Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ khiếm thính

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
6
lượt xem
0
download

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ khiếm thính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày một số giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục cho trẻ khiếm thính nhằm đảm bảo trẻ khiếm thính học thành công ở xã hội nói chung, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương nói riêng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong thực tiễn đổi mới giáo dục hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ khiếm thính

MÖÅ<br /> T SÖË GIAÃI PHAÁP NHÙÇM NÊNG CAO CHÊ<br /> CHO TREà KHIÏËM THÑNH<br /> NGUYÏÎN THANH THUÃY*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 07/11/2017; ngaây sûãa chûäa: 09/11/2017; ngaây duyïåt àùng: 10/11/2017.<br /> Abstract<br /> : The article mentions some general issues on education for children with hearing impairement. Also, the article presen<br /> to ensure the quality of education for hearing-impaired children to participate in normal learning environment successfully in g<br /> College for Education in particular with aim to meet the urgent needs of education reform.<br /> Keywords<br /> : Deaf students, hearing-impaired children; Solutions, education for hearing-impaired children; National College For<br /> <br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> têåt àûúåc phaát huy nhûäng àiïím maånh, khùæc phuåc nhûäng<br /> Treã khiïëm thñnh laâ nhûäng treã chõu nhiïìu thiïåt thoâihaån chïë vaâ quan troång hún laâ caác em àûúåc thûâa nhêån<br /> nhêët trong têët caã caác treã. Caác em gùåp rêët nhiïìu khoá<br /> vúái têët caã nhûäng àùåc àiïím khaác biïåt cuãa mònh.<br /> khùn trong cuöåc söëng nhêët laâ vêën àïì giao tiïëp. Àa söë<br /> 2. Nöåi dung<br /> caác bêåc phuå huynh treã khiïëm thñnh àaä coá nhêån thûác Möîi ngûúâi trong chuáng ta àïìu coá caá tñnh, súã thñch,<br /> àuáng àùæn  vïì têåt àiïëc cuãa  con mònh vaâ coá tinh thêìnthõ hiïëu khaác nhau, treã khiïëm thñnh cuäng thïë, chuáng<br /> traách nhiïåm cao vïì vêën àïì chùm soác vaâ giaáo duåc treã. cuäng coá caách hoåc khaác nhau. Giaáo viïn (GV) vaâ caác<br /> Phêìn lúán phuå huynh treã khiïëm thñnh rêët coá kò voång vïì<br /> bêåc phuå huynh cêìn hiïíu biïët vaâ àaánh giaá àuáng nhûäng<br /> chûúng trònh giaáo duåc treã khiïëm thñnh taåi Trûúâng Cao sûå khaác biïåt naây. Thöng qua quan saát, caác bêåc phuå<br /> àùèng Sû phaåm Trung ûúng. Qua möåt thúâi gian tham<br /> huynh, thêìy  cö coá  thïí  biïët  àûúåc  con  mònh,  hoåc  troâ<br /> gia chûúng trònh nhiïìu phuå huynh treã àaä thêëy àûúåc mònh coá daång nöíi tröåi vïì mùåt naâo theo <br /> Lñ thuyïët àa trñ<br /> hiïåu quaã maâ chûúng trònh àem laåi cho treã. Hoå àaä bùættuïå vaâ coá thïí phaát triïín caác hoaåt àöång phuâ húåp àïí phaát<br /> àêìu tin tûúãng vaâo khaã nùng phaát triïín cuãa treã.<br /> triïín khaã nùng cuãa treã.<br /> Moåi treã àïìu àûúåc hoåc trong möi trûúâng giaáo duåc,<br /> Àöëi vúái treã khiïëm thñnh, àùåc àiïím têm lñ nöíi bêåt cuãa<br /> maâ trong àoá treã coá àiïìu kiïån vaâ coá cú höåi àïí lônh höåi<br /> caác treã naây laâ àùåc àiïím tri giaác, thõ giaác. Caác nhaâ nghiïn<br /> nhûäng  tri  thûác  múái  theo  nhu  cêìu  vaâ  khaã  nùng  cuãa<br /> cûáu vïì àùåc àiïím têm lñ cuãa treã àiïëc cho rùçng àêy laâ mònh. Àïí coá möåt möi trûúâng hoåc têåp nhû vêåy cho treã<br /> nhûäng  treã  coá  khaã  nùng  quan  saát  rêët  töët  búãi  chuáng<br /> em, Trûúâng Cao àùèng Sû  phaåm Trung ûúng àûúåc<br /> nhêån ra möåt caách chñnh xaác nhûäng chi tiïët hoùåc nhûängBöå GD-ÀT giao nhiïåm vuå thñ àiïím mö hònh giaáo duåc<br /> thay àöíi úã ngûúâi khaác cuäng nhû caác sûå vêåt, hiïån tûúångphöí thöng daânh cho ngûúâi àiïëc tûâ nùm 2008. Nùm<br /> xung quanh... Tuy nhiïn, nhûäng treã khiïëm thñnh thûúâng<br /> hoåc 2016-2017, trûúâng coá 07 lúáp hoåc (tûâ lúáp 5 àïën lúáp<br /> gùåp rêët nhiïìu khoá khùn trong quaá trònh phaát triïín ngön 12) vúái 81 hoåc sinh. Theo kïë hoaåch, nùm hoåc 2017ngûä caã vïì ngön ngûä noái vaâ ngön ngûä viïët: gioång noái<br /> 2018, trûúâng tiïëp tuåc duy trò caác lúáp hoåc vaâ tuyïín múái<br /> yïëu, khöng coá húi; viïët thûúâng sai ngûä phaáp, boã soát tûâ,caác lúáp 1, 6 vaâ 10 vúái quy mö khoaãng 10 lúáp vaâ 110<br /> duâng tûâ khöng àuáng nghôa, àún giaãn, rêåp khuön; ghi hoåc sinh. Vò vêåy, àïí nêng cao chêët lûúång giaãng daåy<br /> nhúá maáy moác, khöng bïìn vûäng; khaã nùng tûúãng tûúång cho  treã  khiïëm  thñnh,  nhaâ  trûúâng  luön  cêìn  baám  saát<br /> haån  chïë.  Treã  khöng  hiïíu  àûúåc  caác  yá  êín  duå,  nghôanhûäng nöåi dung cú baãn sau àêy:<br /> boáng cuãa tûâ, nhûäng biïíu thõ tûúång trûng...<br /> 2.1. Nêng cao nùng lûåc  chuyïn mön, vai troâ<br /> Vò thïë, trong quaá trònh nghiïn cûáu, giaãng daåy taåi vaâ traách nhiïåm cuãa GV<br /> trûúâng baâi viïët àïì xuêët möåt söë giaãi phaáp nhùçm nêng Treã khiïëm thñnh cêìn àûúåc thöng caãm vaâ àûúåc yïu<br /> cao chêët lûúång giaáo duåc àaãm baão cho treã khiïëm thñnhthûúng, vaâ cêìn àûúåc cû xûã nhû nhûäng treã bònh thûúâng<br /> hoåc hoâa nhêåp thaânh cöng úã xaä höåi noái chung, Trûúângkhaác. Khöng nhûäng chó giuáp treã hoåc ngön ngûä, GV<br /> Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng noái riïng, àaáp ûáng daåy hoâa nhêåp coân phaãi chuá troång têët caã caác mùåt phaát<br /> nhu cêìu cêëp thiïët trong thûåc tiïîn àöíi múái giaáo duåc hiïåntriïín khaác cuãa treã vïì thïí chêët, tinh thêìn, trñ thöng minh<br /> nay. Trïn cú súã àoá nhaâ trûúâng coá nhûäng quan àiïím vaâ kô nùng giao tiïëp xaä höåi. Tuyâ theo khuynh hûúáng<br /> tiïëp cêån, xaác àõnh muåc tiïu, lûåa choån nöåi dung, phûúng<br /> phaáp, phûúng tiïån giaáo duåc treã khuyïët têåt, àïí treã khuyïët* Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 17<br /> <br /> vaâ khaã nùng, treã coá thïí àûúåc tiïëp tuåc hoåc lïn caác bêåcduång baâi giaãng E-learning, xêy dûång kho hoåc liïåu àiïån<br /> cao àùèng, àaåi hoåc hoùåc àûúåc àaâo taåo möåt nghïì nghiïåp tûã) trong hoaåt àöång daåy vaâ hoåc cho hoåc sinh khiïëm<br /> thñch húåp àïí sau naây tûå nuöi söëng baãn thên, coá ñch thñnh. Nhiïìu baâi giaãng àiïån tûã, baâi giaãng E-learning coá<br /> cho gia àònh vaâ xaä höåi. Úàcaác nûúác, luêåt phaáp coá nhûäng<br /> chêët lûúång töët àûúåc àem vaâo giaãng daåy gêy hûáng thuá<br /> àiïìu quy àõnh cuå thïí baão àaãm cho treã khiïëm thñnh, cho hoåc sinh; hoåc sinh vûâa àûúåc quan saát hònh aãnh<br /> cuäng nhû nhûäng treã khuyïët têåt khaác, coá quyïìn hoåc têåpminh hoåa, vûâa àûúåc theo doäi khêíu miïång, ra dêëu bùçng<br /> vaâ sau naây tham gia caác ngaânh nghïì lao àöång nhû tay cuãa GV laåi vûâa coá doâng chûä chaåy bïn dûúái giuáp<br /> nhûäng ngûúâi bònh thûúâng.<br /> ngûúâi hoåc lônh höåi kiïën thûác àûúåc töët hún. Hún nûäa<br /> Nguöìn lûåc quan troång nhêët giuáp treã khuyïët têåt chñnhviïåc ûáng duång baâi giaãng E-learning giuáp ngûúâi hoåc coá<br /> laâ nùng lûåc chuyïn mön nghïì nghiïåp cuãa GV, caã GV thïí hoåc moåi luác, moåi núi, cuãng cöë vaâ vêån duång kiïën<br /> giaáo duåc hoâa  nhêåp vaâ GV höî trúå, nhûäng ngûúâi vöën<br /> thûác töët hún. Vò vêåy cêìn tùng cûúâng cú súã vêåt chêët,<br /> chûa àûúåc àaâo taåo vïì giaáo duåc àùåc biïåt hoùåc rêët ñttrang thiïët bõ, hïå thöëng maång töët phuåc vuå cho cöng taác<br /> ngûúâi àûúåc àaâo taåo cú baãn.<br /> giaáo duåc hoâa nhêåp treã khuyïët têåt.<br /> Mêët hoùåc giaãm ài khaã nùng nghe nïn treã khiïëm<br /> 2.3.  GV  töí  chûác  vaâ  àiïìu  hoaâ  caác  hoaåt  àöång<br /> thñnh tiïëp thu thöng tin chuã yïëu bùçng thõ giaác, tû duy hoåc cuãa hoåc sinh, àùåc biïåt laâ hoåc húåp taác nhoám<br /> cuãa treã khiïëm  thñnh mang tñnh trûåc  quan nïn trong<br /> Möåt trong nhûäng àùåc àiïím cuãa treã khiïëm thñnh laâ ñt<br /> quaá trònh hoåc têåp, giao tiïëp töíng húåp treã phaãi vêån duång<br /> baån beâ, vò treã ñt giao lûu vúái moåi ngûúâi xung quanh, kïí caã<br /> rêët  nhiïìu  kô  nùng  böí  trúå,  ngûúâi  GV  trong quaá  trònh baån beâ cuâng trang lûáa. Khöng phaãi treã khöng thñch baån<br /> giaãng daåy cuäng  phaãi vêån  duång nhiïìu phûúng phaáp maâ thûåc<br />  ra laâ treã khöng tòm àûúåc baån. Vò vêåy, muåc àñch<br /> cuäng nhû yïëu töë taác àöång höî trúå khaác, khaái niïåm úã treã<br /> töí chûác voâng tay baån beâ laâ giuáp treã tòm baån trong lúáp,<br /> khiïëm thñnh coá sûå thiïëu huåt àaáng kïí (nhêët laâ nhûäng<br /> trong trûúâng vaâ caã trong cöång àöìng núi treã sinh söëng.<br /> khaái  niïåm  trûâu  tûúång,  tûúång  thanh).  Vò  vêåy,  vai  troâNhû chuáng ta àaä biïët “Hoåc thêìy khöng taây hoåc baån”,<br /> traách nhiïåm cuãa GV cêìn coá: - GV laâ ngûúâi trûåc tiïëpbaån beâ coá thïí trao àöíi vúái nhau, thöng tin cho nhau vïì<br /> àiïìu haânh hoaåt àöång daåy hoåc  nïn GV hiïíu roä nhêët moåi lônh vûåc, àöìng trang lûáa, cuâng àöå tuöíi dïî hiïíu, dïî<br /> nhu cêìu vaâ nùng lûåc cuãa tûâng treã khiïëm thñnh àïí xêy thöng caãm cho nhau. Xêy dûång nhoám baån giuáp nhau<br /> dûång muåc tiïu giaáo duåc phuâ húåp vúái tûâng treã; - Cêìn<br /> nhùçm muåc àñch taåo cú höåi, taåo àiïìu kiïån àïí treã tham gia<br /> phûúng  phaáp giaáo duåc  àùåc  biïåt  phuâ  húåp vúái treã  vaâ<br /> hoaåt àöång cuâng vúái moåi ngûúâi tûâ àoá phaát triïín kô nùng<br /> daânh nhiïìu àiïìu kiïån töët nhêët cho sûå phaát triïín cuãa treã.giao tiïëp, kô nùng xaä höåi, vaâ hoâa nhêåp cöång àöìng.<br /> Biïët sûã duång ngön ngûä kñ hiïåu laâm phûúng tiïån trao<br /> 2.4. Àiïìu chónh nöåi dung, chûúng trònh vaâ yïu<br /> àöíi vaâ giuáp treã nùæm àûúåc nöåi dung baâi, kïët húåp noái vúái<br /> cêìu phuâ húåp vúái khaã nùng cuãa hoåc sinh:<br /> hònh veä, tranh aãnh trong phêìn giaãi thñch tûâ, nùæm nöåi - Phaát hiïån nhûäng àiïím tiïën böå hùçng ngaây cuãa treã<br /> dung àïí treã àoåc àûúåc vaâ àoåc nöåi dung cö truyïìn àaåt. àïí àöång viïn kõp thúâi, gêy hûáng thuá cho treã tham gia<br /> Chuá yá hïët sûác nghe cuãa hoåc sinh àïí kïët húåp noái - nghe hoåc têåp töët hún;<br /> phaát  trong quaá  trònh theo  doäi sûác hoåc cuãa  treã; -  Coá - Phaát hiïån vêën àïì vûúáng mùæc trong quaá trònh thûåc<br /> thïm dûä liïåu cuâng gia àònh höî trúå treã trong quaá trònh hiïån giaãng daåy àïí àïì xuêët giaãi phaáp thaáo gúä;<br /> nghe noái khi thûåc hiïån kïë hoaåch giaáo duåc caá nhên, taåo - Thiïët lêåp vaâ duy trò möëi quan hïå vúái caác àöìng nghiïåp<br /> niïìm tin cho treã, khuyïën khñch treã tñch cûåc hoåc têåp trong trûúâng trao àöíi hoåc têåp kinh nghiïåm cuãa nhau;<br /> 2.2. Sûã  duång  ngön  ngûä  kñ  hiïåu  kïët  húåp  ûáng<br /> -  Thûúâng  xuyïn  baáo  caáo  kïët  quaã  vúái  Ban Giaám<br /> duång  cöng  nghïå  thöng  tin  àaãm  baão  quaá  trònh<br /> hiïåu, àùåc biïåt laâ hiïåu trûúãng àïí tranh thuã sûå giuáp àúä cuãa<br /> daåy vaâ hoåc<br /> laänh àaåo nhaâ trûúâng taåo àiïìu kiïån quaãn lñ lúáp hoåc töët<br /> Àaä tûâ rêët lêu, nhiïìu phûúng phaáp giao tiïëp duâng hún. Bïn caånh àoá, nhaâ trûúâng cuäng cêìn quaãn l<br /> ñ cú súã<br /> caách ra dêëu bùçng tay, nhòn möi ngûúâi àang noái, cuâng dûä liïåu hoåc sinh (bao nhiïu em, phên böí úã àêu, % ài<br /> nhiïìu kiïíu luyïån nghe, luyïån phaát êm mang tñnh chêët hoåc,...) vaâ coá töíng kïët kinh nghiïåm àõnh kò àaánh giaá nhu<br /> aáp àùåt àaä àûúåc aáp duång trong caác trûúâng chuyïn biïåt cêìu böìi dûúäng cuãa GV, xêy dûång kïë hoaåch phaát triïín caác<br /> daânh riïng cho treã khiïëm thñnh. Xu hûúáng hiïån nay kiïën thûác chuyïn mön vïì giaáo duåc treã khuyïët têåt...<br /> lêëy phûúng phaáp khêíu truyïìn vúái sûå höî trúå cuãa maáy 2.5.  Nêng cao  vai troâ,  võ  thïë  cuãa  nhaâ trûúâng<br /> trúå thñnh laâm phûúng tiïån chuã yïëu giuáp treã reân luyïån<br /> trong cöng taác tuyïín sinh vaâ àaâo taåo<br /> khaã nùng nghe - noái. Vò vêåy, nhaâ trûúâng cêìn àêìu tû àïí<br /> Theo kïë hoaåch, nùm hoåc 2017-2018, trûúâng tiïëp<br /> coá caác phoâng hoåc chuyïn biïåt (yïn tônh, coá maáy trúå tuåc duy trò caác lúáp hoåc vaâ tuyïín múái caác lúáp 1, 6 vaâ 10<br /> thñnh). Bïn caånh àoá, Trûúâng cêìn àêíy maånh hún nûäa vúái quy mö khoaãng 10 lúáp vaâ 110 hoåc sinh. Vò vêåy,<br /> viïåc  ûáng  duång  cöng  nghïå  thöng  tin  (cuå  thïí  laâ  ûáng nhaâ trûúâng cêìn tùng cûúâng cöng taác tuyïn truyïìn àïí<br /> <br /> 18 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> phuå  huynh  treã  khiïëm  thñnh  vaâ  cöång  àöìng  biïët thiïët kïë baâi giaãng E-learning  àïí nêng cao kiïën thûác<br /> vïì chûúng trònh giaáo duåc cuãa trûúâng; xïëp treã khiïëm cho hoå àïí coá biïån phaáp giaáo duåc treã töët hún. Tùng<br /> thñnh vaâo caác lúáp hoåc phuâ húåp; tû vêën, höî trúå gia àònh<br /> cûúâng cú súã vêåt chêët, trang thiïët bõ phuåc vuå cho cöng<br /> vaâ cöång àöìng vïì chùm soác, giaáo duåc cho ngûúâi khuyïët taác giaáo duåc hoâa nhêåp treã khuyïët têåt. GV trûúâng chuyïn<br /> têåt;   Phaát hiïån khaã  nùng  vaâ  nhu  cêìu cuãa  treã  khiïëmbiïåt phaãi laâ GV gioãi coá kô nùng töët trong viïåc giaãng daåy<br /> thñnh, lêåp kïë hoaåch, huy àöång  vaâ taåo àiïìu kiïån cho vaâ saáng taåo. Phaãi hiïíu àûúåc nhûäng phong caách hoåc<br /> ngûúâi  khuyïët  têåt  tham  gia  hoåc  têåp; Thûåc  hiïån  hoaåttêåp khaác nhau, vaâ caác nhu cêìu giaáo duåc àùåc biïåt khaác<br /> àöång höî trúå vïì can thiïåp súám, giaáo duåc, phuåc höìi chûácnhau giûäa caác hoåc sinh coá aãnh hûúãng nhû thïë naâo àöëi<br /> nùng phaát triïín kô nùng cú baãn, hûúáng nghiïåp, daåy vúái viïåc hoåc têåp cuãa treã khiïëm thñnh (yïu cêìu àêìu tiïn<br /> nghïì cho ngûúâi khuyïët têåt; töí chûác hoaåt àöång chùm quan troång laâ kô nùng sû phaåm àïí daåy treã coá nhu cêìu<br /> soác vaâ cung cêëp caác kô nùng cú baãn, cêìn thiïët cho àùåc biïåt, úã àêy laâ treã khiïëm thñnh, tiïëp theo múái laâ kiïën<br /> ngûúâi khuyïët têåt trûúác khi vaâo hoåc têåp taåi trûúâng; Töí<br /> thûác  chuyïn mön).  Caác   nhaâ  quaãn  lñ  phaãi  biïët  àiïìu<br /> chûác caác hoaåt àöång böìi dûúäng chuyïn mön, kiïën thûác, chónh caác tiïu chñ vïì chûúng trònh, cêìn àaãm baão möi<br /> kô nùng chùm soác, giaáo duåc vïì ngûúâi khuyïët têåt cho trûúâng vaâ taåo àiïìu kiïån hoåc hoãi tûâ àöìng nghiïåp trong<br /> caác cú súã giaáo duåc vaâ gia àònh; Huy àöång nguöìn lûåctrûúâng chuyïn biïåt, àûúåc höî trúå liïn tuåc, khuyïën khñch<br /> cuãa cöång àöìng, caác töí chûác, caá nhên trong nûúác vaâ sûå phöëi húåp vaâ linh hoaåt.<br /> ngoaâi nûúác cho cöng taác can thiïåp súám vaâ chùm soác,<br /> 3. Kïët luêån<br /> giaáo  duåc  cho  treã  khuyïët  têåt  trong  àoá  coá  treã  khiïëm Thûåc hiïån Quyïìn vïì cú höåi giaáo duåc treã khuyïët têåt<br /> thñnh.Têåp trung xêy dûång töët möi trûúâng giao tiïëp cho theo  Chó  thõ  söë  01/2006/CT-TTg  ngaây  9/1/2006  cuãa<br /> hoåc sinh, tñch cûåc chuã àöång cho treã tham gia caác hoaåt Thuã tûúáng Chñnh phuã. Àaâo taåo, giuáp treã khuyïët têåt coá cú<br /> àöång tham quan, daä ngoaåi ngoaâi viïåc hoåc têåp.<br /> höåi bònh àùèng trong tiïëp cêån möåt nïìn giaáo duåc coá chêët<br /> Tiïëp tuåc thûåc hiïån höì sú caá nhên àïí chuêín bõ töët lûúång vaâ àûúåc trúå giuáp àïí phaát triïín töëi àa tiïìm nùng,<br /> cho  treã  trûúác khi  chuyïín lúáp,  chuyïín cêëp  hoåc, giuáp tham gia vaâ àoáng goáp tñch cûåc cho xaä höåi. Thiïët nghô,<br /> möîi treã   phaát  triïín  theo  àuáng  thïë  maånh  cuãa  chuáng, àïí tiïëp tuåc triïín khai, àiïìu chónh nöåi dung phuâ húåp hún,<br /> phuå huynh  vaâ  GV  cêìn  nhòn  thêëy  vaâ  hiïíu àûúåc  caác àöìng thúâi nêng cao chêët lûúång triïín khai töët cöng taác<br /> caách thûác theo àoá treã seä hoåc töët nhêët. Caác nhaâ giaáo<br /> giaáo duåc hoâa nhêåp treã khiïëm thñnh, trong thúâi gian túái rêët<br /> duåc cuäng cêìn cöë gùæng cung cêëp möåt möi trûúâng hoåc<br /> cêìn sûå höî trúå quan troång cuãa lûåc lûúång GV caác trûúâng<br /> têåp maâ moåi treã em caãm thêëy thñch thuá vaâ thaânh cöng.<br /> coá hoåc sinh hoâa nhêåp, cuãa nhên viïn höî trúå, sûå phöëi<br /> Tùng  cûúâng  cöng  taác  àaâo  taåo  àöåi  nguää  GV  coáhúåp tñch cûåc cuãa quaãn lñ caác trûúâng cuäng nhû phuå huynh<br /> chuyïn mön thûúâng xuyïn múã caác àúåt têåp huêën, thiïët treã khiïëm thñnh, trong àoá sûå nùng àöång saáng taåo cuãa<br /> kïë baâi giaãng E-learning àïí nêng cao kiïën thûác cho hoå caác em hoåc sinh khiïëm thñnh trong quaá trònh hoåc têåp<br /> àïí coá biïån phaáp giaáo duåc treã töët hún.<br /> cuãa mònh trong möi trûúâng hoâa nhêåp rêët quan troång. <br /> <br /> GV trûúâng chuyïn biïåt phaãi laâ GV gioãi coá kô nùng töëtTaâi liïåu tham khaão<br /> Baáo caáo àaánh giaá<br /> trong viïåc giaãng daåy vaâ saáng taåo. Phaãi hiïíu àûúåc nhûäng[1] Nguyïîn Thõ Hoaâng Yïën (2013). <br /> phong caách hoåc têåp khaác nhau, vaâ caác nhu cêìu giaáo nhûäng  nghiïn cûáu hiïån taåi vïì treã khuyïët têåt úã Viïåt<br /> duåc àùåc biïåt khaác nhau giûäa caác hoåc sinh coá aãnh hûúãngNam. UNICEF.<br /> [2] Buâi Thõ Lêm (2001). <br /> Can thiïåp súám cho treã khiïëm<br /> nhû thïë naâo àöëi vúái viïåc hoåc têåp cuãa treã khiïëm thñnh<br /> thñnh. NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> (yïu cêìu àêìu tiïn quan troång laâ k ô nùng sû phaåm àïí<br /> [3]Àùång Thõ Myä Phûúng (2010). <br /> Möåt söë biïån phaáp töí<br /> daåy treã coá nhu cêìu àùåc biïåt, úã àêy laâ treã khiïëm thñnh, tiïëp<br /> chûác hoaåt àöång daåy hoåc nhùçm àaãm baão cho treã khiïëm<br /> theo múái laâ kiïën thûác chuyïn mön.). Caác  nhaâ quaãn lñ thñnh  hoåc  hoâa  nhêåp  thaânh  cöng  trong  trûúâng  tiïíu<br /> phaãi biïët àiïìu chónh caác tiïu chñ vïì chûúng trònh, cêìn hoåc. Taåp chñ Khoa hoåc (chuyïn àïì Giaáo duåc), söë 19<br /> thaáng  1/2010  (trang  59)  Trûúâng  Àaåi  hoåc  Sû  phaåm<br /> àaãm baão möi trûúâng vaâ taåo àiïìu kiïån hoåc hoãi tûâ àöìng<br /> TP. Höì Chñ Minh<br /> nghiïåp trong trûúâng chuyïn biïåt, àûúåc höî trúå liïn tuåc, [4] Trêìn Thõ Thiïåp (2005). <br /> Can thiïåp súám vaâ giaáo duåc<br /> khuyïën khñch sûå phöëi húåp vaâ linh hoaåt.<br /> hoâa nhêåp treã khuyïët têåt<br /> , Taâi liïåu têåp huêën, Khoa Giaáo<br /> 2.6. Àaãm baão  thûåc hiïån  quyïìn lúåi cuãa  ngûúâi duåc àùåc biïåt, Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm Haâ Nöåi.<br /> [5] Nguyïîn Thõ Hoaâng Yïën (2005). <br /> Àaåi cûúng giaáo<br /> khuyïët têåt hoåc hoâa nhêåp theo Àiïìu 19, Luêåt Ngûúâi<br /> duåc treã khiïëm thñnh<br /> . Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm Haâ Nöåi.<br /> khuyïët têåt Viïåt Nam<br /> [6] Phaåm Thõ Chêu - Nguyïîn Thõ Oanh - Trêìn  Thõ<br /> Àaãm baão thûåc hiïån quyïìn lúåi cuãa ngûúâi khuyïët têåt<br /> Sinh (2002). Giaáo duåc hoåc mêìm non<br /> . NXB Àaåi hoåc<br /> hoåc hoâa nhêåp theo Àiïìu 19, Luêåt Ngûúâi khuyïët têåt Quöëc gia Haâ Nöåi.<br /> Viïåt Nam. Tùng cûúâng cöng taác àaâo taåo àöåi nguä GV [7] Buckly, B. (2003). Children’s communication skills<br /> coá chuyïn mön thûúâng xuyïn múã caác àúåt têåp huêën, from birth to five years. New York: Routledge Publisher.<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 19<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản