Một số mạch-vi mạch cần cho Robot . chương 9 .Bộ đệm tín hiệu hai chiều 74245

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
84
lượt xem
26
download

Một số mạch-vi mạch cần cho Robot . chương 9 .Bộ đệm tín hiệu hai chiều 74245

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đệm tín hiệu hai chiều 74245 cho phép tín hiệu đi theo hai chiều tuỳ thuộc mức logic ở đầu vào DIR. Khi DIR ở mức cao thì tín hiệu đi từ đầu vào Ai ra đầu Bi, ng-ợc lại, khi DIR ở mức logic thấp thì tín hiệu đi từ đầu vào Bi ra đầu Ai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số mạch-vi mạch cần cho Robot . chương 9 .Bộ đệm tín hiệu hai chiều 74245

  1. ThiÕt kÕ m¹ch logic sè PhÇn V: Phô lôc 7. Bé ®Öm tÝn hiÖu hai chiÒu 74245: 2 18 3 A1 B1 17 4 A2 B2 16 5 A3 B3 15 6 A4 B4 14 7 A5 B5 13 8 A6 B6 12 9 A7 B7 11 A8 B8 1 19 DIR G 74245 Bé ®Öm tÝn hiÖu hai chiÒu 74245 cho phÐp tÝn hiÖu ®i theo hai chiÒu tuú thuéc møc logic ë ®Çu vµo DIR. Khi DIR ë møc cao th× tÝn hiÖu ®i tõ ®Çu vµo Ai ra ®Çu Bi, ng-îc l¹i, khi DIR ë møc logic thÊp th× tÝn hiÖu ®i tõ ®Çu vµo Bi ra ®Çu Ai. R Comparator 1 Output Buffer R R Rd FF T1 S Q T2 Comparator 2 R H×nh I.8.1 – S¬ ®å chøc n¨ng bé ®Þnh thêi 555 1
  2. ThiÕt kÕ m¹ch logic sè PhÇn V: Phô lôc 8. Bé ®Þnh thêi 555: Vi m¹ch 555 cã thÓ dïng ®Ó thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng nh-: t¹o xung thêi gian, t¹o dao ®éng ®a hµi (xung vu«ng, xung tam gi¸c), ®iÒu chÕ ®é réng xung, v.v.. Trªn h×nh I.8.1 lµ s¬ ®å chøc n¨ng cña vi m¹ch 555. Vi m¹ch nµy cã thÓ lµm viÖc víi ®iÖn ¸p nguån cung cÊp UCC tõ +5V ®Õn +15V. D·y ®iÖn trë m¾c theo kiÓu ph©n ¸p tõ UCC ®Õn ®Êt t¹o ra ®iÖn ¸p chuÈn cho hai bé so s¸nh 1 vµ 2, trong ®ã ®iÖn ¸p chuÈn cho bé so s¸nh 2 lµ UCC/3 vµ cho bé so s¸nh 1 lµ 2UCC/3. Nh- ta sÏ thÊy c¸c ®iÖn ¸p chuÈn nµy dïng ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc ®Þnh thêi gian. Trong c¸c øng dông mµ ta muèn thay ®æi viÖc ®Þnh thêi gian b»ng ph-¬ng ph¸p ®iÖn tö ta cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch ®-a mét ®iÖn ¸p ®iÒu chÕ vµo ch©n 5 (®Çu vµo ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn). Cßn trong c¸c øng dông kh¸c th× ta cã thÓ nèi ch©n 6 xuèng ®Êt qua mét tô ®iÖn (cã trÞ sè vµo kho¶ng 0,001F). Trung t©m ho¹t ®éng cña vi m¹ch 555 lµ FF-RS. §Çu vµo R cña FF lµ ®Çu ra 2
  3. ThiÕt kÕ m¹ch logic sè PhÇn V: Phô lôc Ground UCC 1 8 Trigger Discharge 2 7 Output Threshold 3 6 Reset Control Voltage 4 5 H×nh I.8.2 – C¸c ch©n bªn ngoµi cña vi m¹ch 555 cña bé so s¸nh 1, cßn ®Çu vµo S cña FF lµ ®Çu ra cña bé so s¸nh 2. M¹ch ra cña FF gåm 2 phÇn: mét phÇn lµ bé ®Öm ®Çu ra vµ mét phÇn gåm 2 transistor T1, T2. Trong ®ã T1 dïng ®Ó biÕn ®æi tÝn hiÖu ra ®· ®-îc ghi gi÷, chÝnh ®iÖn ¸p nµy sÏ ®-îc sö dông cho nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. Th«ng qua T2 ta cã thÓ ®iÒu khiÓn ®-îc tr¹ng th¸i bªn trong cña bé ®Öm ®Çu ra. 3
  4. ThiÕt kÕ m¹ch logic sè PhÇn V: Phô lôc Vi m¹ch 555 gåm cã 8 ch©n nh- h×nh I.8.2, trong ®ã ch©n1 lµ ch©n nèi ®Êt (Ground), ch©n 2 lµ ®Çu vµo bé so s¸nh 2 (Trigger), ch©n 3 lµ ®Çu ra (Output), ch©n 4 lµ ch©n ®iÒu khiÓn ®iÖn ¸p ®Çu ra (Reset), ch©n 5 lµ ch©n ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn (Control Voltage), ch©n 6 lµ ng-ìng cña bé so s¸nh 1 (Theshold), ch©n 7 lµ ch©n ®Ó phãng ®iÖn (Discharge) vµ ch©n 8 lµ ch©n ®iÖn ¸p nguån cung cÊp (UCC). 9. SRAM 62256 Dung l-îng: 32K x 8bit S¬ ®å c¸c ch©n: I C3 3 §Çu ra d÷ §Çu liÖu vµo §Þa chØ Cho phÐp ®äc Cho phÐp ghi Chän chÝp I C3 9 4
  5. ThiÕt kÕ m¹ch logic sè PhÇn V: Phô lôc 10. EPROM 2716 Dung l-îng: 2K x 8 bit S¬ ®å c¸c ch©n: §Çu §Çu ra vµo d÷ §Þa liÖu chØ Cho phÐp ®äc Chän chÝp 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản