intTypePromotion=1

Mô hình thực thể-liên kết (Entity-relationship model)

Chia sẻ: Tran Tuananh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
129
lượt xem
25
download

Mô hình thực thể-liên kết (Entity-relationship model)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô hình CSDL là phương thức biểu diễn các dữ liệu, giúp cho việc tổ chức các dữ liệu thuận tiện cho việc thiết kế, lưu trữ, xử lý Mô hình CSDL dùng mô hình toán học để mô tả CSDL dựa trên các tập hợp và phép toán Các mô hình CSDL phổ biến: Mô hình phân lớp (hierarchical model) Mô hình mạng (network model) Mô hình quan hệ (relational model) Mô hình thực thể-liên kết (entity-relationship model) Mô hình hướng đối tượng (object model) Mô hình XML – bán cấu trúc (semi-structural model)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình thực thể-liên kết (Entity-relationship model)

 1. Mô hình thực thể-liên kết (Entity-relationship model) EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 1 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 2. Mô hình CSDL Mô hình CSDL là phương thức biểu diễn các dữ liệu,  giúp cho việc tổ chức các dữ liệu thuận tiện cho việc thiết kế, lưu trữ, xử lý Mô hình CSDL dùng mô hình toán học để mô tả  CSDL dựa trên các tập hợp và phép toán Các mô hình CSDL phổ biến:  Mô hình phân lớp (hierarchical model)  Mô hình mạng (network model)  Mô hình quan hệ (relational model)  Mô hình thực thể-liên kết (entity-relationship model)  Mô hình hướng đối tượng (object model)  Mô hình XML – bán cấu trúc (semi-structural model)  EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 2 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 3. Giới thiệu Mô hình ER là một mô hình CSDL, trong đó thế giới  thực được mô tả bằng các đối tượng gọi là các thực thể (entity) và quan hệ hay liên kết (relationship) giữa chúng Đây là một mô hình được sử dụng rất rộng rãi trong  việc thiết kế CSDL hiện nay Một mô hình ER bao gồm:  Tập các thực thể  Tập các thuộc tính  Tập các liên kết  EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 3 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 4. Thực thể (entity) Là các vật, đối tượng (cụ thể hoặc trừu tượng) trong thế  giới thực VD: một người, một bài hát, một bức ảnh, một trò chơi,…  Tập thực thể: là nhóm các thực thể cùng loại với nhau  VD: người, bài hát, bức ảnh, trò chơi,…  Một CSDL thường chứa rất nhiều giá trị của các đối  tượng (thực thể) thuộc kiểu (tập thực thể) giống nhau VD:  Một lớp có rất nhiều sinh viên  Một sổ danh bạ có thông rất nhiều người  EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 4 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 5. Thuộc tính (attribute) Là các tính chất đặc trưng của thực thể nào đó  VD:  Người có tên, tuổi, cân nặng, số CMT,…  Bài hát có tên, nội dung, tác giả, năm sáng tác,…  Mỗi thuộc tính có một miền giá trị  VD:  Tên người là chuỗi ký tự  Tuổi là số nguyên dương  Nếu thực thể chưa có giá trị của thuộc tính nào đó thì gọi giá trị  của thuộc tính đó là null Thuộc tính khoá (key): là thuộc tính mà giá trị của nó là  duy nhất cho mỗi thực thể (không tồn tại hai thực thể có cùng giá trị của thuộc tính khoá) VD: số CMT là duy nhất với mỗi người  EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 5 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 6. Biểu diễn thực thể và thuộc tính bằng sơ đồ thuộc tính thuộc tính đơn trị đa trị thuộc tính khoá thực thể thuộc tính suy diễn thuộc tính phức hợp thuộc tính thuộc tính ... con con EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 6 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 7. Ví dụ 1 tên nội dung thể loại bài hát năm sáng tác tác giả EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 7 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 8. Ví dụ 2 tên họ họ tên tuổi người cân nặng số CMT năm sinh EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 8 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 9. Các kiểu thuộc tính Thuộc tính đơn và phức hợp:  Thuộc tính đơn: giá trị không thể phân chia nhỏ hơn  VD: cân nặng của người, chiều cao của toà nhà,…  Thuộc tính phức hợp: giá trị có thể tách thành các thành phần nhỏ hơn  VD: tên của một người gồm có họ, tên đệm, tên  Lượng giá trị:  Thuộc tính đơn trị: là thuộc tính chỉ có một giá trị  VD: tên, tuổi của người  Thuộc tính đa trị: là thuộc tính có thể có nhiều giá trị  VD: số điện thoại của một cá nhân (có thể có 0, 1, hay nhiều)  Thuộc tính lưu trữ và suy diễn:  Thuộc tính lưu trữ: là thuộc tính mà giá trị được lưu trong CSDL  Thuộc tính suy diễn: là thuộc tính được tính toán từ một hoặc nhiều thuộc tính  lưu trữ khác, giá trị của nó không được lưu trong CSDL VD: năm sinh của một người được lưu trong CSDL, còn tuổi của người đó  được tính toán từ năm sinh EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 9 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 10. Liên kết (relationship) Là mối quan hệ giữa các thực thể với nhau  VD:  Bài hát được sáng tác bởi một tác giả cho một ban nhạc (3 tập  thực thể) Bài hát được dịch sang một ngôn ngữ (2 tập thực thể)  Về mặt toán học: liên kết là quan hệ toán học trên  các tập thực thể Biểu diễn bằng sơ đồ: thực thể 1 thực thể 2 liên kết  ... ... ... ... ... ... thực thể 3 ... ... ... EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 10 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 11. ... ... ... Ví dụ ngôn ngữ dịch tác giả bài hát sáng tác ... ... ... ... ... ... ban nhạc ... ... ... EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 11 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 12. Liên kết 1-1 1 1 thực thể 1 thực thể 2 liên kết Là liên kết mà mỗi thực thể loại 1 chỉ có thể có quan hệ với không  quá 1 thực thể loại 2, và ngược lại Ràng buộc 1-1 gọi là lực lượng của liên kết  Ví dụ:  1 1 người giấy CMT sở hữu EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 12 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 13. Liên kết 1-n 1 n thực thể 1 thực thể 2 liên kết Mỗi thực thể loại 1 chỉ có thể có quan hệ với nhiều thực thể loại 2,  nhưng mỗi thực thể loại 2 chỉ có thể có quan hệ với nhiều nhất 1 thực thể loại 1 Ví dụ:  1 n nhạc sĩ bài hát sáng tác EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 13 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 14. Liên kết n-n n n thực thể 1 thực thể 2 liên kết Là liên kết mà số thực thể loại 1 và loại 2 trong đó là tuỳ ý, không có  ràng buộc về lực lượng Ví dụ:  n n ngôn ngữ dịch bài hát EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 14 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 15. Liên kết đệ quy Là liên kết mà các tập thực thể là một (các thực thể  cùng kiểu có quan hệ với nhau) 1 thực thể liên kết n Ví dụ:  1 người làm bạn với n EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 15 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 16. Thực thể hay thuộc tính Tuỳ trong từng bài toán cụ thể, mỗi khái niệm có thể  được thiết kế trong CSDL là thuộc tính hoặc một thực thể, để: Thuận tiện trong quan niệm  Thuận tiện trong sử dụng CSDL  Ví dụ:  Họ tên của một người có thể coi là một thuộc tính phức,  hoặc có thể mô hình hoá thành một thực thể với các thuộc tính là họ và tên Địa chỉ của một cá nhân có thể được mô hình hoá thành  thuộc tính hoặc thực thể tuỳ vào người thiết kế CSDL EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 16 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 17. Ví dụ thực thể/thuộc tính thành phố ... tên đường người địa chỉ ... số nhà thành phố ... tên đường 1 1 người địa chỉ trú tại ... số nhà EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 17 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 18. Thuộc tính của liên kết Liên kết cũng có thể có thuộc tính, tương tự như của  thực thể Thực chất là việc chuyển một tập thực thể trong liên  kết thành thuộc tính Ví dụ:  năm bắt đầu thâm niên làm việc nhân viên công ty cho ... ... ... ... ... ... EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 18 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 19. Thực thể yếu (weak entity) Là thực thể không có thuộc tính khoá (ngược lại: thực thể mạnh –  strong entity) Một thực thể yếu thường được xác định thông qua việc liên kết với  một thực thể khác. Liên kết này được coi là liên kết để xác định thực thể yếu VD: mỗi bài hát trong một đĩa nhạc có số thứ tự khác nhau, nhưng  các bài hát trong các đĩa nhạc khác nhau có thể có cùng số thứ tự Bài hát trong trường hợp này là thực thể yếu  Muốn xác định bài hát, cần xác định đĩa nhạc cụ thể  Biểu diễn trên sơ đồ:  1 n đĩa nhạc liên kết chứa bài hát EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 19 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
 20. Đặc điểm của mô hình ER Mô hình ER không phải là duy nhất cho mỗi bài  toán, mà mang tính chủ quan của người thiết kế Các lựa chọn thay thế nhau được:  Thực thể  thuộc tính  Thực thể  liên kết  Liên kết hai ngôi  ba hay nhiều ngôi  …  EE4509, EE6133 – HK2 2011/2012 20 TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2