intTypePromotion=1

Một số bệnh thường gặp ở lơn mẹ và con

Chia sẻ: Hoàng Văn Luật | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
774
lượt xem
107
download

Một số bệnh thường gặp ở lơn mẹ và con

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chức năng sinh lí của cơ và hệ thần kinh bị suy giảm, lợn nái gầy yếu suy nhược toàn thân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số bệnh thường gặp ở lơn mẹ và con

  1. Mét sè bÖnh th−êng gÆp ë lîn mÑ vµ lîn con I. B¹i liÖt Nguyªn nh©n ! Chøc n¨ng sinh lý cña c¬ vµ hÖ thÇn kinh bÞ suy gi¶m. ! Lîn n¸i gÇy yÕu, suy nh−îc toµn th©n. ! Viªm khíp, phï, thÇn kinh bÞ chÌn Ðp khi mang thai, bÖnh ë cét sèng khi thiÕu vËn ®éng. ! KhÈu phÇn ¨n thiÕu nhiÒu chÊt dinh d−ìng, ®Æc biÖt lµ kho¸ng vµ vitamin D. ! ThiÕu kho¸ng chÊt (th−êng ®èi víi lîn n¸i løa 2-3) do võa ph¶i hoµn thiÖn bé x−¬ng, võa ph¶i nu«i bµo thai TriÖu chøng ! BÖnh ph¸t sinh ®ét ngét. Lóc ®Çu ®i l¹i dÌ dÆt, khã kh¨n, hay n»m, Ýt ®øng lªn, khi ®øng lªn khã kh¨n. Lîn sî vËn ®éng, ®a sè liÖt hai ch©n sau, th−êng ë t− thÕ "chã ngåi”. ! Lîn vÉn ¨n uèng, tiªu ho¸ b×nh th−êng. Phßng trÞ ! Ch¨m sãc, nu«i d−ìng tèt, ®¶m b¶o khÈu phÇn thøc ¨n hµng ngµy, vËn ®éng cho lîn an toµn. ! Khi lîn bÖnh: ®Æt ®Öm lãt chuång cho lîn; lËt trë m×nh cho lîn 3 - 4h/lÇn/ngµy ®Ó tr¸nh tô m¸u, loÐt da, nhiÔm trïng; dïng c¸ng, vâng cho lîn ®øng 1h - 2h/ngµy. ! Bæ sung vitamin vµ kho¸ng cho khÈu phÇn thøc ¨n (cñ qu¶ t−¬i, bét x−¬ng, bét thÞt, bét c¸, dÇu c¸, cua, èc, vá sß...). ! Dïng Canxi clorua, Policanxi, Gluconat canxi, Formycol tiªm d−íi da, b¾p thÞt hoÆc tÜnh m¹ch (theo chØ ®Þnh) ! Dïng c¸c lo¹i thuèc kÝch thÝch t¨ng tr−¬ng lùc c¬: Strychnine, xoa bãp b»ng dÇu nãng, metyl - xalycilat, dÇu long n·o. ! Khi nghi viªm khíp cã thÓ dïng kh¸ng sinh Penicilin hoÆc Hy®rocortiron liÒu cao. II. HiÖn t−îng sÈy thai Nguyªn nh©n Phßng vµ trÞ bÖnh ! Do thiÕu vitamin, c¶m l¹nh. ! Do t¸c ®éng c¬ häc : vËn ®éng sai, bÞ ®¸nh ®uæi th« ! Phßng bÖnh: - b¹o... Chó ý ch¨m sãc, nu«i d−ìng tèt (khÈu ! Do m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm (Bruxenla). phÇn ¨n lu«n ®ñ sinh tè vµ kho¸ng), ®Æc ! Do qu¸i thai, bÖnh ë nhau thai, viªm tö cung, vÞ trÝ biÖt khi lîn chöa kú cuèi. thai kh«ng b×nh th−êng, bÖnh ë buång trøng.. - Cho lîn vËn ®éng ®óng kü thuËt, kh«ng ®¸nh ®uæi th« b¹o. TriÖu chøng - NÕu nghi sÈy thai, dïng thuèc an thÇn, an ! SÈy thai sím (giai ®o¹n ®Çu): kh«ng thÊy cã triÖu thai cã thÓ phßng ngõa hiÖu qu¶. chøng g×, tù nhiªn thai vµ nhau thai bÞ ®Èy ra ngoµi. " §Ò phßng sÈy thai truyÒn nhiÔm l©y sang ! Khi gÇn sÈy thai lîn sèt nhÑ, kÐm ¨n, con vËt kh«ng yªn tÜnh, xuÊt hiÖn c¸c c¬n co rÆn, cæ tö cung më ng−êi. ch¶y niªm dÞch, cã nh÷ng côc m¸u ®«ng vãn ch¶y ra ! §iÒu trÞ: tõ ©m ®¹o, sau ®ã thai chÕt. Thêi kú ®Çu, thai, nhau - §Ó lîn yªn tÜnh, gi÷ Êm phÇn bông. thai ®−îc l−u l¹i vµ hÊp thô; thêi kú cuèi, thai vµ nhau - V« trïng ®Ó xö lý thai ra. thai bÞ ®Èy ra ngoµi. - ! Sau sÈy thai, lîn dÔ bÞ viªm tö cung. Thôt röa, dïng thuèc an thÇn cho lîn. 1 Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001
  2. III. HiÖn t−îng ®Î khã ë lîn Nguyªn nh©n ! Do khung chËu lîn mÑ hÑp, lîn rÆn yÕu. TriÖu chøng ! Cæ tö cung kh«ng më hÕt. ! Vì èi sím, ®−êng ®Î qu¸ kh«. ! Sau 6 - 12h kh«ng ®Î ®−îc, xuÊt hiÖn ! Do hÑp ©m ®¹o. nh÷ng c¬n ®au. Mçi lÇn rÆn lîn l¹i quay ! T− thÕ, chiÒu h−íng cña thai kh«ng b×nh vÒ phÝa bông ch©n cµo bíi, bån chån, ®¸i th−êng (thai ngang, diÖn l−ng, diÖn bông) r¾t. Lîn cong l−ng ®Ó rÆn, sau rÆn th−a ! Thai dÞ d¹ng, qu¸i thai. dÇn. Lîn mÖt mái, th©n nhiÖt h¹. C¸ch can thiÖp ! X¸c ®Þnh nguyªn nh©n ®Î khã ®Ó ®Ò ra biÖn ph¸p can thiÖp thÝch hîp. - Do kh« ®−êng ®Î: dïng Vaseline, n−íc xµ phßng Êm ®Æc b«i tr¬n ©m ®¹o. - Do cæ tö cung ch−a më: dïng tay s¸t trïng - chôm 5 ngãn tay cho vµo cæ tö cung nhÑ nhµng më cæ tö cung theo nhÞp co bãp. Còng cã thÓ dïng Oxytoxine tiªm b¾p hoÆc tiªm d−íi da. - Do hÑp ©m m«n: gi¶i phÉu më réng ©m m«n l«i thai ra. - Do rÆn ®Î yÕu: tiªm B1, C, Cafein trî søc, ®ång thêi tiªm 0xytoxine, Stychmine kÝch thÝch co bãp. - Do vÞ trÝ, t− thÕ thai sai: dïng tay ®Èy thai vµo trong, xoay thai ®óng t− thÕ, tõ tõ l«i thai ra theo nhÞp rÆn. Chó ý: Nªn b¸o thó y viªn ®Ó x¸c ®Þnh ®óng nguyªn nh©n ®Î khã nh»m can thiÖp ®óng vµ kÞp thêi ! §Ò phßng ®Î khã: trong thêi kú mang thai, nhÊt lµ thêi kú cuèi, chó ý nu«i d−ìng vµ ch¨m sãc thÝch hîp, ®¶m b¶o khÈu phÇn ®ñ dinh d−ìng. IV. Viªm tö cung Nguyªn nh©n ! Thao t¸c ®ì ®Î kh«ng ®óng kü thuËt. TriÖu chøng ! Viªm nhiÔm do c¸c chÊt thèi r÷a khi thai chÕt l−u, sãt nhau trong tö cung. ! Trong tö cung bµi tiÕt ra dÞch s¸nh ! NhiÔm khuÈn khi phèi gièng. ®Æc mµu vµng nh¹t, xung quanh mÈy ! Do søc ®Ò kh¸ng cña n¸i kÐm, dinh r¸c bÈn, th©n nhiÖt h¬i cao. d−ìng kÐm. ! Lîn ¨n uèng kÐm hoÆc bá ¨n. §iÒu trÞ ! Thôt röa tö cung b»ng dung dÞch thuèc tÝm 0,1% hoÆc Rivanal 1/5000(500ml). Tiªm Oxytoxine. ! Viªm nÆng ph¶i thôt kh¸ng sinh Penicilin. NÕu sèt cao ph¶i tiªm kh¸ng sinh tiªm vµ kh¸ng sinh thôt röa liÒu cao cïng víi thuèc trî søc (B1, C, Cafein). ! Chó ý nu«i d−ìng vµ ch¨m sãc vÖ sinh thËt tèt. 2 Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001
  3. V. BÖnh lîn con Øa ph©n tr¾ng ! §Æc ®iÓm bÖnh - Lîn con sau khi ®Î ra ®Õn 21 ngµy tuæi th−êng hay m¾c bÖnh tiªu ch¶y ph©n tr¾ng, vµng. - BÖnh g©y tiªu ch¶y, mÊt n−íc, tû lÖ chÕt cao. ! Nguyªn nh©n Do vi khuÈn £-c«-li (Ecoli) cã s½n trong ®−êng ruét (nhÊt lµ ruét giµ) g©y nªn. ! Thêi ®iÓm hay m¾c bÖnh Sinh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TuÇn Sau khi sinh Cai s÷a Ghi chó : Sù t¸c ®éng cña E.coli g©y tiªu ch¶y ph©n tr¾ng ! §iÒu kiÖn: ( Mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau dÉn ®Õn lîn con m¾c bÖnh Øa ph©n tr¾ng). - Lîn con ®Î ra bÞ nhiÔm l¹nh. - Thêi tiÕt thay ®æi ®ét ngét - Lîn con chËm ®−îc bó s÷a ®Çu. - Lîn con thiÕu m¸u, thiÕu vitamin A - Chuång tr¹i Èm −ít. - Thøc ¨n cho lîn mÑ thay ®æi ®ét ngét ! TriÖu chøng BÖnh th−êng gÆp ë 2 giai ®o¹n # Giai ®o¹n s¬ sinh - BÖnh x¶y ra cÊp tÝnh - N−íc ch¶y tõ hËu m«n ra, mµu tr¾ng vµng. - Toµn th©n l¹nh nhít, xï l«ng, da nhît nh¹t - Ph©n cã mïi h«i, tanh - Tû lÖ chÕt cao # Giai ®o¹n 21 ngµy tuæi - Møc ®é tiªu ch¶y nhÑ h¬n giai ®o¹n s¬ sinh - Ph©n tr¾ng (láng, sÖt) - Mïi h«i, tanh. ! Phßng bÖnh - VÖ sinh chuång tr−íc khi lîn ®Î, gi÷ kh« nÒn chuång tr−íc khi ®Î 7 ngµy sau khi ®Î 15 ngµy. - Gi÷ Êm cho lîn con b»ng 2 c¸ch: Cã æ r¬m kh« cho lîn n»m hoÆc cã chuång óm lîn con. - Kh«ng thay ®æi thøc ¨n cho lîn mÑ ®ét ngét. - Cho lîn con bó s÷a ®Çu sím. - Tiªm bæ sung s¾t cho lîn con vµo lóc 3 - 10 ngµy tuæi ! Ch÷a bÖnh Kinh nghiÖm cña n«ng d©n dïng c¸c lo¹i l¸ ch¸t gi· nhá läc lÊy n−íc hoµ thªm 1 th×a ®−êng, vµ 1/2 th×a muèi (lo¹i th×a cµ phª) cho lîn uèng. Dïng thuèc t©n d−îc cã b¸n t¹i c¸c quÇy hµng thuèc thó y theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. - Tª-ta-cê-lo-ram – C (Tetrachloram-C) cho lîn con uèng 3 - 5 ngµy - HoÆc Tª-ta-phu-ra (tetrafuzazolidon). - HoÆc Cê-lo-tª-tê-ra-son (Chlotetrasol) tiªm b¾p hay d−íi da víi 1ml cho 1 - 2 kg träng l−îng, ngµy tiªm 2 lÇn, tiªm liªn tôc tõ 3-5 ngµy. - RTD vµ C«-lis-tin. Chó ý: - Khi dïng thuèc kh¸ng sinh nªn phèi hîp víi c¸c lo¹i thuèc bæ nh− vitamin B1, vitamin C, Bi«-l¾c tin. - B¸o thó y viªn ®Ó ch÷a bÖnh kÞp thêi. 3 Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2