intTypePromotion=1

Một số thuật ngữ máy ảnh Kỹ thuật số

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
429
lượt xem
136
download

Một số thuật ngữ máy ảnh Kỹ thuật số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

AE lock (Automatic Exposure lock): Khoá giá trị lộ sáng AF lock (Auto Focus lock): Khoá tiêu cự AF assist Lamp (Auto focus assist lamp): Đèn hỗ trợ canh nét tự động Aperture: Khẩu độ hay độ mở ống kính Aperture priority: Chụp ưu tiên khẩu độ (độ mở ống kính) Auto Bracketing Exposure: chụp bù trừ mức độ phơi sáng Barrel Distortion CCD/CMOS sensor Chromatic Aberrations (purple fringing) DOF (Depth of field): Vùng ảnh rõ hay độ sâu ảnh trường Digital Zoom: Zoom kỹ thuật số Effective Pixels: Điểm ảnh hữu ích Exposure: Độ phơi sáng Full Manual Sensitivity (ISO): Độ nhậy sáng ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số thuật ngữ máy ảnh Kỹ thuật số

  1. M t s thu t ng máy nh K thu t s AE lock (Automatic Exposure lock): Khoá giá tr l sáng AF lock (Auto Focus lock): Khoá tiêu c AF assist Lamp (Auto focus assist lamp): èn h tr canh nét t ng Aperture: Kh u hay m ng kính Aperture priority: Ch p ưu tiên kh u ( m ng kính) Auto Bracketing Exposure: ch p bù tr m c phơi sáng Barrel Distortion CCD/CMOS sensor Chromatic Aberrations (purple fringing) DOF (Depth of field): Vùng nh rõ hay sâu nh trư ng Digital Zoom: Zoom k thu t s Effective Pixels: i m nh h u ích Exposure: phơi sáng Full Manual Sensitivity (ISO): nh y sáng
  2. Shutter Priority: Ch p ưu tiên t c tr p Storage card: Th nh - PCMCIA PC Card - Compact Flash Type I - Compact Flash Type II - SmartMedia - SonyMemoryStick - Các lo i th khác: Secure Digital,Multimedia Card, SonyMemoryStick Pro. Types of metering: Các ki u o sáng Viewfinder: Kính ng m, ng ng m Optical viewfinder (Kính ng m quang h c) Electronic Viewfinder (LCD Viewfinder): Kính ng m i n t TTL Optical Viewfinder White Balance: Cân b ng tr ng AE lock (Automatic Exposure lock): Khoá giá tr l sáng. Th hi n kh năng c a máy khoá m ng kính và nh y sáng giúp cho vi c ch p nhi u nh khác nhau v i cùng m t giá tr l
  3. sáng. i u này c bi t quan tr ng khi ch p toàn c nh (panorama), các nh n i v i nhau ph i có cùng m t giá tr l sáng. AF lock (Auto Focus lock): Khoá tiêu c . ây là tùy ch n (thư ng g p trên các máy t ng) cho phép gi c nh c ly canh nét khi ch p ch t ng. AF assist Lamp (Auto focus assist lamp): èn h tr canh nét t ng. M t s máy nh ư c trang b èn h tr canh nét. èn này thư ng n m ngay phía trên ng kính, có tác d ng r i sáng ch nh ch p trong i u ki n thi u sáng do ó h tr h th ng canh nét c a máy nh (Các máy nh k thu t s thư ng g p khó khăn khi canh nét trong i u ki n thi u sáng). Lo i èn này có t m ho t ng ng n thư ng không vư t quá 4 mét. M t s máy t ti n ư c trang b èn canh nét phát ra tia h ng ngo i thay vì phát ra ánh sáng nhìn th y ư c. Các èn này có t m ho t ng xa hơn, h tr canh nét t ng t t hơn. Aperture: Kh u hay m ng kính. Kh u là m t l h ng trong ng kính thư ng ư c hình thành b i các lá thép ch ng lên nhau, các lá thép này s di ng t o ra m l n hay nh cho kh u - nguyên t c ho t ng này r t gi ng con ngươi c a m t ngư i.
  4. Kh u m l n s cho ánh sáng i qua ng kính nhi u hơn và ngư c l i. Giá tr c a m ng kính thư ng ư c bi u th theo 3 cách: f/8, F8, 1:8 (ba cách bi u th này th hi n cùng m t m ). Giá tr này th c ch t là t l gi a dài tiêu c c a ng kính v i ư ng kính c a kh u m ra. f/# = f/A f= dài tiêu c ng kính, A= ư ng kính c a kh u . Tr s f càng nh thì m c a kh u càng l n. Trên ng kính thư ng ư c in hay kh c giá tr f nh nh t ( m l n nh t)- giá tr nh nh t này còn th hi n “nh y” c a ng kính. Trên các máy thu c dòng chuyên nghi p thư ng có vòng ch nh kh u . Các máy canh nét t ng (autofocus) không có vòng ch nh kh u , m l n nh c a kh u ư c i u khi n b ng i n t , màn hình tinh th l ng LCD s báo cho bi t kh u ang m là bao nhiêu. Khi tr s f tăng lên m t giá tr trong dãy giá tr m ng kính (.. F2.0, F2.8, F4.0, F5.6, F8.0....) thì lư ng ánh sáng i qua ng kính s gi m i m t n a. Aperture priority: Ch p ưu tiên kh u ( m ng kính). Tùy ch n cho phép ngư i dùng t l a ch n m ng kính, t c tr p (shutter speed) s do máy nh tính toán sao cho thu ư c nh có phơi sáng(exposure) phù h p. Tùy ch n này c bi t quan tr ng khi ngư i ch p mu n ki m soát vùng nh rõ (DOF: depth of field) ho c t o hi u ng c bi t (special effect).
  5. Auto Bracketing Exposure: ch p bù tr m c phơi sáng. ây là thu t ng dùng ch ch ch p cho phép ch p nhi u nh t i m t th i i m trên cùng m t c nh, m i nh ch khác nhau v phơi sáng. M c khác bi t v giá tr phơi sáng gi a các nh thay it 0,3 EV (exposure value) n 2,0 EV. M c khác bi t này trên a s máy u có th ch n ư c. T t ng (Auto) ây có nghĩa là máy s t ng ch p 2 hay 3 ho c 5 nh, trên m t s máy ngư i dùng còn có th t t s lư ng nh ch p trên m t l n b m máy. Ch ch p này r t h u d ng khi ngư i ch p không ch c ch n m c phơi sáng nào là phù h p nh t là khi ch p các c nh có tương ph n cao. Trong 3 nh trên: nh bên trái ư c ch p m c quá sáng (overexposure) các chi ti t vùng sáng s b m ho c không rõ, nh gi a có m c phơi sáng phù h p các chi ti t vùng t i và vùng sáng u rõ nét, nh bên ph i có m c phơi sáng quá t i (underexposure) các chi ti t vùng t i s b m ho c không rõ nét. Barrel Distortion. ây là hi n tư ng các ư ng th ng n m rìa nh b u n cong gi a, nguyên nhân c a hi n tư ng này n m thi t k hình c u c a th u kính. Hi n tư ng này ch d nh n ra khi ch p góc r ng và có các ư ng th ng n m rìa
  6. nh. i v i ngư i ch p không chuyên nghi p có l không c n quan tâm n hi n tư ng này. CCD/CMOS sensor. ây là b c m bi n ánh sáng n m trong máy nh k thu t s có tác d ng chuy n ánh sáng thu nh n t môi trư ng bên ngoài sang tín hi u i n t . CCD bao g m hàng tri u t bào quang i n, m i t bào có tác d ng thu nh n thông tin v t ng i m nh (Pixel). có th thu ư c m u s c, máy nh k thu t s s d ng b l c m u (color filter) trên m i t bào quang i n. Các tín hi u i n t thu ư c trên m i t bào quang i n s ư c chuy n i thành tín hi u k thu t s nh bộ chuy n i ADC (Analog to digital converter). Vào th i i m hi n t i có hai lo i b c m bi n ánh sáng : CCD (Charged Couple Device) và CMOS (Complimentary metal-oxide). Giá thành s n xu t CCD thư ng t hơn so v i CMOS, nguyên nhân ch y u là do CCD òi h i ph i có dây chuy n s n xu t riêng trong khi có th s d ng dây chuy n s n xu t chip, b ng m ch thông thư ng s n xu t CMOS. Chromatic Aberrations (purple fringing). Hi n tư ng xu t hi n vi n màu tím xung quanh các v t th ch p
  7. Hi n tư ng này x y ra h u h t các máy nh bán chuyên nghi p khi ch p các c nh có tương ph n cao. Nguyên nhân c a hi n tư ng này do s khác bi t v bư c sóng c a các lo i ánh sáng màu do ó th u kính trong máy nh không có kh năng h i t chính xác toàn b ánh sáng chi u vào lên m t ph ng tiêu c . M c n ng nh c a hi n tư ng này ph thu c vào ch t lư ng c a th u kính mà c th là m c tán s c c a th u kính. gi m b t hi n tư ng này các máy nh chuyên nghi p ư c trang b thêm m t s th u kính c bi t có ch s khúc x khác nhau nh m t o ra s h i t chính xác lên m t ph ng h i t (focal plane). Ngư i dùng còn có th kh c ph c hi n tư ng này b ng ph n m m ch nh s a nh (Photoshop.. DOF (Depth of field): Vùng nh rõ hay sâu nh trư ng. M c dù ch c năng chính c a kh u là i u khi n lư ng ánh sáng i qua, kh u còn ư c dùng m r ng hay gi i h n khu v c h i t rõ nét trong hình nh. C ly kho ng cách mà các ch hay s v t hi n r nét trong nh ư c g i là vùng nh rõ hay chi u sâu nh trư ng (depth of field).Vùng nh rõ này thư ng n m 1/3 phía trư c tiêu i m và 2/3 phía sau tiêu i m. Kh u óng càng nh (tr s f l n) thì vùng nh rõ càng sâu, c nh trư c và sau
  8. tiêu i m s s c nét hơn. Kh u m càng l n (tr s f nh ) thì vùng nh rõ càng c n, các c nh phía trư c và phía sau tiêu i m (focus point) s m i. Khi xem xét hai nh trên d dàng nh n th y: nh ch p v i m ng kính l n (f/2.4) thì ch có t m bưu thi p u tiên là rõ nét (hai t m phía sau u m ), nh ch p v i m ng kính nh nét hơn. Vùng nh rõ còn ph thu c vào: - Kho ng cách gi a máy nh n c nh ch p (subject distance), càng g n thì vùng nh rõ càng c n. - § dài tiêu c (focal lenth), tiêu c càng nh thì vùng nh rõ càng sâu. nh ch p b ng ng kính 28mm m ng kính f/5.6 s có vùng nh rõ sâu hơn nh ch p b ng ng kính 70mm cùng m ng kính Chúc các b n có nh ng b c nh p!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2