Miến dịch học thực vật chương 3

Chia sẻ: Dao Thi Ngoan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:49

0
145
lượt xem
60
download

Miến dịch học thực vật chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'miến dịch học thực vật chương 3', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Miến dịch học thực vật chương 3

 1. M i n  ịch hực  ật ễ d t v   Chương 3. Các biểu hiện của tính kháng 1.Thụ động: vật lý & hóa học 2.Chủ động: vật lý & hóa học 3. Sự chết tế bào được lập trình
 2. Phòng hủ  ủa  chủ t c ký  Thụ  ng có  ẵn) độ ( s C hủ  ng t o  độ ( ạ được) C ấu r t úc Si hóa nh  C ấu r t úc Si hóa nh 
 3. Phòng hủ  ủa  chủ t c ký  Thụ  ng có  ẵn) độ ( s C ấu r t úc Si hóa nh  1. ấu r bề  ặt C túc  m 1. ếtr bên  Ti  a  ngoài  Lớp  sáp  Phenolc. i.  Tầng  i cutn 1. ó  ẵn r C s tong ế  t bào  ể bì  Bi u   Phenolc i  Pr ei ot n  Khíkhổng    Lectn. i . 1. ế  T bào  bên r tong
 4. TH Ụ  N G :C ấu r ĐỘ   t úc
 5. TH Ụ  N G :H óa  ọc ĐỘ   h B ệnh hán hư  t t hành ây nấm   olet r chum   t ( C l ot i ci ci r nans) t ắ không  H ành r ng  có  catechol =>  ễm   ệnh nhi b H ành í   tm có  catechol  kháng  ệnh =>  b
 6. TH Ụ  N G :H óa  ọc ĐỘ   h M ộtsố  ấtkhác  sẵn r   ch   có  t ong ế  t bào  chủ ký  i  anni   ene  bộ  ận   phenolc,t n,di =>  ph non  kháng  ấm   =>  n B ot yts hạinông  ản  r i (   s sau hu  ạch) t ho  C at n l dâu ây)=>  ấm   ler i aler e. echi (á  t   n A t nar a  t nat    Saponi ( t atn/ chua)=>  n vd om i cà  các  ấm  hi u    kháng  n t ế saponi nase   Phytocyst i ( ot n  M W  hấp)=>ức  ế  atn pr ei có  t   ch các  enzym e  ot nase  pr ei cyst n  t ong  ệ i hóa  nhóm   ei có r h têu  của uyến r t t ùng  Lectn pr ei lên  ếtđặc  ệu  ớiđường)  ều  i ( ot n i k   hi v   ,nhi t ong  ạt=> i di thoặc  c  ế  nh r ng  ủa  r h   têu  ệ   ứ ch si t ưở c nhi u oạinấm . ề l    
 7. Phòng hủ  ủa  chủ t c ký  C hủ  ng t o  độ ( ạ được) C ấu r t úc Si hóa nh  1. ế  T bào  ất ch 1.Phyt exi oal n 1.Vách ế  t bào 2.Phenolc i 2. ô M 3.   ot n PR pr ei 3. D PC
 8. C H Ủ  N G :C ấu r ĐỘ   t úc Vách ế  t bào:hì t   nh hành  papil lae
 9. C H Ủ  N G :C ấu r ĐỘ   t úc Vách ế  t bào:hì t   nh hành  papil lae N ấm   olet r chum   am i col C l ot i gr ni a B ệnh hán hư  t l m ế ( ghum ) t cây úa  i n sor ố G i ng  ố G i ng  ễ nhi m kháng
 10. C H Ủ  N G :C ấu r ĐỘ   t úc Mô: hình thành lớp bần
 11. C H Ủ  N G :C ấu r ĐỘ   t úc   nh hành ớp  ần M ô:hì t l b N ấm   r om yces  St ept scabi es B ệnh  ẻ  gh khoait  ây
 12. C H Ủ  N G :C ấu r ĐỘ   t úc   nh hành ầng  ời M ô:hì t t r Sơ đồ tầng rời của lá đào bị vết đốm (Xanthomonas arboricola pv. pruni)
 13. C H Ủ  N G :C ấu r ĐỘ   t úc   nh hành ầng  ời M ô:hì t t r V ếtđốm  Xant   ( hom onas  bor col pv.pr )t ên  ar i a    uni r cây anh  ào  ảnh A )  ào B )và  ận C )  đ c ( ,đ (   m ( .
 14. C H Ủ  N G :C ấu r ĐỘ   t úc Hì t nh hành yl t ose Tylose  nh hành r hì t t ong  ễ cây  r   nho nấm   ( Phaeom oni l ela  chl ydospor am a)
 15. C H Ủ  N G :C ấu r ĐỘ   t úc Hì t nh hành  gôm  gum m osi ( s) C hảy gôm  cây có m úi   (Phytopht a  hor spp. )
 16. C H Ủ  N G :H óa  ọc ĐỘ   h Phyt exi oal n
 17. C H Ủ  N G :H óa  ọc ĐỘ   h Phyt exi oal n Định  nghĩa.   l các  ợp  ấtcó r à  h ch   t ong ượng  l phân  t   h ấp ửt có í kháng    nh  ật tnh  visi v được ạo  a  ởicây  hậu  ả  ủa  t r b   do  qu c sự  ễm   ệnh  ặc  nhi b ho các  r   nh  st eetsi học.  
 18. C H Ủ  N G :H óa  ọc ĐỘ   h Phyt exi oal n Đặc  i m   để đươc ạo  a r các ế  t r t ên  t bào  ỏe  kh quanh  ần  i m   xung  g đ ể xâm   ễm nhi m ang í cục  ộ không ưu  ẫn) tnh  b ( l d
 19. C H Ủ  N G :H óa  ọc ĐỘ   h Phyt exi oal n N guồn  ch hí   kí t ch  Đa  ạng d C hủ  ếu ừ ác  y t t nhân gây  ệnh:các  b   sản  ẩm   ấu ạo  ph c t nên vách ế  t bào M ộtsố ừ    t cây:các  ản  ẩm     s ph phân  hủy  vách ế  t bào cây K hông  c  ệu đặ hi
 20. C H Ủ  N G :H óa  ọc ĐỘ   h Phyt exi oal n S ố ượng  l 350  ất ch   30  ọ hực  ật  ần ớn  l m ầm h t v ,ph l 2 á  150  ấtt   ch  ừ cây  ọ  u  h đậ
Đồng bộ tài khoản