intTypePromotion=3

Món Á với lò vi sóng (4)

Chia sẻ: Minh Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
100
lượt xem
29
download

Món Á với lò vi sóng (4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Shark’s fin soup – Súp vi cá Thành phần: - 450g gà - 60g vi cá - 20g sò điệp khô. - 5 lát gừng. - Hành lá thái nhỏ. Cách làm: - Chuẩn bị: Chặt gà làm 4 – 6 miếng, bỏ da. Vi cá ngâm 1 đêm, rửa kỹ. Rửa, ngâm sò trong 250ml qua đêm, xé nhỏ sò, nước để lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Món Á với lò vi sóng (4)

  1. Shark’s fin soup – Sóp vi c¸ Thµnh phÇn:  ­ 450g gµ ­ 60g vi c¸ ­ 20g sß ®iÖp kh«. ­ 5 l¸t gõng. ­ Hµnh l¸ th¸i nhá. C¸ch lµm: ­ ChuÈn bÞ: ChÆt gµ lµm 4 – 6 miÕng, bá da. Vi c¸  ng©m  1 ®ªm,  röa kü.  Röa,  ng©m sß  trong  250ml  qua  ®ªm, xРnhá sß, níc ®Ó l¹i. ­ §un 1 l níc ®Ëy n¾p High 12’, thªm gõng th¸i l¸t,  hµnh l¸, vi c¸. NÊu ®Ëy n¾p High 4’ n÷a. Bá ra khái  lß, ®Ëy n¾p ®Ó thªm 10’. LÊy vi c¸ ra, röa kü. ­ §un 1 l níc ®Ëy n¾p High 12’. Cho gµ nÊu ®Ëy n¾p  High 4’. LÊy ra, röa qua. ­ §un 1 l níc ®Ëy n¾p High 14’, cho gµ, vi c¸, sß  ®iÖp   vµ   níc   ng©m   sß.   §Ëy   n¾p   nÊu   Slow   cook   high  trong 2h. ­ Thªm muèi, ®Ëy vung 5’. ­ Dïng cho 4 ngêi. Note: NÕu vi c¸ to, nÊu thªm thêi gian cho mÒm ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Nutritious Herbal Chicken soup – Gµ hÇm thuèc b¾c. Thµnh phÇn: ­ 420g gµ ­ Thuèc b¾c c¸c vÞ C¸ch lµm:  ­ ChuÈn bÞ: Gµ chÆt 4 – 6 miÕng, bá da. Röa ng©m  thuèc b¾c 1150ml níc Ýt nhÊt 3h.
  2. ­ §un 1 l níc ®Ëy n¾p High 10’, cho gµ nÊu ®Ëy n¾p  High 4’. LÊy ra, röa qua. ­ Cho gµ ®∙ trÇn qua vµo níc ng©m thuèc b¾c, nÊu  Slow cook high 1h30’. Sau ®ã nÊu Slow cook low 20 ­  40’. ­ Thªm muèi, ®Ëy vung 5’. ­ Dïng cho 4 ngêi. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Dried Octopus in Lotus Root Soup – Sóp mùc phñ, b¹ch  tuéc kh« hÇm cñ sen Thµnh phÇn: ­ 180g cñ sen. ­ 310g giß heo. ­ 1 b¹ch tuéc kh«. ­ 6 t¸o tµu. C¸ch lµm:  ­ ChuÈn bÞ: ­ Cñ sen lét vá, röa s¹ch kü, c¾t l¸t  dµy 1cm. Giß heo chÆt 4 – 6 miÕng. Röa, c¾t t¸o tµu  lµm 2. ­ §un 750ml níc ®Ëy n¾p High 9’. Cho giß heo ®Ëy  n¾p High 4’. Vít ra röa qua. ­ §un 1250ml níc víi n¾p   High 12’. Cho c¸c thµnh  phÇn, ®Ëy n¾p, Slow cook High 1h45’. ­ Thªm muèi, ®Ëy n¾p thªm 5’. ­ Dïng cho 4 ngêi. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­ Ox tail soup – Sóp ®u«i bß Thµnh phÇn: ­ 580 g ®u«i bß c¾t miÕng. ­ 150g cµ rèt. ­ 150g khoai t©y.
  3. ­ 100g Hµnh t©y. ­ 80g cµ chua. ­ 2 nh¸nh tái t©y th¸i dµi 2inh. ­ 3  th×a canh bét cµ chua. ­ 10g ®êng. C¸ch lµm:  ­ Lét  vá, c¾t  cµ rèt,  khoai,  hµnh,  cµ chua  thµnh  miÕng. ­ §un 1 l níc ®Ëy n¾p High 12, cho ®u«i bß, ®Ëy n¾p  High 4’. LÊy ra, ®Ëy n¾p ®Ó thªm 5’, röa qua. ­ Cho ®u«i bß ®∙ trÇn, cµ rèt, khoai, tái t©y vµ 1l  níc. §un ®Ëy n¾p High 20’. ­   Thªm   1,5     th×a   canh   bét   cµ   chua,     nÊu   ®Ëy   n¾p  Slow cook high 50’. ­ Thªm cµ chua, hµnh,   nÊu ®Ëy n¾p Slow cook high  20’. ­ Thªm ®êng, sèt gåm bét ng« (1 th×a canh), bét cµ  chua (1,5  th×a canh), x× dÇu ®en (1 th×a canh) vµ  níc (3  th×a canh). NÊu ®Ëy n¾p Slow cook High 10 –  30’. Thªm muèi 1,5  th×a cµ phª, khuÊy ®Õn, ®Ó thªm  5’. ­ Dïng cho 6 ngêi. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­ Portuguese coconut chicken –  Cµ ry gµ kiÓu Bå ®µo  nha. Thµnh phÇn:  ­ 500g gµ chÆt miÕng. ­ 150g cµ rèt. ­ 200g khoai t©y. ­ 160g hµnh t©y. ­ 400 ml s÷a dõa.
  4. ­ 1 th×a cµ phª bét cµ ry. C¸ch lµm:  ­ Cµ rèt, khoai t©y, hµnh gät vá, th¸i miÕng. ­ ¦íp gµ víi muèi, ®êng, dÇy hµo, níc t¬ng, bét cµ  ry vµ tiªu. §Ó riªng. ­ Cho cµ rèt, khoai vµo nåi, thªm 200 ml s÷a dõa.  NÊu ®Ëy n¾p High, 12’. ­ Thªm gµ ®∙ íp, 200 ml s÷a dõa cßn l¹i. QuÊy ®Òu.  NÊu ®Ëy n¾p Slow Cook high 20’. ­ Thªm hµnh, muèi, quÊy ®Òu. NÊu kh«ng ®Ëy n¾p Slow  Cook high 20’ – 30’. ­ Dïng cho 4 – 6 ngêi ¨n. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Duck stew with taro – VÞt nÊu khoai m«n. Thµnh phÇn: ­ 600g thÞt vÞt chÆt miÕng. ­ 250g khoai m«n. ­ 3  th×a canh duck sauce. ­ 4 l¸t gõng. ­ 3 nh¸nh tái. ­ 1 nh¸nh hµnh l¸ C¸ch lµm:  ­ Khoai m«n gät vá, röa s¹ch, th¸i miÕng. ­ §un nãng 3  th×a canh dÇu trong nåi kh«ng ®Ëy n¾p  High   4’.   Thªm   gõng,   tái,   vÞt,   duck   sauce,   muèi.  QuÊy ®Òu. NÊu ®Ëy n¾p High 5’. ­ Thªm  500ml  níc  s«i. NÊu  ®Ëy n¾p  Slow  Cook High  30’. ­ Thªm khoai m«n vµ 100 nl níc s«i. QuÊy ®Òu. NÊu  ®Ëy n¾p Slow Cook High 20’, sau ®ã nÊu ®Ëy n¾p Slow  Cook Low 30’.
  5. ­ Thªm níc sèt gåm bét ng« (3 th×a cµ phª), duck  sauce (1 th×a canh), muèi (1,5   th×a cµ phª), níc  (2 th×a canh). NÊu ®Ëy n¾p Slow Cook Low 10’ ­ 20’. ­ R¾c hµnh l¸ lªn trªn. - Dïng cho 6 ngêi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản