Một số mạch-vi mạch cần cho Robot .chương 4 .cổng song song của máy

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
115
lượt xem
48
download

Một số mạch-vi mạch cần cho Robot .chương 4 .cổng song song của máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cổng song song của máy Vi tính Cổng song song hay là cổng LPT do công ty Centronics thiết kế ra nhằm mục đích nối máy tính PC với máy in. Về sau, cổng song song đã đ-ợc phát triển thành một tiêu chuẩn không chính thức. 1. Đặc điểm của cổng song song: - Các bit dữ liệu đ-ợc truyền song song. - Giao diện song song sử dụng các mức logic TTL. - Khoảng cách cực đại giữa cổng song song máy tính PC và thiết bị ngoại vi bị hạn chế vì điện dung ký sinh và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số mạch-vi mạch cần cho Robot .chương 4 .cổng song song của máy

  1. cæng song song cña m¸y Vi tÝnh Cæng song song hay lµ cæng LPT do c«ng ty Centronics thiÕt kÕ ra nh»m môc ®Ých nèi m¸y tÝnh PC víi m¸y in. VÒ sau, cæng song song ®· ®-îc ph¸t triÓn thµnh mét tiªu chuÈn kh«ng chÝnh thøc. 1. §Æc ®iÓm cña cæng song song: - C¸c bit d÷ liÖu ®-îc truyÒn song song. - Giao diÖn song song sö dông c¸c møc logic TTL. - Kho¶ng c¸ch cùc ®¹i gi÷a cæng song song m¸y tÝnh PC vµ thiÕt bÞ ngo¹i vi bÞ h¹n chÕ v× ®iÖn dung ký sinh vµ hiÖn t-îng c¶m øng gi÷a c¸c ®-êng dÉn cã thÓ lµm biÕn d¹ng tÝn hiÖu. Kho¶ng c¸ch giíi h¹n lµ 8 m, th«ng th-êng chØ kho¶ng 1,5 – 2 m. - Tèc ®é truyÒn d÷ liÖu phô thuéc vµo phÇn cøng. Trªn lý thuyÕt, tèc ®é truyÒn ®¹t ®Õn gi¸ trÞ 1 Mbyte/s, nh-ng kho¶ng c¸ch truyÒn bÞ h¹n chÕ trong 1 m. 2. CÊu tróc cña cæng song song: Cæng song song cã hai lo¹i lµ: æ c¾m 36 vµ æ c¾m 25 ch©n, nh-ng ë ®©y chóng ta chØ t×m hiÓu vÓ lo¹i æ c¾m 25 ch©n. 1 14 25 13 H×nh II.2.1 – H×nh d¹ng cæng song song 25 ch©n 1
  2. B¶ng II.2.1: Tªn gäi vµ chøc n¨ng cña c¸c ch©n cæng song song khi ghÐp nèi víi m¸y in. Sè hiÖu ch©n Tªn cña tÝn Chøc n¨ng cña c¸c ®-êng dÉn tÝn hiÖu hiÖu Víi mét møc thÊp ë ch©n nµy, m¸y tÝnh 1 Strobe th«ng b¸o cho m¸y in biÕt lµ cã mét byte s½n sµng trªn c¸c ®-êng dÉn tÝn hiÖu ®Ó ®-îc truyÒn. 2 D0 §-êng dÉn d÷ liÖu. 3 D1 §-êng dÉn d÷ liÖu. 4 D2 §-êng dÉn d÷ liÖu. 5 D3 §-êng dÉn d÷ liÖu. 6 D4 §-êng dÉn d÷ liÖu. 7 D5 §-êng dÉn d÷ liÖu. 8 D6 §-êng dÉn d÷ liÖu. 9 D7 §-êng dÉn d÷ liÖu. Víi mét møc logic thÊp ë ch©n nµy, m¸y 10 Acknowledg in th«ng b¸o cho m¸y tÝnh biÕt lµ ®· nhËn e ®-îc ký tù võa göi vµ cã thÓ tiÕp tôc nhËn. M¸y in göi mét møc logic cao ®Ó th«ng 11 Busy (BËn) b¸o lµ bé ®Öm m¸y in ®· bÞ ®Çy hoÆc m¸y in ®ang trong tr¹ng th¸i off-line. 12 Paper empty Mét møc cao tõ m¸y in cã nghÜa lµ giÊy (HÕt giÊy) ®· dïng hÕt. 13 Select Mét møc cao cã nghÜa lµ m¸y in ®ang trong tr¹ng th¸i kÝch ho¹t (On-Line). B»ng mét møc thÊp ë ch©n nµy, m¸y tÝnh 14 Auto nh¾c m¸y in tù ®éng n¹p mét dßng míi Linefeed mçi khi kÕt thóc mét dßng. 15 Error (Cã B»ng mét møc thÊp ë ch©n nµy, m¸y in lçi) th«ng b¸o cho m¸y tÝnh biÕt lµ ®· cã mét lçi. 16 Reset (§Æt B»ng mét møc thÊp ë ch©n nµy, m¸y in 2
  3. l¹i ) ®-îc ®Æt l¹i tr¹ng th¸i x¸c ®Þnh lóc ban ®Çu. 17 Select Input B»ng mét møc thÊp, m¸y in ®-îc lùa chän bëi m¸y tÝnh. 18 - 25 Ground Nèi ®Êt ( 0V) C¸c ®-êng dÉn cña cæng song song ®-îc nèi víi ba thanh ghi 8 bit kh¸c nhau ®Ó ng-êi dïng cã thÓ truy cËp vµo chóng b»ng phÇn mÒm: - Thanh ghi d÷ liÖu. - Thanh ghi ®iÒu khiÓn. - Thanh ghi tr¹ng th¸i. Trªn h×nh II.2.2, t¸m ®-êng d÷ liÖu D0  D7 dÉn tíi thanh ghi d÷ liÖu; bèn ®-êng ®iÒu khiÓn lµ Strobe, Auto Linefeed, Reset, Select Input dÉn tíi thanh ghi ®iÒu khiÓn; cßn n¨m ®-êng tr¹ng th¸i Acknowledge, Busy, Paper Empty, Select, Error dÉn tíi thanh ghi tr¹ng th¸i. Thanh ghi d÷ liÖu ®-îc chØ râ lµ hai h-íng – d÷ liÖu cã thÓ ®-îc xuÊt ra hay ®äc vµo trªn c¸c ®-êng dÉn D0 ®Õn D7. Thanh ghi ®iÒu khiÓn còng lµ hai h-íng, cßn thanh ghi tr¹ng th¸i chØ lµ mét h-íng – chØ cã thÓ ®-îc ®äc. 7 D7, ch©n 9 7 Busy, ch©n 11 6 D6, ch©n 8 6 Acknowledge, ch©n 10 5 D5, ch©n 7 5 Paper Empty, ch©n 12 4 D4, ch©n 6 4 Select, ch©n 13 3 D3, ch©n 5 3 Error, ch©n 15 2 D2, ch©n 4 2 1 D1, ch©n 3 1 0 D0, ch©n 2 0 Thanh ghi d÷ liÖu Thanh ghi tr¹ng th¸i 3
  4. Khi thiÕt kÕ phÇn cøng, 7 c¸c thanh ghi ®Òu ®-îc 6 ®¸nh ®Þa chØ ®Ó qu¶n lý, chóng ®-îc ®¸nh liªn tiÕp 5 nhau, trong ®ã, ®Þa chØ cña 4 thanh ghi d÷ liÖu lµ ®Þa chØ c¬ b¶n, hai ®Þa chØ cßn l¹i 3 Select Input, ch©n 17 ®-îc tÝnh theo ®Þa chØ c¬ 2 Reset, ch©n 16 b¶n ®ã. HÖ ®iÒu hµnh DOS dù tÝnh ®Õn bèn cæng song 1 Auto Feed, ch©n 14 song vµ ®Æt tªn lµ: LPT1, 0 Strobe, ch©n 1 LPT2, LPT3, LPT4. Nh- Thanh ghi ®iÒu khiÓn vËy, sÏ cã bèn nhãm ba ®Þa chØ c¸c thanh ghi. Tuy H×nh II.2.2 – KÕt nèi gi÷a c¸c nhiªn, hÇu hÕt c¸c m¸y tÝnh ch©n æ c¾m vµ c¸c thanh ghi bªn hiÖn nay ®Òu chØ cã mét trong cña cæng song song 25 ch©n. cæng song song. 4
  5. B¶ng II.2.2 – C¸c ®Þa chØ thanh ghi cña cæng song song trªn m¸y tÝnh PC Cæng §Þa chØ thanh §Þa chØ thanh §Þa chØ thanh ghi song ghi d÷ liÖu ghi tr¹ng th¸i ®iÒu khiÓn song LPT 1 3BCh 3BDh 3BEh LPT 2 378h 379h 37Ah LPT 3 278h 279h 27Ah LPT 4 2BCh 2BDh 2BEh 3. LËp tr×nh b»ng ng«n ng÷ C cho cæng song song Thùc chÊt cña viÖc trao ®æi d÷ liÖu gi÷a m¸y tÝnh víi c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi bªn ngoµi th«ng qua cæng song song b»ng phÇn mÒm chÝnh lµ viÖc ®äc vµ ghi d÷ liÖu lªn c¸c thanh ghi cña cæng song song. ë ®©y ta xÐt c¸c lÖnh nh- trªn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh C: - LÖnh xuÊt ra d÷ liÖu: outportb(®Þa chØ thanh ghi, gi¸ trÞ) - LÖnh nhËn d÷ liÖu vµo: x=inportb(®Þa chØ thanh ghi) //x lµ biÕn chøa gi¸ trÞ nhËn vµo §Ó thùc hiÖn ®-îc c¸c lÖnh trªn ph¶i khai b¸o: #inlude 5
  6. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản