Một số mạch-vi mạch cần cho Robot .chương 6 .Mạch giải mã

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
23
download

Một số mạch-vi mạch cần cho Robot .chương 6 .Mạch giải mã

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định nghĩa mạch giải mã Mạch giải mã là mạch là mạch logic có nhiều đầu vào Ai và nhiều đầu ra Fj , trong đó, một hoặc một số đầu ra Fj nào đó sẽ có mức logic 1 ứng với một tổ hợp tín hiệu nhất định trên các đầu vào Ai, th-ờng gọi là các đầu vào địa chỉ. GIải mã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số mạch-vi mạch cần cho Robot .chương 6 .Mạch giải mã

  1. M¹ch gi¶i m· 1. §Þnh nghÜa m¹ch gi¶i m· M¹ch gi¶i m· lµ m¹ch lµ m¹ch logic cã nhiÒu ®Çu vµo Ai vµ nhiÒu ®Çu ra Fj , trong ®ã, mét hoÆc mét sè ®Çu ra Fj nµo ®ã sÏ cã møc logic 1 øng víi mét tæ hîp tÝn hiÖu nhÊt ®Þnh trªn c¸c ®Çu vµo Ai, th-êng gäi lµ c¸c ®Çu vµo ®Þa chØ. Ai GI¶i m· Fj 2. Ph©n lo¹i Cã mét sè m¹ch gi¶i m· th-êng dïng nh- sau: - Gi¶i m· tõ nhÞ ph©n sang thËp ph©n (gi¶i m· 2 – 10). - Gi¶i m· tõ BCD sang thËp ph©n. - Gi¶i m· tõ nhÞ ph©n sang ma tr©n chØ thÞ. - Gi¶i m· tõ BCD sang ma trËn chØ thÞ. ë ®©y, ta chØ xÐt ®Õn m¹ch gi¶i m· 2 – 10, lµ lo¹i m¹ch gi¶i m· th«ng dông nhÊt. 3. M¹ch gi¶i m· 2 – 10 A0 A0 F0 A1 F1 A1 Gi¶i m· 2-10 Ak-1 FN-1 Ak-1 H×nh IV.3.1 – Bé gi¶i m· 2- 10
  2. Gi¶ sö cã nhãm m· k ch÷ sè hÖ 2, N= 2k lµ sè tæ hîp m· cã ®-îc. Trªn h×nh IV.3.1 biÓu diÔn mét bé gi¶i m· 2-10 cã 2k ®Çu vµo ký hiÖu tõ A0, A0 ®Õn Ak-1, Ak-1 vµ N ®Çu ra ký hiÖu tõ F0 ®Õn Fn-1. Cã thÓ thÊy r»ng, mçi ®Çu ra Fi sÏ nhËn mét gi¸ trÞ logic 1 øng víi mét mintec mi x¸c ®Þnh cña k biÕn ®Çu vµo. C¸c ®Çu ra cßn l¹i ®Òu cã gi¸ trÞ logic 0. Nh- vËy, m¹ch gi¶i m· 2-10 cã tÝnh chÊt cña mét hµm AND, vµ mét c¸ch cã thÓ biÓu diÔn bé gi¶i m· b»ng bé ph-¬ng tr×nh sau: F0= Ak-1.Ak-2…A1.A0 F1= Ak-1.Ak-2…A1.A0 … FN-2= Ak-1.Ak-2…A1.A0 FN-1= Ak-1.Ak-2…A1.A0 Ngoµi hÖ ph-¬ng tr×nh trªn, ng-êi ta cßn cã thÓ sö dông mét d¹ng kh¸c gäi lµ b¶ng ch©n lý cña m¹ch ®Ó biÓu diÔn m¹ch gi¶i m·. §Ó minh ho¹, chóng ta xÐt m¹ch gi¶i m· 2-10 cã ba biÕn ®Çu vµo. Bé gi¶i m· nµy cã b¶ng ch©n lý nh- sau: §Çu ra A2 A1 A0 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Cã thÓ thiÕt kÕ m¹ch gi¶i m· nµy theo s¬ ®å nh- trªn h×nh IV.3.2. VÒ ph-¬ng diÖn kü thuËt, ng-êi ta th-êng thùc hiÖn c¸c phÇn tö AND trªn h×nh IV.3.2 theo ph-¬ng ph¸p RDL (Resistor Diode Logic) nh- trªn h×nh IV.3.3. D¹ng kÕt cÊu nh- trªn h×nh IV.3.3 gäi lµ d¹ng kÕt cÊu ma trËn vu«ng. Sè phÇn tö AND ®éc lËp víi nhau lµ 2k, do ®ã, sè diode cÇn dïng lµ: Q= k.2k F7= A2.A1.A0 F6= A2.A1.A0 F5= A2.A1.A0 F4= A2.A1.A0 F3= A2.A1.A0 F2= A2.A1.A0 F1= A2.A1.A0
  4. +U R F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản