚC Số: ............./TB-TGPL ..........., ngày ..... tháng ..... năm 200..... THÔNG BÁO Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý Kính gửi: Ông/bà .....(2 hoặc 2a)..... Địa chỉ liên hệ: ......................................................................... .....(1)..... nhận được đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và hồ sơ kèm theo của ông/bà đề nghị giúp đỡ về việc: .............................................................................. ................................................................................................................................. Sau khi nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu gửi kèm theo, .….(1)….. nhận thấy vụ việc của ông/bà thuộc phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố …………(1b)……………………….. …..(1)….. đã chuyển đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của ông/bà và toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố …(1b).... Đề nghị ông/bà liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố …..(1b)..... để được trợ giúp pháp lý theo quy định. Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - .....(1b)..... - .....(2 hoặc 2a)..... - Lưu: VT, HS. Ghi chú: (1): Tên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chuyển vụ việc (1b): Tên Trung tâm trợ giúp pháp lý tiếp nhận (2): Tên người được trợ giúp pháp lý (2a): Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản