MLM - Kỹ năng trao đổi khách hàng

Chia sẻ: Nguyễn Thế Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
469
lượt xem
259
download

MLM - Kỹ năng trao đổi khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về kỹ năng trao đổi khách hàng|Xem thêm: www.nguyenthelam.com

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MLM - Kỹ năng trao đổi khách hàng

 1. Nắm vững những kỹ năng sau đây, sẽ giúp cho Bạn làm việc hiệu quả nhất, với ít công sức và thời gian nhất. Chủ giảng : Cử nhân Kinh tế Nguyễn Thế Lâm                     Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Handphone: 098 33 66 000, Email:thelamgroup01@gmail.com 1 http://www.thelamgroup.vn
 2. Cuéc ®êi chóng ta  lµ c¶ mét quá  tr×nh kh«ng ngõng  trao ®æi .   (§µm ph¸n) www.thelamgroup.vn 098 33 66 000 2
 3. ChuÈn bÞ tr­íc khi trao ®æi 1. HiÓu biÕt vÒ c«ng  ty. 2. HiÓu S¶n phÈm vµ  chÕ ®é. 3. Th«ng tin kh¸ch  hµng. www.thelamgroup.vn 098 33 66 000 3
 4. Phân chia thời gian trao đổi Nên chia thành 3 phần 1. Phần mở đầu 5 phút 2. Phần trình bày từ 15-20 phút 3. Phần kết thúc 5 phút www.thelamgroup.vn 098 33 66 000 4
 5. Phần mở đầu Vạn sự khởi đầu nan. Đầu xuôi,đuôi lọt. www.thelamgroup.vn 098 33 66 000 5
 6. Phần mở đầu • Giới thiệu bản thân • Thu hút sự chú ý của khách hàng • Nêu lợi ích mang lại “ Chỉ khi nghĩ tới lợi ích của đối phương,bạn mới có được lợi ích của mình” www.thelamgroup.vn 098 33 66 000 6
 7. Phần nội dung • Lựa chọn nôị dung với từng khách hàng • Sắp xếp theo thứ tự logíc www.thelamgroup.vn 098 33 66 000 7
 8. Để trở thành người trao đổi có sức cuốn hút cần có 1.Sự chân thành 2.Ngôn ngữ, cử chỉ thích hợp 3.Mắt nhìn thẳng vào khách hàng 4.Suy nghĩ thông minh,biểu đạt đơn giản 5.Truyền hứng thú cho khách hàng www.thelamgroup.vn 098 33 66 000 8
 9. Trong khi trao đổi               Nên 1.Nghe trước,nói sau 2. Học cách làm sáng tỏ vấn đề qua ví dụ 3. Tán dương và khen ngợi khách hàng Nguyên tắc:  Muèn ngùa uèng n­íc, ®õng cè d×m  ®Çu nã xuèng n­íc. H∙y cho nã ¨n  www.thelamgroup.vn 098 33 66 000 9
 10. Nguyªn t¾c trao ®æi • Kh«ng nªn gi¶ng l¹i  OPP. • Kh«ng nªn tù trao ®æi  kh¸ch hµng cña m×nh. • Kh«ng nªn tranh luËn  hay g©y bÊt hßa víi  kh¸ch hµng. www.thelamgroup.vn 098 33 66 000 10
 11. T¹i sao kh¸ch hµng  l¹i tõ chèi? 1. Tõ chèi theo thãi  quen. 2. Tõ chèi khi ph¶i mua  hµng. 3. Kh¸t khao cã nhiÒu tin  tøc. 4. Ch­a râ lîi Ých. www.thelamgroup.vn 098 33 66 000 11
 12. Xö lý ph¶n ®èi cña kh¸ch hµng  ChØ cÇn vÊn ®Ò con ng­ êi t¹o ra th× sÏ cã  ®¸p ¸n • Dïng lËp tr­êng ®ång  ho¸ ®Ó xö lý vÊn ®Ò. • Kh¼ng ®Þnh tr­íc phñ  ®Þnh sau www.thelamgroup.vn 098 33 66 000 12
 13. Xö lý ph¶n ®èi cña  kh¸ch hµng  LẮNG NGHE Bạn nªn nhí  LẶP LẠI kh¸ch hµng  ®ang ph¶n ®èi  CÔ LẬP sù viÖc chø  GIẢI THÍCH kh«ng ph¶i hä  ph¶n ®èi  www.thelamgroup.vn 098 33 66 000 PUSH 13
 14. www.thelamgroup.vn 098 33 66 000 14
 15. 15 www.thelamgroup.vn 098 33 66 000
Đồng bộ tài khoản