MẪU SỔ THEO DÕI VẬT CHỨNG, TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN, TẠM GIỮ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
96
lượt xem
5
download

MẪU SỔ THEO DÕI VẬT CHỨNG, TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN, TẠM GIỮ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục I: Mẫu 08 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU SỔ THEO DÕI VẬT CHỨNG, TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN, TẠM GIỮ

  1. Phụ lục I: Mẫu 08 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự) CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ........................... SỔ THEO DÕI VẬT CHỨNG, TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN, TẠM GIỮ Q uyển số:...................... Thời gian sử dụng: từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3 Phụ lục I: Mẫu 08 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự) CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................
  2. NGƯỜI NHẬN VẬT CHỨNG, NGÀY, THÁNG, NĂM NHẬN NGƯỜI CHUYỂN VẬT CHỨNG, BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH SỐ TÊN VẬT CHỨNG, TÀI SẢN KẾT QUẢ XỬ LÝ VẬT CHỨNG, VẬT CHỨNG, TÀI SẢN KÊ TÀI SẢN KÊ BIÊN, TẠM GIỮ TÀI SẢN KÊ BIÊN, TẠM GIỮ GHI CHÚ (Số; ngày, tháng, năm; của) TT KÊ BIÊN, TẠM GIỮ TÀI SẢN KÊ BIÊN, TẠM GIỮ (Họ tên, cơ quan) (Họ tên, cơ quan) BIÊN, TẠM GIỮ 1 2 3 4 5 6 7 8 SỔ THEO DÕI VẬT CHỨNG, TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN, TẠM GIỮ Q uyển số:...................... Tổng số trang: .................. Thời gian sử dụng: từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
  3. .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... ......... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... ..................................................... ........................................................................... ................................................. ................................................................. ................................................................... ............................................................ ...................... .................... .................................................................. .............................................. .................................................. ..................................... .......................................... ................... Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3 01
Đồng bộ tài khoản