intTypePromotion=1
ADSENSE

Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

613
lượt xem
55
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Modunle THCS 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS giúp giáo viên THCS nắm vững những kiến thức lí thuyết và có những kỹ năng thành thạo trong việc xây dựng môi trường học tập tốt đẹp, hiệu quả cho học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên THCS - Modul 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS

 1. 37 | ỞS ƠC CỌH GNURT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX ës ¬c cä h gnurt hn is cäh ohc pËt cäh gnê−rt i«m gnùd y©X 6 scHT ELUDOM NĂV CỨĐ ỪT
 2. 6 SCHT ELUDOM | 47 .o t gnás àv c c hcít ,p l c ,c h aohk hcác t m eludom n ih c ht hnìrt yuq àv gnud i n oeht p t c h iáht óC + : iáhT — .u i t uq u ih c t SCHT hnis c h c h y d àv c d oáig hnìrt áuq oàv c d oáig gn rt iôm v nit gnôht gn d s àv t hn p c gn n K + .yan n ih SCHT gn rt àhn các a c c h y d gn t oh m i c i v p h ùhp i n ih p t c h gn rt iôm àl t ib c ,SCHT hnis c h ohc p t c h gn rt iôm gn d o t t uht k àv páhp gn hp các gn d s gn n k óC + :yan n ih SCHT p c c d oáig n it c ht gnort n v các t t t yuq i ig àv oeht p it eludom các u c nêihgn yàn eludom a c c ht irt gn d S :gn n K — .SCHT hnis c h c d oáig àv c h y d hnìrt áuq oàv c d oáig gn rt iôm v nit gnôht gn d s àv í l x ,t hn p c c ht hcác gn v m N + .SCHT hnis c h ohc p t c h gn rt iôm gn d yâx páhp n ib các c yàb hnìrT + :c ht n iK — ểht ục u êi t c ụM .2 .hnis c h ohc uq u ih ,p t t p t c h gn rt iôm gn d yâx c iv gnort o ht hnàht gn n k gn hn óc àv t yuht íl c ht n ik gn hn gn v m n SCHT nêiv oáig púiG gnu hc u êi t c ụM .1 UÊI T CỤM .B .uahn cáhk hn c nàoh àv n ik u i gn hn SCHT hnis c h i m ohc t hn t t p t c h gn rt iôm t m c gn d yâx ht óc páhp gn hp gn hn hn gn c t yuht í l gn hn t hn n b c hcác t m p c 6 SCHT eludoM .SCHT nêiv oáig i v i gn rt nauq u c uêy gn hn gnort t m àl hnis c h ohc uq u ih ,hn m hnàl p t c h gn rt iôm gn d yâx gn n k gn hn o ht hnàht gn d s àv t yuht íl gn v m n c iv ,y v i B .p t c h gn rt iôm oàv n l áhk c uht hp hnis c h a c p t c h uq u iH .SCHT hnis c h i ut a l a c gn rt nauq gn t oh àl p t c H NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 57 | ỞS ƠC CỌH GNURT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX .n it c ht oàv c h ã c ht irt gn hn gn d n v c ht ý àv n um gnom óc ,c h iàb oàv c c hcít aig mahT — .SCHT p c p t c h gn rt iôm gn d yâx páhp n ib các hnàh c ht gn n k óC — .SCHT hnis c h ohc gn ht n yurt hnít gnam p t c h gn rt iôm gn d yâx páhp n ib các c yàb hnìrT — : s nêiv c h ,yàn gnud i n u c nêihgn ,p t c h ihk uaS UÊIT CỤM .1.1 S C C H GNURT HNIS C H OHC GN HT N YURT HNÍT GNAM P T C H GN RT IÔM GN D YÂX PÁHP N IB CÁC 1 g nud i ộN SCHT hnis c h ohc p t t it 7 c h gn rt iôm gn d yâx páhp n ib các hnàh c hT 3 nit gnôht t it 4 hgn gnôc a c gn d gn s óc SCHT hnis c h ohc 2 i n ih p t c h gn rt iôm gn d yâx páhp n ib cáC SCHT hnis c h ohc gn ht n yurt hnít t it 4 gnam p t c h gn rt iôm gn d yâx páhp n ib cáC 1 naig i hT gnud i N TT GN UD I Ộ N .C .ial gn t àv i t n ih nâht n b a c c d oáig ,c h y d gn t oh n it c ht oàv c h ã c ht irt gn hn gn d n v mât t yuq àv gn v n yugn óC + .SCHT ohc p t c h gn rt iôm gn d yâx c iv a c gn rt nauq m t v gnú áig hná àv c ht n hn óC +
 4. 6 SCHT ELUDOM | 67 .SCHT hnis c h hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s ohc c hc gn v gnóm n n t ,c h p c ohc ar t uêit c m các hnàht nàoh gn rt nauq màl c iv t m àl hnis c h ohc p t c h gn rt iôm c gn d yâx c iv ,y v i B .p t c h gn rt iôm oàv n l áhk c uht hp hnis c h a c p t c h uq t K .p t c h àl SCHT hnis c h a c u y gn rt gn t oH — .gn oal gn s c uc oàv c b c oh hgn y d gn rt ,TPHT gn rt các c h c t p it ht óc ,p ihgn gn h àv t uht k v u iht i t t ib u ih gn hn , gn i ogn ,c h nit ,t ul páhp ,nêihn t c h aohk ,i h ãx c h aohk v c ht n ik các ,c t nâd s hc l ,náot ,t i V gn it v n b c t ib u ih gn hn óc hnis c h ohc b gnart àl SCHT c d oáig a c v m ihN .c h oàv i ut 51 n 11 t hnis c h n hn p it ,p l 4 m g SCHT p C — gnộđ tạoh ohc nit gnôhT .n ul t k ar túr àv n ik ý các i l t k gn T — .hnahn i l rt àv hgn yus nêiv c H — ”?SCHT hnis c h ohc p t c h gn rt iôm gn d yâx c iv i t mât nauq t ib c i hp oas i T“ :hnahn n ul o ht p l c n v ar a nêiv oáiG — .gn t oh v nit gnôht các n hn p it àv c — ụv mệihN ởs ơc cọh gnu rT h ni s cọh ohc pật cọh gnờưrt iôm gnựd yâx cệiv aủ c aĩhgn Ý :1 gnộđ tạoH GNỘĐ TẠOH CÁC .3.1 .)cevcetxi ( ”íl nâhc ar mìt hnis c h púig i gn àl i ig oáig y ht i gN .hnis c h ohc n n s óc íl nâhc gnam i gn àl i t oáig y ht i gN“ :uas hn n hn v hnìm a c m i nauq t yàb yãh ) hc( hnA :2 uâC c d oáig àv c h y d a c v m ihN )c c d oáig a c v m ihN )b c h y d a c v m ihN )a :àl ”i gn y d“ ” hc y d“ auq gnôhT :ión uâc u ih ) hc( hnA :1 uâC OÀV UẦĐ ART MỂIK .2.1
 5. 77 | ỞS ƠC CỌH GNURT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX n b àv gn ht n yurt óc ,ùht c n irt táhp hnìrt óc gn hp a i M .gn s hnis me rt i n gn rt iôm gnort c d oáig àl i h ãx c d oáiG . rt h ht i v i n l t r gn h hn óc hnì aig c d oáig hn gn hk ã u c nêihgn hnìrt gnôc u ihN .áoh n v óc hnì aig àl ó ,t t c d oáig páhp gn hp óc ,o t gnás gn oal ,u m gn g m ahc ,n uht àoh ,p n n n óc gn s hnì aiG .t hn gn v n b nên rt hnì aig c d oáig y v hn àv i c uc t us gnort uahn i v ób n g nêiv hnàht các ,gn ht t yuh m c hnìt nêrt a d hnì aig c d oáiG .me rt c d oáig àv gn d iôun i n ,ar hnis i n àl hnì aiG .c d oáig hnìrt áuq a c n v nàot s v áhp ht óc u uahn cáhk gn h hnyuhk các oeht , b gn gnôhk ,nát nâhp c d oáig s i M .c d oáig páhp gn hp àv gnud i n v ,u c uêy ,hcí c m v t hn gn ht i hp c d oáig gn l c l các ,c d oáig hnàh n it . rt h ht ohc hcác nâhn hnàht hnìh àl hcí c m t m gnuhc óc u yàn c d oáig gn l c l aB .i h ãx ht nào các àv gn rt àhn ,hnì aig :t hn gn rt nauq gn l c l ab óc ó gnort ,aig maht gn l c l u ihn óc hnìrt áuq àl c d oáiG .c d oáig gn l c l các p h i hp t ib at u n uq u ih c t s c d oáig hnìrt áuq ,y v od àv gn cát t u y u ihn t r b i gn noc ,nâhn ác n irt táhp s gnorT .i h ãx gn gn c c àv n b èb ,hnì aig óc nôul àm c n gnôhk gn s i gn noC .i h ãx h nauq i m các àoh gn t àl i gn noc t hc n B i h ãx àv hnì aig ,gn rt àhn c d oáig a ig hc t hc p h t K :1 páhp n iB • gnộđ tạoh ohc nit gnôhT .t iht n c m hp s n ul t k các ar túr n ul o ht gnud i n i l áoh cáx hníhC — .”i h ãx — gn rt àhn — hnì aig ,c h i gn — c h i gn ,c h i gn — y d i gn a ig h nauq i m nêrt a d hnis c h ohc p t c h gn rt iôm gn d yâx páhp n ib các t ux “ :nêiv gn ig a c ý i g oeht n ul o ht nêiv c H — .gn t oh v nit gnôht các n hn p it àv c — ụv mệihN ởs ơc cọh gnu rT h ni s c ọh oh c g nốht nềyurt h nít gnam pật cọ h gnờưrt iôm gnựd yâx páhp nệib cáC :2 gnộđ tạoH
 6. 6 SCHT ELUDOM | 87 .t oh hnil ,gn d a p t c h c ht hnìh cáC — : t hnàht các m g oab ó gn rt iôM .áhp máhk t ht óc h gn rt iôm t m c h i gn ohc ar o t c h y D ;o t gnás gn n m it àl t ib c ,c h i gn a c gn n m it a i t cáht iahk n c c h y D ;hnis c h ohc gnort nêb c gn hnàht hnìh ,c hp t yuht ,túh uht c s c o t ,c h i gn a c hcí c m ,hcí i l ,u c uhn i v m c gn ,gn rt nôt ,c h i gn a c u c uhn ohc v c hp c h y D :m g oab n v nâhn hn c aíhk t téx ”mât gnurt màl c h i gn a c gn t oh y l c h y d“ gn t t a c t hc n B .”c c hcít p t c h“ hnis c h ohc c hc t gn h oeht yàn n v cáht iahk ã c d oáig c h aohk àhn cáC .uahn cáhk hcác u ihn gn b i ig íl àv n ul hnart c gna n v àl gn c mât gnurt màl c h i gn a c gn t oh y l c h y D .c h i gn oàv gn h c h y d àl i g nòc yah ,m n m rt gnàh yâ hcác n ih t ux ”mât gnurt màl c h i gn a c gn t oh y l c h y d“ m i nauq i t nauq nêil c h i gn a c c ht n hn c c hcít hnít yuh táhp c h y D c c hcít c h y d páhp gn hp các gn d s c iv auq c h i gn — c h i gn ,c h i gn — y d i gn a ig cát gn t gn rt iôm o T :2 páhp n iB • .c d oáig gn l c l các c t t i v p h i hp s gnort hníhc m ihn hcárt u hc i hp gn rt àhn ó gnort ,c d oáig ohc gnôc hnàht gn hn i l me gnàc , hc t hc gnàc gn hp a gnó áoh n v , t hnik nauq c các àv i h ãx c hc t các i v hnì aig ,gn rt àhn a ig h nêil i M .me rt c d oáig hnìrt áuq b nàot gnort o hc òrt iav gnó n it gn hp các y i v ,hc oh k óc ,n it c ht àv c h aohk s c các nêrt a d ,n id nàot c d oáig gnud i n àv hcí c m óc gn rt àhn c d oáiG .mât gnurt màl gn rt àhn y l i hp c d oáig hnìrt áuq ,nêihn yuT . rt h ht i v i n l t r c d oáig gn d cát óc nên ohc ,i ut a l íl hnis ,mât m i c i v p h ùhp ht nào các a c gn t oH .gn rt àhn àv c n àhn a c c d oáig hcí c m i v p h ùhp hcí c m hc nôt óc ,c hc t óc gnúhc n uq c hc t các àl nêiv hniS i H ,nêin hnahT nào ,nêin u ihT i ,gn ihN oaS : ht nào các a c c d oáig c màh oab nòc i h ãx c d oáiG .me rt a c n irt táhp s n c c hcít gn h hn gn rt iôm àl t t èb n b óc ,t hnàht i gn u ihn óc ,c h u ih oàrt gnohp óc gn hp a .gnêir áoh n v c s
 7. 97 | ỞS ƠC CỌH GNURT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX hn hc u i t art m ik n ul t k ,art m ik T ,n v c ,iàt gn rT n ih ht T c hc T u c nêihgn T n d gn H ) ht hc( òrT )nâhn cát( y hT :uas hn n ih ht c c h y d hnìrt áuq gnort hnis c h a c p t c h c c hcít hnít yuh táhp gn h oeht c h y d páhp gn hp các a c n b c gn rt c . uq u ih t i m p ihgn hgn m c hnìt óc ,m hp s gn n k óc ,gn r ,uâs c ht n ik óc i hp nêiv oáig i h iò ,n h p t c hp ,n h gn d a nêiv oáig i gn a c gn t oH .o hc òrt iav gnó n v nêiv oáig gn hn c h i gn oàv gn h c h y D .o t gnás ,iòt mì t c c hcít hnít hnàht hnìh àl hcí iác i t t i hp c h i gn i h iò ;o t gnás ,iòt mìt ,n ih iát ,c hc t b : p c các n ih ht ,c c hcít ,p t c h gn t oh gnort o t gnás gn hc n ik u i àv gn n hk h ohc o t , n v t yuq i ig àv n ih táhp t ,u ih mìt t hnis c h n d gn h ,c hc t i gn àl nêiv oáig ,c h i gn a c c ht n hn c c hcít hnít yuh táhp gn h oeht c h y d gnorT .c ht n hn hcí c m i t t c h i gn púig , hc nâd cát p h n ht hnit i v èb n b ,òrt y ht h nauQ — .c h i gn a c gn h nêiht ,gn n hk i v p h ùhp p t c h gnud i N —
 8. 6 SCHT ELUDOM | 08 .p l iàogn c h y d c ht hnìh àv p l nêrt c h y d c ht hnìh óc ,c h y d hnìrt áuq ar n id m i a oàv c n C — :uas c h y d c hc t c ht hnìh các óc ,c h y d n it c ht oàv c n c àv i ol nâhp hcác táuq iáhK .c h y d c hc t c ht hnìh i ol nâhp hcác u ihn óC c h y d hnìrt áuq gnort c h y d c hc t c ht hnìh các p h t k gn d S :3 páhp n iB • .gn c m i ohc nêiv oáig s .hn c c màl hn hc u i t ,áig hná t SH .6 m i ohc áig hná n yuq c VG .6 .hnàht gn rt àv gn s hcác , n v t yuq i ig hcác ,c h hcác c h SH .5 .gnòl c uht c h SH .5 .hnìm hníhc a c gn hnàh gn b c ht n ik ar mìt t SH .4 .c ht n hn gn ht SH .4 .ar mìt SH c ht n ik hn gn hk VG i v cát p h SH .3 .n s óc c ht n ik t pá VG .3 .SH — SH ,SH — VG i oht i .2 .n v táhp àv i oht c VG .2 .i h hn l SH n d gn h c hc t VG .1 .c ht n ik t n yurt VG .1 c c hcít hnít óc c h y D gn ht hnít óc c h y D .gn ht c h y d àv c c hcít c h y d hcác a ig hnás os ht óC .áig hná — art m ik t hnis c h s c nêrt áig hná — art m ik àv n ul t k gn hn ar a ,c h aohk iàt gn rt àl nêiv oáiG .òrt — òrt ,òrt — y ht h nauq i m các c hc t i gn àl nêiv oáiG .íl nâhc ar mìt t hnis c h c hc t ,n d gn h i gn àl nêiv oáiG .o t gnás gn n m it yuh táhp ,t yuq i ig ,áhp máhk u c uhn óc h gn hnis , ht c n it c ht gn hn , v m ihn gn hn ,gn uh hnìt gn hn àl àm n s óc c ht n ik gn hn h ohc c rt ar t gnôhk nêiv oáiG .hnìm hníhc a c gn hnàh gn b c ht n ik ar mìt t ,c h gn t oh a c ht hc àl c h i gN
 9. 18 | ỞS ƠC CỌH GNURT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX gn rt àhn gnort p t c h c iv ohc màl àv hnis c h a c úht gn h c hcíht hcík ,gn d a p t c h gn rt iôm các o t n ik péhp ohc ,t oh hnil c h y d c hc t c ht hnìh àl p l nêl ig iàogn c h y d c hc t c ht hnìH .p t c h gn rt iôm t gn d a h nauq i m các àv gn t oh các auq gnôht c ht n ik gn r m ,gn v m n hnis c h ohc i l n uht n ik u i o t m hn c h p l iàogn m i a hnis c h a c p t c h gn t oh o hc ,c hc t nêiv oáig ó gnort c h y d c hc t c ht hnìh àl p l iàogn c h y d c hc t c ht hnìH :p l iàogn c h y d c hc t c ht hnìH + .óc gn c cáhk c h y d c hc t c ht hnìh gn hn àm p l nêrt c h y d c ht hnìh a c t ib gnêir gn rt c u ih u d àl i hp gnôhk c h naig i ht ,c h m i a ,c h y d n it gn hp ,páhp gn hp ,c hc t gn d hn cáhk u ih u d gn hN .hnis c h gn t a c m i c gn hn n ý úhc ht óc i ht gn ,p l c a c c ht n hn gn t oh o hc ht óc nêiv oáig n l áuq ht gnôhk p l t m gnort hnis c h gn l s hn n h gn hC .n ik u i gn hn óc i hp i h iò ó gn rt c u ih u d gn hN .p l i t p it c rt hcác t m u il iàt m n hnis c H ♦ .hnis c h gn t a c m i c gn hn n ý úhc i ht gn ,p l c a c c ht n hn gn t oh o hc nêiv oáiG ♦ .c h y d hnìrt áuq a c n o iaig i m gnort i gnôhk n hp hnàht óc c h p L ♦ :àl ó .cáhk c h y d c hc t c ht hnìh t m àl hc ht óc àm p l nêrt c h y d c ht hnìh àl ht gnôhk ìht ó u ih u d gn hn gnort t m u iht u n ,p l nêrt c h y d c hc t c ht hnìh a c gn rt c u ih u d ab hn cáx nêrt a hgn hn .p l i t h c d oáig àv c ht n hn c l gn n n irt táhp màl hn gn c p it c rt hcác t m p t c h u il iàt gn v m n hnis c h ohc i l n uht n ik u i o t m hn c h y d n it gn hp àv páhp gn hp các gn d s hnis c h gn t a c m i c gn hn n ý úhc i ht gn ,i gnôhk n hp hnàht óc ,hn n ht p t t hc hnít óc c ht n hn gn t oh o hc nêiv oáig ,t ib gnêir m i a t m àv hn cáx hcác t m hn yuq c p t c h naig i ht àm c h y d c hc t c ht hnìh àl p l nêrt c h y d c ht c ht hnìH :p l nêrt c h y d c ht c ht hnìH +
 10. 6 SCHT ELUDOM | 28 c móhn , v m ihn gnox hnàht nàoh ihK .móhn c ohc gnuhc t hn gn ht s c t uahn i v n ul o ht h ìht t hn gn ht gnôhk nêiv hnàht các a ig uq t k u N .n ih c ht uq t k uahn ohc oáb gnôht àv p t c h v m ihn gn t n ih c ht t nêiv hnàht i m ó uaS .móhn a c gn t oh hnìrt áuq gnort n c u n ý i g c oh nêiv gn ,tás nauq gnàd d nêiv oáig àv n ik ý i oart gnàd d hnis c h uahn i v m c hnàht i gn p x p s c móhn gn T .p l c c rt móhn các ohc v m ihn gn hn ar nêiv oáig c iv gn b u t b c móhn oeht c h y d hnìrt n iT .p l c a c gnuhc iàt hk nôuhk gnort uahn cáhk v m ihn gn hn n ih c ht uahn cáhk móhn gn hn ìht áoh nâhp móhn p t c h c ht hnìh i v nòC .uahn hn v m ihn gn hn n ih c ht u hnis c h c t t ìht t hn gn ht móhn oeht p t c h c ht hnìh i V .áoh nâhp hnít óc p t c h c ht hnìh àv t hn gn ht móhn oeht p t c h c ht hnìh gn d àl ó .p l i t móhn oeht p t c h c ht hnìh gn d iah óC . h a c gn t oh p h i hp gnùc s ,uahn i v hnis c h a ig p it c rt gn cát s àl móhn oeht c h y d c hc t c ht hnìh a c gn rt c .móhn gnort cáhk n b các a c p t c h c iv n mât nauq m ihn hcárt óc nòc àm hnìm a c p t c h c iv i v m ihn hcárt óc hc gnôhk móhn a c nêiv hnàht gn T .o x k ,gn n k hnàht hnìh ,c ht irt i h hn l c iv gnort uahn i v cát p h , púig ,uahn i v c ht n ik n ugn ,gn t ý gn hn i oart nêiv oáig a c o hc s i d móhn gn t hnis c h ó gnort ,nâhn ác hnít àv ht p t hnít p h t k s óc c h y d c ht hnìh àL :móhn oeht c h y d c hc t c ht hnìH + .gnuhc p t c h v m ihn hnàht nàoh i ht gn ,hnis c h i m àv p l c ohc gnuhc gn n k n yul nèr ,c ht irt c gn c àv p t nô c iv ,c ht irt i h hn l c iv n ihk u i c c hcít ,hnis c h c t t a c gn t oh i ht gn o hnãl nêiv oáig ó gnort c h y d c hc t c ht hnìh àL :p l nàot c h y d c ht hnìH + .móhn oeht c h y d c ht hnìh àv p l nàot c h y d c ht hnìh :óc p l gnort hnis c h móhn i v yah p l nàot i v i nêiv oáig a c o hc s oàv c n C — . uq u ih óc m ihgn i rt , s aihc gn b p t c h c ht gn hp n ih c ht àv m ihgn i rt n ik u i óc hnis c h púig nòc yàn c h y d c hc t c ht hnìH .gn s c uc n it c ht i v n h n g
 11. 38 | ỞS ƠC CỌH GNURT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX .n hk óhk gn uh hnìt oàv i r gna nôht gnôn c v uhk SCHT gn rt t m c h y d páhp gn hp i m i iahk n irt hc oh K ?oàn ht hn ) hc( hna a c n ik Ý ?p ihgn gn các a c uas u ib táhp i l v ìg n ik ý óc ) hc( hnA :2 uâC ?ìg àl ”gn ht n yurt p t c h gn rt iôm“ u ih ) hc( hnA :1 uâC AR UẦĐ ART MỂIK .5.1 .n b c c h y d c hc t c ht hnìh àl p l nêrt c h y d c ht hnìh gnos ,gnôht hp gn rt c h y d hnìrt áuq gnort hn t hn òrt iav àv gn n c hc óc c h y d c hc t c ht hnìh i M .uahn n l rt h ,uahn i v t iht t m h nêil óc nêrt uên ã SCHT gn rt gn d s c c h y d c hc t c ht hnìh c t T .gnuhc c h y d uêit c m n t gnêir p hn oeht hnìm a c p t c h v m ihn gn hn n ih c ht p l c hnis c h i m ,nêiv oáig a c n ihk u i c hc t s i d ó gnort c h y d c hc t c ht hnìh àL :nâhn ác c h y d c hc t c ht hnìH + .p l nàot y d n ik u i gnort u y hnis c h gn hn n n h u ihn ý úhc s c hnàd ht óc nêiv oáig ,y v ì V .n hk óhk t yuq i ig m hn n ul o ht o hc hcác t i v aig maht nêiv oáig ìht n hk óhk p g ó oàn móhn u N .p l nàot ohc oaig c v m ihn t yuq i ig hcác u iht i ig ó oàn móhn hgn n c ,p l c rt gnuhc n ul o ht ar me c n c oàn hnìh n i m l ias gn hn mex hn t yuq hc oh k p l hgn yus nêiv oáig ,ó s c nêrT .i hp c m ó oàn móhn a c nêiv hnàht àm m l ias gn hn n ih táhp i ht gn ,gnôhk yah t hn íl p h t yuq i ig hcác ar mìt óc móhn các mex tás nauq nên nêiv oáig ,c iv màl móhn các ihk gnorT .uahn ohc ut írt gnam m ,p t c h u il iàt i h hn l i h c gn hn óc hnis c h ohc o t i hp nêiv oáig i gn a c gn t oH .uahn n l gn rt nôt , rt gn t ,cát p h , hc nâd c t yuq các oeht c iv màl ,p t c h móhn các n d gn h ,móhn các a c gn t oh v c ,nêiv gn ,n v c i gn àl òrt iav gnó nên nêiv oáig i gn ,móhn oeht c h y d hnìrt áuq gnorT .n ul t k n i uahn i v n ul o ht ht óc móhn các n c u n ,p l c rt móhn a c gnuhc uq t k oác oáb n id i i gn
 12. 6 SCHT ELUDOM | 48 .) hc( hna nâht n b i v u ihc i yãH ?oas i T ?oàn gn n k mêht óc n c n irt táhp i n ih hgn gnôc c h aohk ìk i ht nêiv oáig i gn ,) hc( hna oehT :2 uâC ?ìg hc n h àv hn m ht gn hn óc gn ht n yurt p t c h gn rt iôm y ht n hn ) hc( hnA :1 uâC OÀV UẦĐ ART MỂIK .2.2 .i n ih i h ãx gnort nêiv oáig i gn a c òrt iav t t hnàht nàoh hnìrt oac gnân ,p t c h c ht ý óC — .i n ih p t c h gn rt iôm gn d yâx t yuht íl gn d n v gn n k óc nêiv c H — .i n ih p t c h gn rt iôm gn d yâx t uht k ,páhp n ib các c yàb hnìrT — .SCHT hnis c h ohc i n ih p t c h gn rt iôm gn d yâx c iv a c t iht p c hnít àv a hgn ý c yàb hnìrt nêiv c H — UÊIT CỤM .1.2 NIT GNÔHT HGN GNÔC GN D GN ÓC S C C H GNURT HNIS C H OHC I N IH P T C H GN RT IÔM GN D YÂX PÁHP N IB CÁC 2 g nud i ộN ”? uq u ih óc c h y d páhp gn hp i m i oàn ht màl àv oàn páhp gn hp gn hn m g oab i m páhp gn hp t ib iôt gnúhc ohc íhc gn ,y d ìg iác y l iôt gnúhc ìht i c páhp gn hp gn hn yagn b i hp u n íhc gn i h nix y V .i m iác gn b c iác yaht àl i m i ,gn ht gnôht a hgn oeht ,íhc gn a hT“ :gn rt u ih n v t hc nêiv oáig u ihn ,y d gn ig páhp gn hp i m i n ión ihK
 13. 58 | ỞS ƠC CỌH GNURT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX .yan n ih u ihc a nit gnôht n ugn các gn d s ,íl x ,cáht iahk c iv auq gnôht hnìm a c c ht n ik hnàht ón n ib àv u c uhn oeht ut nit gnôht hn l m ihc hcác c h i hp àm nit gnôht n hn uht hc gnôhk c h i gN .gn hc hnàht rt c h i gn , rt h i gn hnàht rt y d i gn ,”gnagn“ h nauq gnas n yuhc c h i gn àv y d i gn a ig ”c d“ gn ht n yurt h nauq t u Y .gn rt àhn a c naig gnôhk gnort t m óc n c gnôhk àm gn ig ig aig maht ht óc c h i gn ,c ub gnàr s àl nòc gnôhk gn c hcác gn ohk t u Y .naig i ht v c ub gnàr gn hn i hk c h i gn gnóhp i ig ,i gn gn t c uht ut ,áoh nâhn ác c h c iv ,c ub gnàr t m àl nòc gnôhk naig i ht t u Y .c h àv y d hcác i yaht màl ã hnìh n yurt ,hnaht n yurt gnós táhp uht hn gnúhc i gnôht n yurt n it gn hp các ,tenretnI gn m i n hnít yám i v gnùc t n i ht ,xaf ,i oht n i hn nit gnôht n it gn hp các ,ax t c d oáig c ht gn hp gnorT . s c ht m hp s gn m hcác c uc t m a c gn m m m gnam ,ax t c d oáig àv m c d oáig v gn m hcác c uc t m ar o t gna nit gnôht hgn gnôC . h a c i c uc t us gnort n v t yuq i ig m hn nit gnôht c m n nâhn ác a c c l gn n gn r m s nit gnôht hgn gnôc gn d pÁ :gnuhc ión o t oà — c d oáig i v i a hgn Ý • gnộđ tạoh ohc nit gnôhT .m hp s n ul t k các ar túr àv c ht n ik áoh cáx hníhC — .n ul o ht uq t k yàb hnìrt móhn cáC — .SCHT hnis c h ohc i n ih p t c h gn rt iôm ar o t c iv a c t iht p c hnít àv a hgn ý v móhn n ul o hT — .gn t oh v nit gnôht các n hn p it àv c nêiv c H — ụv mệihN n it gn ôht ệhg n gn ôc gnụ d gnứ ựs óc iạđ nệi h pật c ọh gnờưrt i ôm ar oạt c ệiv aủ c aĩ h gn Ý :1 gnộđ tạoH GNỘĐ TẠOH CÁC .3.2
 14. 6 SCHT ELUDOM | 68 .c ht cáx , t c ht gn uh hnìT — . t c ht gnôhk ,t ib hcát gn uh hnìT — .hn hc óc gn t oh .u m oeht o t iát ,i l gn hn nêrt a d gn hcíht c h y D — pá gn n hp gn hn nêrt a d c h y D — .hn t yuq ar a c iv gn b o t .n s óc c ht gnás ,náhp êhp yud t nêrt a d c H — irt gn hn nêrt a d c h ,n ik s c H — .áhp máhk ,iòt mìt ,c c hcít p t c H — .gn ht p t c H — .nit gnôht i oarT — .nit gnôht i t n yurT — .cát gn t ,cát p h c iv màL — . ht ác , l gnêir c iv màL — .gn n a ,n it gn hp a — .gn n n ,n it gn hp n — .u ihc a n irt táhp gn H — .u ihc t m n irt táhp gn H — .nauq cáig a hcíht hcíK — .nauq cáig n hcíht hcíK — .mât gnurt màl c h i gn a c gn t oh y l c H — .mât gnurt màl y d i gn y l ht n yurT — c c hcít i n ih p t c h gn rt iôM gn ht p t c h gn rt iôM p t c h gn rt iôm các hnás oS .c h y d c hc t c ht hnìh àv páhp gn hp i m i n hp póG — .c h i gn àv y d i gn a c írt v ,òrt iav c yuh táhP — . uq u ih c h y d hnìrt áuq n ih c ht gn rt iôm àl nòc àm n ik u i ,n it gn hp àl òrt iav gnó hc gnôhk s t n i hcás , t n i gn ig iàb gn hn gn d yâx nit gnôht hgn gnôc gn d gn c i V — :hnis c h àv nêiv oáig i v i a hgn Ý • .c u iht ht gnôhk àl o t oà àv c d oáig ohc v c hp i n ih n it gn hp các ,nit gnôht hgn gnôc a c nêyugn k gnorT .t m i t m c h y d c ht gn hp gnort yagn iãr gn r gn d s àv gnus b c s i n ih nìhn ehgn n it gn hp gn hn gn hn ,o t oà àv c d oáig hnìrt áuq gnort gn rt nauq òrt iav ig nòc n v )... v hcás ,túb y ig ,gn b n hp( n ig n n yurt c c h y d n it gn hp cáC
 15. 78 | ỞS ƠC CỌH GNURT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX .c n ih ht gnôhk gn ht n yurt c h y d b t iht hnìh i ol các àm c ht n ik gnud i n óc y d iàb gnorT :uas c t nêyugn oeht gnôht n yurt àv nit gnôht hgn gnôc gn d gn ht óc gnud i n s t m k c l t hc àv n hC :2 c B + .p l nêl ihk c rt nêiv oáig a c b n uhc s àl c c hcít c h y d ná oáiG .tnioPrewoP .SM c oh droW .SM n h gn hc ,m m n hp các nêrt k t iht ht óc c c hcít c h y d ná oáiG .)...i m c ht irt hn l m ihc hnìm t hnis c h ihk n ohc hnis c h a c gnôc iht cát oaht àv nêiv oáig a c gn h hn cát oaht các m g oab hnis c h ohc c ht n hn v m ihn gn t t n ut t yuq i iG( c h y d hnìrt n it k t ihT .p h ùhp páhp n ib ,páhp gn hp các gn ht h gn d S ♦ .i n ih c h y d b t iht àv gn ht n yurt c h y d b t iht hnìh i ol các b n uhC ♦ .c h iàb uêit c m hn cáX ♦ :uas cúrt u c oeht c h y d hnìrt áuq gnort hnis c h a c yud t hnìrt áuq ,c ht n hn hnìrt áuq áoh c c hcít m hn c c hcít c h y d t n i ná oáig k t ihT :1 c B + :uas c b các oeht c c hcít c h y d t n i ná oáig k t ihT c c hcít c h y d ná oáig k t ihT — . t n i gn ig iàb gn d s àv c c hcít c h y d ná oáig k t ihT • gnộđ tạoh ohc nit gnôhT .SCHT hnis c h ohc i n ih p t c h gn rt iôm ar o t páhp n ib các gn d n v ihk u c uêy àv c ht hcác v m hp s n ul t k gn hn ar túR + .ó màl hcác a c i t n t nòc hc n h gn hn àv uq u ih hcít nâhP + .SCHT hnis c h ohc i n ih p t c h gn rt iôm ar o t nit gnôht hgn gnôc gn d gn c iv a c t c ht m ihgn hnik s aihc móhn cáC + :u c uêy i v móhn oeht c iv màL — gn t oh v nit gnôht các n hn p it àv c nêiv c H — ụv mệihN ởs ơc c ọh gnu rT hn i s cọh ohc i ạđ nệi h pật cọh gnờưrt iôm ar oạt ểđ gnôht nềyurt àv ni t g nôht ệh gn gn ôc gn ụd gn ứ páh p nệi b cáC :2 gnộđ tạoH
 16. 6 SCHT ELUDOM | 88 .c c hcít c h y d t n i ná oáig hnàht hnìh tnioPrewoP.SM m m n hp oàv n b hc k t nit gnôht u il d p hN :2 c B + . hc hnêk i v n hp gn t ohc oas n n uàm n hc ,edilS a c iárt nêb l oeht gn ig iàb ý nàd t c c hcík o t ó uaS .gni warD /srablooT / wei V /3002 tnioPre woP .SM M .c c hcít c h y d t n i ná oáig a c beW ig k t iht u ik edilS các ohc gnuhc n id oaig o T :1 c B + :)tnioPrewoP .SM m m n hp gn d s d ív( n it gn hp a gnôht n yurt p h hcít gn h oeht t n i gn ig iàb gn d yâx hnìrt yuQ — .c h y d hnìrt áuq gnort gnôht n yurt àv nit gnôht hgn gnôc nal nàrt gn d m l hnárT .c n ih ht gnôhk hn t gn b àm gnud i n các óc ihk gn gn b gn d s hc ,t iht n c gnud i n các ihg hn t gn b gn d S ...m ihgn íht hnàh n it àv m ihgn íht c gn d ,t v u m ,hnìh ôm ,aohk oáig hn hnart : hn gn ht n yurt c h y d b t iht hnìh i ol các uq u ih àv a i t gn d S + .)c c hcít c h y d t it gnort u ihc nàm àv gn n a u ihc yám i v i n t k hnít yám( n it gn hp a c h y d gn ht h auq gnôht gn gn b àv ) hp gn b ,gn ht n yurt gn b i ol các m g( hn t gn b uq u ih gn d S + :c h y d hnìrt áuq gnort c c hcít c h y d t n i ná oáig n ih hT — .)nit gnôht hgn gnôc gn d gn gn rt iôm oàv gnúhn c ã c c hcít c h y d ná oáig c b àl yâ ( c c hcít c h y d t n i ná oáig u il d gnud i n b nàot ióg gnó :5 c B + .c c hcít c h y d ná oáig gnort p h ùhp gnud i n các oàv ...gn hp ôm hnìh ôm ,gn hp ôm m ihgn íht ,o m ihgn íht các p h hcíT :4 c B + .hsalF aidemorcaM m m n hp gn b hnít iv yám àv hnis c h a ig cát gn t s o t ...gn hp ôm hnìh ôm ,gn hp ôm m ihgn íht ,o m ihgn íht các k t ihT :3 c B + .c h y d hnìrt áuq gnort mex hnis c h ohc pilC oedi V n o các gn d s i hp ,y v oD ... t nâhp cúrt u c , t n i gnós ,a l iún ,n ht gnós hn c n c p it ht gnôhk àv t ib gnôhk hnis c h àm nêihn t gn t n ih gn hN .n it t ,i h c ,m ih yugn áuq m ihgn íht ìv p l nêrt u c nêihgn m ihgn íht ,hnim gn hc m ihgn íht c hnàh n it ht gnôhk hnis c h àv nêiv oáiG
 17. 98 | ỞS ƠC CỌH GNURT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX cáC .c h àv y d c iv rt h t n i gn d các c t t m g oab gninraeL-E“ ;”MOR-DC àv cát gn t ivit ;hnìh ,gn it gn b ;hnit v táhp m rt ;tenartnI ;tenretnI :m g oab t n i n it gn hp các c t t auq gnôht gnud i n các p c gnuc c iv àl gninraeL-E“ :gn r ohc yàn m in nauq oeht ig cát cáC .gninraeL-E àl ioc c u c h y d c iv rt h gn d sc t n i t u y óc gn d các c t t m in nauq gn hn àl ab hT + .”uâ i n c t b ,oàn cúl c t b p t c h péhp ohc ht óc gn m a c hn m c s gn d s c iv àl gninraeL-E“ ;”c h c iv gn r m àv íl n uq ,a l n hc ,i hp nâhp , k t iht gn m hgn gnôc gn d s àl gninraeL-E“ :a hgn hn các àl yàn gn h ohc u ib uêiT .gninraeL-E a c s c àl ioc c gn c gn m t u y óc n c hc gnôht n yurt nit gnôht gn ht h các ,tenretnI iàogn àl ó ,t hn ht m in nauq i v os gninraeL-E a c nit gnôht hgn gnôc gn t h v gn r m s óc ã gninraeL-E a hgn hn ar a ihk cáhk ig cát s t M + .”c h y d páhp gn hp gn t n n nêrt a d k t iht c àv p t c h gnud i n i v cát gn t hcác oeht tenretnI gn m nêrt gnôht n yurt gn b p t c h c ht hnìh àl gninraeL-E“ :gninraeL-E auq gnôht c h y d gn t oh các iahk n irt àv k t iht gn t oh các gnort gn d s c c h y d páhp gn hp àl gn t n n t u y n hn m n hn nòc yàn ig cát iah , hgn gnôc t u y iàogn ìht gninraeL-E v a hgn hn ihk ,urtaP àv atseR nòC .”tenretnI àv p t c h a c t i h s àl gninraeL-E“ ,kcolB drawoH oehT .urtaP àv atseR ,dra woH ig cát các àl yàn m in nauq ohc u ib uêiT .gninraeL-E àl ioc c gnôhk ìht tenretnI gn d s gnôhk u n ,cáhk hcác ióN .tenretnI n nauq nêil i hp gninraeL-E àl n hn nìhn c ìg gn hn c t t gn r ohc t hn ht m in nauQ + :gninraeL-E v u ih hcác u ihn t r óc yan n iH .i m gn t uht t m àl )gninraeL cinortcelE a c t t t iv( gninraeL-E gninraeL-E m in iáhK — ) t n i p t c h( gninraeL-E gn rt iôm gnort p t c h c hc T • .c c hcít c h y d t n i ná oáig a c ý nàd t c ohc gn u ih o T :4 c B + .n id hnìrt p t t m gnùc gnort cáhk edilS các i v c c hcít c h y d t n i ná oáig a c c m các a ig t k nêil o T :3 c B +
 18. 6 SCHT ELUDOM | 09 .n yut c rt u il iàt gn hn a c púig rt s i v hnìm gnêir ohc c h gn n k các ar mìt t nêiv c H .hnìm a c gn m p hn yurt n ik u i àv c ht n ik hnìrt oeht ý ut hcác t m u il iàt ,gn ig iàb n hp n hc a l nêiv c h péhp ohc s gn ig iàb c m hnad gn B .c h aig maht ht óc àl beW t yud hnìrt óc hnít yám n c hc nêiv c H :nêihn u gn p hn yurt àv n c p it D + .hnìm a c hn c nàoh i v p h ùhp c h áohk aig maht n hc a l ,c h hnìrt áuq hn hc u i t ht óc c h i gn , ht ì V .hn c u ib naig i ht t m oeht i hp t iht t hn gnôhk hc c h i gn u c uhn oeht v c hp c gninrael-E auq gnôht p t c H :o d m m ,t oh hnil hníT + .)...n ib iãb nêrt medoM i v yat hcáx hnít yám t m t yah gnêir àhn i t nàb hnít yám t m t p c yurt ht óc( uâ c t b t àv oàn cúl ìk t b oàv c h áohk p c yurt ht óc nêiv c h các péhp ohc yàn u i ,c h i gn i t hnít yám gn m auq i t n yuhc c gninraeL-E c h áohk t M .c h y d gnort naig i ht àv naig gnôhk v hcác gn ohk i áox n d ã tenretnI a c iãr gn r p c hp S :naig i ht àv naig gnôhk i b n h i ig b gnôhK + :uas hn t ib cáhk m i gn hn óc gninraeL-E ,gn ht n yurt p t c h c ht gn hp i v oS :gn ht n yurt p t c h i v gninraeL-E gn rt iôm auq p t c h hnás oS — .SCHT hnis c h a c c h àv nêiv oáig i gn a c y d hnìrt áuq ohc uq u ih i l gnam uahn cáhk c ht hnìh gn hn i d iahk n irt gn d n v àv u c nêihgn gn h óc nêiv oáig i m àm gninraeL-E v m in nauq ,a hgn hn i m oeht ut ,cáhk hcác ióN .hn t hn t ib cáhk gn hn óc gn c ón a c hc n h ,m i u gn hn i v gninraeL-E iahk n irt ,gn d n v hcác àv uahn cáhk t r gn c n ih ht c gninraeL-E a c m i c àv u ih u d gn hn ìht gninraeL-E v uahn cáhk m i nauq gn hn i v ,y v hN .sregoR .L aicirtaP àv notroH mailliW ig cát iah àl yàn m in nauq ohc u ib uêiT .p t c h n it gn hp ,páhp i ig các i hp nâhp ,p c gnuc c iv gnort tenretnI àv beW hgn gnôc gn d s c iv i v gninraeL-E t hn gn i l t ht n c p it hcáC + .”p t c h hnìrt áuq n ih c ht n it gn hp t m hn gnùd c gn m i n t k gnôhk c oh óc gnôht n yurt àv nit gnôht gn ht h
 19. 19 | ỞS ƠC CỌH GNURT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX n l àl gninraeL-E ohc u nab t u íhp ihc y ht ht óC .gn ht n yurt o t oà c ht hnìh các i v hnás os ihk nêiv gn ig àv nêiv c h a c i l i íhp ihc hn gn c y d gn ig n it gn hp các ,c h gnòhp êuht ,nêiv oáig êuht íhp ihc c b i ol gninraeL-E :o t oà gnort íhp ihc m ik t iT + .nêl gn t gn c c ht n ik t b m n gn n hk nên ,nauq cáig u ihn auq nit gnôht n hn uht ht óc c h i gn ht hN .hnaht mâ àv oh ,n b n v p h hcít gn ig iàb gn hn ar o t péhp ohc gninraeL-E ,n it gn hp a hgn gnôc a c rt h s i V :n d p h hníT + .p h ùhp ohc c h y d v hn hc u i s óc àv o t oà hnìrt áuq iõd oeht hnis c h àv VG péhp ohc ,i ht c t i h n hp t hc hnít óc nòc gninraeL-E ,ar iàogN .p t c h hnìrt áuq oàv aig maht nêiv hnàht các a c c ht n ik c cáht iahk ,o gnô p t c h gn gn c t m ar o t yàn c i V .o hk maht gnùc gn ig iàb n nauq nêi l óc u il iàt các ar a ht óc i gn i m ,nà n id auq gnôht ,a n n H .o hk maht ht óc u yàn n v n mât nauq ia c t b y v hN .i l rt uâc ar a ht óc cáhk hnis c h các c oh VG àv c h iàb v i h uâc t ht óc hnis c H .uahn i v i oart gnàd d gn c hnis c h các ,y d gn ig naig i ht iàogn i oart hnis c h àv nêiv oáig péhp ohc liaM-E yah )muroF( nà n id gn d s c iv ,gninraeL-E i V .c s uâs s c óc gnôhk gn ht ìht c t i l rt àv i h uâc gn hn a n n H . hc n h t r àl gn ig iàb gnud i n mêht uâs màl hnis c h àv nêiv oáig a ig i oart naig i ht ,y v ìv ,c h i ub t m gnort c h t it iàv t m gnort n g ióg hc hnis c h àv nêiv oáig a ig p it oaig naig i ht ,gn ht n yurt o t oà c ht hnìh gnorT :c h i gn àv c h i gn ;c h i gn àv y d i gn a ig i oart gn n hk gn c gn T + . c gn ig iàb i v os i yaht ,t hn p c c gnud i n gn hn c n hn gnàd d ht óc hnis c h ,gninraeL-E i v ,ó ihk gnorT .ó iàb i l gn ig ht gnôhk nêiv oáig ,)i m nit gnôht gn hn hn d ív( hnìm a c gn ig iàb gnort i yaht óc u n ,p l nêrt gn ig iàb t m gnox gn ig ihK .gn ht n yurt o t oà c ht hnìh gnort c óc ht gnôhk yàn u i .t hn i m nit gnôht gn hn c n hn nôul c h i gn k t iht c c h áohk cáC . m i m t hn p c c o t oà hnìrt gn hc gn hn c n hn nôul s i gn i m ó od àv o t oà hnìrt gn hc các a hc óc hc yám nêrt n ih c ht c s ó i yaht gn hn ìht u nab i v os o t oà hnìrt gn hc i v i i yaht gn hn óc u N .hnis c h ohc t hn t t p h ùhp àv gn pá m hn i m i àv t hn p c c nêyux gn ht p t c h gnud i N :t hn p c hníT +
 20. 6 SCHT ELUDOM | 29 .c h y d gn l t hc oac gnân hcí c m i v uahn ohc gnus b ,t iht t m h nêil i m óc ,p h ùhp k t iht c n c yàn c ht hnìh iaH .ón a c ht i l a i t yuh táhp m hn t m páig c h y d c ht hnìh oeht iahk n irt c n v cáhk gnud i n gn hn ,i l nòC .yàn hnìh i ol a c hn m ht i v t hn p h ùhp hc ,gnud i n gn hn i t mât nauq hc àv c h y d hnìrt áuq rt h hcí c m i v k t iht c gninraeL-E ,yàn hcác oehT .t m páig c h y d àv n yut c rt p t c h c ht hnìh iah a c p h t k s i v p t c h c ht hnìh àL :)gninraeL dednelB( p h n h p t c H + .liaM-E c oh nà n id auq i l rt àv i H ♦ ;oedi V gn b yah ettessaC gn b gn b c H ♦ ;MORDC c oh tenretnI auq gnôht c h t hnìrt áuQ ♦ :uas c ht hnìh các auq n ih ht c b gn gnôhk c h y D .uahn i v p it c rt cát gn t s óc gnôhk nêiv c h àv nêiv oáig a ig y v hN .cúl gnùc i ht gn gnôhk ar n id c h y d c iv àl b gn gnôhk c h y D .tenretnI ,i oht n i ♦ ;)gnicnerefnoC oedi V( hn hnìh àv hnaht mâ gn b o ht i H ♦ ;p it c rt hnìh n yurt hnìrt gn hc auq c H ♦ :uas c ht hcác gn hn auq n ih ht c b gn c h y D .naig gnôhk v hcác gn ohk óc ht óc nêiv c h àv nêiv oáiG .)naig i ht gnùc( c ht naig i ht gnort ar n id c h y d c iv àl b gn c h y d c ht hnìH . b gn gnôhk c h y d àv b gn c h y d àl n ih ht hcác iah óc yàn c ht hnìh .t m páig c h y d a c ht u gn hn c yuh táhp a hc àm hnìm a c hn m ht c cáht iahk hc i m gninraeL-E ,yàn hcác oehT .gn m gn rt iôm nêrt nàot nàoh hnàh n it c p t c h c iv ó gnort àm c ht hnìh àL :)gninraeL enilnO( n yut c rt p t c H + .p h n h p t c h àv n yut c rt p t c h àl gninraeL-E a c hníhc p t c h c ht hnìh iah n k ht óC .uahn cáhk c ht hcác gn hn oeht gn d n v ht óc H c h y d gnort nên t oh hnil àv o d m m p t c h c ht hnìh t m àl gninraeL-E :gninraeL-E i v p t c h c ht hnìh cáC — .u ihn gn ux m ig s íhp ihc ìht o t oà aig maht i gn n l gn l s i v àl t ib c , r i l ìht o t oà n ih c ht gnos
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2