Máy điện một chiều và xoay chiều - Động cơ không đồng bộ

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
278
lượt xem
107
download

Máy điện một chiều và xoay chiều - Động cơ không đồng bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan về Máy điện một chiều và xoay chiều - Động cơ không đồng bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Máy điện một chiều và xoay chiều - Động cơ không đồng bộ

  1. Bài giảng: Các máy điện một chiều và xoay chiều ©TCBinh Chöông 2: ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ 1. Toång quan 1.1. Khaùi nieäm: 1.2. Caáu taïo: Hình veõ Chöông 2: Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 1
  2. Bài giảng: Các máy điện một chiều và xoay chiều ©TCBinh 1.3. Töø tröôøng quay: Hình veõ Chöông 2: Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 2
  3. Bài giảng: Các máy điện một chiều và xoay chiều ©TCBinh 1.4. Nguyeân lyù laøm vieäc: 2. Maïch töông ñöông 2.1&2. Maïch töông ñöông (ñaõ quy veà stator): & I1 R1 jX1 &' I2 & I2 R2 jX2 & I0 & Rm & & U1 E1 E2 jXm Stator Rotor R2 & I 2s R2 jsX2 & I2 s jX2 & E 2s & E2 Rotor chuyeån ñoäng Qui veà Rotor ñöùng yeân & I1 R1 jX1 &' I2 & I0 & & Ic & Im U1 & E1 Gc -jBm R '2 & I1 R1 jX1 &' I2 s jX’2 & I0 & Rm U1 & E '2 jXm Stator Rotor qui ñoåi Hình veõ Chöông 2: Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3
  4. Bài giảng: Các máy điện một chiều và xoay chiều ©TCBinh & I1 R1 jX1 &' I2 R '2 jX’2 & I0 & Rm 1− s ' U1 & E '2 R2 Xm s Maïch töông ñöông cuûa ñoäng cô KÑB & I1 R1 jX1 &' I2 R '2 jX’2 & I0 & Ic & Im 1− s ' & R2 U1 s Gc -jBm Maïch töông ñöông dạng hình Γ 2.3. Thí nghieäm khoâng taûi, thí nghieäm ngaén maïch: R1 jX1 I2 = 0 Rn jXn I1 I0 Rm & İn=İ1ñm & U1 Un Xm Thí nghieäm khoâng taûi (s=0) Thí nghieäm ngaén maïch (s=1) 3. Phaân boá coâng suaát vaø hieäu suaát P1 Pñt P2 Pñ1 Ps Pñ2 Pqp 4. Ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä R '2 R1a jX1a &' I2 s jX’2 & U 1a Hình veõ Chöông 2: Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 4
  5. Bài giảng: Các máy điện một chiều và xoay chiều ©TCBinh M M Mmax Mmax M Mñm Mmm A Mmm Mc 0 sth 1 s 0 nth nñm n1 n 5. Môû maùy ñoäng cô khoâng ñoàng boä 6. Ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô khoâng ñoàng boä M M U1 giaûm R '2 giaûm Mmax A2 A2 A1 A1 A3 A3 0 nth n1 n 0 n1 n 7. Caùc ñaëc tính vaän haønh n1 n η cosϕ I1 cosϕ0 M I0 0 P2 P2ñm Hình veõ Chöông 2: Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản