Mối quan hệ giữa các ấn phẩm báo

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
78
lượt xem
14
download

Mối quan hệ giữa các ấn phẩm báo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, hầu hết các tờ báo điện tử đều ra đời từ tờ báo in truyền thống. Trừ Vietnamnet, Vnexpress.net và VDC.media.com. Tiền phong là tờ nằm trong số có nhiều ấn phẩm báo giấy và (sẽ có )nhiều ấn phẩm báo điện tử. Như phần đầu tác giả đã trình bày, trong đời sống báo chí hiện nay, vấn đề làm PR cho tờ báo của mình đã trở nên hết sức quan trọng. Muốn người ta mua báo, anh phải làm cho độc giả biết đến báo của anh. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mối quan hệ giữa các ấn phẩm báo

  1. M i quan h gi a các n ph m báo Ti n Phong và Ti n Phong i n t Hi n nay, h u h t các t báo i n t u ra i t t báo in truy n th ng. Tr Vietnamnet, Vnexpress.net và VDC.media.com. Ti n phong là t n m trong s có nhi u n ph m báo gi y và (s có )nhi u n ph m báo i n t . Như ph n u tác gi ã trình bày, trong i s ng báo chí hi n nay, v n làm PR cho t báo c a mình ã tr nên h t s c quan tr ng. Mu n ngư i ta mua báo, anh ph i làm cho c gi bi t n báo c a anh. Nói cho h th y t báo c a chúng ta c nh tranh thông tin th nào, hay i m nào, hơn báo khác i m nào. âu s là nơi ăng t i nh ng thông tin ó n u không ph i chính là trên m t báo c a mình. M i quan h ây là m i quan h h p tác, tương tr l n nhau cùng phát tri n. Không ph i ng u nhiên mà Tu i tr thư ng xuyên có cách ưa tin ki u: Như ã ăng t i trên www.tuoitre.com.vn thông tin v …Theo ngu n tin riêng c a Tu i tr cho bi t…Forum trên www.tuoitre online.com.vn tr nên sôi ng v i nh ng thông tin…Ho c ngay khi i tuy n Vi t Nam ghi bàn th ng vào lư i Hàn Qu c, 24 giây sau, t m nh và di n bi n tr n u ã ư c ăng t i trên tu i tr tr c tuy n. Có th i u ó b m t s ngư i nói r ng…m hát con khen hay, con hát m khen hay, tuy nhiên ó là i u h t s c bình thư ng trong i s ng báo chí hi n i. V n là anh ã thông tin úng s th t. N u chính “m ”, “con” c a mình còn không ng h mình thì làm sao có ư c ông o c gi ng h . ít nh t ph i lôi kéo ư c càng ông càng t t b n c c a Ti n Phong truy n th ng sang ti n phong i n t . i u ó không h ti m n nguy cơ m t b n c mua báo, trái l i nó s càng m r ng i tư ng b n c hơn. Phân tích ví d c a Tu i Tr : M c dù thông tin ã ưa lúc chi u hôm trư c, n sáng hôm sau m i ư c nh c n trên tu i tr ra h ng ngày, ngư i c báo lúc ó không còn giá tr v tính th i s n a r i, và vi c m trang Web c a báo i n t
  2. khi ó là không c n thi t. Nhưng thông tin ó v n h t s c quan tr ng. Nó như m t l i kh ng nh v i c gi r ng: M i thông tin quan tr ng u ã (và s , t t nhiên) ư c ăng t i trên t báo tr c tuy n c a chúng tôi. L n sau, n u có s ki n gì m i, xin m i b n hay truy c p ngay vào trang Web ó, b n s ư c th a mãn thông tin. Ho c gi , ó cũng là l i kh ng nh v i b n c truy n th ng r ng chúng ta không thua kém, n u không mu n nói là i u so v i các kênh thông tin khác. ó là ni m t hào c a b n c truy n th ng, nh ng ngư i coi t báo như m t ngư i b n như m t kênh thông tin không th thi u c u b n thân mình. Cùng v i chi n lư c phát tri n qu ng bá thương hi u thông qua hàng lo t các ho t ng mang tính xã h i sâu s c ng h n n nhân ch t d c da cam, ti p s c n trư ng, t ng báo cho các ơn v cơ quan, trư ng h c, Tu i tr ã bư c u thành công trong cu c ti n quân ra mi n B c, ít nh t là cũng ã có ư c nh ng thành công trên i bàn thành ph l n. i u này làm chưa ư c làm t t Ti n Phong. M t s ki n Thi hoa h u l n n v y, thành công v m t t ch c nhưng chưa th nói ã t hi u qu cao nh t v m t qu ng bá hình nh báo Ti n phong n v i ông o ngư i dân. Th t m t gi thuy t, n u Tu i tr t ch c s ki n này, h s làm như th nào? T nh ng chương trình trư c ó, có th nêu ra m t s gi nh như sau: Làm m t phóng s trên truy n hình v s chu n b c a các cơ quan báo chí, trong ó nh n m nh n t báo c a mình, v i cơ s h t ng thông tin, máy móc hi n i, con ngư i nhân l c hùng h u. Trên báo in c a mình cho c gi bi t v nh ng chuy n h u kì trong làng báo, trong ó có nh ng chi ti t nêu b t s chu n b c a Ti n Phong v m t truy n thông chu áo như th nào, s vư t tr i ra sao so v i các t báo khác. ây là cơ h i c quy n thông tin r t l n nhưng trên m t báo ti n phong h u như ch có thông tin r t ơn i u v các hoa h u: tên tu i, chi u cao, quê quán, th m chí có nh ng t m nh còn làm cho ngư i xem th t v ng vì hoa h u không ư c s c nư c hương tr i cho l m. N u là Tu i tr ( ã có báo tr c tuy n) h s còn làm l n hơn
  3. n a qu ng bá cho chuyên v Hoa h u trên báo tr c tuy n. T i sao không có bài ph ng v n T ng biên t p Ti n Phong v khâu t chu n b cho s ki n này?... Như th th y r ng, vi c làm PR cho chính t báo c a mình, không âu hi u qu hơn, d dàng hơn là dùng chính nh ng n ph m c a mình nói v mình. V n ch PR cho khéo, tránh khen ng i quá l , làm m t lòng tin c a b n c. Hi n nay ã có quy nh trong vi c qu ng cáo báo. T Văn hoá thông tin ã r t nhanh chóng th c hi n quy n l i này. Ti n Phong cũng nên tính n chi n d ch qu ng bá hình nh c a mình trên các phương ti n truy n thông i chúng khác ông o nhân dân bi t n mình nhi u hơn. S d ng tài nguyên báo in ưa lên m ng Riêng v vi c biên t p tác ph m báo in ưa lên m ng có th tri n khai thành m t tài riêng bi t. Trong ph m vi niên lu n này, tác gi ch nêu ra vài v n cơ b n. Xin nh c l i, quan ni m v báo i n t th a t ăng t i h t các bài vi t dài lê thê, ôi khi là bài lo i t báo in là hòan toàn sai l m. i u ó còn nguy hi m b i l n u th y bài v quá d cho m t l n click chu t, l n sau h s không tr l i. N u ó là ngư i bi t n báo Ti n phong i n t trư c khi bi t n báo in thì còn t hơn. H s nghĩ t ti n phong ch ng có gì áng c. Và c t báo um t i i tư ng b n c ti m năng c a mình. Vi c biên t p v i báo i n t là h t s c quan tr ng. Khi i vi t bài, phóng viên báo gi y thư ng b h n ch b i di n tích t, b i ch th i tư ng, b i tài ư c giao. Khi vi t bài h thư ng ph i lư c b r t nhi u thông tin, ch ưa thông tin chính vào bài. Tuy nhiên, n u ý th c ư c r ng chúng ta còn t báo tr c tuy n thì nhi u thông tin ã b có th tái ch và ưa lên m ng. Hòan tòan không ph i cách g p t t c nh ng th th a thãi cho vào bài dài ưa lên báo i n t . Phóng viên có th tách ra thành nhi u bài nh . N u ý, trên báo i n t hi n nay, có r t nhi u bài ch kho ng 300-400 t v nh ng khía c nh
  4. r t nh c a v n . V n là nh ng bài c l p, không ph i tin, không ph i box cho bài chính. Khi bóc tách ưa lên m ng, v a cung c p thêm thông tin cho c gi v m t i tư ng, v a có th t n d ng ư c tài nguyên, nguyên li u ã qua ch bi n. Ví d : Khi vi t bài v ư ng bi n thành ph như trong lo t bài c a Phùng Kông Sư ng, sau khi ã ăng t i trên Ti n phong gi y, có th ưa thêm nhi u bài n a v cu c s ng c a m t gia ình bên ư ng 5, m t nơi thư ng xuyên ph i ch ng ki n tai n n ngay trư c c a nhà mình, m t gia ình có tr c t lao ng chính b tai n n trên tuy n ư ng này, v m t bênh vi n thư ng xuyên ph i ón ca c p c u trên ư ng này… Nên ra m t nguyên t c, ch p càng nhi u nh càng t t, l y ư c nhi u nh nh t có th . Báo in không th t ăng nhi u nh, nhưng v i báo i n t , ây là kho ng không gian r ng l n, v i màu s c trung th c. V i công ngh x lí nh như hi n nay, m t t m nh ch có dung lư ng kho ng 5-7 Kb s không làm nh hư ng nhi u l m nt c ư ng truy n cũng như th i gian t i trang Web c a c gi . Thay vì ưa nguyên m t bài 1300 t và m t nh trên báo in, ta có th biên t p chuy n thành phóng s nh ho c m t bài 500 t v i 4 nh s d xem hơn nhi u trên báo m ng. (T t nhiên, m i v n , tài u ph i cân nh c trong hoàn c nh c th : th lo i, i tư ng ph n nh: L h i hay bài i u tra, bình lu n…) Trong tương lai, m t phóng viên báo tr c tuy n còn ng th i ph i là nhà quay phim, là ngư i thu âm, ý th c v vi t cho báo tr c tuy n càng tr nên quan tr ng hơn bao gi h t. M t lưu ý n a là v n t các hai c t hai bên trang báo. V i báo Ti n Phong i n t khi vào m t trang ch , ví d như kinh t , lư t h t các bài, khi mu n vào trang khác l i ph i back l i trang ch . Hai c t hai bên không có nh ng tít bài
  5. h p d n cho c gi click ti p. i u này toàn so n cũng c n lưu ý b i ó chính là cách d n c gi i ti p theo n i dung c a mình. 5.V Công tác b n c Báo i n t có m t l i th vô cùng l n ó là th c hi n trưng c u ý ki n trên m ng. T t nhiên theo tâm lý c gi , s không có nhi u ngư i i n thông tin vào b ng h i. Nhưng n u bi t cài khéo léo, ví d như vi c ưa ra nh ng tr c nghi m h pd n c gi làm tr c nghi m cho h nhưng qua ó h cũng ph i ưa thông tin chính xác v h . Qua ó toà so n có th thu th p ư c thông tin h t s c có giá tr . 5 câu l c b cũng là m t th m nh và trong tương lai hoàn toàn có th thu hút lư ng l n c gi . Tuy nhiên hi n nay các câu l c b ph n l n ch là nơi cung c p thông tin, chưa ph i là nơi các b n cùng s thích bày t ý ki n, trao i kinh nghi m, s thích. Tóm l i: V giao di n c a t báo, qua kh o sát m t s i tư ng b n c, h uh t u ng h c a b n c. Tuy nhiên, xét m t cách t ng th , cũng như nhi u t báo i n t vi t nam báo Ti n Phong i n t chưa có ư c b n s c riêng v giao di n và b c c c a trang. i u này òi h i tính sáng t o và s b t phá. Dù khó nhưng n u có ư c bư c t phá (giao di n ngang như CNN là m t ví d ), t o ư c s khác bi t là i u nên làm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản